Budapesti Közlöny, 1881. október (15. évfolyam, 223-248. szám)

1881-10-01 / 223. szám

Budapest, 1881. 223. szám. Szombat, október 1 BUDAPESTI ák­KÖZLÖNY. h­ivatalos L­A II. Szerkesztőség : Budapesten. Ferencziek tere, Bazárépület, H. lépcső, II. emelet, 8-ik ajtó. Kiadó-hiv­atal : Budapesten , Ferencziak tere Athenaeum épület. Előfizetési Ákok : Naponkénti postai szétküldéssé), vagy helyben házhoz hordva . Egész évre.....................20 írt. Félévre............................ . 10 » Negyedévre ...... 5 » Egry teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők, még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdíj külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére, a közelebb eszközlött kato­nai összpontosítás alkalmából, valamint a közügyek előmozdítása körül különben is tett kiválóbb szolgálatuk elismeréséül: báró Vay Béla Borsodmegye főispánjának Szent- István-rendesi kiskeresztjét, Bay Bertalan ugyanazon megye alispánjának a királyi tanácsosi czimet díjmentesen, továbbá Kudlovich Imre mezőkövesdi járásbírónak és Soltész Nagy Kálmán Miskolcz város polgármesterének Ferencz József-rendesi lovagkeresztjét, Szombaty József várnagy­nak a koronás arany érdemkeresztet, végre Kozma Péter belső-beccsei és Makláry István mező­csáb­i bíráknak, valamint Vadászy György sajó-szent­péteri jegyzőnek a koro­nás ezüst-érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1881. évi szeptember hó 28-án. Ferencz József, s. k. Báró Orczy Béla, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott: báró Schönfeld Antal altábornagyot a VII gyaloghadosztály parancsnokává és hadparancs­nokká Triesztbe kinevezni; továbbá: Fischer Frigyes altábornagynak, a hadi iskola parancsnokának nyugalomba helyezését saját ké­relmére elrendelni és neki ez alkalommal sok évi kötelességeit, békében és háborúban egyiránt ki­tüntetett szolgálatai elismeréséül, a vaskorona­­rend 2. osztályát a 3. osztálya hadi ékitményével adományozni, azután kinevezni: Sternecki lovag Daublebsky Móricz vezérőrna­gyot, a 3. gyalog­dandár parancnokát,­­ a hadi iskola parancsnokává; Haas István ezredest, a 34. sz. gy.-ezred pa­rancsnokát, — 3. gyalog-dandár parancsnokává, jelenlegi rangjában való előleges meghagyással, és Galgótzy Antal vezérkari ezredest, a mű- és egyéb vezérkari munkálatok irodájának főnökét, — a 34. sz. gy.-ezred parancsnokává, a vezérkar­ban való meghagyással, csapatszolgálatra beoszt­va, és utóbbinak eddigi állomásán teljesített jeles és sikeres szolgálatai elismeréséül, a Lipót-rend lovagkeresztjét díjmentesen adományozni; továbbá: báró Klimburg Jenő ezredesnek, és őrségi dandár­parancsnoknak Dél Dalmácziában, saját kérelmé­re és a felülvizsgálat következtében »jelenleg szol­gálatképtelen« gyanánt hat hó tartamára a vára­kozási illetékkel száml. szabadságoltak viszonyába helyezését elrendelni, és ennek helyére Hostinek Pál ezredest, az 53. sz. gy.­ezred pa­rancsnokát, t őrségi dandárparancsnokká Dél- Dalmácziába, jelenlegi rangjának előleges megha­gyása mellett kinevezni; azután: Buchta Ferencz vezérőrnagynak, a 62. gyalog­dandár parancsnokának, saját kérelmére és »je­lenleg szolgálatképtelen« gyanánt, a várakozási illetékkel számló szabadságoltak viszonyába hat hó tartamára való áthelyezését elrendelni, és ennek helyére Ballentsits Alfréd vezérkari ezredest, és vezér­kari főnököt a gráczi hadparancsnokságnál,­­ a 62. gyalog­dandár parancsnokává, jelenlegi rang­jának előleges meghagyása mellett kinevezni; továbbá: werthaui Jenemann Gusztáv ezredesnek, a 71. sz. gy.­ezred tartalék-parancsnokának, a jól meg­érdemelt nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni, és neki ez alkalommal, békében és há­borúban egyaránt jeles szolgálatai elismeréséül, a katonai érdemkeresztet adományozni; azután: Sitka Gusztáv alezredest a 23. sz. gy.-ezredben, — a 71. sz. gy.-ezredhez tartalék-parancsnokká kinevezni; továbbá: lovag Ploennies Ferencz alezredesnek, a 24. sz. gy.-ezredtől — a 23. sz. gy.-ezredhez való­ áttéte­lét elrendelni; azután: brandelsbergi Czedik Hermann fregát-kapitány­­nak, a tengerészeti osztály 2. szakasza főnökének állomása alól való felmentését elrendelni és meg­parancsolni, hogy neki eddigi alkalmazásában tel­jesített sikeres szolgálatai elismeréséül, a legfelső megelégedés kifejezése tudtára adassék, és ennek helyére gyulai Gaál Jenő korvett-kapitányt a tenge­részeti osztály 2. szakasza főnökévé kinevezni; továbbá: gróf Spannachi Gyula nyug. alezredes tiszti rangjának kérelmezett letételét a katonai nyugdíj további élvezete mellett jóváhagyni; azután: Frankl József katonai lelkésznek Szerajevóban, a felülvizsgálat következtében »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását elrendelni; továbbá kinevezni: tartalékos főorvosokká: dr. Sargarolli Richárd tartalékos segéd­ orvost az innsbrucki 10. sz. helyőrségi kórházban, jenlegi beosztásában való meghagyással; dr. Schwarzer Ottó tartalékos helyettes segéd­orvost a bécsi 1. sz. helyőrségi kórházban, jelen­legi beosztásában való meghagyással; továbbá a következő tartalékos 1. oszt. kat. orvosnöven­dékeket : dr. Pluhar Alajost a josefstadti 12. sz. helyőr­ségi kórházban, jelenlegi beosztásában való meg­hagyással ; dr Stefan Liboriust, a josefstadti 12. sz. helyőr­ségi kórháztól, — az olmüczi 6. sz. helyőrségi kórházhoz; dr. Gassner Ottót, az innsbrucki 10. sz. helyőr­ségi kórháztól,­­ a 47. sz. gy.-ezred tartalék-pa­rancsnokságához ; tartalékos segéd-orvosokká: dr. Lévay (ezelőtt Löwy) Sándor tartalékos 1. oszt. kát. orvosnö­vendéket, a bécsi 2. sz. helyőrsé­gi kórháztól, a 19. sz. gy.-ezredhez; dr. Rosenfeld Sámuel tartalékos gyalogost, a 12. sz. gy.­ezred tartalék-parancsnokságától,­­ a bádeni 3. sz. helyőrségi kórházhoz; s­e­g­é­d­o­rv­o­s­o­k­k­á, a következő 1. évi október hó 1-én szolgálatba lépő egyéves önkénteseket ; dr. Grasser Józsefet, a bécsi 1. sz. helyőrségi kórházhoz; dr. Turcsa Jánost, a nagy­szebeni 22. sz. helyőr­ségi kórházhoz, a kolozsvári csapat­kórházhoz va­ló beosztás mellett; dr. Prochnow Józsefet a budapesti 16. sz. hely­őrségi kórházhoz; dr. Ábrahám Adalbertet, dr. Tarnovszky Gézát, és dr. Schwarz Bódogot; — mind a hármat a bécsi 1. sz. helyőrségi kórházhoz; végül: Schowanek Ferencz őrmesternek a 4. sz. dra­­gonyos ezredben, sokévi feddhetetlen és sikeres szolgálatai elismeréséül, a koronás ezüst érdem­­keresztet adományozni. A m. kir. pénzügyminister Békefy László ügy­védjelöltet, továbbá Fülöp Bódog és Dögl Adolf fogalmazó­ gyakornokokat II. oszt. pénzügyi fogal­mazókká nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, I. évi 35,426. sz. a. kelt rendeletével megengedte, hogy a Temesmegye területéhez tar­tozó Móriczföld községben, a­z évi augusztus hó 14-ére esett, de meg nem tartathatott országos vásár helyett, f. évi október hó 2-án pótvásár tar­tassák. A német-facseti betegségéb­ző-egylet alapszabá­lyai, a m. kir. belügyminiszer által, folyó évi 47.066. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellát­tattak. Lapunk mai számához negyed iv melléklet s három és fél év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next