Budapesti Közlöny, 1882. november (16. évfolyam, 251-275. szám)

1882-11-01 / 251. szám

Budapest, 1883. 251. szám. Szerda, november 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak: Naponkénti postai szétköldéssel, vagy helyben háahó« hordva ! Egész évre •••»*. 20 frt. Félévre...............................................10 . Negyedévre........................5 » Eg­y teljes lap ára 30 ser. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők, még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 Ért, 160— 200-szóig 2 Ért, 200—300-szóig S Ért és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kv bélyegdíj és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. SzERKESZTŐSDei IRODA : IV. kerület, hatva­ni­nte­s. 7. szám, I. emelet, 8. ajtó. Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athanaeum-épület. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitaor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kx, és több­szöri hirdetésért 13 xr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. Lapunk mai számához egy és f­él iv »Hivatalos Értesitő« van csatolva. . . HIVATALOS KÉSZ. A belü­gyministerium vezetésével meg­bízott magyar ministerelnököm előterjesz­­tésére, Flatz Endrét, Újvidék város főis­pánját, ezen állásától saját kérelmére fel­mentem, s helyébe a nevezett város főis­pánjává Parcsetich Felixet nevezem ki. Kelt Gödöllőn, 1882. évi október hó 29-dikén. Ferencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére, Flatz Endre Újvidék vá­rosa főispánjának, ezen állásától saját ké­relmére történt felmentése alkalmából, sok­évi hű és buzgó szolgálatai elismeréséül, harmad­osztályú vaskorona-rendemet díj­mentesen adományozom. Kelt Gödöllőn, 1882. évi október hó 29-dikén. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, a nagyajtai járásbírósághoz já­­rásbiróvá Eltes Zsigmond csikszentmártoni járásbirósági albirót nevezem ki. Kelt Budapesten, 1882. évi október hó 23-dikán. Ferencz József, s. k. Dr. Parder Tivadar, s. k. 6 császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott: gróf Szápáry László számf. szabadságolt czimz. lovassági tábornoknak, egészségi okoknál fogva kérelmezett hat havi szabadság­ meghosszabbítá­­sát jóváhagyni; továbbá megparancsolni, hogy dresdenbergi Stransky Ferencznek, a szerajevói főhadparancsnoksághoz beosztott altábornagynak, a bosznia-herczegovinai orsz. kormánynál főnök­­helyettesi minőségében az orsz. polgári kormány­zat érdekében teljesített sikeres szolgálatai elis­meréséül, a legfelső megelégedés kifejezése tud­tára adassák; azután: Babich György 74. sz. gy.­ezredbeli számf. ez­redesnek, a XVIII. gyalog-hadosztály 2. hegyi­­dandára parancsnokának, kerületi hatósági főnök gyanánt Trebinjében teljesített kiváló és sikeres szolgálatai elismeréséül, a 2. oszt. vaskorona-ren­­det díjmentesen adományozni; továbbá a megszállott területen véghezvitt jeles szolgálatok elismeréséül adományozni; a Ferencz József-rend lovagkeresztjét, Tabéry Gusztáv századosnak és kerületi elöljá­rónak Cajnicában; Vojvodic Jakab századosnak és kerületi elöljá­rónak Maglajban; Petras Mihály főhadnagy és vezető tisztsegéd­nek Bilekben; Stanic Györgynek, a trebinjei kerületi hatóság­hoz beosztott főhadnagynak, és Svilar Szilárd főhadnagynak, a bosznia-hercze­govinai csendőrkarban; azután: treuenwarti lovag Seemann Károly korvettka­­pitánynak, a közös hadügyministerium tengerészeti osztályánál teljesített jeles szolgálata elismeré­séül, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét ado­mányozni ; továbbá: Walleczek Leó 31. sz. gy.­ezredbeli 1. oszt. századosnak a cs. kir. honvédség tényleges állo­mányába helyezését elrendelni, és villéi Pribék Móricznak, a Veberaui gyalog-had­­apród-iskolánál tanári minőségben alkalmazott nyug. hadnagynak, a czimz. főhadnagyi jelleget a legfelső kegyelemből és kivételesen díjmente­sen adományozni; azután: dr. Schaffer Lajos cs. kir. hadtengerészeti fre­gatt-orvosnak a cs. kir. hadsereg tényleges állo­mányába 2. oszt. ezredorvos gyanánt áthelye­zését, és Antoli­ Miksa hadbiztosnak a budapesti had­biztosságnál, a felülvizsgálat alapján »ezidősze­­rint szolgálatképtelen« gyanánt, hat hó tartamára a várakozási illetékkel száml. szabadságoltak vi­szonyába helyezését elrendelni; továbbá: Sorba Móricz 1. oszt. hajóépitészeti főmérnö­köt — a közös hadügyministerium tengerészeti osztálya IV. szakaszának főnökévé kinevezni; végül: Kraljevic Péter 22. sz. gy.­ezredbeli közvitéz­nek, a vízből több embernek — saját élete veszé­lyeztetése mellett véghezvitt megmentéséért, az ezüst érdemkeresztet adományozni. Ő császári és Apostoli királyi F­elsége legke­gyelmesebben méltóztatott: Kukuly Péter vezérőrnagynak, az 1. gyalog­dan­dár parancsnokának, a megszállott területen és különösen a novibazári szandzsákban elhelyezett csapatok parancsnoka gyanánt teljesített jeles szol­gálatai elismeréséül, a vaskorona-rend 3. osztályát díjmentesen, és Soyka Raphael 15. sz. gy.­ezredbeli 1. oszt. szá­­zados hanbirónak, a dolnja-tuzlai helyőrségi tör­vényszéknél főnöki minőségben teljesített sike­res szolgálatai elismeréséül, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozni; továbbá a megszállott területen véghezvitt had­műveletek alkalmából tanúsított kiváló vitézségek és egyébként is dicséretes működésük elismeréséül adományozni: a Ferencz József-rend lovagkeresztjét, dr. Spinka Adolf 2. oszt. ezredorvosnak , a kát. érdemkeresztet, a hadi ékit­­ményny­el: Chlapek Ferencz és Outié Ambrus hadnagyok­nak, valamint Agricola Tódor és Fritz Tódor 1. észt száza­dosoknak ; a kát. érdemkeresztet: Melzer Oszkár főhadnagynak; a koronás arany érdemkeresztet: Kraft Gyula boszna-vaspályai gépészmérnöknek, Göhl János mérnöknek ugyanezen vaspályánál, Menz József kerületi posta-biztosnak, disznós­i Horváthy Ágost és Bartl József pos­ta-ellenőröknek, továbbá Schöbek Ferencz postatisztnek, az arany érdemkeresztet. Lindner Ede, Müggenburg Alfréd és Braun Frigyes boszna-vaspályai állomás­főnököknek, Zyka József távíró-segédnek, továbbá Dittrich Emil és Dreissenberg Bronislaus táv­író-kezelőknek ; a koronás ezüst érdemkeresztet: Hermann Manó szakaszvezetőnek, Klein Venczel egészségügyi katonának, Link Jakab és Weber Frigyes őrmestereknek; az ezüst érdemkeresztet: Fauland Jakab közvadásznak, Klein Sámuel, Michelstetter Adolf sorveze­tőknek, Braun Miksa, Skok Jakab és Albert Antal egészségügyi katonáknak, és Pöhlich Ferencz 1. oszt. építészeti műmes­­ternek; továbbá megparancsolni, hogy hasonló alkalom­ból a legfelső dicsérő elismerés kife­jeztessék : Pintér Gyula és Sinth­ József főhadnagyoknak, dr. Huber Albert 2. oszt. ezredorvosnak, báró Fries Ottó őrnagynak, Kakn­g Ede őrnagy, jelenleg alezredesnek, Zergollern József 1. oszt. századosnak, Ottenkampa Ott József ezredesnek, Dudek József hadnagynak, dr. Kraicz József és dr. Tylka Adalbert 2. oszt. ezredorvosoknak, Förster János őrnagynak.

Next