Budapesti Közlöny, 1881. november (15. évfolyam, 249-273. szám)

1881-11-01 / 249. szám

bb Budapest/ISSI. 249. szám. Kedd, november 1. BUDAPESTI,­KÖZLÖNY. Szerkesztőség : Budapesten. Ferencziek tere, Bazárépület, IL lépcső, 11. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó­hivatal : Budapesten. Ferencziek tere Athenaeum épület. HI­N­­­T­A Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre............................20 írt. Félévre.....................................10 » Negyedévre.............................5 » Egy teljes lap ára 30 kr, OS LAP. A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­­detések dijai előlegesen beküldendők , még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Bre­ich Péter fiumei nyugalmazott postafelügyelőnek, 40 évet meghaladó hű és sikeres szolgálata elisme­réséül, Ferencz József­ rendem lovagkereszt­jét adományozom. Kelt Gödöllőn, 1881. évi október hó 21-dikén. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­terem előterjesztésére, dr. Nagy Ferencz nagyváradi jogakadémiai nyilvános rendes tanárt, a kolozsvári tudomány-egyetemen a polgári törvénykezés s a váltó- és keres­kedelmi jog nyilvános rendes tanárává a rendszeresített illetményekkel kinevezem. Kelt Bécsben, 1881. évi október hó 26-dikán. Ferencz József, s. k. Trefort Ágoston, s. k. évi Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. október hó 27-én, de Carvalho Borges Péter Antal újonnan kinevezett brazíliai császári rendk. követet és meghatalmazott ministert, meghitelező okmá­nyának átvétele czéljából, kihallgatáson fogadni méltóztatott. Ó császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott továbbá — f. évi no­vember hó 1-ével — kinevezni: a gyalogságban, főhadnagyokká, a következő hadnagyokat: Kutas Mátyást, a 79. sz. gy.­ezredben; Rücker Edét, a 25. sz. gy.-ezredben; Kramer Ferenczet, a 80. sz. gy.-ezredben ; Reiss Yenczelt, a 4. sz. gy.-ezredben; Bencze Ferdinándot, az 52. sz. gy.-ezredben; Braunstingl Jánost, a 27. sz. gy.-ezredben; Ploner Konrádot, a 66. sz. gy.-ezredben; Bastl Jánost, a 18. sz. gy.-ezredben ; Zdunic Józsefet, a 7. sz. gy.-ezredben ; Samardzia Miklóst, a 65. sz. gy.-ezredben; Flading Rajmundot, a 17. sz. gy.-ezredben; Lethay Rudolfot, a 76. sz. gy.-ezredben; Husserl Vilmost, a 8. sz. gy.-ezredben ; Szabó Jánost, az 50. sz. gy.-ezredtől,­­ a 62. számúhoz; Petőcz Jánost, a 72. sz. gy.-ezredben; Hrstic Pétert, a 63. sz. gy .-ezredben; Cosic Györgyöt, a 70. sz. gy.-ezredben; Dombrádi Nagy Gyulát, a 33. sz. gy.-ezredben ; Schlesinger Flóriánt, a 67. sz. gy.-ezredben; lovag Platzer Guidot a 38. sz. gy.-ezredben; Janczyk Istvánt, a 40 sz. gy.-ezredben ; Biber Alajost, a 79. sz. gy.-ezredben; Kok­ic Szvetozárt, a 6. sz. gy.-ezredben; Ibi Ferenczet, a 28. sz. gy.-ezredben; Rendulic Fülöpöt, a 68. sz. gy.-ezredben; báró Gottesheim Vilmost, a 13. sz. gy.-ezredben; Mihailovics Jánost, a 29. sz. gy.-ezredben; Kuzyk Tódort, beosztva a kat. földrajzi intézet­be, számf. a 10. sz. gy.-ezredben, jelen szóig, viszo­nyában való meghagyással; Spanner Emilt, a 69. sz. gy.-ezredben ; Klenk Adolfot, a 31. sz. gy.-ezredben ; Düringl Károlyt, az 58. sz. gy.-ezredben; Daszkievicz Viktort, és Nowicki Józsefet, a 24. sz. gy.-ezredben; Pistotnik Ödönt, a 27. sz. gy.-ezredben; Meincke Adolfot, a 73. sz. gy.-ezredben; Walter Károlyt, a 77. sz. gy.-ezredben ; Brmbolic Pált, a 79. sz. gy.-ezredben; Kotzourek Antalt, beosztva a kát. földrajzi in­tézetbe, száml. a 77. sz. gy.-ezredben, jelen szóig, viszonyában való meghagyással; Buchwald Imrét, a 21. sz. gy.-ezredben ; Kosseg Károlyt, a 3. sz. gy.-ezredben; Simandan Jánost, a 33. sz. gy.-ezredben; Rainer Antalt, a 35. sz. gy.-ezredben; Brebar Mihályt, a 16. sz. gy.-ezredben ; Fischer Leonhardot, a 49. sz. gy.-ezredben; gróf Althann Ágostot, a 14. sz. gy.-ezredben; Hink­ Simont, a 23. sz. gy.-ezredben; Wieser Pált, a 38. sz. gy.-ezredben; Schwendt Józsefet, a 8. sz. gy.-ezredben ; Vogel Osvaldot, a 71. sz. gy.-ezredben ; Benics Miklóst, a 45. sz. gy.-ezredben; Spitzberg Vilmost, a 40. sz. gy.-ezredben; Markovinovics Vinczét, Ninkovics Ljubomirt, és Sibalic Mariánt, a 70. sz. gy.-ezredben; Mezzadin Jánost, a 72. sz. gy.-ezredben; Mayer Tódort, a 22. sz. gy.-ezredben; Aljanek­ Bertalant, a 47. sz. gy.-ezredben ; lovag Schaumburg Ferenczet, a 49. sz. gy.-ez­redben ; mederen wuthwehri Mederer Ágostot, a 45. sz. gy.-ezredben; Schiller Adolfot, a 72. sz. gy.-ezredtől, — az 52. számúhoz; Cysar Oszkárt, a 72. sz. gy.-ezredtől, — a 69. számúhoz; merkensteini Mörk Lajost, a 8. sz. gy.-ezredben; Werner Arnoldot, az 55. sz. gy.-ezredben ; Velicay Istvánt, a 12. sz. gy.-ezredben; Konrády Alfrédet, a 13. sz. gy.-ezredtől,­­ a 47. számúhoz; Maliborsky Jánost, a 40. sz. gy.-ezredben; gróf Marchesi Lajz-t, a 22. sz. gy.-ezr­dben ; Marcen Alajost, a 23. sz. gy.-ezredben; Munteanu Györgyöt, a 33. sz. gy.-ezredben; Dimitrievics Pált, a 41. sz. gy.-ezredben ; gróf Dzieduszycki Andrást, a 80. sz. gy.-e.-ben; báró Reischach Ferenczet, a 21. sz. gy.-e.-ben; Mathans Lajost, a 72. sz. gy.-ezredtől,­­ a 69. számúhoz; Szankovics Antalt, a 33. sz. gy.-ezredben; Krejcs Jakabot, a 9. sz. gy.-ezredben; Hausner Arthurt, a 43. sz. gy.-ezredben; Jovanovics Sándort, a 78. sz. gy.-ezredben; ■ Kasaj Imrét, a­ 74. sz. gy.-ezredben; Vogl Móriczot, a 71. sz. gy.-ezredben; Kem­potics Má­kot, a 6. sz. gy.-ezredb­en ; Avramov Radovánt, a 39. sz. gy.-ezredben; Dobunovacsky Istvánt, a 29. sz. gy.-ezredben; Furmann Balázst, a 47. sz. gy.-ezredben; Budaházy Józsefet, a 34. sz. gy.-ezredben; Puky Józsefet, a 34. sz. gy.-ezredtől,­­ a 37 számúhoz; Zorch­ Tamást, a 39. sz. gy.-ezredben; Lilesko Jánost, az 5. sz. gy.-ezredben; Ceusiann Miklóst, a 62. sz. gy.-ezredtől,­­ a 63. számúhoz; Lelwacki Antalt, a 9. sz. gy.-ezredben; Radlmacher Tódort, a 45. sz. gy.-ezredben; Both Rajmundot, a 76. sz. gy.-ezredben; Prikryl Józsefet, a 9. sz. gy.-ezredben; Alexandrovicz Ferenczet, a 24. sz. gy.-ezredben­ Petrovics Mihályt, a 7. sz. gy.-ezredben; Rank Antalt, a 61. sz. gy.-ezredben; Zellniczek Györgyöt, a 67. sz. gy.-ezredben; Herbster Sándort, a 61. sz. gy.-ezredben; Fleminger Frigyest, a 41. sz. gy.-ezredben ; Greissenberger Viktort, a 66. sz. gy.-ezredben; dr. Róna Lajost, a 15. sz. gy.-ezredben; Weis Józsefet, a 65. sz. gy.-ezredben; Hlozek Ferenczet, a 75. sz. gy.-ezredben; Sixt Pétert, a 36. sz. gy.-ezredben; Buhl Edét, a 42. sz. gy.-ezredben; Dieszner Józsefet, a 68. sz. gy.-ezredben; Brischnik Balázst, a 47. sz. gy.-ezredben; Lauschmann Manót, a 74. sz. gy.-ezredben ; Tichy Lászlót, a 15. sz. gy.-ezredben; Strohmer Edét, a 36. sz. gy.-ezredben; Kittel Alajost, az 57. sz. gy.-ezredben; Turek Szaniszlót, a 20. sz. gy.-ezredben; Szczurowski Miksát, a 10. sz. gy.-ezredben; Steinhausen Ferenczet, a 31. sz. gy.-ezredben; Dabrowski Zsigmondot, a 41. sz. gy.-ezredben; Pichler Richardot, a 65. sz. gy.-ezredben; Dollenz Antalt, a 17. sz. gy.-ezredben; trauschenfelsi Trausch Frigyest, a 38. sz. gy.­­ezredben ; Hatz Sándort, az 53. sz. gy.-ezredben; Dannecker Arthurt, a 22. sz. gy.-ezredben; Busic Györgyöt, a 71. sz. gy.-ezredben; kampfimfeldi Fleischer Jenőt, a 79. sz. gy.-ez­redben ; Steindl Györgyöt, a 49. sz. gy.-ezredben; lovag Aigner Tódort, a 46. sz. gy.-ezredben; Somody Emilt, a 38. sz. gy.-ezredben; Lang Károlyt, a 10. sz. gy.-ezredben; Seraein Mihályt, a 43. sz. gy.-ezredben; Korner Antalt, a 27. sz. gy.-ezredben; Grobmann Adalbertet, a 60. sz. gy.-ezredben; Milavc Józsefet,a 17. sz. gy.-ezredben; Masák Venczelt, a 11. sz. gy.-ezredben; Krystufek Szaniszlót, a 21. sz. gy.-ezredben; Dvor­ák Gyulát, a 61. sz. gy.-ezredben; Kristinus Emilt, a 12. sz. gy.-ezredben ; Leinweber Edét, segéd- és gazdatisztet a kőszegi kát. al­ reáliskolában, számf. az 1. sz. gy.-ezredben, jelen szóig, viszonyában való meghagyással; Witwicki A­ntalt, a 20. sz. gy.-ezredben; Woracz Alfrédet, 14. sz. gy.-ezredben; Egger Róbertét, a 33. sz. gy.-ezredben; Ladikar Tódort, a 65. sz. gy.-ezredben; Mrázek Ágostot, a 36. sz. gy.-ezredben; Nmmeister Károlyt, a 80. sz. gy.-ezredben; Kocourek Adalbertét, a 21. sz. gy.-ezredtől,­­ a 49. számúhoz; Deutscher Ferdinándot, a 3. sz. gy.-ezredben; Schwabe Ferenczet, a 66. sz. gy.-ezredben; Schegula Ferenczet, a 23. sz. gy.-ezredben; Brázda Burghardot, a 9. sz. gy.-ezredben. Lapunk mai számához három és fél év »Hivatalos Értesítő« van hatolva.

Next