Budapesti Közlöny, 1882. április (16. évfolyam, 75-99. szám)

1882-04-01 / 75 szám

Horvát-Szlavonországok beligaz­gatási szükséglete , 1. ez. Horvát-Szlavonországok autonom kormányzatának az 1880. évi LIV. t.-cz. értelmében 2. ez. A polgárosított horvát-szlavon határőrvidék beligazgatási szükség­lete fejében 1. ez. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személy­zete 2. sz. Törvénykezési provisorium Személyi járandóságok: Tisztviselők fizetése és lakpénze Szolgák fizetése és lakpénze Szolgák ruhailletménye Napidijnokok díjai Jutalmak és segélyek Dologi kiadások : Hivatali, irodai és házi szükségletek Útiköltségek Épületfentartási költségek Közadó HIVATALOS RÉSZ. 1882. évi IV. T­Ö­RVÉNYCZIKK az 1882. évi államköltségvetésről. (Szentesítést nyert 1882. évi márczius hó 25-én. Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «ban 1882. évi márczius hó 30-án.) (Folytatás.) Rovatonként CzimenkéntFejezetenként Rovatonként| Czimenként Fejezetenként f­o­r­i­nt f­o­r­i­nt VIII. Fejezet.| XIII. Fejezet. Előlegezések a vasúti kamatbiztosítás alapján IX. Fejezet. 10900000 tr . császári és Apostoli királyi Felsége személye körüli ministerium. Személyi járandóságok: Fizetések és lakpénzek Tiszti-, személyi- és működési pót­lékok Drágasági pótlékok Szolgák ruhailletményei Jutalmak és segélyek 37418 4615 3023 750 1200­­ Együtt (IX. fejezet 1—2. czim) Dologi kiadások 7340 OOOUOlo X. Fejezet. Együtt (XII. fejezet 54346 Fiume: XIV. Fejezet. 8­59980 56110 Együtt (X. fejezet 1—2. czím) XI. Fejezet. 86090 28290 300 450 6840 97911 3149 450 1500 1000 3595 500 400 575 318000 31400 35880 Fizetések és lakpénzek Szolgák ruhailletményei Jutalmak és segélyek Együtt (XIV. fejezet) XV. Fejezet. Belügyministerium, 1. sz. Központi igazgatás és földteher­mentesítési alapigazgatóság részére átalánykép 2. ez. Országos levéltár Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete: Személyi járandóságok: Állami számvevőszék: Dologi kiadások Együtt (XI. fejezet) XII. Fejezet, Minister­elnökség : 1. ez. A ministerelnökség költségei: Személyi járandóságok Dologi kiadások 70100 29000 Összesen (1. czim) 2. ez. Rendelkezési alap 82000 Együtt (XII. fejezet 1—2. czim) 299100 J 27300­ 5. ez. Egészségügyi tanács 6. ez. Általános közigazgatási kia­dások: A nemzeti színház állami segélye­zésére A nemzeti színházi alapok jövedel­méből a színház szükségletére 4600000 243500 1800­ ­ 3576438­­­21041800 109080 3. ez. Megyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 4. ez. Főispánok és a budapesti főpol­gármester fizetései 99100 200000 Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre 20 írt. Félévre.............................. . 10 » Negyedévre ...... . . Egy teljes lap ára 30 fer. A. „Hivatalon Értesítődbe iktatandó hivatalas hir­detések dijai előlegesen beküldendők, még­pedig IQC-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. «» Azonfel'41 minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Budapest, 1882. 75. szám. Szombat, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS lap. SZERKESZTŐSÉG : Budapesten. Ferencziek tere, Bazárépület, II. lépcső, XI. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó­hivatal : Budapesten , Ferencziek tere Athenaeum épület. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések:­­V­agonhirdetések: Egy hatodhasábon petitsor egy ezen hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdíj külön minden beik­tatás utál, 30 kr oszt. ért. Lapunk mai számához egy és fél év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next