Budapesti Közlöny, 1883. február (17. évfolyam, 25-47. szám)

1883-02-01 / 25. szám

Budapest, 1882. 25. szám. Csütörtök, február 1. BUDAPESTI h­íva KÖZLÖNY. lé 4* & LAP. Előfizetési Arak : Naponkénti poétái szétküldéssel, vagy helyben bálhoz hordva . Egész évre...............................20 frt. Félévre 10 » Negyedévre................................5 » Eg­y teljen lap ára 30 kr. EzEKKEMTŐSÉGI IRODA : IV. kerület, hatvani­ utcza 7. isim, I. emelet, 8. ajtó. Kiadó­hivatal : Terencziek tere. Athenaeum-épü­let. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalo« Orteatio”-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők, még­pedig 100-szóig egysseri hirdetésért 1 frt, 00— 200-szóig 2 frt, 800—100-szóig 8 frt ée így tovább. — Azonfelül minden egyveri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábon petitsor egyszeri hir­­detésért 19 kr, kétszeri 13 kr, és több­szöri hirdetésért 18 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden belle­m­i­ás után :­0 kr ért HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott: Chambaud-Charrier Ernő nyug. alezredesnek a czimz. ezredesi jelleget — legf. kegyelemből és kivételesen — díjmentesen adományozni; továbbá megparancsolni, hogy gróf Cassini Osz­kár korvett-kapitánynak, a cs. és kir. nagykövet­ségnél Londonban tengerészeti attadhé gyanánt teljesített jeles szolgálatai elismeréséül, a legf. megelégedés kifejezése tudtára adassák; azután: Le Blanc-Louville Gottfried korvett-kapitány­nak, a felülvizsgálat következtében »tengerészeti szolgálatra alkalmatlan, de helyi szolgálatra al­kalmas« gyanánt nyugalmaztatását elrendelni; továbbá őrnagyi helyi alkalmazásokra előjegy­zésüket elrendelni a következő 1. oszt. száza­dosoknak : Neuer Árminnak, a 102. sz. gy.-ezredben; Eichler Ferencznek, a 61. sz. gy.-ezredben; Schneider Rezsőnek, a 3. sz. gy.-ezredben; Friedl Jánosnak, a 71. sz. gy.-ezredben ; Wichmann Eberhardnak, a 9. sz. tab. vadász­­zászlóaljnál ; Klopf­stock Józsefnek, számf. a 32. sz. táb. va­dász-zászlóaljnál, szóig, alkamazásban a hadi le­véltárnál ; Oschkrkany Józsefnek, a 11. sz. táb. tüzérez­redben, és Jasbetz Antalnak, a tüzértörzsnél, szóig, alkal­mazásban a cs. és kir. közös hadügyministe­­riumban; azután: lovag Mály Károly nyug. 1. oszt századosnak a czimz. őrnagyi jelleget díjmentesen adomá­nyozni ; továbbá megparancsolni, hogy Couarde Gedeon 2. oszt. sorhajó-hadnagynak, több hajó legénységének mentésénél kifejtett hig­gadt és rettenthetlen működése elismeréséül, a legf. dicsérő elismerés kifej­eztessék; azután hasonló alkalomból Benussi Antal fő­kormányosnak, tevékeny, bá­tor és önfeláldozó magatartásáért a koronás ezüst érdemkeresztet adományozni; továbbá: Schilder Károly 23. sz. táb. vadász-zászlóalj­beli főhadnagynak, a m. kir. honvédség tettleges állo­mányába áthelyezését, — Wimlat­il József várakozási illetékkel száml. szabadságolt őrnagy-hadbirónak a szerajevói hely­őrségi törvényszéknél, a megújított felülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását elrendelni; azután: dr. Rex Ignácz 1. oszt. főtörzsorvosnak és egész­ségügyi főnöknek a zárai hadparancsnokságnál, nyugalmaztatását saját kérelmére elrendelni, és dr. Haala Adalbert 1. oszt. főtörzsorvost és a trieszti 9. sz. helyőrségi kórház főnökét — a zá­rai hadparancsnoksághoz egészségügyi főnökké kinevezni; továbbá: dr. Wolff Jakab törzsorvosnak és eszéki hely­őrségi főnökorvosnak, a felülvizsgálat alapján a rokkant” gyanánt nyugalmaztatását, helyébe pedig dr. Magny Miksa törzsorvosnak a krakói 16. sz. helyőrségi kórháztól való áttételét elrendelni; végül: Wischinka János 1. oszt. műszaki segédnek a bécsi kat. gyógyszer-raktárnál, saját kérelmé­re történt nyugalmaztatása alkalmából, sokévi kötelességhű és sikeres szolgálata elismeréséül, az ezüst érdemkeresztet adományozni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége Bécsben, folyó évi január hó 23-án kelt legf. elhatározásá­val, Schilder Károly 23. sz. tábori vadász-zászló­­aljbeli főhadnagyot, a m. kir. honvéd-gyalogság tettleges állományában főhadnagygyá legk. kine­vezni méltóztatott. Ifjabb gróf Ráday Gedeon, a. k. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Gyurkovics István ministeri számta­nácsost és a vezetése alatt álló ministerium közp. számvevőségének főnökét, számvevőségi igazgató­vá nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Frecskay Jánost szabadalmi levél­tárnokká nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Virenik Antal, Luttáky József és Vas Sándor fizetéstelen irodatiszteket valóságos ministeri irodatisztekké nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a népiskolai hatóságokról szóló 1876. évi XXVIII. t.-cz. értelmében újból szervezett kolozsmegyei tankerületben ideigl. minőségben kir. tanfelügye­lőül kinevezett Várady Károlyt állomásán végleg megerősítette. Lovag Cuculics Milorád, zágrábi 80. sz. honvéd­­zászlóaljbeli szabadságolt állományú főhadnagy­nak, a m. kir. honvédség kötelékéből kérelmezett kilépése, a védkötelezettség teljesítése után, viselt tiszti rendfokozatának megtartása nélkül, megen­gedtetett. Schauff Sándor zágrábi 80. sz. honvéd­zász­­lóaljbeli szabadságolt állományú főhadnagynak, a m. kir. honvédség kötelékéből kérelmezett kilépése, a védkötelezettség teljesítése után, viselt tiszti rendfokozatának megtartása nélkül, megenged­tetett. Rakovac Sándor zágrábi 80. sz. honvéd-zászló­­aljbeli szabadságolt állományú főhadnagynak, a m. kir. honvédség kötelékéből kérelmezett kilépése, a védkötelezettség teljesítése után, viselt tiszti rendfokozatának megtartása nélkül, megenged­tetett. A fiumei m. kir. tengerészeti hatóság, a keres­kedelmi tengerészethez, gróf Batthyány Tivadart Zala-Szent-Gróthról, Banianin Mihályt Ottocsácz­­ból, Lovrich Lajost Buccariból, Nyirő Gábort Nagy-Bányáról, Pravdizza Sándort Buccariból, Stangher Antalt Voloscából, Lucich Lajost Volos­­cából és Turcich Jánost Lovranából — hajókapi­tányokká ; továbbá Hanzal Antalt Lussingrandé­­ból, Prossen Tamást Buccariból és Rossi Kamillát Fiuméból — hadnagyokká nevezte ki. Kraus Pál zalaegerszegi illetőségű ugyanot­­tani lakos, saját, valamint Henrik és Julia nevű kiskorú gyermekei vezetéknevének a Noszlopi­­ ra­ kért átváltoztatása, I. évi 5093. számú belü­gy­­ministeriumi rendelettel megengedtetett. Kiskorú Gl­o­c­k­e­r Béla foktői illetőségű kalo­csai lakos vezetéknevének * Rónai*-ra kért átvál­toztatása, f. évi 5230. számú belü­gyministeriumi rendelettel megengedtetett­ F­e­c­z­k­o Endre soóvári illetőségű szinyei lakos vezetéknevének *Fenyvesházi*-ra kért átváltoz­tatása, folyó évi 5340. számú belü­gyministeriumi rendelettel megengedtetett. Jakobovszki János palini illetőségű ujnepi lakos vezetéknevének *Etelvári*-ra kért átváltoz­tatása, folyó évi 5341. számú belü­gyministeriumi rendelettel megengedtetett. Himmelst­ein József kolozsvári illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Ditroit-ra kért átváltoztatása, folyó évi 5505. számú belügyminis­­teriumi rendelettel megengedtetett. Pachmann József csehországi születésű ko­lozsvári illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevé­nek »Pataki*-ra kért átváltoztatása, folyó évi 5506. számú belügyministeriumi rendelettel meg­engedtetett. lapunk mai számához egy és fél ív »Hivatalos Értesítő* van csatolva.

Next