Budapesti Közlöny, 1882. augusztus (16. évfolyam, 174-199. szám)

1882-08-01 / 174. szám

Budapest, 1882 174. szám. Kedd, augusztus 1. Kiadó­hivatal : Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre..............................20 írt. Félévre........................................10 » Negyedévre ...... 5 » Eg­y teljes lap ára 30 kr. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA : IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám, I. emelet, 8. ajtó. Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitö”-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1882. évi XXXII. TÖRVÉNYCZIKK a Szerbiával 1881. évi május hó 6-án Bécsben a polgári ügyekben kölcsönösen nyújtandó jogse­gély iránt kötött államszerződés beczikkelyezése tárgyában. (Szentesitőt nyert 1882. évi junius hó 28-án. — A megerősitési okmányok kicserélése Be­csben, 1882. évi junius hó 16-án ment véghez. — Kihirdettetett az »Or­szágos Törvénytárában 1882. évi július hó 5-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA stb. és MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társországai hű főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé: Ő Felsége Ausztria Császárja és Magyarország Apostoli Királya, és Ő Felsége Szerbia Fejedelme közt a polgári ügyekben kölcsönösen nyújtandó jogsegély tárgyában Bécsben 1881. évi május hó 6-án kötött államszerződés, miután az országgyűlés által elfogadtatott, s utóbb a szerződő felek részéről szokott módon megerősittetett, ezennnel az ország törvényei közé iktattatik. Szövege a következő: La Majesté l'Empereur d'Autricbe, Roi de Boheme etc. etc. et Roi Apostolique de Hongrie et Són AJte8se le Prince de Serbie, animés du désir d’établir d'une ma­­niére décisive un mérne traitement pour Leurs sujets devant les tribunaux de l’autre Partie, ainsi que le secours en matiére judiciaire que les tribu­naux des deux Parties doivent se préter dans les affaires de droit civil, ont résolu d'un commun accord de conclure une Convention spéciale & cet effet, et ont nőmmé pour Leurs Plénipotentiaires: Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohémé etc. etc., et Roi Apostolique de Hongrie: Le Sieur Benjamin Kállay de Nagy-Kálló, Són Chambellan et Con­­seiller intime, chef de Section au Ministére Imperial et Royal des affaires étrangéres, Chevalier de l'Ordre de Saint-Etienne, Grand-Croix de l'Ordre de Takovo etc. etc. Son Altesse le Prince de Serbie: la Sieur Georges Pavlovitch, Conseiller á la cour de cassation de Serbie, Chavelier de l'Ordre de Takovo etc. et le Sieur Pierre Steitch, Chef de Section au Ministére des affaires étrangéres de Serbie, commandeur de l'Ordre de Takovo, Chevalier de l'Ordre autrichien de la Couronne de Fér (III0 classe) etc.; lesquels, aprés s'étre communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont tombés d'accord sur les articles suivants: A r t i c 1 e I. Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes sont autori­­sés ä poursuivre et ä défendre leurs droits devant les tribunaux de l’autre Partie contractante aussi contre les sujets de cette derniére Partie. Les tribunaux de chacune des Parties contractantes doivent en cette matiére leur appliquer un traitement egal ä celni des nationaux. En tant que les lois sur la procédure civile de l'une ou de l'autre des Parties contractantes contiennent des dispositions au sujet de la juridic­­tion, du cautionnement pour les frais de la procédure et au sujet de la contrainte par corps, qui seraient exclusivement applicables aux étran­­gers, ces dispositions ne seront point appliquées aux sujets des deux Parties contractantes. Spécialement est accordée aux extraits dúment légalisés des livresde commerce tenus dans le ressort de l'une des Parties contractantes la mérne force probante devant les tribunaux, de l'autre Partie qu'aux extraits des livres de commerce tenus dans le pays mérne. Ő Felsége Ausztria Császárja, Csehország Királya stb. stb. és Ma­gyarország apostoli királya és Ő Fensége Szerbia Fejedelme azon óhajtól indíttatva, hogy határo­zott módon állapíttassák meg azon egyenlő elbánás, a melyben alattvalói­kat a másik fél bíróságai részesítendik, valamint a jogsegély, a­melyet a két fél bíróságai egymásnak polgári jogügyekben nyújtani kötelesek, elhatároz­ták kölcsönös megegyezéssel, külön szerződést kötni, s e végből teljhatal­­mazottaikká kinevezték és pedig : Ő Felsége Ausztria Császárja, Csehország Királya stb. stb. és Ma­gyarország Apostoli Királya, Nagy-Kállói Kállai Benjamin urat, kamarását és belső titkos taná­csosát, a császári és királyi külügyministérium osztályfőnökét, a Szent­ Ist­­ván-rend lovagját, a Takovo-rend nagykeresztesét, stb. stb. Ő Fensége Szerbia fejedelme: Pavlovitsch György urat, szerbiai semmitőszéki tanácsost, a Takovo­­rend lovagját stb. és Steitch Péter urat, a szerbiai külügyministérium osztályfőnökét, a Takovo-rend középkeresztesét, az osztrák vaskorona-rend III. osztályú lo­vagját, stb. kik jó és kellő alakban kiállított teljhatalmazásaik közlése után, a következő czikkekben állapodtak meg: I. czikk. A magas szerződő felek mindegyikének alattvalói felhatalmaztalak jogaikat a másik szerződő fél biróságai előtt, ezen utóbbi fél alattvalói ellen is érvényesíteni és védeni. A szerződő felek mindegyikének biróságai köte­lesek őket e tekintetben belföldiekkel egyenlő elbánásban részesíteni. A­mennyiben az egyik vagy a másik szerződő félnek a polgári per­­rendtartást szabályozó törvényei a bírói illetőségre, az eljárási költségek biztosítására, és a személyi fogságra vonatkozólag olyan határozatokat tar­talmaznának, melyek kizárólag külföldiek ellen alkalmazandók, ezen hatá­rozatok a két szerződő fél alattvalóira nem alkalmaztathatnak. Különösen megállapíttatik, hogy az egyik fél területén vezetett ke­reskedelmi könyvek kellőleg hitelesített kivonatainak ugyanazon bizonyító erejük legyen a másik fél bíróságai előtt, mint a­milyen az országban veze­tett kereskedelmi könyvek kivonatainak van. Lapunk mai számához egy és fél ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next