Budapesti Közlöny, 1882. január (16. évfolyam, 1-25. szám)

1882-01-01 / 1. szám

Mi e törvényczikket s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall­­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szente­sitjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáznyolczvan­­egyedik évi deczember hó huszonhetedikén. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. 1881. évi LXVIII. TÖRVÉNYCZIKK a német vámterülettel való kikészitési forgalomnak szabályozásáról. (Szentesítést nyert 1881. évi deczember hó 27-én. — Kihirdett­etett az országgyűlés mindkét házában 1881. évi deczember hó 31-é­n.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAS CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1. czikk. Szinnyomatozás, festés vagy fehérítés végett a német vámterületre kivitt és onnan szinnyomatoz­­va, festve vagy fehérítve visszaérkező, belföldön készült szövetek vámozására nézve az 1881. évi LVII. t.-cz. 2. §-a alapján, a ministeriumnak 1881. évi junius hó 28-án kelt rendelete által megállapí­tott határozatok az 1882. évi január hó 1-jétől ugyanazon évi deczember hó 31-ig (bezárólag) terjedő időtartamra oly hatálylyal maradnak ér­vényben, hogy az 1882. évi deczember hó 31-ig a német vámterületre kivitt s­zövetek az engedélye­zett határidő megtartásával legkésőbb 1883. évi évi junius hó 30-ig kikészített állapotban ismét visszahozhatók. Az 1882. évi deczember hó 31-e után szinnyo­matozás, festés vagy fehérítés végett kivitt szöve­tekre nézve, ha azok az átalános osztrák-magyar vámterületbe ismét visszahozatnak, a vámtarifá­nak a színnyomatos, festett vagy fehérített szett­árukra vonatkozó határozatai alkalmazandók. 2. czikk: A kormány felhatalmaztatik arra, hogy a né­met vámterülettel való kikészitési forgalomnak jelenleg engedélyezett egyéb nemeire nézve ér­vényben levő határozatokat továbbra is változat­lanul fentartsa. 3. czikk: Jelen törvény 1882. évi január hó 1-én lép életbe és végrehajtásával a ministerium bizatik meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall­­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szente­sítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáznyolczvan­­egyedik évi deczember hó huszonhetedikén. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. 1881. évi LXIX. TÖRVÉNY­CZIKK a fiumei kikötő II. számú, rakpartján tervezett áru­­raktár építésére felveendő kölcsönről. (Szentesítést nyert 1881. évi deczember hó 27-én. ( Kihirdett­etett az országgyűlés mindkét házában 1881. évi deczember hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1. §. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi mi­niszer egyetértőleg a pénzügyminiszerrel felhatal­maztatik arra, hogy­ a fiumei kikötő II. számú rakpartján tervezett áruraktár építése czéljából 260.000 forintnyi kölcsönt vehessen fel. 2. §• Ezen kölcsön tőkéje és kamatjai 381/2 év alatt az egész összeg évenkénti 6 1/4 °/0-ának megfelelő és előre fizetendő féléves részletfizetések által tör­lesztetnek. 3. §• Ezen részletfizetések évenként a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministérium költségvetésé­ben, mint rendes kiadás, az áruraktár jövedelme mint rendes bevétel, fölveendők. 4­ §• A jelen törvény végrehajtásával a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszer és a pénzügy­­miniszer bízatnak meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall­­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szente­sitjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáznyolczvan­­egyedik évi deczember hó huszonhetedikén. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. 1881. évi LXX. TÖRVÉNY­CZIKK a jelzálogkölcsönök átváltoztatásánál adandó bé­lyeg- és illeték-kedvezményekről. (Szentesítést nyert 1881. évi deczember hó 27-én. ( Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1881. évi deczember hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1. §. A jelzálogintézeteknél, árvapénztáraknál, köz­alapoknál, takarékpénztáraknál és minden egyéb nyilvános számadásra kötelezett pénzintézeteknél fennálló jelzálog-kölcsön követeléseknek ezen tes­tületek bármelyike útján történő átváltoztatása (conversio) alkalmával kiállítandó kötelezvények, bekeblezési engedélyek, úgy az ezek alapján esz­­közlendő telekkönyvi bejegyzések után a szabály­szerű fokozatos­, illetőleg a bejegyzési százalékos­illeték nem jár azon összegtől, mely a bekeblezett eredeti tartozásból még tényleg fennálló adósság összegét meg nem haladja, feltéve, hogy az átvál­tozott adósság kamatlába csekélyebb a régi tarto­zás után fizetett kamatlábnál, és hogy a fizetendő kamat és mellék­járulékok összege az eddig fizetett kamat és mellékjárulékok összegét meg nem ha­ladja. Ezen illeték­mentesség, az említett feltétel alatt — a kölcsön-átváltoztatási művelet alkalmából ki­állítandó engedményi okiratokra, valamint a tör­lési nyugtákra is kiterjed, s ezen okiratok csupán az 50 kvnyi állandó okmánybélyeggel látandók el. A bélyeg- és illetékmentességi kedvezménynek az elősorolt feltételek alatt az esetben is helye van, ha a kölcsön-átváltoztatás nem az eredetileg érde­kelt, hanem bármely más hitelintézet, mint új kölcsönadó közbenjárása mellett foganatosíttatik. 2.§. Az előző szakasz alapján illeték­mentességben részesülő kölcsön­ügyletek a pénzügyminiszer által rendeleti úton szabályozandó módon az illeték­kiszabási hivatalnál bejelentendők. 3. §. Ezen bejelentés elmulasztása 5—100 írtig ter­jedő birsággal büntettetik. 4­ §. Ezen törvény, melynek végrehajtásával a pénz­ügyminister bizatik meg, kihirdetésének napjával lép érvénybe és 1886. évi deczember hó végéig marad hatályban. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall­­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szente­sítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáznyolczvan­­egyedik évi deczember hó huszonhetedikén. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, 1881. évi deczember hó 20-án kelt legf. elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy lovag Tavera I. oszt. követségi tanácsos, az olasz királyi korona­rend nagy tisztikeresztjét; lovag mohrensteini Schwarz követségi titkár, ugyanazon rend közép­­keresztjét; gróf Zichy Tódor követségi titkár, a becsület-légió lovagkeresztjét; Ambró és gr. Lützow tiszteletbeli követségi titkárok, az olasz királyi Móricz- és Lázár-rend tisztikeresztjét és gróf Chotek attaché, az olasz királyi korona-rend lo­vagkeresztjét ; továbbá gróf Caboga ministeri ta­nácsos és főconsul Jeruzsálemben, az ottomán Osmanje-rend III. osztályát; Demsar Bálint al­­consul, ugyanazon rend IV. osztályát, Pollák Ká­roly Lajos iroda­titkár, a montenegrói fejedelem­­ségi Danilo-rend IV. osztályát, és Pekotsch Lipót a török nyelv correpetitora a keleti akadémiában, a persa nap- és oroszlán-rend V. osztályát elfogad­hassák és viselhessék. A közös külügyminister, Custodio José Duarte­­nak a lissaboni főconsulatus által cs. és kir. con­­suli ügynökké St. Vincentbe (Cap Vert) történt kirendelését jóváhagyta. A m. kir. igazságügyminister, az 1882. év tar­tamára a marosvásárhelyi ügyvédvizsgáló bizott­ság elnökévé, Schneider József, helyettes elnö­kévé pedig Geczer János marosvásárhelyi kir. ítélő­táblás tanács­elnököket nevezte ki. A magyar királyi igazságügyminiszer, Steydl Béla nagy­szebeni kir. törvényszéki írno­kot a nagyszebeni, Fábián Gyula balassa­gyarmati kir. törvény­­széki joggyakornokot pedig a szécsényi kir. járás­bírósághoz aljegyzőkké, továbbá

Next