Budapesti Közlöny, 1881. szeptember (15. évfolyam, 198-222. szám)

1881-09-01 / 198. szám

Budapest, 1881. 198. szám. Csütörtök, szeptember 1. BUDAPESTI if­őKÖZLÖNY. h­ivatalos lap. Szerkesztőség­ : ’* 1) Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, n. lépcső, II. emelet, Viz­ajtó. Kiadó-hivatal ; Budapesten, Ferencziek tere Athenaeum épület. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre ...... 20 írt. Félévre.....................................10 » Negyedévre.............................5 » Evry telj., lap Ára 30 kr. Hivatalos hirdetések : ▲ „Hivatalos Érteaite“-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők , még­pedig 100*sióig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-sacrtf 2 frt, 200—300-wóig 3 frt és így tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 90 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egy szari hír­­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és tőbt­b­szeri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Schöfer Gyula kö­­vetségi czimzetes titkárnak, saját és törvé­nyes utódai részére a magyar nemességet díjmentesen adományozom. Kelt Schönbrunnban, 1881. évi augusz­tus hó 26-án. Ferencz József, s. k. Báró Orczy Béla, s. k. O császári és Apostoli királyi Felsége legke­­gyelmesebben méltóztatott : herczeg Windisch-Graetz Lajos, mindennemű illeték beszüntetésével számí. szabadságolt altá­­bornagynak, további egy év tartamára kérelme­zett szabadság­ meghosszabbítását, mindennemű ille­ték beszüntetése és jelenlegi viszonyában való meg­hagyás mellett jóváhagyni, és lovag Joelson Alfréd alaanagynak, a XXXIII. gyalog-hadosztály parancsnokának, Herczegovina kormányzata érdekében teljesített kitűnő szolgá­latai elismeréséül, a 2. oszt. vaskorona-rendet díj­mentesen adományozni , továbbá áttételüket elrendelni . hannenheimi Hann József ezredesnek, all. sz. huszárezred parancsnokának, Heyrowsky Károly alezredesnek, a 31. sz. táb. vadászzászlóalj parancsnokának, és Arthold János alezredesnek, a 34. sz. táb. vadászzászlóalj parancsnokának, — valamennyinek a vezérkari állományból véglegesen az illető csapat­testek állományába ; azután a következő két, a csapatoknál beosztott vezérkari ezredesnek, és pedig : Cronenbald Ferdinándnak, a 41. sz. gy.­ezred­­ben, és tiszavölgyi Hegedűs Lajosnak, a 15. sz. huszár­ezredben, vezérkari szolgálatra való bevonulásukat; továbbá : lovag Klyucharich Arthur szóig, kívüli főhad­nagynak, a czimzetes századosi jelleget legfelső kegyelemből és kivételesen adományozni ; végül : Bohus Ferencz kát. építészeti igazgatónak, a zágrábi kát. építészeti igazgatóságnál, a felülvizs­gálat következtében szokkant­ gyanánt nyugal­­maztatását elrendelni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi augusztus hó 18-án kelt legfelső elhatározásával, Schreiber Károly számtanácsosnak, a budapesti fővárosi pénzügyigazgatós­ágnál, sok évi buzgó és sikeres szolgálata elismeréséül, a pénzügyi taná­csosi czímet díjmentesen adományozni méltóz­tatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a budapesti országos rabbi-szemináriumban első­sor­ban a történelem, másodsorban pedig a classica­­philologia tanszékére ideiglenesen egy évre rend­szeresített segédtanári állomásra dr. Bloch Hen­rik képesített középtanodai tanárt nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a siketnémák váczi orsz. intézetében üresedésbe jött országos alapítványi helyekre : Beck Vilmost, Klotz Gizellát, Kenyeres Rózát, Hendler Erzsébetet, Ri­mai Erzsébetet, Tóth Erzsébetet és végre a Je­­zsenovszk­y-S­chlecht Magdoln­a-féle ala­pítványi helyre Egri Sámuelt nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister, Görömbey Pál nagy­bányai adótisztet a szilágy-somlyói adóhivatalhoz III. oszt. számtisztté nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 31,458. sz. alatt, a következő rende­letet intézte a Horvát-Szlavonországgal határos törvényhatóságokhoz : (I. Alispánnak : 1. Zalaegerszeg. 2. Kaposvár. 3. Pécs. 4. Zombor. 5. Nagy-Becskerek. ) Polgár­­mesternek : 1. Újvidék. 2. Pancsova.) (Mindnek.) A horvát országos kormány értesítése szerint Város községéből jelentett marhavész országos állatorvos által lépfenének konstatáltatott. Minek folytán 30.969. számú rendeletemet hatályon kí­vül helyezve, felhívom (czimet) a szükséges intéz­kedések megtételére. Kelt Budapesten, 1881. évi augusztus hó 31-én, pályázók kora, vallása, nyelvismeretök, végzett ta­nulmányaik, tanári képesitésök s a katonai köte­lezettségtől való mentességük okmányilag igazo­­landók, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi­­nisterhez czimezve, Fiume városa hatóságához, mint a melyhez a kijelölési jog tartozik, kellően felszerelten folyó évi szeptember hó 20-ig terjesz­­szék be. A pályázók közt azok előnynyel birnak, a kik a magyar nyelv ismeretét ki tudják mutatni. Kelt Budapesten, 1881. évi augusztus hó 23-án. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium. Pályázat. A fiumei magyar királyi állami főgymnasium­­nál a következő rendes tanári állomások tölten­dők be : 1. két classica-philologiai tanári állomás ; 2. egy classica-philologiai állomás, mellyel az alsóbb osztályokban a német nyelv előadása van összekötve ; 3. egy tanári állomás a német nyelv és irodalom előadására, az alsóbb osztályokban a classica-phi­­lologiával egybekötve ; 4. egy tanári állomás a mathematika és termé­szettan előadására; 5. egy tanári állomás a természetrajz előadásá­ra, melyhez a földrajz mint mellék­tantárgy tar­tozik. A tanítási nyelv az olasz. E tanszékek mindegyikével évi 1200 frt fizetés, 200 frt szálláspénz és 100 frt ötödéves pótlék van összekötve. Felhivatnak tehát az ezen állomások egyikét elnyerni óhajták, hogy kérvényüket, melyben Lapunk mai számához három és fél év­e Hivatalos Értesítő­­ van csatolva. Pályázat. A cs. és kir. közös pénzügyministeriumnak f. évi augusztus hó 19-én 6202/B. H. sz. a. kelt áti­rata szerint a szerajevói reálgymnasiumban meg­nyitandó 3 osztálynál egy tanári állomás az ottani országos nyelv, továbbá a történelem és földrajz előadására az ISS­/1. tanév elején jön betöltés alá. Ezen állomással évi 1000 frtnyi fizetés, 200 frtnyi lakpénz és 300 frtnyi pótdíj van egybe­kötve. Elnyerni óhajtók felhivatnak, hogy szabálysze­rűen felszerelt kérvényüket f. évi szeptember hó 15-ig az országos kormányzóságnál Szerajevóban nyújtsák be. Kelt Budapesten, 1881. évi augusztus hó 26-án. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium. A trencsénmegyei tűzoltó-szövetség alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 39,211. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A debreczeni Frőbel-gyermekkert-egylet alap­szabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 40,717. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A tornamegyei vadásztársulat alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 41,347. sz. alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A nyitrai katholikus betegsegélyző-egylet alap­szabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 41,626. sz­ alatt, a bemutatási záradékkal el­láttattak. A lenti-i önkéntes tűzoltó-egylet alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 41,690. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A városhidvégi iparos olvasó­kör alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 42,004. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak.

Next