Budapesti Közlöny, 1881. június (15. évfolyam, 124-146. szám)

1881-06-01 / 124. szám

Budapest, 1881. I­ M. szám. Szerda, június 1. BUDAPESTI­­KÖZLÖNY.­T HIVATALOS LAI». Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre............................20 írt. Félévre ........ 10 » Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Szerkesztőség : Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, H. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó­hivatal : Budapesten, Ferencziek tere Athenaeum épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések díjai előlegesen beküldendők, még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. Lapunk mai számához negyed iv melléklet s három iv _ Hivatalos Értesítő« van csatolva. HIVATALOS RÉSZ. SZERTARTÁS a magyar országgyűlés ünnepélyes berekesztésénél, 1881. évi junius hó 2-án délelőtt 11 órakor. Az ezen ünnepélyre meghatározott napon, a kitűzött óra előtt a ma­gyar országgyűlés mindkét házának tagjai a budai királyi palota nagy ter­mében, — ellenben az ő császári és Apostoli királyi Felsége kíséretéhez tartozó udvari főméltóságok, a testőrkapitányok, a m. kir. ministerek, a bi­­bornok-herczegprimás, az ország zászlósai és a püspök az apostoli kereszt­tel a kihallgatási teremben, (a várnégyszög felső végén) gyűlnek össze. Mihelyt minden rendben van, a cs. kir. első főudvarmester jelentést tesz Ő Felségének, mire Ő Felsége a belső termekből következő kísérettel a nagy terembe vonul: Egy cs. kir. kamara írnok. Két rendi biztos. A m. kir. főajtónálló-helyettes. A többi zászlós ur (párosan). A bibornok-herczegprimás. A m. kir. ministerek. A cs. kir. első főudvarmester a pálczával. A m. kir. főlovászmester-helyettes, mint a cs. kir. főudvarnagy képvi­selője, egyenesen feltartva a meztelen kir. kardot, s jobbról mellette: a püspök a kereszttel. Ő Felségét oldalt s mögötte kisérik : a cs. kir. főkamarás, a m. kir. testőrkapitány, a cs. kir. darabant-testőrség századosa, a cs. kir. lovas testőrök kapitánya s Ő Felsége főhadsegéde. A terembe érve Ő császári és Apostoli királyi Felsége a trónra lép, leül s felteszi kalpagját, kísérete pedig a mellékelt schemán kijelölt álláso­kat foglalja el a trón oldalán. Erre Ő császári és Apostoli királyi Felsége az egybegyült ország­­gyűléshez beszédet intéz, melynek végeztével fölkel a trónról, leveszi kal­pagját , a fentebbi rendben belső termeibe vonul vissza. Erre a magyar országgyűlés mindkét házának tagjai a várkápolná­ban gyülekeznek össze. A püspök az apostoli kereszttel állást foglal az ora­tórium alatt, melybe Ő császári és Apostoli királyi Felsége nyilvános kísé­ret nélkül vonul, hogy a Te Deum-nál jelen legyen. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 21-én kelt legfelső elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy a cs. és kir. közös külü­gyministerium következő tisztviselői­ét pedig: báró Falke-Lilienstein János cs. és kir. osztályfő­nök a belga királyi Lipót-rend nagy tisztikereszt­jét, merkenfeldi báró Genotte Vilmos cs. és kir. kö­­vetségi tanácsos ugyanazon rend középkeresztjét, Sulzbeck Rudolf cs. és kir. osztálytanácsos a szerb fejedelmi Takova-rend IV. osztályát, dr. Khu Emészt cs. és kir. osztálytanácsos a belga királyi Lipót-rend középkeresztjét, dr. Fuchs Adalbert dr. Mittag Vilmos és Pilát István udvari titkárok a nevezett rend tisztikeresztjét, végre gróf Amadei Albert, báró Tallián Dénes és keresztúri dr. Gru­­biszich Antal ministeri fogalmazók ugyanazon rend lovagkeresztjét elfogadhassák és vis­elhe­sék. A császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi május hó 21-én kelt legfelső elhatározásával leg­kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy dr. Herich Károly osztálytanácsos a franczia becsületrend tiszti keresztjét elfogadhassa és visel­hesse. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 20-án kelt legfelső elhatározásával, Jokanec Lajos tanácsost és a törvényszék vezetőjét Új-Gradiskában, törvényszéki elnökké Ogulinba legk. kinevezni méltóztatott. A m. kir. honvédelmi minister, a magyar hon­véd-gyalogság tettleges állományában, 1881. évi junius hó 1-től számítandó ranggal, hadapródokká kinevezte: Makovitzky Béla 53. zászlóaljbeli tizedest; Papp László 29. zászlóaljbeli őrmestert; Tolmács István 14. zászlóaljbeli tizedest; Jagnic Vincze 88. zászlóaljbeli őrmestert; Bessenyei Kálmán 46. zászlóaljbeli tizedest; Keresztes Aladár 45. zászlóaljbeli tizedest és Lehrner Rezső 39. zászlóaljbeli czimzetes szar­kaszvezetőt. Regéczi Nagy Miklós 3-ik számú csongrádi hon­­véd-zászlóaljbeli szabadságolt állományú hadnagy­nak, a m. kir. honvédség kötelékéből kérelmezett kilépése, a védkötelezettség teljesítése után, a tiszti rendfokozat megtartása nélkül megengedtetett. Znamenák Sándor 61. zászlóaljbeli szabadságolt állományú honvéd-hadnagynak, viselt tiszti rendfo­kozatáról való leköszönése elfogadtatott. A temesvári m. kir. pénzügyigazgatóság, Tóth Lajos aradi IV. oszt. adótisztet, a vingai m. kir. adóhivatalhoz III. oszt. ellenőrré nevezte ki. Rotter Ödön nagykikindai lakos vezetékne­vének »Rónait-ra, kért átváltoztatása, folyó évi 25.618. számú belügyministeriumi rendelettel meg­engedtetett. S­chema. B) A bejárat a terembe. 1. Ő császári és Apostoli királyi Felsége. 2. A m. kir. főlovászmester-helyettes. 3. Az első cs. kir. főudvarmester. 4. A cs. kir. főkamarás. 5. A m. kir. testőrkapitány. 6. A cs. kir. darabant-testőrök kapitánya. 7. A cs. kir. lovas testőrök kapitánya. 8. Ő Felsége főhadsegéde. 9. A püspök az apostoli kereszttel. 10. A m. kir. ministerek. 11. A bibornok-herczegprimás. 12. Az ország zászlósai. 13. Az országgyűlés mindkét házának tagjai. 14. Magyar királyi testőrök.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék