Budapesti Közlöny, 1883. október (17. évfolyam, 224-250. szám)

1883-10-02 / 224. szám

Budapest, 1883. 224. szám. Kedd, október 2. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre...............................20 frt. Félévre .........................................10 . Negyedévre.................................5 . Egy teljes lap ára 30kr. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani-utcza 7. szám, I. emelet, 8. ajtó. Kiadó­hivatal : Ferencniek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők, még­pedig 100-sZóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Pinke István duna­­pentelei lakosnak, két embernek saját élete koczkáztatása mellett a hullámokból tör­tént megmentéséért, az ezüst érdemkeresz­tet adományozom. Kelt Bruckban, 1883. évi szeptember hó 26-án. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi szeptember hó 19-én kelt legfelső elhatározásával, gróf Goluchowski Agenor II. oszt. követségi taná­csosnak a Ferencz József-rend középkeresztjét a csillaggal legk. adományozni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott. Hostinek Pál vezérőrnagynak, a 64-ik gy.-dan­­dár parancsnokának a jól megérdemlett nyuga­lomba helyezését, saját kérelmére elrendelni; továbbá: lovag Ettner Mór ezredesnek, a 67. sz. gy.-ez­­red parancsnokának a jól megérdemlett nyugalom­ba helyezését saját kérelmére elrendelni, neki ezen alkalomból a czimzetes vezérőrnagyi jelleget díjmentesen adományozni és megparancsolni, hogy ezenfelül, sokévi kötelességeit és az ellenség előtt kitüntetett szolgálatai elismeréséül a legfel­ső megelégedés kifejezése tudtára adassék; továbbá kinevezni: ezred-parancsnokokká, a következő ezredeseket: lövenhaupti Cordier Ottót az 55. sz. gy.-ezred­től, — a 64. sz. gy .-ezredhez, és Sitka Gusztávot a 71. sz. gy.-ezredtől, — a 67. sz.­gy .-ezredhez; azután: Schmidt Mór ezredesnek a 67. sz. gy.-ezredtől — hason minőségben a 4. sz. gy.-ezredhez való áthelyezését elrendelni; rosadori Tetzeli Fridolin alezredesnek az 56. sz. gy.­ezredben, a felülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását elrendelni és neki ez alkalommal a czimzetes ezredesi jelleget díjmen­tesen adományozni, és rechteri lovag Grassl Lajos alezredesnek a 10. sz. dragonyos-ezredben, a felülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását elrendelni; továbbá: Herzog József alezredesnek a műszaki tüzérség­nél, a gráczi tüzér-szertár parancsnokának,a jól meg­­érdemlett nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni, neki ezen alkalomból legfelső kegye­lemből és kivételesen a czímzetes ezredesi jelleget díjmentesen, valamint sokévi kötelességeit és min­dig kielégítő szolgálatai elismeréséül a katonai érdemkeresztet adományozni. Sperling Rudolf alezredesnek a műszaki tüzér­ségnél, a budapesti tüzérszertár parancsnokának, hason minőségben a gráczi tüzér-szertárhoz való áthelyezését elrendelni; továbbá kinevezni: Czech Károly őrnagyot, a 3. sz. vártüzér-zász­­lóalj parancsnokát,­­ a budapesti tüzér-szertár parancsnokává, a műszaki tüzérséghez való egy­idejű áttétellel, és brandenaui Brandstätter Hermann őrnagyot a 8. sz. táb. tüzér-ezredben, a 3. sz. vártüzér-zász­­lóalj parancsnokává; azután adományozni, tanári minőségben kifejtett igen sikeres szolgála­taik elismeréséül: a kát. érdemkeresztet: lovag Bruna József ezredesnek, a 11. sz. gy.-ez­redben ; a következő 1. oszt. századosoknak : Hensel Józsefnek, a 7. sz. vár tüzér-zászlóalj­ban; Laube Alajosnak, a 84. sz. gy.-ezredben; Schneller Arnoldnak, a 4. sz. táb. tüzér-ez­redben ; Schinnell Ignácz 2. oszt. századosnak, a vasúti és távirda-ezredben, és Rizy Ferencz főhadnagynak, a 93. sz. gy.­ez­redben ; továbbá: a czimzetes századosi jelleget díjmentesen, leg­felső kegyelemből és kivételesen, a következő nyugalmi főhadnagyoknak : Lonc­ár Nándornak, a pozsonyi gyalog-hada­p­­ród-iskolánál; Freiberger Józsefnek, a hainburgi utász-hadap­­ród-iskolánál, és báró Baillou Rudolfnak, a kát. főreálisko­lánál ; továbbá megparancsolni, hogy az alább neve­zetteknek a kát. képző-intézetekben és hadapród­iskolákban teljesített igen jó és sikeres működé­sük elismeréséül a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassék, még pedig: haydeggi lovag Hágh Gusztáv őrnagynak, a 17. sz. gy.-ezredben; greissaui báró Böck Frigyes őrnagynak, a ve­zérkarban ; valamint a következő 1. oszt. századosoknak: Zimmermann Györgynek, az 1. sz. gy.-ez­redben ; Jahn Jaromirnak, a 18. sz. gy.-ezredben; Einem Hermannak, a 17. sz. gy.-ezredben, és Beszédes Frigyesnek, a 71. sz. gy.-ezredben, ez­­időszerint a m. kir. honvéd-gyalogság tényleges állományában; azután, a kat. lövész-iskolában kifejtett jeles műkö­désük elismeréséül adományozni. Kurz Károly alezredesnek, a két lövész-iskola parancsnokának, a 17. sz. táb. vadász-zászlóalj pa­rancsnokának, a 3-ad oszt. vaskorona-rendet díj­mentesen ; Tscherin Ferencz 2. oszt. századosnak a 45 sz. gy.­ezredben, a nevezett intézett tanárának, a katonai érdemkeresztet, és a lövészügy és a tanítás érdekében teljesített kiváló szolgálata elismeréséül: Warch Miklós 1. oszt. századosnak a tüzérkar­ban, a 3. oszt. vaskorona-rendet díjmentesen ; aztán: Klepsch Ede őrnagynak,Ő Felsége szárnysegédé­nek és kat. meghatalmazottjának a szt.-pétervári cs. és kir. nagykövetségnél, száml. a 2. sz. gy. ez­­rendben, ezen alkalmazásában teljesített kiváló szolgálatai elismeréséül, a 3-ad oszt. vaskorona­­redet díjmentesen adományozni, és Benda Gusztáv őrnagynak a 66. sz. gy.­ezred­ben, a felülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását elrendelni; végül: a következő 1. oszt. századosoknak, még pedig: ág-csernyői és szerdahelyi Szerdahelyi Gyulának a 101. sz. gy.-ezredben, Hartl Vinczének a 94. sz. gy.-ezredben, és Pfleger Manónak a műszaki tüzérségnél, a prágai tüzérszertár állományában, azután Gradwohl Vilmosnak, a 2. sz. vonat­ezredben, őrnagyi helyi állomásokra előjegyzésüket elren­delni. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a Budapesten fennálló országos rabbi­képző inté­zetben rendszeresített mennyiségtani és természet­­tudományi gymnasiumi tanári tanszékre ideigle­nes minőségben rendes tanárul kinevezett Bein Károly okleveles főgymnasiumi tanárt ezen állo­másán véglegesítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Palugyay Róna magyar-világosi állami leányis­kolái rendes tanító­nőt jelen állásában végleg meg­erősítette. A magyar királyi igazságügyminiszer, Simén Elek szamosujvári kir. járásbirósági segédtelekkönyvvezetőt a kolozsvári kir. törvény­­székhez telekkönyvvezetővé, és Ladocsy Imre nagyigmándi kir. járásbirósági bijnokot a tatai kir. járásbírósághoz Írnokká nevezte ki. Lapunk mai számához egy ív­e Hivatalos Értesit­és van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék