Budapesti Közlöny, 1883. december (17. évfolyam, 276-298. szám)

1883-12-01 / 276. szám

Előfizetési Akok : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre...............................20 frt. Félévre.........................................10 . Negyedévre.................................5 » Egy teljes táp Ara 30 kr. ■H Budapest, 1883. 276. szám. Szombat, deczember 1. HIVATALOS LAP. Szerkesítés ési iroda : IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám, I. emelet, 8. ajtó. Kiadóhivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitett-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegesen beküldendők, még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, SOO—300-szóig 3 frt és így tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodh­asábos petitsor egyszeri hír­­detésért 19 kr, kétszeri 18 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem elő­terjesztése folytán, Jókai Mórné született Laborfalvi Rózának, ötven éves jubileuma alkalmából, a színművészet terén szerzett érdemei elismeréséül, a koronás arany-ér­­demkeresztet adományozom, s e­­részben egyúttal Ferencz József-rendem kanczellár­­ját kellőleg utasítom. Kelt Budapesten, 1883. évi november hó 29-dikén. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. _________ 1­0 császári és Apostoli királyi Felsége, legk. kinevezni méltóztatott: manforti báró Manfroni Mór sorhajó-kapitányt, a tengerészeti arzenál parancsnokává Polában; Schröder Rudolf sorhajó-kapitányt,­­ a mat­róz-kar parancsnokává, és Rohrscheidt Arna sorhajó-kapitányt, ideiglene­sen az állandó tüzér-bizottság elnökévé; továbbá megengedni, hogy Kleemann József 1. oszt. tengerész-főbiztos a hadi­tengerészeti osztály csoportjának vezetésével ideiglenesen megbizassék; továbbá adományozni: a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen : a következő 1. oszt. századosoknak : Pirner Ferencznek a 91. sz. gy.­ezredben, saját kérelmére történő nyugalmaztatása alkalmá­ból, és Korber Adolfnak, a nyugállományban; azután: szentiványi Szent-Iványi Lázár 1. oszt. száza­dosnak és testőrnek . Felsége magyar testőrsé­gében, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását elrendelni és neki ezen alka­lommal a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen adományozni; továbbá kinevezni: — 1. évi deczember hó 1-ével — főorvosokká a tartalékban: a következő tart. segédorvosokat: dr. Weinstein Náthánt, a 3. sz. táb. vadász­zászlóaljban ; dr. Zeisler Józsefet, a 30. sz. gy.­ezredben; dr. Pörges Zsigmondot, a 17. sz. táb. vadász­zászlóaljban ; dr. Philipovicz Wladimirt, a 16. sz. táb. vadász­zászlóaljban ; dr. Trzebicky Rudolfot, a krakói 16. sz. helyőrs. kórháznál, — mind az ötöt jelen beosztásában való meghagyással; dr. Samson Márton tart. segédorvos-helyettest, a budapesti 16. sz. helyőrs. kórháztól — a bécsi 1. számúhoz; valamint a következő tart. 1. oszt. kat. orvos­növendékeket : dr. Cerny Jánost, a linczi 4. sz. helyőrs. kórház­tól, — a brünni 5. számúhoz; dr. Perger Rudolfot, az innsbrucki 10. sz. hely­őrs. kórháztól, — a tiroli vadász-ezredhez; dr. Casna Jánost, az innsbrucki 10. sz. helyőrs. kórháztól, — a tiroli vadász-ezredhez; dr. Balkányi Edét, a badeni 3. sz. helyőrs. kórháznál, — jelen beosztásában való meg­hagyással ; dr. Abonyi Józsefet, a lembergi 14. sz. helyőrs. kórháztól, — a pozsonyi 19. számúhoz; dr. Jaksch Rudolfot, a prágai 11. sz. hely­őrs. kórháztól, — a 22. sz. tab. vadász-zászló­aljhoz ; segéd-orvosokká a tartalékban : dr. Velits Lajos tart. segédorvos-helyettest, a nagyszebeni 22. sz. helyőrs. kórháztól, — a 29. sz. gy.­ezredhez; valamint a következő tart. kát. orvosnövendé­keket : dr. Horváth Károlyt, a budapesti 17. sz. helyőrs. kórháztól, — a temesvári 21. számúhoz; dr. Király Jánost, a pozsonyi 19. sz. helyőrs. kórháztól, — a 76. sz. gy.­ezredhez ; s­e­g­é­d-o­rvosokká: dr. Zwillinger Hugó, és dr. Czyrnianski Julian tényleg szolgáló 2. oszt. kat. orvosnövendékeket, — mindkettőt a bécsi 1. sz. helyőrs. kórháznál; azután: dr. Herrmann Ágost ideigl. korvett-orvost való­ságos korvett-orvossá kinevezni; végül: Dorrieri József ezred-dobosnak a 39. sz. gy.­ez­redben, hosszú, mindig hű szolgálata elismeréséül a koronás ezüst-érdemkeresztet adományozni. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Deák Lajos megyei aljegyzőt maros-tordamegyei kir. tanfelügyelővé — egyelőre ideiglenesen — a rendszeresített illetményekkel kinevezte. A magyar királyi igazságügyminiszer, Madary János margittai kir. járásbirósági ír­nokot a kisjenői kir. járásbírósághoz segédtelek­­könyvezetővé, továbbá Krivácsy Adolf ó-lublói kir. járásbirósági dij­­nokot az ó-lublói kir. járásbírósághoz, és Nemes Gyula sümegi kir. járásbirósági dijnokot a zalaegerszegi kir. járásbírósághoz írnokokká nevezte ki. A kassai m. kir. pénzügyigazgatóság, id Majorszky Ferencz r. a. erdészeti irodasegédet II. oszt. irodatisztté nevezte ki. A közmunka,- és közlekedésügyi m. kir. minister, f. évi 38.902. szám alatt a következő rendeletet in­tézte az összes megyei és városi törvényhatóságok közönségéhez. Miután az 1883. évi I-ső törvényczikknek az képezi e célzatát, hogy az összes közszolgálati ágaknál alkalmazottak a megfelelő elméleti és gyakorlati képességgel bírjanak: fontolóra vettem, ha várjon az egyes törvényhatóságokban rendsze­resített útbiztosi állásoknak betöltésénél legyen-e és mily mérvben a minősítettség kívánandó. Tekintettel arra, hogy a törvényhatósági út­­biztosok megfelelő elméleti és gyakorlati képzett­sége az utak jó gondozásának alapfeltételét képezi, nem lehet kétségbe vonni annak szükségességét, hogy a­, említett állások, az azokra alkalmas, kép­zett egyének által töltessenek be. Minthogy pedig ezen minősítésről az előlidé­zett törvény nem rendelkezik, minthogy továbbá küszöbön van a tisztújítás is, ezen új alkalomból, a megfelelő intézkedés már­is kell, hogy alkalma­zást nyerjen, annál fogva addig is, míg részlete­sebb eljárás fog megállapíttathatni, a belügymi­­nisterium vezetésével megbízott ministerelnök úrral egyetértőleg, az 1883. évi I. t.-cz. 32. §-a alapján rendelem a következőket: A törvényhatósági utbiztosoknak legalább is a következő minősítéssel kell birniok : 1. A magyar nyelvnek szóval és írásban leírása. Egyébként az 1868: XLIV. t.-cz. határozatai figyelemben tartandók. 2. Bizonyos elméleti képzettség. Szükséges neve­zetesen négy elemi iskola bevégzése; annyi isme­ret az elemi számtanból, hogy p. o. kavics-garma­dák köbtartalmát kiszámítani tudja, végül hogy az új kosz-, terület- és súlymértékeket ismerje. 3. Bizonyos gyakorlati képzettség, nevezetesen annyi általános képzettség, hogy valamely ese­ményről (p. o. út- vagy bid-rongálás) vagy vala­mely cselekvényről (p. o. útrendőri kihágás) a tényálladékot jegyzőkönyvileg felvenni tudja. Te­endőire nézve oly speciális képzettség, hogy az általa végrehajtandó vagy ellenőrzendő útfentar­­tási munkálatokat ismerje; továbbá, hogy az épí­tési anyagok minősége és tulajdona i­s azok kellő felhasználása iránt tájékozva legyen. Önként érthetőleg az 1883. évi I. t.-cz. 1. §. a) és b) pontjai, úgy­szintén az 1873. évi II. t.-cz. 4. §. b) pontja is szem előtt tartandók, és minden utbiztosnak teendői elvégzésére testileg is képesítettnek kell lennie. Végül ugyancsak az 1883 .1. t-cz. alapján kö­vetkezetesnek tartom, hogy ezen törvény 34. Lapunk mai számához háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next