Budapesti Közlöny, 1882. február (16. évfolyam, 26-48. szám)

1882-02-01 / 26. szám

Budapest, 1882. 26. szám Szerda, február 1. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre ...... 20 írt. Félévre .....................................10 » Negyedévre ...............................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Szerkesztőség : Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, II. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó­hivatal : Budapesten, Ferencziek tere Athenaeum épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések díjai előlegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdíj és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hír­­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. A belügyministerium vezetésével meg­bízott magyar ministerelnököm előterjesz­tésére, Dókus József Zemplén megye főis­pánját, ezen állásától saját kérelmére fel­mentem, és helyébe Zemplénmegye főis­pánjává Molnár István ministeri tanácsost nevezem ki. Kelt Bécsben, 1882. évi január hó 21-én. Ferencz József, s. k.­­Tisza Kálmán, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Dókus József Zemp­lénmegye főispánjának, ezen állásától sa­ját kérelmére történt felmentése alkalmá­ból, Lipót-rendem lovagkeresztjét díjmen­tesen adományozom. Kelt Bécsben, 1882. évi január hó 22-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem elő­terjesztése folytán, Tillier Ferenci, a fenn­állott erdélyi főkormányszék nyugalmazott házgondnokának, sokévi hű szolgálatai elis­meréséül, az ezüst érdemkeresztet adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1882. évi január hó 24-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. a császári és Apostol királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott: báró Oester­reicher Tóbiás sorhaj­ó-kapitánynak, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni, és neki ez alkalomból az ellentengernagyi czimet és jelleget díjmentesen adományozni; továbbá: trzebomislitzi gróf Dubsky Guidó ezredesnek, a 74. sz. gy.-ezred parancsnokának, ugyanezen ezred tartalékába helyezését saját kérelmére elrendelni, és neki ez alkalomból, mindig jeles szolgálata elis­meréséül, a vaskorona-rend 3. osztályát díjmente­sen adományozni; azután: Castella Lajos ezredest, a 35. sz. gy.-ezred tar­talékparancsnokát, — a 74. sz. gy.-ezred parancs­nokává, és Hauschka Alajos vezérkari ezredest, — a 35. sz. gy.-ezred tartalékparancsnokává, a vezérkarban való meghagyással kinevezni; továbbá: Zeidler Gyula őrnagynak a 28. sz. gy.­ezred­ben, a felülvizsgálat következtében »jelenleg szol­gálatképtelen« gyanánt, egy év tartamára a vára­kozási illetékkel száml. szabadságoltak viszonyába helyezését elrendelni, és Pfeifer Mátyás békeállománybeli 1. oszt. száza­dosnak a bécsi helyőrségi szállitóháznál, saját ké­relmére történő nyugalmaztatása alkalmából, a czimzetes őrnagyi jelleget dijmentesen adomá­nyozni ; azután: Bandy Balázs főhadnagynak, számf. az 1. sz. vártüzérzászlóaljban, a m. kir. csendőrséghez át­tételét elrendelni, és roknayi báró Rohn Emilnek, a lemberg-czerno­­witz-sassyi vaspálya román vonalain működő bi­zottság titkárának, az előbb viselt főhadnagyi ran­ger, és pedig valamely tartalékos gy.-ezredben, legf. kegyelemből újra adományozni; továbbá kinevezni: a gyalogságban, tartalékos hadnagyokká, a következő tartalékos hadapródokat: Kroda Károlyt, a 25. számú, Emericzy Viktort, a 66. számú, Thienel Józsefet, a 37. számú, Malnic Richardot, a 17. számú, Ferjencsik Miklóst, a 25. számú, Beyer Józsefet, a 79. számú, Schiffl Józsefet, a 21. számú, Ferdinandy Bélát, a 23. számú, Karger Ferenczet, a 3. számú, és Haas Alajost, az 59. sz. gy.­ezredben; a vadászcsapatban; a következő két tartalékos hadapródot: Nevily Ignáczot, a 8. számú, és Kuczera Vilmost, a 16. sz. táb. vadász-zászló­aljban ; a lovasságban: Baráti Ede tartalékos hadapródot, a 13. sz. hu­szárezredben , a tüzérségben, Tomsche János tartalékos hadapródot, az 5. sz. táb. tüzérezredben, és Friedmann Lajos tartalékos tűzmestert, a 7. sz. táb. tüzérezredtől — a 10. számúhoz; végül: tartalékos főorvosokká, a következő tartalékos segédorvosokat: dr. Tausz Simont, az 5. sz. vártüzér-zászló­­aljnál; dr. Gerle Zsigmondot, a 32. sz. gy.­ezredben, és dr. Fejes Józsefet, a lembergi 14. sz. helyőrségi kórháznál, mind a hármat jelenlegi beosztásukban való meghagyással; továbbá: a következő tartalékos 1. oszt. katonai orvosnö­vendékeket : dr. Benedikt Vilmost, a budapesti 17. sz. hely­őrségi kórháztól, — a bécsi 1. számúhoz; dr. Wassermann Lipótot, a prágai 11. sz. hely­­­­őrségi kórháztól, — a 21. sz. gy.­ezredhez; dr. Moravcsik Ernesztet, a budapesti 16. sz.­­ helyőrségi kórháznál, jelenlegi beosztásában való meghagyással; dr. Ötvös (ezelőtt Goldschmidt) Józsefet, a bu­dapesti 16. sz. helyőrségi kórháztól, — a 17. szá­múhoz ; dr. Fábry Árpádot, a komáromi 18. sz. helyőr­ségi kórháztól, — a 25. sz. gy .­ezredhez, és dr. László Kálmánt, a pozsonyi 19. sz. helyőr­ségi kórháztól, — a 72. sz. gy.­ezredhez; tartalékos segédorvosokká: dr. Axmann Adalbert tart. 1. oszt. katonai or­vosnövendéket, a budapesti 16. sz. helyőrségi kór­háztól, — a 2. sz. dragonyos-ezredhez, és dr. Böckh Adalbert tart. szakaszvezetőt, a 19. sz. egészségügyi osztálytól,­­ a 71. sz. gyalog­ezredhez ; segédorvosokká, a következő két, jelenleg szolgálatban álló 2. oszt. katonai orvosnövendéket: dr. Nappenf­ruck Kálmánt, a nagyszebeni 22. sz. helyőrségi kórháznál, beosztva a kolozsvári csa­pa­tkórházhoz, és dr. Klein Mártont, a budapesti 16. sz. helyőrségi kórháznál, a jelenlegi beosztásukban való megha­gyással. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, 1882. évi január hó 23-án Bécsben kelt legf. elhatáro­zásával, Bándy Balázs 1. számú cs. és kir. vártü­­zér-zászlóaljbeli főhadnagyot, 1882. évi január hó 1-ével, a magyar királyi csendőrség állományába főhadnagggyá legk. kinevezni méltóztatott. Szende Béla, s. k. A m. kir. igazságügyminiszer, Sólyom Miklós kéz­­divásárhelyi kir. törvényszéki aljegyzőt, a maros­vásárhelyi kir. főügyészséghez fogalmazóvá nevez­te ki. A m. kir. igazságügyminister, Reiner Ignácz végzett joghallgatót, a vezetése alatti kir. minis­­teriumhoz díjtalan fogalmazó-gyakornokká ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister, Verebélyi Ignácz szatmárnémetii kir. alügyészt, hasonló minőségben a pestvidéki kir. ügyészséghez helyezte át. Dalmay Kálmán közép-bácskai 5. számú hon­­véd-zászlóaljbeli szabadságolt állományú főhad­nagynak, a m. kir. honvédség kötelékéből kérel­mezett kilépés, a védkötelezettség teljesítése után, a viselt tiszti rendfokozat megtartása nélkül, meg­engedtetett. Lapunk mai számához két év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next