Budapesti Közlöny, 1881. június (15. évfolyam, 124-146. szám)

1881-06-01 / 124. szám

2, N.-Bajom községben 6, Szerep községben 6, H.-K.-Sz.-Imre községben 1, Brassó megyében Apácza községben 6, Hermány községben 3, Ke­resztényfalva községben 1, Fogaras megyében Vaád községben 2, Grid községben, 1, Pór köz­ségben 3, Kucfalát községben 6, O-Venicze köz­ségben 2, Gömör- és Kishont megyében A.-Pokor­­ágy községben 5, Heves megyében Kápolna köz­ségben 3, Gy.-Oroszi községben 2, Liptó megyében Liszkofalva községben 31 ló, Loósó községben 4 juh, Sztankova községben 17, Hrboltó községben 1 juh, Mára­maros megyében Máramaros-Sziget községben 16, Maros-Torda megyében Fedd köz­ségben 2, Nógrád megyében Diós-Jenő községben 15, K.-Maros községben 2, P.-Berki községben 2, Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyében Szánk községben 19, Majsa községben több drb, Sáros megyében Eperjes községben 1, Szeben megyében A.-Szina községben 18, Á.-Pia községben 10, Temes megyé­­ben Knéz községben 14, Kétfél községben 8, Ba­raczkháza községben 12, Monostor községben 26, Marczifalva községben 3, Kalocsa községben 9, Bruckenau községben 21, Murány községben 94, Temes megyében Szecsány községben 72, Vinga községben 24, Orczyfalva községben 6, Csakovár községben 28, Petromán községben 53, Gilád köz­ségben 84, Vojtek községben 84, Lipet községben 84, Zsebely községben 124, Liebling községben 32, Liget községben 18, Ung megyében Minaj köz­ségben 4, Doboka községben 2, Zemplén megyében Czigánd községben 230 és Arad városban 3 ló, összesen tehát 1016 ló és 22 db. juh ruhkórban gyógykezeltetik. A ru­hkór gyors elfojtása végett Szatmár-, Bi­har-, Arad-, Temes- és Torontál megyében a mi­­nisterium által kiküldött állami állatorvosok ál­landóan működnek. V. Tüdővész. Budapest fővárosban 2 sz.-m. tüdővész miatt kiirtatott. VI. Száj- és körömfájás. Máramarosmegyében M.-Szigeten 1 sz.-m. száj-és­­körömfájás miatt gyógykezeltetik. VII. Himlő. Máramaros-Szigeten 3 juh himlőben gyógyke­zeltetik és Merény községben Szepesmegyében szintén 30 drb juh. Horvát-Szlavonországban a krizi alispánságban Vukovár és Károlyvárosban egy-egy takonykóros ló kiirtatott, a petrinjei ke­rületben pedig Bestrina és Budicine helységek­ben egy-egy drb sz.­marha lépfenében elhullott; Dalmátiában pedig a sinji kerületben Gallán még mindig marhavész uralg. Kelt Budapesten, 1881. évi május hó 31-én. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium. A kőbányai m. kir. sertés-vesztegállomásba érkezett folyó évi május hó 15—21-ig 2507 szerb és 2585 román sertés. Ebből elhullva érkezett 3 szerb és 9 román sertés; veszteglés alatt elhullot­t román sertés; borsóka miatt kiirtatott 10 szerb és 38 román sertés, és leöletett 2 román sertés. Az ország határán túl elszállittatott és pedig Bécsbe 3022 magyar; az osztrák tartományokba 1160 magyar, a német birodalomba 1326 magyar, 1922 szerb és 889 román sertés. Január hó 1-től bezárólag m­ájus hó 14-ig a ser­tés-vesztegállomásba érkezett 29,811 szerb, 45,048 román és 682 bosnyák sertés. Ezekből elhullva ér­kezett: 79 szerb, 190 román és 1 bosnyák sertés; veszteglés alatt elhullott 30 szerb és 15 román ser­tés ; leöletett 5 szerb és 9 román sertés; borsóka miatt kiirtatott 428 szerb, 880 román, és 47 bos­nyák sertés. Az ország határán túl elszállittatott, és pedig Bécsbe 46,573 magyar és 153 szerb; az osztrák tartományokba 10,397 magyar, 808 szerb, és 2443 román sertés; a német birodalomba 36,456 magyar, 17,786 szerb, 23,684 román és 745 bosnyák sertés. Különböző tartományokba szállíttatott 2013 magyar, 3618 szerb, 5715 román és 16 bosnyák sertés. A­z. évben bejött tehát összesen 80,906 idegen sertés; kiszállíttatott 57,837 idegen és 100,947 magyar sertés. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium.­ ­ A soproni sertéspiaczról folyó évi május hó 15—21-ig az ország határán túl elszállittatott és pedig Bécsbe 1393, az osztrák tartományokba 23,095 és különböző tartományokba 270 drb. ma­gyar sertés. A folyó évben bezárólag május hó 21-ig beér­kezett összesen 739 idegen, és elszállittatott 272,396 drb magyar sertés. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium. A földmivelés-, ipar- és kereskede­lemügyi m. kir. ministerium, az állan­dó gazdasági tudósítóitól f. hó 23-tól 29-i­g beérkezett jelentések alapján a gazdasági állapotról a következő adatokat teszi közzé: (Folytatása és vége.) I. FELVIDÉK. Sárosmegye. Alsó-tárczai járás. Az őszi és tavaszi vetések jól állanak, és jó terméssel biztat­nak. Sirokai járás. Az őszi vetések jók; a tava­sziak ritkán keltek; gyümölcsfák dúsan virágza­nak ; legelő jó. Makoviczai járás. Az őszi és tava­szi vetések igen szépek; burgonyaültetés befejez­tetett ; gyümölcs sok mutatkozik; kaszálók és legelők szépek. Tapolyi járás. Őszi búzák ritkák és gazosak; rozs a középszerűnél jobb; árpa és zab jól indult; a kapás növények ültetése is befe­jeztetett; lóherék és rétek szépek; gyümölcs sok várható. Zemplén megye, Bodrogközi járás. Őszi búza, rozs, repcze középszerű, árpa és zab rész, burgonya kezd bújni; takarmányfélék és legelők gyengék; a rétek víz alatt állanak. Szerencsi járás. Őszi búza, rozs és repcze átlag középszerű; tavasziak meg­lehetősek ; tengeri ültetés bevégeztetett; a rétek és takarmányok szépek; szőlő és gyümölcstermés középszerű. Tokaji járás. Őszi és tavaszi vetések kivétel nélkül szépek; szőlők szép termést mutat­nak ; körtve, alma és szilvából bő termés várható; kaszálók és rétek jók. S. a. újhelyi és n. mihályi járás. Repcze, búza és rozs szépen fejlődnek; tava­sziak közepesek; takarmányfélék a s. a. újhelyi járásban jó terméssel biztatnak. Varannói járás: Őszi búza és rozs jó; az őszi repczét a balba lepi, hüvely képződése hiányos; árpa, zab és a kapás növények jók; luczerna, lóhere és a természetes kaszálók fejlődése el van maradva; bő gyümölcs­termés várható. Sztropkói járás. A mezei termé­nyek általán, valamint a gyümölcs és a makk jó termésre mutatnak. Gálszécsi járás. Az utóbbi szeles időjárás a búzában kárt tett; a tavaszi vetések jók; lóherésekben az egerek sok kárt tet­tek ; kapás növények most kelnek ; a gyümölcsöt a cserebogár elpusztította. Ungmegye, N.-bereznai járás. Állandó hideg és szárazság miatt a vetések nem fejlődhetnek. La­­torczavidéki járás. Az őszi búzák, rozsok és rep­­czék meglehetős jók; árpa és zab gyengén keltek ; tengeri és burgonya csak részben kelt; lóherék és luczerák nem a legjobbak; a rétek és legelők kopárak. Szobránczi járás. Az utóbbi viharos sze­lek a vetésekre károsan hatottak; a rétek gyenge szénaterméssel biztatnak. Be­rgmegye. F.-Tiszaháti járás. Az őszi búza, rozs és repcze közép termést ígérnek; az elkésett tavaszi vetéseket csak egy jó eső hozhatja helyre; takarmány és szénatermés gyengének mutatkozik. Tiszaháti járás. Őszi búza magasabb fekvésű he­lyeken túlságos buja, lapályosabb helyen ritka, középszerű termés várható; repczéből jó termés várható; tavasziak általában elkésvek; tengeri vetés még folyik. Mármaros megye: Visói járás. Őszi és tavasziak­ban bőtermés várható. M.-Szigeth határa. Az őszi vetések középszerűek; tavasziak ritkák; tengeri kapálás alatt van; gyümölcs termés szépen mu­tatkozik, a kaszálók kevés termést ígérnek. Taracz­­vizi járás. A korai őszi vetés szép, a késői silány; zab visszamaradt; tengeri vetése bevégződött; gyümölcs termés sok; széna kevés várható. Huszti járás. Őszi vetések jók, tavasziak középszerűek; a tengeri vetés még tart; réteken a fű nehezen indul; gyümölcs szépen mutatkozik. Ugocsa megye, Tiszáninneni járás. Az őszi veté­sek kedvezően állanak; repcze sokat szenvedett; a tengeri kapálás alatt van; a tavaszi vetések nem igen fejlődhetnek; gyümölcs a körtve és alma ki­vételével szépen mutatkozik; a szőlő jó, réti fű kielégítő termésre mutat. II. DUNÁNTÚLI MEGYÉK. Esztergom megye. Párkányi járás. Őszi búza, rozs és a tavasziakból a korai árpa középszerű, a késői ritka; tengeri szépen kelt; a burgonya nehe­zen bújik; takarmány­répában a bab­a igen sok kárt tett; szőlő és gyümölcstermés kielégítőnek mutatkozik; széna termés bőven les­z. Komárom megye, Gesztesi járás. Az ősziek és tavasziak sokat gyarapodtak; repcze szépen hüve­lyezik ; a kapás növények jól keltek; szőlő kevés, gyümölcs sok mutatkozik. Udvardi járás. Az ősziek úgyszintén a tavasziak jók; kapás növények lassan fejlődnek; szőlő szépen mutatkozik. Tatai járás. Őszi és tavaszi vetések szépen meg­erősöd­tek, jó közép termés várható. Győrmegye, Tószigeti járás. Ősziekben közép­termés várható; a tavasziak jól keltek; repcze jó termést igér; széna az árviz pusztításai folytán kevés lesz; legelők csak a dombos helyeken hasz­nálhatók. Tószigeti és csilizközi járás. Az őszi búzák fejlődése jónak mondható; őszi rozsok a téli fagyások következtében többnyire ritkák, a tavasziak általában szépek; kapás növényekből a répa kapálás alatt van; burgonya nagyobb része kikelt; köles és mohár vetés bevégeztetett; széna termés szépen mutatkozik; gyümölcstermés is várható. Pusztai járás. Őszi és tavasziakban kielé­gítő termés várható; szőlő és gyümölcs bő termést igér. Sokoróaljai­ járás. A vetések átalában szépek; rétek is szépen állanak; szőlő és gyümölcsben jó termés várható. Mosonmegye, Nezsideri járás. Az ősziek javul­tak, búza, árpa és zab jó termésre mutat; a kapás növények szépen kelnek; rétek és legelők nagy­részét a Rába kiöntése borítja. Rajkai járás: Őszi búza és rozs igen szép, tavaszi árpa és zab kitűnő; burgonya és tengeri szépen fejlődnek; a szőlő jó termésre mutat. Veszprém megye. Pápai járás. Őszi búza közép, rozs jó, repcze szép; tavaszi árpa és zab tűrhető ; a kapás növények kezdenek kelni; gyümölcs sok mutatkozik. Devecseri járás. Őszi búza igen jó közép; a rozs közép termést igér; tavasziak is szépen fejlődnek; kapások most kelnek; jó széna termést nem várhatni. Sopron megye: Csornai járás. Őszi és tavaszi vetések szépen állanak; a tengeri és burgonya is kikelt; réteket és legelőket a Rába kiöntése takarja. Csepregi járás: Búza, rozs normálisan fej­lődik; árpa visszamaradt, zab normális; kapás nö­vények lassan fejlődnek; rétek és takarmányfélék jók. Soproni járás. Az őszi és tavaszi vetések szé­pen állanak, a répák sűrűn keltek és kapálásuk is megkezdetett; bő takarmány termésre nincs kilá­tás ; gyümölcs és szőlő bőven mutatkozik. Kismar­toni járás. Az őszi és tavaszi vetések, a mélyebben fekvő földek kivételével jó terméssel biztatnak; kapás növények szépen keltek; lóherések és lu­­czernák szépek, de a réteken a fű rövid; szőlő és gyümölcs jó termésre mutat. Vasmegye, Felső-eőri járás. Búzák mind ala­csonyak ; rozsok ritkák; zab, árpa még gyenge; kapás növények kezdenek kelni; len szép; gyü­mölcs szépen mutatkozik; takarmány kaszálás megkezdődött. Sárvári járás. Őszi búza a dombo­sabb földeken meglehetős, laposabb helyeken ritka; rozsok ritkák, sok helyen kivesztek; árpa és zab vetésekben a koraiak meglehetősek; czukor és burgundi répa nem tud kikelni; lóher és luczerna kevés termést igér; rét és legelőben sok kárt oko­zott a viz ; szőlő középszerű, gyümölcs kevés ter­mést fog adni. Muraszombati járás. Az őszi veté­sek javulnak; a rozsok ritkák; a réti füvek nem gyarapulhatnak; a szőlők jól hajtanak. Szt.-got­­hárdi és n.-ujvári járás. Az őszi és tavaszi vetések igen megjavultak; a tavaszi munkálatok befejez­tettek ; takarmány kevés ígérkezik. Zala megye. Letenyei járás. Őszi búza jó; rozs ritka; repcze jó; lóhere még alacsony, luczerna kaszáltatik; árpa és zab jó; tengeri, borsó már ki­kelt, zabos bükköny csak a korai jó ; a rét fél ter­mést ad; legelő elegendő; burgonya, burgundi szépen kikelt; szőlő közép; gyümölcsből gyenge termés várható. Keszthelyi járás. Az őszi és tava­szi vetés állása kielégítő, repcze kevés vettetett.

Next