Budapesti Közlöny, 1882. december (16. évfolyam, 276-299. szám)

1882-12-01 / 276. szám

Budapest, 1882 276. szám. Péntek, deczember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házból hordva s Egész évre ■ •••«. 20 írt. Félévre...................... 10 » Negyedévre ...... 5 » Egry teljes lap ára 30 kr. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani-utcza 7. vám, I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal. : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir-­­detések dijai előlegesen beküldendők, még­pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodh­asábos petitsor egyszeri hir­­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Ó császári és Apostoli királyi Felsége legke­­gyelm­eseb­ben méltóztatott: báró Vlasits Ferencz altábornagynak és közös hadügyministeriumi osztályfőnöknek, a vaskorona­­rend 1. osztályát a 3. osztály hadi ékítményével díjmentesen, Lambert Ádám hadbiztossági főnöknek és kö­zös hadügyministériumi osztályfőnöknek, a Ferencz József-rend középkeresztjéhez a csillagot, — és lovag Hold Sándor vezérkari ezredesnek és a közös hadügyministérium 5. osztálya főnökének, a Lipót-rend lovagkeresztjét díjmentesen — a ne­vezett ministeriumnál teljesített kitűnő szolgálatuk elismeréséül — adományozni; továbbá: nagy-óhaji Szveteney Antal vezérőrnagynak, a közös hadügyministérium elnöki irodája főnöké­nek, ezen alkalmazásában több éven át teljesített kitűnő szolgálatai elismeréséül, a 2. oszt. vasko­­rona-rendet díjmentesen adományozni; azután: Pyrker Ede ezredest, a 24. sz. gy.-ezred tart.­­parancsnokát — a 72. sz. gy.-ezred parancsnoká­vá kinevezni; továbbá: berzeviczei és kakas-lomniczi Berzeviczy Ádám őrnagyot és Ő Felsége lovas testőr-századának parancsnokát, — Ő Felsége első lovászmesterévé — az 1. sz. dzsidás-ezred számf. állományába való egyidejű beosztásával, — továbbá lovag Primavesi Ferdinánd hadmérnökkari őr­nagyot, beosztva a bécsi főhadparancsnokság had­­mérnökségi főnökéhez — kát. építészeti igazga­tóvá Gráczba, és bontzidai Bonczak Patrícius őrnagyot a fenn­állott kát. épit. kezelő-tisztikarban és másod törzstisztet az ols­­nczi hadmérnök-igazgatóság­nál — kát. építészeti igazgatóvá Linczbe — ki­nevezni ; azután: Tilzer Károly hadmérnökkari alezredesnek és travniki hadmérnök-igazgatónak — hasonló mi­nőségben az olmüczi hadmérnök-igazgatósághoz áthelyezését, és Kadarz Tódor alezredesnek a fennállott kát. épit. kezelő-tisztikarban, — a budapesti kát. épí­tészeti igazgatósághoz beosztását elrendelni; továbbá: Pattang Antal nyug. őrnagynak a 9. sz. véd­­lövész-zászlóalj nyilvántartásába áthelyezését el­rendelni ; Bielin József nyug. 1. oszt. századosnak a czim­­zetes őrnagyi jelleget díjmentesen adományozni; Lázló Sebestyén 16. sz. gy.­ezredbeli főhadnagy­nak, valamint dr. Rosenwasser Miksa 29. sz. táb. vadász-zász­­lóaljbeli tart. főorvosnak, a m. kir. honvédség sza­badságolt állományába áthelyezéseket "elren­delni, és Benedikty Róbert anyakönyv-vezetőnek a foga­­rasi kerületi törvényszéknél, a cs. és kir. hadse­regben általa előbb viselt főhadnagyi rangot, és pedig szolgálaton kívüli viszonyban — újra ado­mányozni ; végül Meixner Ubald nyug. 1. oszt. paptanárnak, a kat. lelkészi czimet díjmentesen adományozni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott továbbá: az utóbbi tiroli árvíz alkalmából, odaadással és kitartással teljesített jeles szolgálataik elismeré­séül adományozni: a Ferencz József-rend középke­resztjét: Killic Miklós vezérőrnagynak, a 16. gy.-dandár parancsnokának; a 3. oszt. vaskorona-rendet díjmen­tesen: Markel Károly hadmérnökkari századosnak; a Ferencz József-rend lovagke­resztjét: Schmotzer Antal főhadnagy, jelenleg százados­nak, és Strobl Adolf főhadnagynak, a tiroli vadászez­redben ;továbbá Stupka József békeállománybeli őrnagynak és trienti térparancsnoknak; a kat. érdemkeresztet: Niemeczek János főhadnagynak, az 59. sz. gy.­­ezredben; Hertmann Venczel és Brixy Antal főhadna­gyoknak, a 74. sz. gy.­ezredben; Steinböck József századosnak, a 7. sz. táb. va­dász-zászlóaljnál ;­ Spiesz Móricz és Roschatt Armin főhadna­gyoknak ; lovag Concini Rafael, Ruard Leo és Hoch Fri­gyes hadnagyoknak,­­ mind az öten a tiroli va­dász-ezredben ; Gawlowski Marien hadmérnökkari századosnak ; a koronás ezüst érdemkeresztet; Filip Gervas hadapród-tiszthelyettesnek a 74. sz. gy.­ezredben; Masera Károly és Unterberger János hadap­­ród-tiszthelyetteseknek; Aman Adalbert, Menapace Felice, Thurner Ferencz, Dallabrida Domonkos és Santoni Luigi fővadászoknak; Guggelberger János szakaszvezetőnek, és Mayr Sebestyén alvadásznak, — valamennyi a tiroli vadász­ezredben; továbbá Polesny József műmesternek a trienti hadmér­nök-igazgatóságnál ; az ezüst érdemkeresztet: Richter Antal közvitéznek, és Kaplan József dobosnak, a 21. sz. gy-ezredben; Hödl Theobald tizedesnek, és Schatzl Miksa közvitéznek, az 59. sz. gy.-ez­­redben; Schönnach András fővadásznak; Pichler Alajos és Larch János szakaszveze­­tőknek; Frick Farkas alvadásznak; Lerchner György őrjárat-vezetőnek, és Zadra Ferencz közvadásznak, — mind a hat a tiroli vadászezredben; Korsi­ Mátyás 1. oszt.­álkásznak a hadmérnök­­csapatnál ; továbbá elrendelni, hogy ugyanezen alkalomból a legf. dicsérő elismerés tudtul adassák a következőknek: Zvanetti Ernő vezérkari századosnak; Kasai Rezső 21. sz. gy.­ezredbeli hadnagynak ; Spitzmüller Ferencz és Hess Lipót századosok­nak, továbbá Schmucker Adolf főhadnagynak, — mindhár­man az 59. sz. gy.­ezredben; Halma Gyula 74. sz. gy. ezredbeli hadnagynak; Finke Ödön alezredesnek; Menschik Alfréd őrnagynak;­ Strasszer Alajos és Krawehl Ágost százado­soknak ; rosenthali lovag Baronio Károly főhadnagy­nak, és Habit Ferencz hadnagynak, — mindnyájan a tiroli vadász-ezredben; Brandner Ágost 9. sz. vártüzér-zászlóaljbeli hadnagynak; Dusek helyesen Parizek Venczel 21. sz. gy.-ez­redbeli közvitéznek; Fink János 59. sz. gy.-ezredbeli őrmesternek; Pilanka József hadapród-tiszthelyettesnek, és Laumann János tizedesnek, a 71. sz. gy.­ez­redben ; Covin Lőrincz és Angeli Miksa hadapród-tiszt­­helyetteseknek; Fritz Alajos szakaszvezetőnek; Pfänner Xavér alvadásznak; Comper Antal, Fachinelli Battista, Gobber Rafael, Granello Fábián Sebestyén, Nagele Antal, Neuhauser András, Notz János, Reiter József és Untergasser Alajos közvadászoknak, továbbá Seewald József trombitásnak,­­ valamennyien a tiroli vadászezredben ; végül Majr Szeverin hadmérnök-csapatbeli sorveze­tőnek. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminiszer előterjesztése alapján, f. évi no­vember hó 18-án kelt legf. elhatározásával, Don­ner Arthur kereskedőt Bostonban, ugyanoda fize­tés nélküli consullá — a tarifaszerű consuli ille- Lapunk mai számához egy iv .Hivatalos Értesítő­ van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék