Budapesti Közlöny, 1883. május (17. évfolyam, 99-122. szám)

1883-05-01 / 99. szám

Előfizetési Árak : Kaponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Égés® évre...............................20 frt. Félévre.........................................10 » Negyedévre ...... 5 » Eg­y teljes lap áré, 30 kr. mm Budapest, 1883. 99. szám. Kedd, május 1. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : XIV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám, I. emelet, 8. ajtó. Kiadó­ hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések díjai előlegesen beküldendők, még­pedig IOO-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hír­­detésért 19 kr, kétszeri já kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a közös kü­lügyminister előterjesztése alapján f. évi április hó 25-én kelt legf. elhatározásával, a cs. és kir. házi, udvari és állami levéltárban : Feigel Antal és dr. Winter Gusztáv I. oszt. levéltári fogalmazók­nak a házi, udvari és állami levéltárnoki czimet és jelleget; Paukert János és dr. Károlyi Árpád II. oszt. levéltári fogalmazóknak az I. oszt. levéltári fogalmazói czimet és jelleget; végül Lampel József levéltári fogalmazó-jelöltnek a II. oszt. levéltári fogalmazói czimet és jelleget legk. adományozni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, Eördögh Jenő min. titkár és első előadónak a m. kir. ten­gerészeti hatóságnál, f. évi április hó 22-én kelt legfelső elhatározásával az osztálytanácsosi czimet és jelleget díjmentesen legkegyelmesebben ado­mányozni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a kö­zös külügyminiszer előterjesztése alapján f. évi ápri­lis hó 21-én kelt legf. elhatározásával, az észak­amerikai Egyesült­ Államok consulává Triesztbe kinevezett Montgomery James E. megbizó­levelé­­hez a legmagasb exequaturt legk. megadni mél­tóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister előterjesztése alapján f. évi ápri­lis hó 19-én kelt legf. elhatározásával, Petersen Arnoldus Péter kereskedőt, a tiszteletbeli főcon­­sulsághoz Christianiában — fizetés nélküli alcon­­sullá legk. kinevezni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott továbbá — 1883. évi május hó 1-ével — kinevezni: a gyalogságnál: 2. oszt. századosokká; a következő főhadnagyokat: Wittits Jánost, a 87. sz. gy.-ezredben ; Rödlich Károlyt, a 49. sz. gy.-ezredben ; Gregor Adolfot, a 8. sz. gy.-ezredben; Kowalski Nándort, a 45. sz. gy.-ezredtől — az 58. számúhoz; Endler Tivadart, a 38. sz. gy.-ezredben; Kranzl Józsefet, a 73. sz. gy.-ezredben ; Voit Sándort, a 72. sz. gy.-ezredtől — a 69. számúhoz; Kupert Bálintot, a 47. sz. gy.-ezredben ; Baraniecki Lászlót, a 90. sz. gy.-ezredben; Schiffleuthner József segéd- és kezelő­tisztet a kassai kát. alreáliskolánál, számf. a 49. sz. gy.­­ezredben ; Hautsch Gusztávot, a 29. sz. gy.-ezredtől , a 7. számúhoz; Wessely Jánost, a 37. sz. gy.-ezredben; Kisela Józsefet, az 55. sz. gy.-ezredben ; Wenzel Ferenczet, az 56. sz. gy.-ezredben ; Pataky Sándort, a 68. számú gy.-ezredtől — a 48. számúhoz; Bialowolski Basilt, a 9. sz. gy.-ezredben ; Filip Antalt, a 25. sz. gy.-ezredtől — a 66. számúhoz; Nowakowski Erasmust, a 90. sz. gy.-ezredtől — a 13. számúhoz; báró Brockdorff Heraldot, a 92. sz. gy.-ez­redben ; Falkowski Lászlót, az 57. sz. gyalog-ez­redben ; Rezác Sándort, a 98. sz. gy.-ezredtől , a 20. számúhoz; Vuletic Jánost, a 72. sz. gy.-ezredben ; Mod­ola Jánost, a 32. sz. gy.-ezredben; Pichler Henriket, a 26. sz. gy.-ezredben ; Petrovic Alajost, a 78. sz. gy.-ezredben ; Heintzl Jánost, az 52. sz. gy.-ezredben ; Némethy Gyulát, a 69. sz. gy.-ezredben; Hajek Jánost, beosztva a kat. földrajzi intézet­be, számf. a 4. sz. gy.-ezredben; Wächter Vilmost, a 38. sz. gy.-ezredben; Steinbach Józsefet, az 52. sz. gy.-ezredben ; Rieszter Károlyt, a 101. sz. gy.-ezredben ; Schmidt Józsefet, a 34. sz. gy.-ezredben; Jovich­ Basilt, a 6. sz. gy.-ezredben; Weiss Ignáczot, a 74. sz. gy.-ezredben ; Höchsmann Hyppolitot, a 12. sz. gy.-ezredben ; lovag Pást Henriket, az 55. sz. gy.-ezredtől , a 89. számúhoz; Raschendorfer Józsefet, a 60. sz. gy.-ezredben ; Prokopp Alajost, az 59. sz. gy.-ezredben; Janschek Lőrinczet, a 47. sz. gy.-ezredben; Meissler Vilmost, a 25. sz. gy.-ezredtől , a 94- számúhoz; Hrubant Fülöpöt, a 34. sz. gy.-ezredben; Jöcklinger Mihályt, a 4. sz. gy.-ezredben ; Schneider Ottót, a 72. sz. gy.-ezredben ; paumshauseni König Lajost, a 84. sz. gy.-ez­redben ; Scheiger Ferenczet, a 27. sz. gy.-ezredben ; Kosina Józsefet, a 26. sz. gy.-ezredben; Cosic Illést, az 57. sz. gy.-ezredben ; Reichard Bélát, és Wrchowsky Henriket, a 76. sz. gy.-ezredben; Sidi Henriket, a 69. sz. gy.-ezredben; Thalmeyer Vilmost, a 31. sz. gy.-ezredben; Gabriel Károlyt, a 47. sz. gy.-ezredben ; grünbüheli Mayrhofer Nándort, a 3. sz. gy.-ez­redben ; Kramaric Edét, a 78. sz. gy.-ezredben; Mazuth Istvánt, a kőszegi kat. alreáliskola ta­­­nárát, számf. a 33. sz. gy.-ezredben; Bergleiter Ernőt, beosztva a vezérkarba, a 82. sz. gy.-ezredhez leendő bevonulással; tapferheimi Melzer Lénárdot, a kassai kai alreáliskola tanárát, számf. az 50. sz. gy.-ez­redben; Beck Alfrédet, a 17. sz. gy.-ezredben; freunwaldti Degoriczia Károlyt, az 53. sz. gy.­­ezredben ; elmbachi Fröhlich Szaniszlót, a 8. sz. gy.-ez­redben ; Hugelmann Nándort, a 8. sz. gy.-ezredben ; Hettner Emil kai főreáliskolai tanárt, számf. 59. sz. gy.-ezredben; Stephanek Vilmost, a 6. sz. gy.-ezredtől — a 69. számúhoz; Commendo Károlyt, a 62. sz. gy.-ezredben ; Czinan Györgyöt, a 6. sz. gy.-ezredtől — a 86. számúhoz; Nahlik Alajost, a 97. sz. gy.-ezredben; Radanovich Emilt, a 35. sz. gy.-ezredtől — a 20. számúhoz; Penecke Hugót, a 36. sz. gy.-ezredben; Kattinger Frigyest, a 71. sz. gy.-ezredben; Pekny Jánost, a 21. sz. gy.-ezredtől — a 13. számúhoz; Fischer Imrét, a 60.sz. gy.-ezredben; Rutich Józsefet, a 68. sz. gy.-ezredben; Tsiska Ferenczet, a 86. sz. gy.-ezredben ; Miskov Pétert, a 68. sz. gy.-ezredben; Zwerger Izidort, a 7. sz. gy.-ezredben; Schiffner Ágostot, a 73. sz. gy.-ezredben; Sommer Károlyt, a 98. sz. gyalog-ezredtől , az 57. számúhoz; Bilowitzky Rudolfot, a 80. sz. gyalog­ezredben; Strobel Rudolfot, a 25. sz. gyalogezredtől — az 5. számúhoz; Michály Józsefet, a 94. sz. gyalogezredben; Schuh Ferenczet, a 73. sz. gyalogezredtől — az 54. számúhoz; Kuttner Andrást, a 7­3. sz. gyalogezredtől — a 42. számúhoz; Zeyringer Albertet, a 74. sz. gyalogezredtől , a 36. számúhoz; Brühl Zsigmondot, a 30. sz. gy.-ezredben; Watzka Henriket, a 81. sz. gy.-ezredben; Malinovszky Józsefet, a 21. sz. gy.-ezredben; lovag Neuwirth Ödönt, a 97. sz. gy.-ezredben ; Bányik Mihályt, a 46. sz. gy.-ezredben; Smólóic Ádámot, a 79. sz. gy.-ezredben; Jeglinger Hugót, beosztva a kat. földrajzi inté­zetbe, számf. az 59. sz. gy.-ezredben; Stojsavljevic Istvánt, a 23. sz. gy.-ezredben; Vujck­ Justint, a 79. sz. gy.-ezredben; Candolini Józsefet, a 22. sz. gy.-ezredben; Schuben Gergelyt, az 50. sz. gy.-ezredben; Katlé Mihályt a boszniai és herczegovinai csendőr­karnál, számf. a 69. sz. gy.-ezredben; schmvizhoffeni Schmviz Alfonzt, a 78. sz. gy.-ez­redben ; Melzer Adolfot, a 99. sz. gy.-ezredben; Rupp Mártont, a 32. sz. gy.-ezredben Zallamüller Józsefet, a 11. sz. gy.­ezredben. Lapunk mai számához egy ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next