Budapesti Közlöny, 1883. április (17. évfolyam, 74-98. szám)

1883-04-01 / 74. szám

Budapest, 1883. 74. szám. Vasárnap, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. h­ivatalos lap. SZERKESZTŐSÉGI IRODA : IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám, I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előeszk­é?! A lak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre...............................20 írt. Félévre 10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap éra 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai elől­eg­esen beküldendők, még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­niszerem előterjesztésére, dr. Antal Géza a férfi és női ivarszervek bántalmas magán­tanárának a budapesti egyetemen, az egye­temi nyilvános rendkívüli tanári czimet és jelleget adományozom. Kelt Bécsben, 1883. évi márczius hó 5-dikén. Ferencz József, s. k. Trefort Ágoston, k.­­ császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben kinevezni méltóztatott: verőczei gróf Pejacsevich Miklós altábornagyot és lovassági főfelügyelőt — a 2. sz. dragonyos­­ezred ezredtulajdonosává; herczeg Hohenlohe-Schillingsfürst Konstantin altábornagyot, Ő Felsége elnök főudvarmesterét — a 87. sz. gy.­ezred ezredtulajdonosává; lovag Schmarda Károly altábornagyot, a mű­szaki és közigazgatási kat. bizottság elnökét — a 4. sz. táb. tüzérezred ezred-tulajdonosává, és gróf Sternberg Lipót szóig. kívüli czimzetes lo­vassági tábornokot, a 8. sz. dragonyos-ezred eddigi másod-tulajdonosát, — ezen ezred ezred-tulajdo­nosává ; továbbá: rüdenhofi lovag Becher Alfréd altábornagy és komáromi vár­parancsnoknak a jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni és megparancsolni, hogy nevezettnek ez alkalom­ból, sokévi, kötelességhű és sikeres szolgálatai el­ismeréséül a legfelső megelégedés kifejezése tud­tára adassék; Kiszling Sándor vezérőrnagynak, az 57. sz. gy.­­dandár parancsnokának a jólm­egérdem­elt nyu­galomba helyezését saját kérelmére elrendelni s neki ez alkalomból, sokévi, békében és háborúban egyaránt kötelességhü szolgálatai elismeréséül — a 3. oszt. vaskorona-rendet díjmentesen adomá­nyozni ; herczeg Croy Lipót számf. szabadságolt vezér­őrnagyot, a tényleges szóig, állományba való he­lyezéssel — az 57. gy.-dandár parancsnokává kinevezni; Kirschner Pál hadmérnökkari ezredesnek, az 1. hadtest hadmérnökségi főnökének, az erőd­ építé­­szet terén kifejtett jeles működése elismeréséül, a 3. oszt. vaskorona-rendet díjmentesen adomá­nyozni ; Marki Károly hadmérnökkari ezredesnek, a 11. hadtest hadmérnökségi főnökének, a felül­vizsgálat alapján »jelenleg szolgálatképtelen« gya­nánt, a várakozási illetékkel számf. szabadságol­tak viszonyába egy év tartamára való áthelyezé­sét elrendelni; Winternitz Adolf várakozási illetékkel számf. szabadságolt 60. sz. gy.­ezredbeli alezredesnek, az utabbi felülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását elrendelni, s n­eki ez alkalom­mal a czimzetes ezredesi jelleget dijmentesen ado­mányozni . Weithner Árpád hadmérnökkari alezredesnek a 6. hadtestnél viselt hadmérnökségi főnöki állásától való felmentése mellett — a közös had­­ügyministerium tengerészeti osztályához, ezen osztály 5-ik csoportjának ideigl. főnökéül leendő áthelyezését elrendelni; azután: Rittner Henrik hadmérnökkari ezredest és te­mesvári hadmérnök-igazgatót — hadmérnökségi főnökké a 6. hadtesthez, és Woat Miksa őrnagyot, száml.­a hadmérnökkar­ban, a zenicza-szerajevói vasútvonal építés­vezető­­jét — hadmérnök-igazgatóvá Temesvárra — a hadmérnökkar rendszeresített állományába való helyezéssel — kinevezni; Maraspin József tengerészeti helyi alkalmazás­ban levő fregatt-kapitánynak a jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni,­­ nevezettnek ez alkalomból, kötelességhű s az el­lenség előtt is kitüntetett szolgálatai elismeréséül a czimzetes sorhajó-kapitányi jelleget legfelső ke­gyelemből dijmentesen adományozni; báró Spiegelfeld József vezérkari őrnagyot a hadi­iskolához tanárrá kinevezni; továbbá elrendelni: Deutebrück György 91. sz. gy.-ezredbeli, és Segenschmid Ferencz 11. sz. gy.-ezredbeli őrna­gyoknak kölcsönös áthelyeztetésüket; továbbá: dunini lovag Wolski Leon őrnagynak, az 5. sz. táb. vadász-zászlóalj parancsnokának a felülvizs­gálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalomba he­lyezését elrendelni, és helyére dr. Ursprung József őrnagyot a 43. sz. gyalog­ezredben — az 5. sz. táb. vadászzászlóalj parancs­nokává kinevezni, és Podstawski Péter őrnagynak a 80. sz. gyalog­ezredtől — a 43. sz. gyalogezredhez áttételét el­rendelni ; továbbá kinevezni: Grimm Ede őrnagyot a 10. sz. vártüzérzászló­­alj parancsnokát, vártüzér-igazgatóvá Pétervá­­radra, — a tüzértörzshöz való egyidejű áttéte­lével, és Graster Ferenc* őrnagyot a 13. sz­­áb. tüzér­ezredben — a 10. sz. vártüzér-zászlóalj parancs­nokává ; azután: Lindenhoffer János béke-állománybeli I. oszt. századosinak s kezelő-tisznek a badeni 3. sz. helyőr­ségi kórháznál, saját kérelmére történő nyugalom­ba helyezése alkalmából a czimzetes őrnagyi jelle­get dijmentesen adományozni; Neumayer Zsigmond járás­főnöknek Dervent­­ben, a szolgálaton kívüli viszonyban előbb viselt I. oszt. századosi rangot legfelső kegyelemből újra adományozni; Michaillasch Károly katonai nyugdíjasnak a nyugállományban előbb viselt I. oszt. századosi rangot legfelső kegyelemből újra adományozni; Marochini Ede tengerészeti segédlelkész, akadé­miai lelkész és tanárnak, saját kérelmére történő nyugalmaztatása alkalmából, sokévi kötelességhit és sikeres szolgálatai elismeréséül, a Ferencz-Jó­­zsef-rend lovagkeresztjét adományozni; végül: Roese Vilmos minden illetményei beszünteté­sével száml. szabadságolt 2. oszt. főnöknek a kát. földrajzi intézetnél, a közös hadsereg kötelékéből való kilépését, viselt hivatalnoki rangjának letétele mellett — engedélyezni. A császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi márczius hó 23-án kelt legf. elhatározásával, Hueber Ágost számtanácsosnak a közös pénzügy­­ministerium számvevő osztályában, ezidőszerint a szerajevói tart. kormány számvevő-osztálya ideigl. pénzügyi tanácsosának és főnökének — a Ferencz- József-rend lovagkeresztjét; Dubasievicz Ede I. oszt. számtisztnek a közös pénzügyministerium számvevő-osztályában — a számtanácsosi czimet díjmentesen ; végül Fröhnert Károly I. oszt. szám­tisztnek a nevezett számvevő-osztályban — a ko­ronás arany-érdemkeresztet legk. adományozni méltóztatott a császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi márczius hó 23-án kelt legfelső elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy Herga Frigyes kanczellár a cs. és kir. főconsulságnál Lipcsében, a szász királyi Albrecht-rend Il­od osztályú lo­vagkeresztjét elfogadhassa és viselhesse. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi márczius hó 27-én kelt legfelső elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Kálmán Lajos kassai és Sváby Sándor tokaji kir. járásbirósági albirák saját kérelmük folytán köl­csönösen áthelyeztessenek. A közös külügyminister, Rainsford Mac­Lellan Tamás kereskedőnek — a Bombayban székelő cs. és kir. consulság által Kuracheeba cs. és kir. con­­suli ügyvivővé történt kineveztetését jóváhagyta. A m. kir. igazságügyminister, a pozsonyi kir. tör­­vényszék területén előforduló törvényszéki orvosi teendők teljesítésével dr. Lendvay Benő megyei tiszti főorvost bízta meg. Lapunk mai számához egy ír »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next