Budapesti Közlöny, 1882. június (16. évfolyam, 124-147. szám)

1882-06-01 / 124. szám

110. XVIII. Gyógyszer- és illatszeranyagok. 104. Medveczukor, galanyagyökér 105. Szürke ambra, castoreum, pézsma (moschus), czibet, kőrisbogár, pézsmamag, kubéla, ópium, kákaovaj, muscatbalzsam (muscatvaj), tisztított (finomított) kámfor, falappagyanta, borostyánmeggyviz 106. Lavendula-, narancsvirág-, rózsavíz és hasonló illatos vizek (borszesz nélkül) 107. Illő olajok: a) borostyánkő-, agancs-, kaucsuk, borostyán-, rozmarin- és fenyőmagolaj b) külön meg nem nevezett illó olajok 108. Illatos eczet, illatos zsiradék és olaj, legalább 5 kilo­gramot tartalmazó tartályokban XIX. Festő- és cserzőanyagok. 109. 111. 112. Festőfa: a) tuskókban b) felaprózva (azaz ráspoly­ózva, őrölve, szétvag­­dalva) Festéshez vagy cserzéshez való héjak, gyökerek, leve­lek, virágok, gyümölcsök, gubacs és effélék, szétvag­dalva, őrölve vagy máskép aprítva is Catechu (japáni föld), kinő, kermeszrovar, lac­dye, orlean Gesztenyefa-kivonat, buzér-kivonatok, garancine és ga­­rancinette, lakmus, nyers szépia hólyagokban 113. Orseille, persio, indigó, Cochenille, külön meg nem ne­vezett cserző- és festőanyag-kivonatok Jegyzet. Indigó és Cochenille a tengeren való beho­zatalnál XX. Mézgák és gyanták. 114. Mindenféle kátrány, a barnaszénkátrány és a palakő­kátrány kivételével Közönséges gyanta, hegedűgyanta, szurok, földviasz (ozokerit) Aszfaltmastix, aszfaltbitumen Terpentin, terpentinolaj, szurokolaj, gyantaolaj, lép (madárenyv) Kopárgyanta, damárgyanta, sellak, gummi-arabicum gummi-gedda, gummi-senegal, gummi-gutti, tragant­­gummi; külön meg nem nevezett mézgák, gyanták és mézgagyanták, természetes balzsamok és növény­nedvek ; limoni- (czitrom) lé XXI. Ásványolaj, továbbá barnaszén- és palakőkátrány. 119. Nyers állapotban és előzetes finomítás vagy tisztítás nél­kül világításra nem használható: a) nehéz, melynek sűrűsége 12 Reaumur hőfok mellett a tiszta víz sűrűségének 830 ezred ré­szénél (foknál) nagyobb (tiszta súly) b) könnyű, 830 és annál kisebb fokú (tiszta súly) 120. Nyers állapotban, előzetes finomítás vagy tisztítás nél­kül világításra használható (tiszta súly) 121. Finomított vagy félig finomított: a) nehéz, melynek sűrűsége 870 foknál nagyobb (tiszta súly) b) könnyű, 870 és annál kisebb fokú (tiszta súly) Jegyzetek. 1. A fogyasztási adó a 120. és 121. b) alatt kitett vámtételekben benfoglaltatik. 115. 116. 117. 118. HIVATALOS RÉSZ. 1882. évi XVI. TÖRVÉNYCZIKK az osztrák-magyar vámterület átalános vámtarifájáról. (Szentesítést nyert 1882. évi május hó 27-én. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1882. évi május hó 28-án.) (Folytatás.) 100 kilogram frt kr. 15 — 6 — 6 — 25 — 10 — vámmentes — 50 vámmentes vámmentes 1 50 3 — vámmentes — 20 — 50 1 — 1 50 1 50 1 10 2 — 10 — 1 90 10 - 2. Nyers állapotban előzetes finomítás vagy tisztí­tás nélkül világításra nem használható rumaniai eredetű ásványolaj, melynek sűrűsége 12 Reau­mur hőfok mellett, 830 foknál nagyobb (119. sz. a.) a román határon át való behozatalnál szár­mazási igazolványok mellett , 3. Ipari czélokra oldó vagy kiválasztó szereknek szánt finomított ásványolaj, melynek sűrűsége 770 foknál kisebb, a rendeleti után meghatáro­zandó feltételek és felvigyázat mellett XXII. Pamut, pamutfonalak és pamutáruk, lennek ve­gyesen is, de gyapjú vagy selyem nélkül. 122. Pamut, nyers állapotban, gyaratolva, fehérítve, festve, őrölve; pamuthulladékok 123. Pamutvatta Pamutfonalak: 124. Egyes vagy kettős fonalak, nyers állapotban: a) angol számozási mód szerint a 12. számig b) a 12. számon felül egész a 29. számig c) a 29. számon felül egész az 50. számig d) az 50. számon felül 125. Egyes vagy kettős fonalak, fehérítve vagy festve: a) angol számozási mód szerint a 12. számig b) a 12. számon felül egész a 29. számig c) a 29. számon felül egész az 50. számig d) az 50. számon felül 126. Hármasával vagy többesével sodrott fonalak nyers álla­potban, fehérítve vagy festve 127. A kisebb forgalom számára kiszerelt fonalak Pamutáruk: 128. Közönséges sima, azaz 50-es számú s annál durvább fo­nalból készült sima (vagy egyszerűen sávolyos) szö­vetek, melyeknél 5 milliméter oldalú négyszögre 38 vagy annál kevesebb fonal esik: a) nyers állapotban b) fehérítve c) festve, a török vörösre festett szövetek kivé­telével d) tarkán szőve, színnyomatosan vagy törökvö­­rösre festve 129. Közönséges mustrás, azaz 50-es számú s annál durvább fonalból készült mustrás szövetek, melyeknél 5 milli­méter oldalú négyszögre 38 vagy annál kevesebb fonal esik: a) nyers állapotban b) fehérítve, festve, a törökvörösre festett szöve­tek kivételével c) tarkán szőve, színnyomatosan vagy törökvö­rösre festve 130. Közönséges sürü, azaz 50-fős számú s annál durvább fo­nalból készült szövetek, melyeknél 5 milliméter ol­dalú négyszögre 38 fonalnál több esik: a) nyers állapotban b) fehérítve, festve, a törökvörösre festett szö­vetek kivételével c) tarkán szőve, szinnyomatosan vagy törökvö­­rösre festve 100 kilo Kram firt kr. — 68 (tiszta súly) vámmentes vámmentes 5 — 6 8 12 16 10 12 16 20 24 30 32 40 50 60 40 50 70 50 60 80 Lapunk mai számához egy év »Hivatalos Értesítő« van csatolva. ima Budapest, 1882. 124. szám. Csütörtök,­­ 11 m­ US 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. Előfizetési Árak: Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre............................20 írt. Félévre.....................................10 » Negyedévre ..............................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. h­ivatalos lap. Szerkesztőség : Budapestést, Ferencziek tere, Bazárépület, H. lépcső, II. emelet, 6-ik­­utó. Kiadó-hív­óm­.: Budapesten , Ferencziek tere Athenaeum épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitő”-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők, még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.­­ Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri tin­v­­lettsért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr­oszt­­ért.

Next