Budapesti Közlöny, 1883. november (17. évfolyam, 251-275. szám)

1883-11-01 / 251. szám

HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Boris Ferencz erdélyi székesegyházi nagyprépost és püspöki hely­­nöknek, a közügyek körül szerzett érdemei elismeréséül, III. osztályú vaskorona-ren­­demet dijmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1883. évi október hó 25-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k.­­ császári és Apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott, a következő alezredeseknek, még pedig: drachenfeldi Draganch­ Szaniszlónak a 69. sz. gy.-ezredben, és schwandaui Schwinner Ignácznak a 6. sz. gy .-ez­redben, a jelen szolgálati beosztásukra való tekin­tettel, kölcsönös áthelyezésüket elrendelni; azután, Tschernatsch Ferencz fregatt-kapitánynak helyi alkalmazásban, a jól megérdemlett nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni és egyidejű­leg megparancsolni, hogy ez alkalommal, köteles­séghű és az ellenség előtt is kitüntetett szolgálatai elismeréséül, a legfelső megelégedés kifejezése tudtára adassék; báró Bud­ Alajos nyugalm. 1. oszt. századosnak a czimzetes őrnagyi jelleget dijmentesen adomá­nyozni ; boloi gróf Bayard Miklós tart. főhadnagynak az 5. sz. tab. vadász-zászlóaljban, beosztását a tény­leges állományba kivételesen megengedni; továbbá: dr. Steinmeyer József tart. főorvosnak a bécsi 1. sz. helyőrs. kórháznál, a tényleges állományba áthelyezését elrendelni; végül: Welk Ferencz 1. oszt. puskaművesnek az 1. sz. gy.­ezredben, saját kérelmére történt nyugalmaz­­tatása alkalmából, sokévi és mindig kötelességhű szolgálatai elismeréséül, a koronás ezüst érdem­keresztet adományozni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott továbbá — 1883. évi november hó 1-ével — kinevezni­ főhadnagyokká, a következő hadnagyokat: Sartori Uskot, a 22. sz. gy .-ezredhez; Gorsics Györgyöt, a 69. sz. gy.-ezredhez; Meinschach Hermant, a 101. sz. gy.-ezredhez; Kaltenborn Oszkárt, a 14. sz. gy.-ezredhez; Scomparini Caesart, a 26. sz. gy.-ezredhez; Fosztó Lajost, a 62. sz. gy.-ezredhez; Braun Józsefet, a 9. sz. gy. ezredtől , a 90. számúhoz; eberswaldi Siegler Györgyöt, a 12. sz. gy.-ez­redhez ; Sattler Viktort, az 1. sz. gy.-ezredhez; Schneider Edét, a 45. sz. gy.-ezredhez ; thalbrücki Sabransky Károlyt, a 81. sz. gy.-ez­redhez ; Peychl Siegbertet, az 54. sz. gy.-ezredhez ; Taninger Ernőt, a 14. sz. gy.-ezredhez; Georgi Károlyt, a 44. sz. gy. ezredhez; Cihlar Jánost, a 38. sz. gy.-ezredhez; Tröster Arnoldot, a 102. sz. gy.-ezredhez; Schimek Józsefet, a 47. sz. gy.-ezredtől , a 36. számúhoz; Verkljan Mihályt, a 23. sz. gy.-ezredhez; Bernstein Jakabot, a 90. sz. gy.-ezredhez; Uzellac Mihályt, beosztva a kat. földrajzi inté­zetbe, számf. a 79. sz. gy.-ezredben, ezen szóig, viszonyában ; Pucak Jánost, a 43. sz. gy.-ezredhez; Hölzl Károlyt, a 93. sz. gy.-ezredhez; Wallner Gusztávot, a 4. sz. gy.-ezredhez ; Bartakovics Gyulát, a 97. sz. gy.-ezredhez; Matzek Jánost, a 68. sz. gy.-ezredhez; Scharf Jánost, a 96. sz. gy.-ezredhez; Mahr Ferenczet, a 61. sz. gy.-ezredhez; O’ Flanagan Jánost, a 87. sz. gy.-ezredhez; Kotlinski Jánost, a 90. sz. gy.-ezredhez; Kaltenborn Móriczot, a 77. sz. gy.-ezredhez; Stiller Viktort, a 61. sz. gy.-ezredhez ; Seydl Gusztávot, az 58. sz. gy.-ezredhez; Jurkiewicz Marczelt, a 95. sz. gy.-ezredhez; lovag Topolnicki Aurélt, a 80. sz. gy.-ez­redhez ; Jaworski Jenőt, a 13. sz. gy.-ezredhez; Czech Alfrédet, a 66. sz. gy.-ezredhez; Peternek Károlyt, az 53. sz. gy.-ezredhez; Dudek Józsefet, a 77. sz. gy.-ezredhez; Chitrejko Zsigmondot, az 55. sz. gy.-ezredhez; Poschinger Ferenczet, a 7. sz..gy.-ezredhez ; May Edét, a 75. sz. gy.-ezredhez; Schande Hugót, a 89. sz. gy.-ezredhez; Grzesicki Viktort, a 20. sz. gy.-ezredhez; Pollak Mihályt, a 8. sz. gy.-ezredhez; Nickerl Viktort, a 79. sz. gy.-ezredhez ; altburgi Göpferth Istvánt, a 39. sz. gy.-ez­redhez ; Essler Konrádot, az 1. sz. gy.-ezredhez; Frohner Ferenczet, beosztva a kat. földrajzi intézetbe, számf. az 57. sz. gy.-ezredben, ezen szóig, viszonyában; Kozower Józsefet, a 15. sz. gy.-ezredhez; Matzinger Ferenczet, a 86. sz. gy.-ezredhez ; Festenberg-Packisch Zsigmondot, a 1. sz. gy.­­ezredhez ; Vitanovics Györgyöt, a 6. sz. gy.-ezredhez; Neubauer Adolfot, beosztva a kát. földrajzi intézetbe, számf. az 54. sz. gy.-ezredben, ezen szóig, viszonyában; Teutsch Vilmost, a 31. sz. gy.-ezredhez; Schritter Adolfot, a 77. sz. gy.-ezredhez; Langer Hugót, a 100. sz. gy.-ezredhez; lovag Sokolowski Antalt, a 95. sz. gy.-ez­redhez ; Jaksic Sándort, az 53. sz. gy.-ezredhez ; Kiszling Ottót, a 14. sz. gy.-ezredhez; Lanzer Mihályt, a 71. sz. gy.-ezredhez; Droste Károlyt, és Witkowski Károlyt, mindkettőt a 41. sz. gy.­­ezredhez ; Schüller Frigyest, a 26. sz. gy.-ezredhez; Englert Károlyt, a 80. sz. gy.-ezredhez; Rakowski Lászlót, a 41. sz. gy.-ezredhez;­­Winkler Miksát, a 40. sz. gy.-ezredhez; thomkaházi és farkasfalvi Thomka Győzőt, be­osztva a kat. földrajzi intézethez, száml. a 19. sz. gy.-ezredben, ezen szolgálati viszonyában; Spányik Szilárdot, a 86. sz. gy.-ezredhez; Patzelt Jánost, a 94. sz. gy.-ezredhez ; Kratschmer Ernőt, az 54. sz. gy.-ezredhez ; Pellmann Gyulát, a 49. sz. gy.-ezredhez; Pankarné Boldizsárt, a 29. sz. gy.-ezredtől,­­ a 78. számúhoz; Krehlik Ferenczet, a 81. sz. gy.-ezredhez ; Barosz Kornélt, a 30. sz. gy.-ezredhez; Major Miklóst, az 51. sz. gy.-ezredhez; Werner Antalt, a 38. sz. gy.-ezredhez ; Seipka Józsefet, a 73. sz. gy.-ezredhez ; Brmbolic János parancs­őr­ tisztet a 15. had­test parancsnokságánál, száml. a 76. sz. gy.-ez­redben, ezen szolgálati viszonyában; Malinowski Győzőt, az 56. sz. gy.-ezredtől, — a 90. számúhoz; Lauda Antalt, a 49. sz. gy.-ezredhez; Kühne Richárdot, a 45. sz. gy.-ezredhez; Püchler Gyulát, a 29. sz. gy.-ezredtől, — az 5. számúhoz; Zielinski Zsigmondot, a 20. sz. gy.-ezredhez; Tuppi Józsefet, az 54. sz. gy.-ezredhez; Magos Józsefet, beosztva a kát földrajzi inté­zethez, számf a 29. sz. gy.-ezredben, ezen szolgá­lati viszonyában; Bonka Józsefet, a 91. sz. gy.-ezredhez ; Mark Józsefet, beosztva a kát. földrajzi inté­zethez, számf. a 77. sz. gy.-ezredben, ezen szolgá­lati viszonyában ; Kryó Mátyást, a 35. sz. gy.-ezredhez; Kohout Károlyt, a 18. sz. gy.-ezredhez; Eypeltauer Emilt, a 32. sz. gy.-ezredhez ; Bednár Józsefet, a 74. sz. gy.-ezredhez; Ruskovac Ferenczet, a 16. sz. gy.-ezredhez; Leippert Győzőt, a 21. sz. gy.-ezredtől,­­ a 94. számúhoz; Blum Sámuelt, a 71. sz. gy.­ezredhez;­ I­­IVATALOS I­A­P. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre...............................20 frt. Félévre.........................................10 . Negyedévre ... ... 5­0 Eg­y teljes lap ára 30 kr. SzERKESZ­TŐSÉGI IRODA : IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám, I. emelet, 8. ajtó. Kiadó­ hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. —W ■! I .............^ Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodh­asábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­­tatásnál. A bélyegdíj külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. Lapunk mai számához egy ír »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next