Budapesti Közlöny, 1882. április (16. évfolyam, 75-99. szám)

1882-04-01 / 75 szám

Pénzügyministérium: 1. sz. Központi igazgatás: Dologi kiadások vevő osztályok : Dologi kiadások ) 1 Rovatonként CzimenkéntFejezetenként Rovatonként Czimenként Fejezetenként f­o­r­i­nt f­o­r­i­nt Betegápolási költségek 502048 9. sz. Kincstári ügyészségek: Himlőoltási költségek 51450 Járványok és más rendkívüli okok­ Személyi járandóságok 6999- nál fogva felmerülhető költségek Szülházi kiadások 5000 Dologi kiadások 17072 15000 Lelenczek és törvénytelen ágyból Összesen (9. czim) 87069 született gyermekek tápdltjai 60424 Tébolydás kiadások 311174 10. ez. Pénzügyi törvényszékek Hoz-Közbiztossági kiadások 150000 vát-Szlavonországban 5440 Országos csendőrség 909473 11. ez. Állandó kataster 404830 Toloncz-kiadások 40150 12. ez. Bányászati és erdész­eti akadé-Életmentési dijak 800 mia Selmeczbányán 88325 »Hivatalos lap« költségeire 9000 Bányász-iskola Selmeczbányán 10357 Az országos törvények és rendele-Bányász-iskola Felsőbányán 10393 rek­tárának költségei Budapesti önkéntes tűzoltó-egylet 22400 Bányász-iskola Nagyágon 405 segélyezésére 5000 Összesen (12. czím) 109480 Fővárosi rendőrség átalánya 587479 Útlevelek kiállításával járó költ-13. sz. a) Egyenes adók kivetési és be­ségek 4197 szedési költségei 735500 Előre nem látható költségek 6060 b) Hadmentességi dij czimén befő-Karhatalmi költségek 5000 lyó összegekből az 1880. évi Országgyűlési képviselők választása és a választók névjegyzékének ki­igazítása alkalmával felmerülő költ­-XXVII­­.-cz. 5. és 6. §-ban emlí­tett alapba beszolgáltatandó 857470 8000 Összesen (13. czim) 1592970 cégekre Katonai előfogati dijpótlékokraszük­séges költségek 8700 14. sz. Fogyasztási adók beszedési költségei 289450 Összesen (6. czim) 2810595 15. ez. A fogyasztási adó visszatérité­sek felosztásából az 1878. évi Együtt (XV. fejezet 1—6. czim) 8005295 XIX. t.-cz. 2. §-a értelmében a szesz-adó czimén 351823 16. ez. Határvám kezelési költségei 309816 XVI. Fejezet. 17. ez. Bélyeg kezelési költségei 18. ez. Jogi illetékek és dijak kezelési 203000 költségei: Személyi járandóságok­­ Dologi kiadások 3 479289 19. ez. Fémjelzés üzemi és kezelési költségei 8705 Személyi járandóságok 555204 20. ez. Út-, hid- és révvám Horvát-178400 Szlavonországban 500 Összesen (1. czim) 21. ez. Dohányjövedék: 733604 Dohányigazgatóság 63370 2. ez. Központi állami pénztár: Vétel, gyártás, eladás 20928603 Összesen (21. czim) 20991973 Személyi járandóságok­­ 60626 Dologi kiadások 3 22. ez. Lottójövedék 1789856 23. ez. Siójövedék 2600258 3. ez. Pénzügyigazgatóságok és szám-24. ez. Állami jószágigazgatóságok és számvevőségek 146695 25. ez. Állami jószágok 1634284 Személyi járandóságok­­ 832128 26. ez. Bányaigazgatóságok és szám-Dologi kiadások ) vevőségek 181664 1­­­4. ez. Állami pénztár Zágrábban : 27. ez. Fémbányászat és opálbánya 3794558 28. ez. Fémkohászat 3997746 29. ez. Pénzverde 49951711 Személyi járandóságok­­ 16304 30. ez. Vasművek, Központi igazgatóság és számve­vőség 49878 5. ez. Adófelügyelők és azok segédsze-Vasgyárak 2282450 mélyzete: Összesen (30. czim 2332328 Személyi járandóságok ) 731114 Dologi kiadások­­ 31. ez. Kőszénbányák 22880 32. ez. Sótermelés 1080407 6. ez. Adóhivatalok: 33. ez. Feloszlatott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jóté-Személyi járandóságok­­ 1133111 kony czélok: Dologi kiadások Feloszlatott bányaművek 4482 7. ez. Pénzügyi, illetőleg vám- és adó-Egyházi és jótékony czélok 27504 őrség­ , Összesen (33. czim) 31986 34. ez. Állami nyomda 506800 Személyi járandóságok 2100000 35. ez. Állami épületek 17009 Dologi kiadások 36. ez. Budapesti állami hidak: Személyi járandóságok 55189 8. sz. Jogügyi igazgatóság: Dologi kiadások és befektetések 83867 Személyi járandóságok és átalány 58215 Összesen (36. czim) 139056 Dologi kiadások 4323 37. sz. Különféle kiadások 135362 Összesen (8. czim]­­62538 Együtt (XVI. fejezet 1—37. c­ím] 53908830 (Folytatjuk.)

Next