Budapesti Közlöny, 1882. március (16. évfolyam, 49-74. szám)

1882-03-01 / 49. szám

Budapest, 1882. 49. Szám. Szerda, márczius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS I­A­P. Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre ...... 20 frt. Félévre ........ 10 » Negyedévre.............................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. SZERKESZTI­SÉG : Budapesten, Ferencziek tere, Bazárépület, XI. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó­hivatal : Budapesten , Ferencziek tere Athenaeum épület. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők, még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdíj és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS rész. 1882. évi mn. TÖRVÉNYCZIKK némely­­pénzügyi vámhoz ideiglenesen beszedendő pótlékokról. (Szentesitést nyert 1882. évi február hó 28-án. — Ki­hirdetetett az »Országos Törvénytár «-ban 1882. évi márczius hó 1-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF,­­ ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: Az uj osztrák-magyar vámtarifáról szóló tör­vényjavaslatban javaslatba hozott legfontosabb­­ pénzügyi vámok jövedelmeinek biztosítása czéljá-J­ból 1882. évi márczius 1-jétől kezdve az alább elő­sorolt — az 1878. évi XXI. törvényczikk által életbe léptetett vámtarifában 2 a és b, 4 b, 5 és 21 b tételek alatt foglalt áruktól a beviteli megvámo­­lásnál az ezen tarifában megszabott vámokhoz pótlékok fognak szedetni és pedig: nyers kávétól 100 kilogrammonkint 16 frt pörkölt kávétól »1­20 » aszúszőlő, apró szőlő és mazsolaszőlőtől »1­6 » ibea után » 50 » pezsgő boroktól »1 30 » 2. §• Ezen vámpótlékok (1. §.)szedése, amennyiben új vámtarifa által az ezen pótlékok alá eső árukra már előbb új vámtételek meg nem állapíttatnának, életbeléptetésüktől számítandó három hónap múlva megszűnik. 3. §• Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminis­­ter, valamint a földmivelés-, ipar- és kereskede­lemügyi minister bízatnak meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a­mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenként he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall­­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesít­jük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáz­nyolczvan­­kettedik évi február hó huszonnyolcza­­dik napján. Ferencz József, s. k. (T. H.) Tisza Kálmán, s. k. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztésére albiróvá a nagy-sinki járásbíró­sághoz: Steinburgi Pildner Károly erzsé­betvárosi törvényszéki jegyzőt, alügyész­­szé pedig a nagy-kikindai ügyészséghez. Dús Sándor ottani törvényszéki aljegyzőt nevezem ki. Kelt Bécsben, 1882. évi február hó 21-én. Ferencz József, s. k. Dr. Pauler Tivadar, s. k. A belügyministerium vezetésével megbí­zott magyar ministerelnököm előterjeszté­sére. Szávits Iván torontálmegyei aljegy­zőt, tiszteletbeli ministeri segédfogalma­zóvá nevezem ki. Kelt Bécsben, 1882. évi február hó 22-én. Ferencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legkegyel­mesebben méltóztatott: vaalmingeni van der Sloot Ede altábornagynak, a XX. gy.-hadosztály parancsnokának, — ha­sonló minőségben a XV. gy.-hadosztályhoz való áttételét; továbbá: tannbrucki Braumüller Tódor vezérőrnagynak, a 39. gy -dandár parancsnokának, — a XX. gy.­­hadosztály parancsnokságával, Schmelzer Károly ezredesnek, a 30. sz. gy.-ez­­red parancsnokának, — a 39. gy .-dandár parancs­nokságával, és Zambaur Ede ezredesnek, az 1. sz. gy.-ezred pa­rancsnokának, — a XX. gy.-hadosztálynál a 9. hegyi dandár parancsnokságával való megbízatá­sukat elrendelni; azután: báró Lichtenberg Emil ezredest, a 8. sz. gy.-ez­red tartalék-parancsnokát, — az 1. sz. gy.-ezred parancsnokává, és Wannisch Vilmos 8. sz. gy.-ezredbeli alezredest ugyanoda tartalék-parancsnokká kinevezni ; továbbá: Bien Antal alezredesnek, a 12. sz. táb. tüzérez­redben, a felülvizsgálat következtében »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását elrendelni. (Folytatjuk.) Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister 1 a. előterjesztése alapján, f. évi február hó 12-én kelt legf. elhatározásával, tenger­­vári lovag Kohen Henrik főconsuli czimmel és jel­leggel felruházott consult Liverpoolban, ugyanoda főconsullá; lovag Boleslawski Károly consult San­ghaiban — egyelőre jelenlegi szolgálati viszonyá­ban való meghagyás mellett, — főconsullá Jani­nába, és báró Haan Ernészt consult Galatzban, főconsullá és a cs. és kir. consulatus főnökévé Konstantinápolyba legk. kinevezni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister 1. a. előterjesztése alapján, f. évi február hó 12-én­ kelt legf. elhatározásával, Le Bihart Antal moszkvai főconsulnak, Sanghaiban a consuli teendőkkel való megbízatását, a lovag Oesterreicher Gusztáv főconsuli czimmel és jelleg­gel felruházott consulnak Konstantinápolyból Dan­­zigba, — Haupt József főconsuli czimmel felru­házott consulnak Amsterdamból Piraus-Athénbe­­ — lovag/S­trautz Antal consulnak Corfuból Jeruzsá­lembe, és Eon Benedek consulnak Syraból Cardiffba való áttételét legk. jóváhagyni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister L a. előterjesztése alapján, f. évi február hó 12-én kelt legf. elhatározásával, báró Wartberg Sándor cs. kir. kamarást consullá Cor­­fuba; Fontana Sándor consuli czimmel és jelleg­gel felruházott alconsult consullá Syraba; Gsiller Károly alconsult consullá Amsterdamba; wahl­­borni báró Czikann Móricz alconsult, a berlini cs. és kir. főconsulatushoz consullá; Burián István alconsult consullá és ügyvivővé a moszkvai cs. és kir. főconsulatushoz; végül Wysocki Szaniszló alconsult Janinában, az ottani cs. és kir. főconsu­­latusnál viselt ügyvivői állásában való meghagyás mellett, ugyanoda consullá legk. kinevezni mél­tóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi február hó 21-én kelt legfelső elhatározásával, Kenéz Sándor tenkei kir. járásbirónak, ugyanezen minőségben a nagy­várad-vidéki kir. járásbíróság­hoz leendő áthelyezését legk. megengedni méltóz­tatott. A m. kir. pénzügyminister, Geréb Zsigmond el­lenőrt a m. kir. államépületi felügyelőségnél, ugyanoda igazgatóvá nevezte ki. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minis­ter, Schultz Antal postatisztet, a budapesti posta­­igazgatóság kerületébe postafőtisztté nevezte ki. A m. kir. belügyministeriumhoz, Bernáth Jenő fogalmazó-gyakornokká neveztetett ki. Beöthy Miklós csongrád-békési 8-ik honvéd­­zászlóaljbeli szabadságolt állományú, — Schlotthauer Ferencz szolgálaton kívüli viszony­ban levő, — és Schilling Ottó 9-ik számú honvéd-huszárezred­­beli szabadságolt állományú hadnagynak, a m. kir. honvédség kötelékéből kérelmezett kilépés, a Lapunk mai számához két év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next