Budapesti Közlöny, 1882. május (16. évfolyam, 100-123. szám)

1882-05-02 / 100. szám

1882. IO0. szám. Május 2. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. 9431 ÁRVERÉS. 3—1 1934/882. A győri törvényszék mint tkvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy a területéhez tartozó Felpécz község 1572. számú tekvé­­ben felvett I. 1—2. sorsz. 1382/a. és 3357. hrsz. nemesi birtoknak Bozzay Zsuzsannát illető felerésze 800 írtban megállapított kikiáltási áron kezdve; a felpéczi 1573. sz. tjkvben felvett I. 3. sorsz. 2791/a. hrsz. erdő 302 frt kikiáltási áron kezdve; a felpéczi 1570. sz. tjkvben felvett­­I- 1 — 2. sorsz. 477/b. és 627/b. hrsz. nemesi birtoknak Bozzay Zsuzsánnát illető fele része 401 frt kikiáltási áron kezdve, a felpéczi 14­6. sz. tjkvben felvett + 3—4. sorsz. 477/c. és 627/a. hrsz. rét és szántóföld 819 frt kikiáltási áron kezdve, a felpéczi 412. számú tjkvben felvett­­+­ 2. sorsz. (444— 445)/b. hrsz. szántóföld egészen a 172 írtban megállapított kikiáltási áron kezdve, a felpéczi 488. számú tjkvben felvett és Bozzay Miklós tulajdonát képező­­1- 1. sorszám 1183. hrsz. szántóföld 124 frt kiki­áltási áron kezdve, végül a felpéczi 512. sz. tjkvben felvett I. 1. 4. sor­sz. 1280. és 3653. hrsz. erdő és szántóföld 147 frt kikiáltási áron kezdve, és az ugyanott felvett­­1-3. sorsz. 2182. hrsz. szőllő a 120 frt kikiáltási áron kezdve Bozzay Zsuzsánna férj. Valkó Mártonná al­peresek ellen Bozzay Rebeka férj. Bóka Jánosné felperes javára 785 frt tőke, ennek 1877. évi szeptem­ber hó 27-étől járó 6°/0 kamatai, 89 frt 30 kr eddigi, 11 frt 65 kr jelenleg megállapított, úgy a még felmerülendő költségek behajtása czéljából 1882. évi junius hó 30-ik napján délelőtti 9 órakor Felpécz község házánál megtartandó végre­hajtási árverésen kikiáltási áron alul is, és a kikiáltási ár 10%-ának bánatpénz gyanánt letétele mellett eladatni fog. A vételár három egyenlő részletben és pedig az árverés jogerőre emel­kedésétől számítandó hat havi idő­köz alatt fizetendő le, az egyidejű­leg megállapított árverési feltételek­­ pedig a hivatalos órák alatt ezen­ tkvi hatóságnál s Felpécz község­­ elöljáróságánál megtekinthetők. —­­ Győri kir. tvszék mint tkvi ható-­­­ság 1882. évi márczius hó 31-én. 1­9366 ÁRVERÉS. 3 — 1 6529/831. tkvi sz. sept. 7. A n. kanizsai kir. tszék mint tkvi ható­ság részéről közhirre tétetik, hogy n.­kanizsai sz. Ferencz rendű társ­­ház végrehajtatának Mild Ká­roly és neje Spranics Róza vég­rehajtást szenvedők elleni végre­hajtási ügyében a n. kanizsai 570. sz. tikvben A -1- 632. hrsz. a. felvett s a tartozékokkal együtt 2452 írtra be-­­­csült ingatlan az 1882. évi május hó 30. napján d. e. 10 órakor mint első­ és 1882. évi junius hó 30. nap­ján d. e. 10 órakor mint második ; határidőben, a n. kanizsai kir. tvszék tkvi irodájában megtartandó nyil­vános árverésen következő feltételek alatt eladatni fog, úgy mint: 1. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár, melyen alul az első árverés­kor az árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 2. Árverezni kívánók tartoznak az 1­­ ingatlan becsárának 10°/0 készpénz-1­­ben, vagy óvadékképes papírban a j­ó kiküldött kezéhez letenni.­­ 3. Vevő köteles a vételárt három­­ egyenlő részletben és pedig az elsőt,­­ az árverés jogerőre emelkedésétől­­ számítandó 15 nap alatt, a másodikat■­­ ugyanazon naptól számítandó 2 hónap­­ alatt, a harmadikat ugyanazon nap-t -­tól számítandó 4 hónap alatt, min-­­ den egyes vételári részlet után a bir­­tokbalépés napjától számítandó 6% s kamatokkal együtt a n. kanizsai kh­. t adó-, mint bírói letéti pénztárnál i­s lefizetni. A bánatpénz az utolsó rész- é­letbe fog beszámíttatni. 1 4. Vevő köteles az épületeket a , i birtokbalépés napjával tűzkár ellen a biztosítani.­­ 1 5. Az árverés jogerőre emelkedő-­­ lekor vevő a megvett ingatlan bir­­t­­okába lép, ennélfogva a megvett i­ngatlan haszna és terhei ez időtől a bt illetik. 1 6. A tulajdonjog bekebelezése p ’ad­- Q T’ó+alás« Ao érd­­ím­ ! [ lefizetése után fog vevő javára hi­ ] vatalból eszközöltetni. Az átruhá-­­ zási költségek vevőt terhelik. 1 7. A mennyiben vevő az árverési­­­­ feltételek bármelyikének eleget nem­­ tenne, a megvett ingatlan az érde­­­­kelt felek bármelyikének kérelmére, s a prt. 459. §-a értelmében, vevő ve­­­­szélyére és költségére, bánatpénzé­nek elvesztése mellett újabb árverés alá bocsáttatni, és csupán egy ha­táridőnek kitűzése mellett az előbbi becsáron alul is eladatni fog. Felhivatnak azok, kik az árve­résre kitűzött javak iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy­­ e részbeni kereseteiket e hirdet- l ménynek a hivatalos lapban tett harmadik közzététele napjától szá­mítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, ezen kir. tervszéknél nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár felesle­gére fognak utasíttatni. Végül felszólíttatnak azon jelzálo­gos hitelezők, kik nem ezen királyi­­szék székhelyén, vagy annak kö­zelében laknak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő képvisel­­tetések végett helyben megbízottakat rendeljenek, s azok nevét és laká­sát az eladásig jelentsék be, ellen­kező esetben Sebestény Lajos ügyvéd mint kinevezett ügygondnok által fognak képviseltetni. A kir. tvszék mint tkvi hatóság N. Kanizsán, 1881. évi november hó 8. napján. 9432 ÁRVERÉS. 3 — 1 3392/882. Közhirre tétetik, hogy Lengyel Mihálynak Steffi Ilits Imréné örökösei ellen 133 frt 331 /3 kr. iránti végrehajtási ügyében lefoglalt a szentiványi 531. számú tekvben A I. 1—3. sorszám alatt fel­vett úrbéri birtok mint 131 frt, 289 frt és 312 frt ad­ki­­ a becsült ingat­lan 1882. évi május hó 81. napján d. e. 9 órakor mint második határ­időben a szentiványi község házá­nál megtartandó árverésen becsáron alul is el fog adatni. Feltételek : Bánatpénzül a becsárnak mint ki­kiáltási árnak 10% a bírói kikül­döttnél leteendő. A vételár ezen bíróságnál három részletben, az első 1 hónap, a má­sodik 2 hónap, a harmadik, melybe a bánatpénz betudatik, 3 hónap alatt, a mindenkori vételár hátra­léknak ugyanazon naptól járó 8% kamataival fizetendő. Vevő a leütéskor birtokba lép, ennek hasznait élvezi, de a birtokkal­­ kapcsolatos terheket, illetéket is vi­seli. A győri kir. tszék mint tkvi . hatóság 1882. április 22-én. 9425 ÁRVERÉS. 3—1 1­17992/881. Alulírott bíróság közzé teszi, Nagy Ambrus végrehajtatónak , Deák szül. Mikié Juliánná elleni végrehajtási ügyében a far- ‘ kasdi 421. sz. tekvben felvett és B. 2. és 7. szerint Deák szül. Mikié­­ Juliánná nevén álló 1—23. sor sz. p­l. 3/16 paraszt állomány 312. sz. ház . is 1 — 3. sor sz. -f­ irtványokból Sörös­­ Péter farkasdi lakos által perrel meg nem támadott fele rész, mely 580 írtra van becsülve, 1882.­­évi m­­ájus hó 30-ik napján mint első,­­­­setleg 1882. évi junius hó 30. nap­­j­­án mint második határidőben, min­­d­­enkor d. e. 10 órakor Farkasd me­ a Óváros házánál, a kikiáltási árat sí­­épező­­ ócsár 10% bánatpénzképein­y­etétele mellett elárvereztetni fog. 2 A vételár a leütés napjától számí-­it­ott 30 és 60 nap alatt 2 egyenlő k­észletben 6% kamataival kifizeten- fí­ő. A bánatpénz az utolsó részletbe­n l­eszámittatik. fi Az árverés jogerőre emelkedésekor ír vevő, ha a feltételeknek eleget t­ett, a megvett ingatlan birtoké­­b­a lép, addig az a prdts. 421—423. as §-ai értelmében zártartói őrizet alá­­t h­elyeztetik; a leütés napjától vevőt k­ietik a hasznok, terhek, valamint fe­l átruházás és illeték; a köteles tűz­­k­ár ellen biztosítani ; az átiratás a v­ételár lefizetése után hivatalból esz­­vi­szöltetik. A feltételek meg nem ol irtása esetében a prts. 459. §-a fog al­­kalmazta­tni. Az elárverezendő in­­ng­atlanokra igényt tartók annak a té­rdís 464. §-a szerinti érvényesítésére k it hivatnak. L. Helyben vagy közel nem lakó hitelezők, a vételár felosztásánál leendő képviseltetésük végett hely­beli megbízott rendelésére és be­jelentésére figyelmeztetnek, ellen eset­ben Dombay Hugó nyitrai ügy­véd, mint gondnok képviselendi. — Nyitrán, a kir. tvszék tkkvi oszt 1881. évi szeptember hó 24-én tar­tott üléséből. 9422 ÁRVERÉS. 3—1 171, 341, 301/882. Alólirott ki­küldött kir. járásbirósági végrehajtó részéről közhírré tétetik, miszerin a temesvári kir. jbiróság 1881. év. 4375, 4374. és 4373. sz. a. végzése folytán, Siohill József és társa kovácsi telepesek ellen 26047 fn 93 kr. 8849 frt 25 kr. és 5899 frt 50 kr. tőke és jár. erejéig a szent andrási kir. kincst. uradalom részért Kovácsi községében biróilag lefog­lalt több rendbeli ingóságok jelesül butornemüek, gazdasági felszerelvé­­nyek, gabnanemüek, marhák, lovak sertések és szerződéses házak 86441 frt 51 kr. becsértékben Kovács­ község házánál 1882. évi május hó 1-ső napján d. e. 10 órakor, a leg­többet ígérőnek készpénz fizetés mel­lett nyilvános árverés utján el fog­nak adatni. Mire a venni szándéko­zók ezennel meghivatnak. Kelt Te­mesvárt 1882. évi ápril­is 14-én Gyertyánffy Béla, kir. kir. végrehajtó 9379 ÁRVERÉS. 3—1 10296/881. A komáromi kir. tszék mint tkvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Szabó György ügyvéd felperesnek Pap Mik­tos alpe­res elleni végrehajtási ügyében, a Komárom megye Udvard községi tjkv. 664. sz. ivén A I. 3—26. rd. sz. a. felvett­­ kültelekből adóst illető 1260 frt 50 krra, úgy a 913. sz. ivén AI. 1. 2. rdsz. a. felvett ház és beltelekből illető 150 frtra becsült felerésznyi jutalékának végre­hajtási elárverezése elrendeltetvén, első árverési határnapul 1882. évi május 16. napjának, második árve­rési határnapul 1882. évi junius 16-ik napjának mindenkor d. e. 10 órája Udvard község házánál kitüzetett. Első határnapon az ingatlanság becsáron alul el nem adatik, bánat­pénzül a becsérték 10% teendő­je, s a vételár 3 részletben fizetendő. A többi feltétel a telekhivatalban vagy Németh Antal kft. végrehaj­tónál megtekinthető. Egyszersmind felhivatnak mind­azok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvé­nyesíthetni vélnek, miszerint igény­kereseteiket e hirdetmény közzé­tételének utolsó napjától számí­tandó 15 nap alatt, alulírt kir. tszékhez benyújtsák. Végre felszólittatnak a kir. tszék­­helyén nem lakó jelzálogos hitele­­zők, hogy képviseltetések végett e­­szék székhelyén megbízottat ren­­delvén, annak nevét az eladásig be­­elentsék. A komáromi kir. tszék kvi osztályának 1881. évi deczem­­ber 30. tart. ül. 9368 Árveres­­s~—1­941/882. Aláíirt kir. törvényszék aint tkvi hatóság részéről ezen­­tel közhírré tétetik, miszerint a­erületéhez tartozó Remete község­en 56. tjkvi előbb Kormos Lajos végrehajtási zálogjog terhével, ké­­őbb Kormos Lajos, Mária és­­Sára tulajdonául átirt 74. 75. 226. 78. és 279. hrszámok alatt felvett igatlanok 4266 frt becsár mint ki­­iáltási árban, a 74. és 75. hrsz. detű­ épületek 3000 frt becsárban, z összes ingatlanság egészben 7266 ft kikiáltási ár mellett Boros Do­­mokos kht. adófelügyelő kértés­e 63 frt 78 kr tőke, annak folyó­­k­amatai 21 frt 34 kr, eddigi 5 frt rverési kérvény úgy a végrehajtás tvábbi folyamában felmerülendő éltségek behajtása tekintetéből a v­ti ingatlan után kitett, becs-mint­­kiáltási árak mellett esetleg azon lól is a becsár 10% árverelni ki­­­nók által előre készpénz vagy i­vadékképes papírok vagy a bánom-­­­énznek bírói kézbe adását igazoló yugtában kiküldött kezéhez lev t­­tele mellett 1882. évi augusztus­­ 2. napján délelőtti 9 órakor S­zigeten, a kir. törvényszék tkvi c­u uuaja uciju alignti tauuu­ujuvauus árverésen el fog adatni, a vételár az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal ugyanazon naptól szá­mított 1, 2 és 3 hó alatt lesz egyenlő részletekben a helyben, adópénztárba befizetendő. Jelen hirdetmény egy példánya a tszék hirdetményi táblájára, s az elárverezendő birtok székhelyi köz­ség háza kapujára kifüggesztetni, utóbbi helyen és a szomszédos köz­ségekben szokásos módon, és a »Budapesti Közlöny--­-ben 3-szor köz­hirre tétetni, az ezzel egyidejűleg kiadott árverési feltételek a tkvi irodában, s az árverés megtartására jelölt község irodájában megtekin­tésre nyilván­tartatni, s úgy a hir­detmény mint a csatolt árverési feltételek 1—1 példánya a felek a helybeni kir. adófelügyelőség, Remete község és Sziget város elöljárósága s valamennyi tkvi érdekletteknek kézbesitetni, s az erről szóló kézbe­sítési iv 10 nap alatt ide beterjesz­­t­etni rendeltetik. Kelt M. Szigeten kir. tszék mint tkvi hat­óság 1882. évi márczius hó 11-én tart. ul. 9367 ÁRVERÉS. 3—1 1801/881. A keszthelyi kir. jbság mint telekkönyvi hatóság részéről közhirre tétetik, hogy Hertelendy Béla ügyvéd végrehajtatának Ko­rona József vghajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyében a kar­­macsi 30. sz. tjkvben A -1- 105. sorsz. a. felvett ingatlanoknak Ko­rona Józsefet illető s tartozékával együtt 184 frt 50 krra becsült fe­lerésze, mégis a nemesbüki 267. sz. tjkvben A -1- 407. hrsz. a. Korona József nevén álló s tartozékával együtt 293 írtra becsült hegy vámos mihályházi szőlőbirtok és pedig a karmacsi ingatlanok az 1882. évi junius hó 6. napján d. e. 10 órakor mint első-, és 1882. évi julius hó 6. napján d. e. 10 órakor mint második határidőben, Karmacson a község­házánál, a nemesbüki szőlő pedig a fenti napokon d. u. 2 órakor Nemes­bükön a községházánál megtartandó nyilvános árverésen következő felté­telek alatt eladatni fog, u. m.: 1. Az ingatlanok külön-külön dr. számok szerint esetleg tekvenkint adatnak el. 2. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár, melyen alul az I. árveréskor az árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 3. Ár­verezni kívánók tartoznak az ingatlan becsárának 10% készpénz­ben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. 4. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben és pedig az elsőt ■ az árverés jogerőre emelkedésétől, számítandó 1 hó alatt, a másodikat­­ ugyanazon naptól számítandó 2 hó­nap alatt, — a harmadikat pedig ugyanazon naptól számítandó 3 h­ónap alatt, — minden egyes vé­­telári részlet után a birtokbalépés lapjától számítandó 6% kamatokkal együtt ezen kir. tkvi hatóságnál előre kieszközölt utalvány alapján a helybeli kir. adó- mint birói letéti pénztárnál lefizetni. A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. 5. Vevő köteles az épületeket a birtokba l­épés napjával tűzkár ellen aztosítani. 6. Az árverés jogerőre emelkedé­­skor vevő a megvett ingatlan bír­ókéba lép, ennélfogva a megvett agatlan haszna és terhei ez időtől­­ illetik. 7. A tulajdonjog bekeblezése csak vételár és kamatainak teljes lefiz­etése után fog vevő javára hívá­siból eszközöltetni. Az átruházási éltségek vevőt terhelik. , 8. A­mennyiben vevő az árverési f­e­ téte­lek bármelyikének eleget nem i­­íme, a megvett ingatlan az érdek­i ért felek bármelyikének kérelmére, 1 prts. 459. §-a értelmében vevő v­eszélyére és költségére, bánatpénz­­­ének elvesztése mellett, újabb ár- t­érés alá bocsáttatni és csupán egy h­atáridőnek kitűzése mellett, az e­lőbbi becsáron alul is eladatni fog.­­ Felhivatnak azok, kik az árve­­r­ésre kitűzött javak iránt tulajdoni, v­agy más igényt, avagy elsőbbségi j­ogokat érvényesíthetni vélnek, hogy­­ részbeni kereseteiket e hirdetmény­­i dik közzététele napjától számitand 15 nap alatt, habár külön értesités nem vettek is, ezen kir. jbirósá mint tkvi hatóságnál nyújtsák , különben azok a végrehajtás folya­mát nem gátolván, egyedül a véte­lr feleslegére fognak utasittatni. Végül felszólittatnak azon jelzi­logos hitelezők, kik nem ezen ki­sbiróság székhelyén, vagy anna közelében laknak, hogy a vételi felosztása alkalmával leendő képv­­eltetések végett helyben megbízó­kat rendeljenek, és annak nevét ( lakását az eladásig jelentsék , ellenkező esetben Lenárd Ernő ügy­véd, mint hivatalból kinevezett ügy­gondnok által fognak képviselteti A keszthelyi kir. j biróság mint tk hatóság 1881. évi szeptember hó 1 9434 ÁRVERÉS. 3 — 1 6593. A soproni kir. törvényszé mint tkvi hatóság részéről közbin­tétetik, miszerint Túri Anna végr­eajtatának Czimler János vég­rehajtást szenvedő ellen vagyonközö­ség megszüntetése iránti végreha­tási ügyében minthogy a 10842/8 számú végzés folytán foganatosító Il­od árverés a kir. ítélő táblán a 1416/82 sz. határozata által meg­semmisittetett, Czinder János és Tu Annának a szilsárkányi 64. tikobi I. 1. és 2. sorszámok alatt felve s 3500 írtra becsült 59. sz. ház A 77. tsz. kert az 1882. évi julius h 6. napján d. e. 9 órakor mint má­sodik határidőben, a szilsárkány község házánál megtartandó nyi­vános árverésen következő feltétele alatt eladatni fog, úgymint: 1. Kikiáltási ár a fenti becsé, azonban ezen 2-ik árverésen a tér körülirt ingatlan becsáron alól­­ el fog adatni. 2. Árverezni kívánók tartoznak a­z ingatlan becsárának 10% készpénz­­­ben, vagy óvadékképes papírban kiküldött kezéhez letenni. 3. Vevő köteles a vételárt egyenlő részletben, és­pedig az első az árverés jogerőre emelkedésé­től számítandó 60 nap alatt, a má­sodikat ugyanazon naptól számí­tandó 4 hó alatt, a harmadiké ugyanazon naptól számítandó 6 hó alatt, minden egyes vételári részle után a birtokbalépés napjától számí­tandó 6% kamatokkal együtt, s soproni kh­. adó- mint birói letét­pénztárnál lefizetni. A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. 4. Vevő köteles az épületeket a birtokbalépés napjával tűzkár ellen biztosítani. 5. Az árverés jogerőre emelkedé­sekor vevő a megvett ingatlan bir­tokába lép, ennélfogva a megvett ingatlan haszna és terhei ez időtől őt illetik. 6. A tulajdonjog bekeblezése csak a vételár és kamatainak teljes le­fizetése után fog vevő javára hiva­talból eszközöltetni. Az átruházási költségek vevőt terhelik. 7. A­mennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének eleget nem tenne, a megvett ingatlan az érde­kelt felek bármelyikének kérelmére a polg. tárdtts. 459. §. értelmében vevő veszélyére és költségére, bánat­pénzének elvesztése mellett, újabb árverés alá bocsáttatni, és csupán egy határidőnek kitűzése mellett az előbbi becsáron alul is eladatni fog. A soproni kir. tervszék mint tkvi hatóság Sopronban, 1882. évi április­­ió 12. napján. 9371 ÁRVERÉS. 3—1 8628/882. Alulírott bíróság közzé­teszi, hogy Schwartz Ignácz végre­­hajtatónak Mimirovics János is neje Bistyák Borbála elleni vég­­rehajtási ügyében a pászthói 7-ik 7. tjkönyvben foglalt, alperesek ne­­vén irt 1. sor 7. számú ház, és 2—30. orszámu I. 1/4 urb. kültelek, mely 1677 forintra van becsülve, 1882. május hó 19-én mint második határ­­dőben d. e. 10 órakor Pászthó köz­ég házánál a kikiáltási árat képező ócsár 10% bánatpénzképein leté­­ele mellett becsáron alul is a már őzzé tett egyébb feltételek mellett lárvereztetni fog. A nyitrai királyi vizék tkvi osztályának 1882 évi pril­ió 24-én tart. ül.­­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék