Budapesti Közlöny, 1881. július (15. évfolyam, 147-173. szám)

1881-07-01 / 147. szám

Budapest, 1881. 147. szám. Péntek, julius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre ...... 20 írt. Félévre ... . .... 10 . Negyedévre........................ 5 . Egy teljes lap ára 30 ár. Szerkesztőség : Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, II. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó­hivatal : Budapesten, Ferencziek tere Athenaeum épület. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő”be iktatandó hivatalos hir­detések díjai előle­tesen beküldendők, még­pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1881. évi LII. TÖRVÉNYCZIKK a Tiszavölgy ármentesitése érdekében a kormány által teendő intézkedésekről. (Szentesítést nyert 1881. évi május hó 31-én. Ki­hirdett­etett az országgyűlés mindkét házában 1881. évi junius hó 1-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1­ §• Utasíttatik a közmunka- és közlekedési miniszer, hogy a Tisza balpartján, a Körös és Maros között fekvő terület árvédelmére szükséges és Békéstől a Körös balpartján a Tiszáig, onnan a Tisza bal­partján a Maros torkolatáig és a Maros jobbpart­ján Apátfalváig terjedő védtöltéseknek, nemkü­lönben a Tisza jobbpartján, Csongrád városa vé­delmére szükséges töltéseknek teljes biztonságot nyújtó méretekkel leendő kiépítését, mihelyt a he­lyi viszonyok megengedik, kezdje meg, s egész erélylyel folytassa oly módon, hogy a legszüksége­sebbek a lehetőségig még ez évben, s az egész töl­tés építése legkésőbb az 1882. év végéig bevégez­ve legyen. Utasittatik továbbá a közmunka- és közlekedési minister, hogy a szóban forgó terület belvizeinek levezetésére szükséges fő gyűjtő csatornák és zsili­pek terveit és költségvetését az 1874. évi XI. t.-cz. rendelete szerint teendő további intézkedhetés vé­gett készíttesse el. 2. §. Utasittatik a közmunka- és közlekedési minister, hogy az előbbi szakaszban elrendelt munkák által ármentesitendő területen az ártér-fejlesztést az 1881. évi legmagasabb vizszin alapul vétele mellett készíttesse el, s ennek alapján az érdekelt birtoko­sok összeírását és a teherviselési kulcsot állapítsa meg. 3. §. Az első szakaszban körülirt terület árvédelmére alakult és működő vízszabályozási és ármentesítő társulatok ügyeinek későbbi törvényes intézkedésig államilag leendő ellátása rendeltetik el. Ezen tár­sulatok tisztviselői a jelen törvény hatályba lépté­től kezdve a közmunka- és közlekedési miniszer utasítása értelmében tartoznak eljárni, s a közmun­ka- és közlekedési miniszer felhatalmaztatik, hogy az állásukról lemondó vagy tisztüknek meg nem felelő társulati tisztviselők teendőit az általa e czél­­ra alkalmazandó közegek által végeztesse. 4­§. Felhatalmaztatik a közmunka- és közlekedési miniszer, hogy a Körös völgyén az árvédelem czél­­jából szükséges munkákat és intézkedéseket hala­­déktalanul foganatba vehesse és végrehajtassa. 5. §. Az előző szakaszokban elrendelt munkák költ­ségeinek fedezésére a mentesítendő területet terhe­lő előlegképen az 1880. évi XX. törvényczikk alap­ján kötött állami kölcsönből egyelőre két millió forint bocsáttatik a közmunka- és közlekedési mi­nister rendelkezésére. 6. §. Az előző szakaszok értelmében végrehajtandó munkák költségei az érdekelteket az 1880. évi XX. törvényczikkben megállapított módon törlesz­tendő kölcsönképen terhelik, és legkésőbb 1884. év végéig az érdekeltségre kivetendők, hogy ka­matjaik és törlesztési részleteik az idézett törvény­czikk határozatai szerint behajthatók legyenek. Addig is, mig a kölcsönök kamatjainak és törlesz­tési részleteinek egyéni kivetése elkészül, az előle­gek utáni járadékoknak, valamint az igazgatási költségeknek fedezése iránt, a közmunka- és köz­lekedési miniszer fog a körülményeknek megfele­lően intézkedni. Későbbi törvény fogja meghatározni, hogy ezen munkák költségeiben az állam fog-e és mily arány­ban hozzájárulni. 7. §: Felhatalmaztatik a közmunka- és közlekedési miniszer, hogy a Körös és Berettyó völgyén nem természetes vagy nem czélszerű határok szerint alakult vízszabályozási és ármentesítő társulato­kat új beosztás szerint újra szervezze és ott, hol eddig még az érdekeltség társulattá nem alakult, ilyeneknek alakítását hivatalból elrendelhesse. Ha a közmunka- és közlekedési miniszer rende­lete szerint egy társulatba tartozó érdekeltség a minister által kitűzendő határidőig alapszabályait meg nem alkotná, választmányát és tisztviselőit meg nem választaná, vagy működését tényleg meg nem kezdené, a társulati tisztviselőket a közmun­ka- és közlekedési miniszer fogja alkalmazni. Ezen tisztviselők a közmunka- és közlekedési minister utasításai és rendeletei szerint terv-' - 1 eljárni. Ilyen esetekben a társulati ügyekben tényadás végett a közmunka- és közlekt­éiszer, az ártéri nagyobb birtokosokból és az ér­dekelt községek képviselőiből bizottságot alakít, melynek ügyrendjét a minister állapítja meg. 8. §. Az előző szakasz értelmében a­ közmunka- és köz­lekedési minister igazgatása alatt álló társulatok vízműveinek felépítésére szükséges költségek fede­zésére az 1880. évi XX. törvényczikk alapján kötött állami kölcsönből a közmunka- és közlekedési mi­nister és pénzügyminister által egyetértőleg előle­gek fognak folyóvá tétetni; ezen kölcsön-előlegek legkésőbb 1884. év végéig az 1880. évi XX. tör­vényczikk rendeletei értelmében az érdekeltségre kivetendők, hogy ezen kölcsönök kamatjai és tör­lesztési részletei ugyanezen törvényczikk határoza­tai szerint behajthatók legyenek. Addig is, míg a kölcsönök kamatjainak és tör­lesztési részleteinek egyéni kivetése elkészül, az előlegek utáni járadékoknak, valamint a társulat igazgatási költségeinek fedezése iránt a közmunka- és közlekedési miniszer esetről esetre fog a körül­ményeknek megfelelően intézkedni. 9. §. Utasíttatik a közmunka- és közlekedési miniszer, hogy a­mennyiben a Tisza mentén felépített véd­­töltések egyes szakaszainak az árvíz lefolyása szem­pontjából hátrább helyezése szükséges, az e czélra vonatkozó intézkedéseket, az érdekeltek meghallga­tásával, tegye meg, s a­mennyiben szükségét látja, e tárgyban, a legközelebbi országgyűlés elé tör­vényjavaslatot terjesztzen. 10. §. Utasíttatik a közmunka- és közlekedési miniszer, hogy a Tisza és mellékfolyói szabályozásának vég­leges rendezése és administratív szervezése iránt, az érdekeltek meghallgatása után, a legközelebbi országgyűlésnek törvényjavaslatot terjeszszen be. 11. §­Jelen törvény végrehajtásával a közmunka- és közlekedési miniszer és a pénzügyminister bízat­nak meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall­­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szente­sitjük, s mind Magunk megtar't’­a más Híveink által megtartatjuk Kelt Bécsben, ezernyolczszá egyedik évi május hó harminc Ferencz József, s.k. * (P. H.) Tw” v* '—Loj ■““'ti./ E»»rtokou mozdítása körül szerzett érdé­­seül, másod osztályú vaskói díjmentesen adományozom. Kelt Schönbrunnban, 188 évi junius hó 26-án.Ferencz József, s. k. Báró Orczy Béla, s. k. Lapunk mai számához fél iv melléklet, s három és fél iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next