Budapesti Közlöny, 1883. január (17. évfolyam, 1-24. szám)

1883-01-03 / 1. szám

1883. Január 3.­1. szám. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. ^ ———— —«asa——■—■—■■—— bánatpénz betudandó lesz 4 hó alatt az árverés napjától számítva s azon naptól járó 6°/# kamattal lefizetni köteles. Vevő a fekvőséget az árverés napján birtokába veheti, s ezen nap­tól viseli a birtokkal összekötött köz- és községi terheket. A tulaj­donjog bekebelezése a fizetési fel­tételek teljesitése után hivatalból fog vevő nevére bekebeleztetni. — Kelt Losonczon,’ a kir. járásbíróság mint tkvi hatóságnál 1882. évi no­vember 30-án. 12159 ÁRVERÉS. S—2­7373/882. A nagy­kanizsai kir. ivaték tkvi osztálya részéről köz­hírré tétetik, hogy Balog József gelsei lakos közgyám végrehajtatá­­nak Bekő József végrehajtást szenvedő gelsei lakos elleni 876 frt tőke, 1880. január 1-étől járó 7% kamatok, a lejárt kamatok 7% ké­sedelmi kamatai, 35 frt per, 14 frt 30 kr végrehajtás kérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyé­ben, a fentnevezett kir. tvszék terü­letéhez tartozó gelsei 106. számú tjkvben A II. 1—5. sorsz. a. felvett 2686 frtra becsült ingatlanok külön, ugyanazon tkvi váltság köteles A -­- 688. hrsz. 544 frt, 716. hrsz. 478 frt, 734. hrsz. 866 frt, 1032. hrsz.­­82 frt, 1073. hrsz. 396 frtra be­tt fekvőségek külön-külön, 1883.­­ január hó 30. napján d. e. 10 -kor Gelsén a községbiró házánál dp. ügyvéd Lengyel Lajos v. he­lyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak. Kikiáltási ár a fennebb kitett becs­­ár. Árverezni kívánók tartoznak a becs ár 10°/0-át kés pénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. — N. Kanizsán, a kir. tvszék mint tkvi hatóság 1882. évi október 31-én tartott üléséből. 22185 ÁRVERÉS. 3—2 3273/82. A vingai kir. járásbiró­­mint tkvi hatóság részéről köz­hírré tétetik, hogy a Temes megyei árvapénztár vhajtatónak Bäum­chen JáDOB úgy Retter Anna és Stefán Erzsébet végrehajtást szen­vedő ellen 110 frt tőke követelésé­nek s ettől 1867. évi október hó 17-ik napjától járó 6°/0 kamatoknak 35 frt 25 kr perbeli, 11 frt 55 kr végrehajtási már megállapított, va­lamint jelenlegi 9 frt 50 kr és még felmerülendő költségeknek kielégí­tése végett, a kért viszárverés, a brnkenaui 8. sz. tikben 489. 764. 1875. és 2128. hrsz. a. foglalt 3270 frtra becsült t/a d­b. telekföld kül­sősége, és a brukenaui 10. sz. tikben 19—20. 478. 633. 1858. 2092. és 2353. hrsz. a. foglalt 4112 frtra becsült ty. mrb. telekföldre ezennel kirendeltetik, annak megtartására határidőül 1883. évi január hó 27-ik napjának d. e. 10 órája a bruke­­nani községi irodába kitüzetik, az árverési feltételek a következőkben állapíttatnak meg. 1- ér. Kikiáltási ár a fennebb ki­tett becsár, melyen alól is a kitű­zött birtok az árverésen elfog adatni. 2- ér. Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsárának 5°/0-ját 163 frt 50 és 205 frt 60 kr készpénz­ben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez lefizetni. 3- or. Vevő köteles a vételárnak Vg-dát az árverés napjától számí­tandó egy hónap alatt, a második t/g-dát három hónap alatt és az utolsó Vg-dát hat hónap alatt 6°/# kamatokkal együtt, a kb­. adó­ mint letéti hivatalba beszállítani, és ezzel magát e helyütt igazolni. A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. A többi árverési feltételek a telek­könyvi irodában és brnkenaui köz­ségi irodában megtekinthetők. A kir.­­biróság m­ét tkyi hatóság. Vin­­gán, 1882. évi okt. hó 18-án. 22168 ÁRVERÉS. 3­2 56/882. Közhírré tétetik, hogy gróf Zichy Jósef s társai felperes­nek Turcsán András s társai alperesek elleni végrehajtási ügyé­ben, alpereseknek a polichnói 24-ik sz. tikvben Kositka János és And­rás tulajdonául A I. 1­8­63. sorsz. alatt felvett beltelek, lakház s V8-ad külsőségből álló 1516 frtra b­csült, s továbbá a polichnói 21. számú tikvben A I. 1­8­62. sorszám alatt felvett V8-ad volt úrbéri telekből Garay Pál 1/2 részben s 441 frt 50 krra becsült illetőségének elrendelt Il-od árverés, melyen a birtok becs­áron alul is eladható 1883. évi ja­nuár hó 31-én d. e. 9 órakor köz­­ség­házánál a következő feltételek mellett kitüzetik. Kikiáltási ár a fenti becsérték. Bánatpénz a becsérték 10%/o­l­jm Vevő a vételár Vg-át 1 hó, Va-át 1 hó, h­u utolsó részletet, melybe • 22184 ÁRVERÉS: 8—2 5423/82. A zalaegerszegi kir. tör­vényszék mint tkönyvi hatóság által közhírré tétetik, mi kép Tóth Lajos­nak Mailänder Uptft elleni végrehajtási ügyében 1880. évi ja­nuár hó 19-én foganatosított árve­rés alkalmával eladott ingatlanok, nevezetesen a gutorföldi 13. számu tikvben -1­ 19. 311. 777. hrszám a­ felvett ingatlanokból Mayländer Li­­pót nevén álló 7313 frt becsértékü felerész, az árverési feltételeknek eleget nem tevő Menzer Anna Schwar­­zenberg Dávidné zalaapáti vevő el­lenében Gutorföl­d községben a köz­ségbiró házánál 1883. évi február hó 1. napján d. e. 10 órakor 7313 frt kikiáltási ár, úgy a venni szándéko­zók által a birói megbízott kezéhez leteendő 731 frt 30 kr bánatpénz, továbbá a tkvi hatóság kiadó hiva­talában és a gutorföldi község bíró­nál megtekinthető egyébb feltételek mellett a legtöbbet ígérőnek eladat­ni fog. Zalaegerszegen, 1882. évi no­vember 24. A kir. tvszék mint tkvi hatóság. 22190 ÁRVERÉS. 3—2 3084/82. A nezsideri kir. járás­bíróság mint telekkönyi hatóság részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint a dr. Beiter János mosonyi ügyvéd által képviselt mosonyvá­­rosi takarékpénztár végrehajtatának Csida PAI végrehajtást szenve­dett elleni 600 frt tőke, ennek 1879. február 1-től járó 8°/0 kama­tai 18 frt 95 kr peri, 8 frt 75 kr eddigi végrehajtási 10 frt 60 kr árverés folyamolási és a netán még felmerülendő költségek behajtása és a V. T. 166. §-a alapján Pamper Imrének ugyancsak Dsida Pál elleni 100 frt tőke ennek 1831. évi augusz­tus 26-tól folyó 8°/­ kamatai 10 frt 82 kr peri, 6 frt 80 kr végrehajtás kérési és 9 frt 40 kr bekeblezési költség behajtása iránti ügyben a nezsideri kir. járásbíróság területén Pomogy községben fekvő s ennek 110. számú telekjegyzőkönyvben alperesi felvett következő birtok­a kitett kikiáltási árral úgymint, a 107. számú tyi telek 3500 frt árra a V. T. 163. §-a figyelembe vétele mellett Pomogy községházánál 1883. évi február hó 27-én délután 2­2 órakor birói árverés alá fog bo­­csájtatni. A venni szándékozók a kikiáltási árnak 10°/0 összegét bánatpé­nz fejében a bírói kiküldött kezeihez tartoznak letenni. A vételár­­ ennek az árverés nap­jától számítandó 6°/0 kamatai három egyenlő két havi részletekben fize­tendő, a letett bánatpénz az első részletbe fog beszámíttatni. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt ezen kir. tlkvi kat. irattá­rában Pomogy község elöljáróságnál tekinthetők meg. Nezsideren a kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság 1882. október 22. * 22189 ÁRVERÉS. 3—2 7128/882. tkv. szám. A temesvári kir. tvszék mint tkvi hatóság részé­ről közhirré tétetik, hogy Heim László és Mária végrehajtatónak, ifj. Koszilko János ellen képvi­selve özvegy Koszilko Róza t. és t. gyámja által végrehajtást szenvedő ellen 299 frt 78 kv tőke követelésé­nek, s ettől 1869. évi deczember hó 31. napjától járó 6°/0 kamatoknak, 40 frt perbeli, 9 frt 80 kr végre­hajtási már megállapított, 1 frt ezennel megállapított becslési, vala­mint jelenlegi 7 frt 15 kr és még felmerülendő költségeknek kielégí­tése végett, a kért végrehajtási árverés, a Temesvár Gyárkülvárosi 784. a*. tjkvben felvett 532—533. rest jueiu es Odou iurim-ra elnöke­i tett felerészére ezennel elrendelte­tik, annak megtartására határidőn 1883. évi január hó 17. napjánál d. e. 10 órára telekkönyvi irodábat kitüzetik, az árverési feltételek a következőkben állapíttatnak meg: 1. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár, melyen alul is a kitűzött bir­tok az árverésen el fog adatni. 2. Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsárának 5°/0-ját kész­pénzben vagy óvadékképes papírbal a kiküldött kezéhez lefizetni. 3. Vevő köteles a vételárnál t/g­ hát az árverés napjától számí­tandó egy hónap alatt, a második tyg-dát 3 hónap alatt és az utólél tyg-dát 6 hónap alatt 6 °/C ka­matokkal együtt, a kir. adó- mint letéti hivatalba beszállítani, és erről magát e helyütt igazolni. A bánatpénz az utolsó részletbi i­s beszámíttatni. Kelt Temesvárott a kir. tvszék mint tkvi hatóságnál 1882. évi szeptember hó 27-éi tartott üléséből. 22186 ÁRVERÉS. 3—2 8327/82. A nagy kanizsai kir. tör­vényszék telekkvi osztálya részére közhírré tétetik, hogy Tóth Lajos ügyvéd, mint a nagy kanizsai taka­rékpénztár igazgatója végrehajtató­­nak Stölczl Frigyes Essek, Stölczl Julia férj. Tóth Aladárné végrehajtást szenvedő szegedi lako­sok elleni 1541 frt 61 kr tőke 1880 évi október hó 15-ik napjától járt 8°/0 kamatok 30 frt 35 kr per 9 frt 95 kr végrehajtás kérelmi 9 frt 50 kr jelenlegi, s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási gyé­ben a fent nevezett kir. tervszék területéhez tartozó n. kanizsai 174. sz. tikvben A 186/a. hrsz. alatt Stölczl József és neje Sándor Mária nevére a felvett összes tartozékaival 3176 írtra becsült in­gatlan 1883. évi ápril hó 3-ik napján délelőtt 10 órakor ezen kir­­kkui helyiségben Hencz ház Csengeri utcza 17. sz. Tóth Lajos a. kanizsai takarékpénz­tár igazgatója vagy helyettese köz­bejöttével megtartandó nyilvános ár­verésen eladatni fog. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánok tartoznak a becsár 10°/0-át készpénzben v­­or-­­fékképes papírban a kiküldött kezé­hez letenni. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még­pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedé­sétől számítandó 3 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 6 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 9 hónap alatt, minden egy­­ részlet után az árverési napjától számítandó 6°/0 ka­matokkal együtt az árverési feltét­­­ekben meghatározott helyen és sá­­tozatok szerint lefizetni. Ezen hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos órák alatt a 1. kanizsai kir. tervszék tkvi osztá­­jánál san. kanizsai városi taná­ránál megtekinthetők. A­z elrend­lt árverés a fenti ct­kikben feljegyzendő. Az árverési hirdetmény a telekkvi hatóságnál kifüggesztés úgy a n. kanizsai város s a szomszédos köz­­ségekben körözés és kifüggesztés s 1 »Budapesti Közlöny« czimü hir­­apban három ízben beiktatás által közzététetik. Az árverés teljesítő­ére Baros György végrehajtó kül­­detik ki. 22158 ÁRVERÉS. 3—2 ~ 7097/882. A nagy-kanizsai királyi örvszék tkvi osztálya részéről köz­­tkzré tétetik, hogy Zalamegye össze­­itett árvatára nevében dr. Tuboly Gyula megyei t. t. ügyész n.-kani­­sai lakos éghajtatának Németh László és neje Bota Julianna vég­­ehajtást szenvedő orosztonyi lako­­ok elleni 85 frt 35 kr töke, 1881. vi január 1-től járó 70/6 kamatok, 2 frt per, 6 frt 95 kr végrehajtás .érelmi, 8 frt 70 kr 3652. szám a. megállapitott árverési, 4 frt 50 kr slendgi, s még felmerülendő költ­égek iránti végrehajtási ügyében a­z­lnevezett kir. tervszék területé­hez tartozó orosztonyi 83. sz. tjkv­­­a. váltság köteles 882 frt, az orosz­­­tonyi 84. számú tkvi A -j- 1. sorsi 1­187 forint, ugyanazon tkvi A -j- i­­ sorsz. 740. hrsz. váltság köteles 85 f frt, végre az orosztonyi 367. szám­­ tkvi A + 193/c. 48. hrsz. 166 frtr . becsült ingatlanok 1883. évi januá­r hó 24-én napján délelőtt 10 órako­r Orosztonyban a község bíró házáná­­ felperesi ügyvéd dr. Tuboly Gyul­a v. helyettese közbejöttével megtar­­­tandó nyilvános árverésen eladatr­a fognak külön-külön. Kikiáltási ár a fentebb kitet I becsár. Árverezni kívánók tartoznak I becsár 10°/0-át készpénzben, vág. I óvadékképes papirban a kiküldőt­­ kezéhez letenni. Kir. törvszék min­­kai hatóság Nagykanizsán, 1881 október 14. 22188 ÁRVERÉS. 3—2 5662/82. A zalaegerszegi kir. tör­­­vényszék mint tkönyvi hatóság ális­­ közhírré tétetik, mikép Usz Gábo szentgotthárdi lakosnak Boros István elleni végrehajtási ügyé­ben a végrehajtást szenvedőtől elér­verezett s Jenkő Gusztáv gráczi la­kos által megvett ingatlanok, neve­zetesen a szentmihályfai 10. számi tekvben­­f 1—6. 13—22. sorsz. a felvett ingatlanokból Boros István illetett 6191 frt 6398 kr becsértéki V3 rész, az árverési feltételeknél eleget nem tevő vevő ellenében Szt. Mihályién a község biró házáná 1883. évi január hó 20. napján d­r. 10 órakor 6191 frt 631/a kr ki­kiáltási ár, úgy a venni szándéko­zók által a bírói megbízott kezébe­ leteendő 619 frt 16 kr bánatpénz továbbá a tkvi hatóság kiadó hiva­talában és a szentmihályfai község bírónál megtekinthető egyébb felté­telek mellett a legtöbbet ígérőnél újból eladatni fog. Zalaegerszegen 1882. november 24-én. A kir. tszél mint tkvi hatóság, 22180 ÁRVERÉS. 3—2 14872/82. Alólirott bíróság közzé teszi, hogy ifj. Heidelberg Mór vég­rehajtatónak Somogyi szül. (Jasd Adel elleni 800 frt iránti vhajtás­ ügyében a területéhez tartozó Nyit­­ra város 1555. számú telekjegyző­könyvben foglalt és Gold Adel ne­vén álló és 4700 forint becsértékű­­ sor -i­ hegybértelek 1883. évi ápri­lis hó 26-án dél­előtti 10 órakor s nyitrai tszék (megyeház) tanácster­mében 4700 frt kikiáltási ár és 470 frt bánatpénz képens letétele mel­lett becsáron alól is elárvereztet­­ni fog. A vételár az árverés napjától számított 30, 90, 180 nap alatt három egyenlő részletben bírói utal­vány alapján 6°/0 kamatokkal együtt lefizetendő, a bánatpénz az utolsó részletbe beszámíttatik. Az árverés feltételek a bíróság­nál, valamint fentnevezett község elöljáróságnál megtekinthetők. A nyitrai kir. törvényszék mint telek­­kö­­vi hatóságnak 1882. évi ok­tóber hó 21-ik napján tart, ül. 22182 ÁR­VERÉS. 3—2 2548/882. Az abrudbányai kir. járásbíróság mint tkvi hatóság által közzé tétetik, hogy abrudbányai Glücksel János örököseinek végre­hajtata verespataki Bocz Béla végrehajtást szenvedő ellen 236 frt 65 kr­téke­s járulékai behajtása végett, az abrudbányai kir. jbiróság területéhez tartozó abrudbányai 449. sz. tekvben foglalt következő ingat­lanok : 707. hrsz. faház 365. sz. a. a hozzátartozó melléképületek és 707. hrsz. kert 2020 frt becs- és kikiáltási ár, leteendő bánatpénz 202 frt, abrudbányai 326. tekvben foglalt 709/1. hrsz. faház, 366/a. sz. a. és 709/2. hrsz. faház 866/b. sz. a. s hozzátartozó melléképületek 1000 frt becs- és kikiáltási ár, le­teendő bánatpénz 100 frt és tarto­zékai birtoktestenként abrudbányai tkvi hatóság hivatalában megtar­tandó nyilvános bírói árverésen 1883. évi február hó 24-én d. e. 10 órakor becsáron alul is a becsár 100/3-ának a birói kiküldött kezéhez leendő előlegei letétele mellett el fognak adatni. A m. kir. jbiróság mint tkvi hatóságtól Abrudbányán, nftvpmhpr h/i 30.dn ZZl DD Y uilvilio. 3—3 4703/82. Közhírré tétetik, hogy b.-gyarmati kir. törvszék terület­­ lévő, marczali 178. tkvi­­1- 1. sor­­­a. szántóföld és tartozékára Str­­inger Lipót engedményes végreh­a­tatónak Plachy Petronell­­ végrehajtást szenvedő ellen 1515 21 kr tőke követelés iránti 9190 50 kr kikiáltási árban Marczal ki­­­ség házánál 1883 évi január 25- délelőtt 10 órakor tartandó vég­­hajtási árverés elrendeltetik.­­ A venni szándékozók által letez­­ő bánatpénz a becsérték 10°/#-a. A vételár 1/3-a 1 hó, tgg-a 2 1 1 1/a-a, melybe a bánatpénz is bel­­­datik 3 hó alatt, mindig az árt . réstől számítva 6% kamatokkal 1 b.-gyarmati kb­. adó-, mint letéti h­i­vatalnál lefizetendő. Megemlíttetik, hogy a megállap­­­tott árverési feltételek a hivatal­i órák alatt a tkvi hatóságnál tekin­hetők meg.­­ Az árverés elrendelése a fenti t­e­lekkönyvbe feljegyzendő. Kelt­­ Gyarmaton, a kir. törvényszék­­i osztályának 1882. évi szeptember 23-án tart. ül. 22151 ÁRVERÉS. $-8 11821/82. Alulírott bíróság köz teszi, hogy a nyitrai takarékpéc­tár végrehajtatának Jánoska Já­nos elleni végre­hajtási ügyében I alsó-bottfalvi 41. sz. tekvben Janák János tulajdonául felvett és­­ I írtra becsült 1—2. sorsz. 36. házi 11. úrbéri zsellérség és ugyanc­­ 1 — 15. 19. 21. 23 — 29. 33—36.­­ 38. sorsz. és 444 írtra becsült ú­j hadtelkek 1883. évi évi február I 12. napján, mint első esetleg 188 évi márczius hó 12. napján, mi a második határ­időben mindenkor dl előtt 10 órakor Alsó-Bottfalu kő­ségházánál a kikiáltási árat képei becsár 10°/0 bánatpénzképeni létété­­ mellett elárverezte­tni fog. A vétel a leüt s napjától számított k , hónap alatt két egyenlő részletbe­n birói utalvány alapján minden rés­z­letnek 6°/0 kamataival kifizetend ! A bánatpénz az utolsó részletbe­n számíttatik. Az árverés jogerős emelkedésekor, vevő a megvett in­gatlan birtokába lép, addig s tk rendt. 421 -423. §§. értelmében rá tartós őrizet alá helyeztetik, a­z ütés napjától vevőt illetik a has nők, terhek valamint az átruházó és illeték,­­ köteles tűzkár elle­n biztosítani az átíratás! vételár bef­yezése után hivatalból eszközöltetik­­ A feltételek meg nem tartása es­e­tében a prt. 459. §. fog alkalmaz­­­tatnl. Az elárverezendő ingatlanokr­a igényt tartók annak a prts. 464.­­ szerinti érvényesítésére felhivatnal ! Helyben vagy közel nem lakó hiti­e­lezők a vételár felosztásánál leend­ő képviseltetések végett helybeli meg­­­bizott rendelésére és bejelentéser­e figyelmeztetnek, ellen esetben Fabr­­iás Endre nyitrai ügyvéd műi gondnok képviselendő A nyitra kir. tervszék telekkönyvi osztályá­nak 1882. évi deczember hó 1 tart. ül. 22176 ÁRLEJTÉS. 3—­ 40030/882. Budapest főváros ha­tóságának 1883. évi január hó 1-tő ugyanazon évi deczember hó végéig szükséglendő üveges munkák szállí­tása iránt, írásbeli ajánlatok utá jó árlejtés fog tartatni. Miről vállalkozni kívánók is ma értesittetnek, hogy 50 kros bélyeg­gel, 100 frt bánatpénzzel és üveg­mintával ellátott magyar nyelvet szerkesztett lepecsételt írásbeli aján­lataikat 1883. évi január hó 8-ái d. e. 10 óráig, Kada Mihály alpol­gármester ur vagy helyettese kezé­hez (IV. ker. régi városház I. em 30. sz. a.) annál bizonyosabban ad­ják át, mert később érkező vagy utó ajánlatok figyelembe nem vétetnek Fenntartja magának a fővérág ha­tósága, hogy a beérkezendő ajánla­tok el, vagy el nem fogadás felek szabadon határoz. Az árlejtési feltételek és egység árak időközben a VII. tan. ügyosz­tályban (IV. ker. Lipót­ utcza 28. m I. em. 9. ajtó alatt) betekinthetők hol ajánlati minta is,szerezhető. — Budapest, 1882. deczember 14-én. A fővárosi tanács.

Next