Budapesti Közlöny, 1882. április (16. évfolyam, 75-99. szám)

1882-04-01 / 75 szám

­ Utolsó árkelet A M­inesti áru- és érték* ^1 ^ tőzsde árjegyzései. 1882. márczius hó 31-én. Államadósság. M. kir. aranyjár. 6°/0 adóm. 118.75 119.25 M. kir. aranyjár. 4°/o adóm­. 88.15 88.35 M. kir. papirj. 5°/* adóm. 1 87.40 87.60 Magy.vasuti­ kölcsön 120 frt o. é. (300 fre.) 5°/o ezüstb. 132.75 133.25 Magy', vasuti­ kölcsön, egyes darabok, a 120 frt. . . 132.75 133.25 Magy. gömöri államvasuti záloglevél 5°/o . . . —.— —.— Magy. keleti vasúti állam­­kötvény(1869-ki elsőbbs.) 50o ezüstben, adómentes ; 90.— 90.50 Magy. keleti vas. áll.-kötv. (1873-diki elsőbbs.) 5°/» arany-vagy ezüstb.adóm. 108.50 109.— M. kel. vas. áll.­kötv. (1876.)­­ 5°/o aranyban . . . . 95.— 95.50 M.kir. nyerem.-kölcs.100frt. 118.50 119.— » » » » 50 frt. 118.— 118.50 Tiszai és szegedi köles. 4°/0 109.751110.25 1871-ki magy. államkölcs.­kötv. 5°/o ezüstben . . ..— —.— 1873-ki magy. államkölcs.­kötv. 5°/« ezüstben . . --.— —.— Magy. földteherm. kötv. 54/0 97.25 98.25 Ugyanaz, 1867-ki kisorsolási záradékkal, 5°/o • • • 96.— 97.— Magy. földteherm. kötv. te­mes-bánsági, 5°/0 . . . 96.— 97.— Ugyanaz, 1867-ki kisorso­lási záradékkal, 5*/o • • 95.50 96.­Horvát-Szlavon földteherm. kötvények 5% . . . —.— —• — Erdélyi földteherm.kötv.5»/« 96.25 97.— Magy. jelz. úrbéri váltsági kötv. (100 frt.) 5'/o • ■ 92.— 93.— Kir. horv.-szlav. jelz. föld­válts. kötv. 5°/o . . . 87.­ 89.— Szőlődézsma-váltsági kötvé­nyek (100 frt.) 5»/o • • 96.75 97.50 Magy. kir. kamatozó kincs­tári utalv. (6 hóra) . . —. — —. — Egys.államad.papírban 5°/° 75.50 75.75 Ugyanaz, ezüstben (kamat. jan.—jul.) 5»/. • • • 76.25 76.50 Ugyanaz, ezüstben (kamat. apr.—okt.) 5%, . . . 76.25 76.50 Osztrák aranyjáradék, 40/0 93.60 93.75 » papirj. adóm. 5°/o 91.—J 91.25 Osztrák államadósság: 1854. kisors. 250 frtp.p. 4«/o 118.50 119.50 1860. » 500 » o. — 5'/o 129. — 130. — 1860. » 100 » » 5“/o 132.50,133.50 1864. » 100 » » 169. — 1170. — 1864. » 50 » » 168.— 1169.— Pest v. 1870. évi köles. 6°/o 102.50 103.— Pest v. 1871. évi köles. 6»/o 102.50 leS.— Bpest. főv. 1880 köles. 50/, 99.25 99.75 Szerbiai ny.­köl. 100 frk 3°/1­38.— 39.— Részvények. a) Bankok. Ált. magy.municip. hitelint. 210. —­220. — Angol-osztrák bank . . 129.— 130.— Bpesti bankegy. részvényt. 106.75 107.25 Frankó-magyar (félsz. a.) . —. —­­ —.— Horvát, leszámítoló bank —. — —.— Iparbank, budapesti . . 55.—­ 56.— Közp. ipartárs hitelintézet —. —­­ — .— Magy. általános hitelbank . 824.50 325.— Magyar jelzálog-hitel­b­ank. . —.— —.— Magyar jelzálog-hitelbank, II. kib. ideigl. elism. . 1121.— 121.50 M. leszámít, és pénzváltóbk. elöv. jog nélkül . . . 100.25 100.75 M. orsz. bank részv. társ. —. —­­ —.— Osztrák hitelintézet . . 328.60 32880 Osztrák-magyar bank . . 820.— 825.— I. magyar iparbank . . . 1186.50 187.­— Pesti magy. keresked. bank r­elöv. joggal .... 585.— 590.— Sziszeki hitelbank ... 1 —.— — .— Union bank....................... 124 50 125.50 b) Biztosító társaságok. Bécsi biztositó társulat . 295.— 300.— Bécsi élet- és járadék biz-­­­tositó társulat . . .­­330.— 335.— I. ma v. ált. biztositó­ társ. 3750— 3800— Magyar-franczia bizt. r.társ. —.— —. Pannónia viszontbiztosító . 1­170— 1195— c) Gi­zmalmok. Concordia malom . . . 420.— 430.— Első budapesti malom . 11­­25— 1150— Erzsébet malom . . . . 11­72.— 173.— Henger-malom .... 505.— 515.— Lujza malom .... 2­­0.— 201.— Molnárok és sütők malma . 339.— 341.— Pannónia malom . . . 935.— 950.— Viktória malom . . . 378.— 382.— d) Közlekedési vállalatok: Alföld-fiumei vasút 5°/o .­­ 167.— 168.— * Utolsó árkelet Pénz­­ Áru Báttaszék - dombóvár-záká­­nyi vasút 5°/o • • • •­­ 162.50 163.50 Déli vasút 5°/o . • . . — —.— —.— Északkeleti vasút 50/o . 160.50 161.50 Erdélyi vasút 50/o . . . 163.50 164.50 Győr-sopron-ebenfurti v.5% — . — —. — Kassa-oderbergi vasút 4°/o 143.— 144.— Magyar-galicziai vasút 5*/o M. nyugoti vasút (Székesfe- —. — —. — hérvár-győr-gráczi v.)5'/o 166.50 167.50 Osztrák államvasut 5°/o . 316.— 317.— Pécs-barcsi vasút 5°/0 . . —. — —. — Tiszavidéki vasút 5°/o . 247.— 248.— Osztrák dunagőzh.-társ. 5°/o I —. — —. — Pesti közúti vaspálya . . .456.— 458.— Ugyanaz, élvezeti jegyek .­­262.— 267.— e) Takarékpénztárak. Budapest III. kerületi . . 50.— 52.— Czeglédi.............................­ —.— —.— Orsz. központi .... .542.— 545.— Pesti hazai első . . . 14650— 470.— Egyesült Budapest fővárosi 553.— 558.— M. ált. takarékp. részv.-társ. —. — —. — Pakracz-Daruvár-Kutinyai —. — —. — /) Különféle vállalatok. Alagút.............................111.— 113.— Ált. vagyon-kölcsönző társ.­­ — — —.— »Franklin« társulat . . 150.— 152.— Ganz és t., vasönt. és gépgy. 1700.— 706.— Gschwindt-stíle szeszgyár 1390.— 395.­­Gyapjumosó és biz., első m. 1215.— 225.— Kereskedelmi épület . . 540.— 550.­Könyvnyomda»Athenaeum« 600.- 610.­­» Pesti részv. 1820.— 840.­Kőszénbánya és téglagyár (Drasehe).......................151.— 152.­Pesti épitő-társaság . . .­­ —. — —.­­Rimamurány-Salgó- Tarjáni vasmű részvény-társaság 1124.— 126.— Salgó-tarjáni kőszénbánya 121.— 122.­­Schlick-féle vasönt. gépgyár 249.— 251.­­Berfőzde, első magyar . . 580.— 585.­Sertéshizlaló . . . . ,312.— 314.­Sóskuti kőbánya . . . 34.— 36.­Spodium- és csontliszt-gyár 275.— 280.­­Szálloda-részvény-társaság —.— —.­­ Tégla- és mészégető, újlaki 115.— 116.­­Gőztégla-gyár, kőbányai . ,272.— 275.­­Zálog-levelek. M. földhit.­int. 6­/i°/o o. é. 1101.— 101 .5 » » » 5°/o » IIlOO. — 100.5 » » » o'/a'/o » ' 94.50 95.­» » » 5°/o ar. v. ez. 118.75 119.2 Magy. jelzálogbank­­ —.— —.­» » b‘U­­ 98.25 98.5 Kisbirtok.orsz. földh. 5*/a°/o —.— —.­Osztr.-magy. bank 5*/0 o. é. 100.65 100.9 » » » 41.»/• » 100. 5 101 .2 » » » 4°/o » 94.50 95.­Pesti m. keresk. bank 6°/a 101.50 101.7 » » » » aVa0/» 101.50 102.­» » » » 5°/o 99.— 99.5 »Albina« lak. és hit. int. 66/o 98.80 99.3 Elsőbbségek. Alföld-fiumei vasút (Nagy­v­árad-eszéki vonal) 5°/o —.— —.­Alföld-fiumei vasút, 1874-ki kibocs. 5° o . . . . —.— —.­Báttaszék - dombovár-záká­­nyi vasút 5°/» • • . —.— —.­Dunagőzhajózási társ. 50/0 . —.—­ —.­­» » 6°/o • — — .­M. észak-keleti V. 5°/0 . . 89.75 90.­» » » » 5% ar. . ii —.— —.­» » » » 6°/0 » .­­ —.— —.­Magyar-galicziai vasút 5°/o —.— —.­­Magyar-galicziai vasút,Il­ ik kibocs. 5°/o . . . . —. — — Magy. nyugoti v. (Székesfe­hérvár-györ­gyáczi v.) 5°/o — — —.­Magy .nyugoti vasút, 1874-ki kibocs. 5°/o • . . . —. — —.­­M. vasút - elsőbbs.-kölcsön, beruh, czélok a, 5°/0 ar. . 1­7.— 108.­Első erdélyi vasút 5'/o . 90.— 90.5 Györ-sopron-ebenf. vas. 60/0 — — —.­Kassa-oderberg v 5°/., ezüst —.— —.­­Kassa-oderbergi v. (Eperjes­tarnovi von m. r.) 5°/o ez. 91.— 91.5 Kassa-oderbergi v. (osztr. v.) 1879. kibocs. 5°/o ezüst —.—— —.­Kassa-oderbergi v. (magya­ron ) 1879-ki kib. 5% az. —.—! — . _ Osztrák államvasut 5°/0 . —! —. Tiszavidéki vasút 5°/0 . . —.—! Alt. ipar-részvény társulat —. ! —.­Budapesti lánczhid 6°/o . 103.50 104.­Kőszén- és téglagyár köte­lezvények 6°/o . . . —. — — Lloyd és tőzsdeépület 5°/0 . ' 98.— 98.5 Magán-sorsjegyek. Osztrák hitelintézet . . 1177.50 178.5 Budavárosi sorsjegy . .­­ 40.50 4­1.5 Keglevich » . . 1­19.— 90.­n.ntr.,­­( Utolsó árkelet ! Pénz­­ Áru Pénznemek. Cs. kir. arany (vert) . . 5.60 5.62 » » » (kör) . . 5.55 5.57 Osztrák-magy. 8 frtos arany 9.50 9.54 20 frankos arany . . . 9.50 9.54 Török arany líra . . . —. — —. — Osztrák és magyar ezüst . —. — —. — Német bírod, bankjegyek, vagy ezekkel egyenértékű jegyek (100 márkáért) . 58.50 58.60 Váltók. Német bankpiaczok 100 né­met bírod, márkáért . . 58.50 58.65 Amsterdam 100 doll. írtért 99.— 99.20 Brüssel, 100 frankért . 47.35 47.45 Páris, 100 » . 47.40 47.50 Marseille, 100 » . —.— —. — Svájczi pénzpiaczok 100 frk. 47.40 47.50 Zürich, 100 frankért . . 47.40 47.50 London, 10 font sterlingért 119.75 120.10 Szentpétervár, 100 rubelért — .— —.— Milano, 100 live m­ove ital. —.— —.— BÉCSI TŐZSDE JEGYZÉSEI 1882. márczius hó 30-án. A) Ált. államadósság. Egys. jár. bkjegyb.máj.-nov. 75.55 75.75 » » » febr.-aug. 75.60 75.80 » » ezüstb. jan.-jul. 76.20 76.40 » » » ápr.-okt. 76.20 76.40 1854-ki sorsj. a 250 frt p. p. 118.75 119.25 1860-ki » » 500 » o. é. 129.40 129.80 1860-ki » » 100 » » 132.50 133.— 1864-ki » » 100 » » 169.25 169.50 1864-ki » » 50 » » 168.­169.— Államjav. zálogl. 120frto.é. 145.— 145.50 B) A bír. tanácsban képvi­selt országok államadóssága. Osztr aranyjáv. 4°/« adóm. 93.45 93.65 Osztr. kincst. kötv. (1882. visszafiz.)....................... 100.20 100.40 0) A magyar korona orszá­gainak államadóssága. Magy. aranyjáradék . . 118.70 118.90 » papirjáradék . . 87.30 87.50 M. vasuti­ költs. 120 frt ez. 132.75 133.25 » » cumulativ drb 132.75 33.25 M. kel. vasp. áll.­kötv. 1869. 89.90 90.20 » » » » 1873. 11­8.50 109.— » » » » 1876. 94.— 94.75 Magy. szőlődézsmaváltság . 96.— 97.— » dijkölcsön. 100 frt . . 118.— 118.60 » » 50». .117.—118.— Tiszai és szegedi kölcsön . 109.50 109.75 D) Földteherm. kötvények. Csehország....................... 105.— 106.— Galiczia............................. 98.50 99.— Alsó-Ausztria . . . . 105. — 106. — Felső-Ausztria .... 103.60 104.50 Horvát-Szlavonország . . 99.— 102.— Erdély............................. 96 25 97.— Temesi bánság . . . . 96.— 97.— » » 1867.kis.zár. 96.— 96.50 Magyarország . . . . 97.50 98.— » 1867.kis.zár. 96.25 97.— E) Egyéb kölcsönök. Dunaszab. sorsjegy (1870.) 112.75 1­13.25 » kölcsön (1878.) 103.75 104.25 1 Pest városi kölcsön (1871.) —.—! —.— 1 Bpest fővár. kölcsön (1880.) 99.25 1 99.76 Bécs városi » (1867.) 102.25 102.75 » » » (18741.) ;j —.— — » » dijkölcs. (1874.) 126.75­ 127.25 Török sorsjegyek (406 fre) 24.— 24.50 F) Záloglevelek. Ált.. osztr. földh.­int. 4’/10/« 119.—­119.50 Ugyanaz, 5°/0 (kisors. 33 év) 100.75 101. Ugyanaz, 60/0 (kisors. 50 év) 101.251 —.— Ugyanaz, 3° 0 dijkötv. . . j 98.75; 99.25 Osztr.-magy. bank 5°/0 . . 10­0.60 100.80 » » 4 */»*/• • [100.76­ 100.90 » » 4°/o . . J 94.90 95.10 M. ált. földhit. részv.-társ . ! —. —. — Magy. földhit.-int. 5’/a° „ . 100.50 102.— » » 5°/# . 10 . — 100.25 » » 4»/s*/. • J 94.50 95.­­» » 5»/0 ar. . 119.25 1 9.75 » jelzálogbank 5»/«°/o- 101.50 103.— G) Elsőbbségi kötvények. Alföld-fiumei vasút. 5% . 94.— 94.40 Ugyanaz. 1»14. kibocs. 5°/„ 91.— 91.50 Duna-drávai v. (Battaszék-Domb.-Zákány) 5°/o • • 90.25 90.75 Péc—barcsi v 5°/0 . . . 10.80 101.— Kassa-udelbergi v. 5°/o . . 96.25 96.50 Ugyanaz, Eperjes - tarnovi vonal mag. része, 5“/0 . 91.— 91.50 Ugyanaz, osztr. von. (1879.) 5°/0 ezüstben .... —.— 98.50 Ugyanaz, utagy. van (1879.)­­ Utolsó árkelet Pénz | Áru­­sztr.-magy. Lloytr. 5»/o • 123. — I —.— Ugyanaz, 1881.kib. 5°/0 ar. 123. — I —.— Első erdélyi V. 5»/o • • • 90.74; 91.25 Isztr. áll. v. (500 fre) 3% . 177.50 178.50 Ugyanaz, 1874. kibocs. 3°/0 173.—— Cléli v. 500 fre jan.-jul. 3°/o 131.251131.75 » » 500 » ápr.-okt.3°/0 131.50 132.— » » 200 frt 5°/0 . . . 117.75 118.50 Tiszavidéki v. 1000 frt 5°/0 100.75,101.— » » 200 » 5°/0 100. — 1100.50 Vlagy.-galicz. v. 200 frt 5°/o 92.75 93.— ugyanaz, 2-ik kibocs. 5% • 89.50, 90.— M. észak-kel. v. 300 frt 5°/o 90.—­ 90.60 [ugyanaz, 500 frt 5°/o ■ • 109.50 110.— Magyar nyug. v. (Székesfe­­hérvár-Győr-Grácz) 5% . 94.— 95.— [ugyanaz, 1874. kibocs. 50/o 91.— 92.— II) Különféle sorsjegyek. [pár-és ker. hitelint. 100 frt 177.25,177.75 Ilary, 40 frt p. p. . . . 40.50, 41.50 Dunagőzb. társ. 100 frt p.p. 108.50 109.— Insbruck városi, 20 frt . . 22. — 23.— Keglevich, 10 frt p. p. . . 19.— 19.75 Krakói lottokölcsön, 20 frt 18.75 19.25 Laibachi dijkölcsön, 20 frt 23.50 24.— Buda városi, 40 frt . . . 41.— 41.50 Pálffy, 40 frt p. p. . . . 37.25 37.50 Rudolf-alapitv, 10 frt . . ..— 22.— Salm, 40 frt p. p. . . . 50.50 51-75 Salzburgi dijkölcsön, 20 frt 23.— 23.50 31. Genois 40 frt p. p. . . 44.75 45.25 Stanislau városi, 20 frt . . 23.— 24.— Triesti 100 frt p. p. 4­/a°/o —.— 127.60 , 50 frt p. p. 4°/p . 63.— 64.50 Waldstein, 20 frt p. p. . . 28.— 29.— Windischgrätz, 20 frt p. p. 37.40 37.80 I) Bankrészvények. Anglo-osztrák bank . . . 127.75— 128.— Bécsi bankegylet . . . 117.75 118.25 Osztr­­ák­­ földhit. intézet . 238.— 239.— Pe'^i magy. keresk. bank . —.— —• — Ipar- és keresk. hitelintézet 326.— 326.25 Magy. ált. hitelbank . . 320.25 320.75 Ált. letéti bank .... 195.— 191- — M. leszám. és pénzváltó-lk. 98.50 99.— Osztr. jelzálogbank . . . 67.— 70.— Magy. jelzálogbank . . . 227.— 229.— Osztr. tartományi bank . —.— —• — Ált. magy.municip. hitelint. — . — — • — Osztrák magyar bank . . 819.— 821.— Unio-bank....................... 124.— 124.50 Ált. forgalmi bank . . . 146.25 146.75 K) Köziek, vállalatok részv. Alföld-fiumei v. 200 frt. . 166.75 167.25 Dunagőzb. társ. 500 frt. p.p. 562.— 565.— Duna-drávai v. 200 frt. . . 162.50 133.50 Ferdinand é. v. lOOO frt.p.p. 2520— 2525 — Ferencz­ József v. 200 frt. . 192.50 193.50 Pécs-barcsi v. 200 frt. . . 209.50 211.— Kassa-oderbergi v. 200 frt . 142.75 143.25 Oszt.r.-m. Lloyd 50­0 frt. p.p. 655.— 656.— Győr-sopron-ebenf.v. 200 frt­­. — —. — Rudolf vasp. 200 frt. . . 165.50 166.— Első erdélyi v. 200 frt. . 1­63.— 163.25 Államvasp. társ. 200 frt. . 31a.25 316.75 Déli v. 201­ frt. . . . . 143. — ,143.50 Tiszavidéki v. 200 frt. . . 247.75 248.25 Magy.-galicz. V. 200 frt. . 158.50 *59.— Magy. észak-kel. V. 200 frt. 160.- 160.50 ( nyug. v. 200 frt. . . 165.— 165.75 1.) Iparvállalatok részvényei. R.-Mur­ányi-Salgótarj. vasf. 124.— 125.— Salgótarjáni kőszénbánya . 118. — 120. — Pesti vagyonkölcs. részv. t. 80.50 81.50 Assic. gen. comp. . . . 1915— —.— Azienda assic. Triest . . —.— —.— »Donau« osztr. bizt. részv.t. —.— —.— M) Váltó-árfolyamok. Amsterdam, 100 doll. írtért 99.30 99.40 Brüssel, 100 frankért . . —. — — • — Német bankpiaczok, 100 né­met birodalmi márkáért] 58 65 58.75 London, 10 font sterlingért ,120.— 120.50 Milano, 100 k­r. n. ital. . . j —.— —• — Franczia piaczok, 100 fre. . j —. — —­­ — Paris, 00 frankért . . . j 47.50 47.55­­Szentpétervár, 100 rubelért! —.— —• — Svájczi pénzpiaczok,loo fre. I —.— —• — Zürich, loo frankért . . —.— —• — N) 'Pénznemek. [ Cs. kir. arany (vert.) . . 5.62 5.64 » » » (kör) . . 5.60 5.62 Osztr.-magy. 8 frtos arany 9.52 9.53 20 frankos arany . . . 9.52 9.53 20 márkás » ... 11.70 11.75 Orosz im­periál . . . . 9.77 9.79 Angol sovereign . . . 11.95 12.— Török arany líra . . .1 10.80 10.82 Ezüst(100 forintért) . .! — .— —.— Német bírod, bankjegyek,­ vagy ezekkel egyenértékű jegyek (100 márkáért) . 58.60 58.70 Olasz bankjegyek (lOOl­ra) 46.20 46.30 n»niv.i­n­hal i I 1Q75 1­0)||20 rmuapest, ibbz. nyomatott az »Athenaeum­ r.-tarsulat könyvnyomdájában, Ferencziek-tere Athenaeum-épület,

Next