Budapesti Közlöny, 1884. január (18. évfolyam, 1-26. szám)

1884-01-01 / 1. szám

Szerkesztőségi iroda , / 7 Budapest, 1884. tuM­­­7. *­V­I . 7-1. szám. Kedd, január 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre............................20 frt Félévre............................ 10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesítő­“-be iktatandó hivatalos hir­detések dijjal előlegesen beküldendők , még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.­ Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó­hivatal : Ferencnek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ: a császári és Apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelső kéziratot méltóztatott kibocsátani: Kedves gróf Khuen-Héderváry­ Bekö­vetkezvén azon időpont, midőn az 1881. évi julius hó 15-én kibocsátott rendeletem 2. §-a értelmében az ugyanazon évben Horvát-Szlavonországokkal egyesített volt határőrvidéken a királyi biztosi működés megszüntethető, magyar ministerelnököm előterjesztésére önt ezen királyi biztosi tisztjétől ezennel felmentem. Sichelburg területe és Marienthal köz­ségére nézve a fent idézett rendeletem 26. §-ában foglalt ideiglenes határozat tovább­ra is érvényben marad. Kelt Bécsben, 1883. évi deczember hó 25-dikén. Ferencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k. alkalommal szerzett érdemei elismeréséül, az arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1883. évi deczember hó 31-ikén. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Marschalko Gyula, Selmetz és Bélabánya szab. kir. város tör­vényhatósági bizottsági tagjának és az ottani önkéntes tűzoltóegylet parancsnoká­nak, a közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül, a koronás aranyérdemkeresz­­tet adományozom. Kelt Bécsben, 1883. évi deczember hó 24-én.Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Renner Endre albai ágostai hitvallású evang. lelkész és kiérde­­mült esperesnek, az egyház és köznevelés terén kifejtett félszázados sikeres működése elismeréséül, a koronás arany-érdemkeresz­­tet; Sas János csöngei ágostai hitvallású evang. tanitónak pedig, a népoktatás terén szintén ötven évi működése alatt szerzett érdemeiért, a koronás ezüst érdemkeresz­tet adományozom. Kelt Bécsben, 1883. évi deczember hó 24-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán megengedem, hogy vezinovaci lovag Rukavina József nyugal­mazott járási elöljárónak, hosszas, hű és buzgó szolgálatáért elismerésem nyilvánit­­tassék. Kelt Mürzstegben, 1883. évi deczember hó 21-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­nisterem előterjesztése folytán, Mészáros Mihály végzett jogászt tiszteletbeli minis­­t­eri segédfogalmazóvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1883. évi deczember hó 25-én. Ferencz József, s. k. Trefort Ágoston, s. k. Ó császári és Apostoli királyi Felsége, báró Mázd újonnan kinevezett németalföldi kir. köve­tet, 1883. évi deczember hó 22-én kihallgatáson fogadni és meghitelező iratait átvenni méltóz­tatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, 1883. évi deczember hó 25-én kelt legfelső kéziratával, kőröspataki gróf Kálnoky Gusztáv közös külügy­­ministernek a Szt.-István-rend nagykeresztjét, és nagy-kállói Kállay Benjamin közös pénzügy­mi­­­nisternek a Lipót- rend nagykeresztjét, díjmente­sen legk. adományozni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister előterjesztésére 1883. évi deczem­ber hó 24-én kelt legfelső elhatározásával, gróf Goluchowski Agenor II. észt követségi tanácsost , oszt. követségi tanácsossá; báró Gödel-Lannoy Emil és báró Riegeleben Rüdiger czimzetes követ­ségi tanácsosokat és valóságos követségi tit­károkat valóságos II. oszt. követségi taná­csosokká; gróf Wodzicki József követségi tit­kárt czimzetes követségi tanácsossá; végül Horo­witz Ede és adamóczi Ambró Béla fizetéses atta­­d­ékat és czimzetes követségi titkárokat valóságos követségi titkárokká legk. kinevezni méltóztatott. a császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott. zsóori báró Mecséry Károly ezredesnek, a 7. sz. huszár­ezred parancsnokának, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását el­rendelni, és neki ez alkalommal a czimzetes ve­zérőrnagyi jelleget dijmentesen adományozni, és Pokorny Hermann másod­ ezredest a 7. sz. hu­szár-ezredben, ezen ezred parancsnokává kine­vezni ; továbbá: báró Hipssich Arthur őrnagyot, testőr-alhad­nagyot a cs. kir. csatlós-testőrségben, ezen testőr­ség házparancsnokává kinevezni, és Hiefer Mór őrnagynak a béke állományban, a pót­lótelep parancsnokának Piberben, a felülvizs­gálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatá­sát elrendelni. Mauermann József őrnagynak a nyugállomány­­ban, a czimzetes alezredesi jelleget dijmentesen adományozni; továbbá adományozni : a czimzetes őrnagyi jelleget dijmentesen , a következő 1. észt századosoknak: Erin­ Ábrahámnak, a 70. sz. gy.­ezredben, saját kérelmére történő nyugalmaztatása alkal­mából ; Schmidt Józsefnek, a nyugállományban, és Carina Józsefnek, a lembergi kat. rokkantak lázánál, legfelső kegyelemből; Ó császári és Apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelső kéziratot méltóztatott kibocsátani: Kedves Tisza Lajosi Midőn Önt az 1879:XX­­.-cz. hatályának megszűntével, magyar ministerelnököm előterjesztésére a szegedi királyi biztosi állástól ezennel fel­mentem, az államnak tett kiváló szolgá­latai, s különösen Szeged város reconstruc­­tiója művének sikeres végrehajtása körül szerzett kitűnő érdemei elismeréséül. Önnek s egyenes törvényes utódainak a magyar grófi méltóságot díjmentesen adományo­zom, s megengedem, hogy a »boros­­jenői« nemesi előneve mellé a »szegedi« előnevet is felvehesse. Kelt Bécsben, 1883. évi deczember hó 27-dikén. Ferencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Szabados János Sze­ged városi tanácsnoknak, a közszolgálat terén és Szeged reconstructiója körül szer­zett kiváló érdemei elismeréséül a királyi tanácsosi czimet díjmentesen; László Mihály czimzetes városi alkapitánynak, és Reök Iván királyi mérnöknek. Szeged újjáalko­­tása körül szerzett érdemeik elismeréséül a koronás arany érdemkeresztet, és végre Pauer Károly telekgondnoknak, szintén ez Lapunk mai számához egy ír »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next