Budapesti Közlöny, 1884. március (18. évfolyam, 51-75. szám)

1884-03-01 / 51. szám

Budapest, 1884. Lapunk mai számához egy ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva. Br.DETLETÉsi Árak : upcakém postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Égisz évre............................20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre..............................5 » Eg­y teljes lap éra 30 kr. A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­­detések díjjal előlegesen beküldendők , még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— WO-szóig 2 frt, 200—30£szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után dokr. bélyegdij és is esedékes nyugta bélyeg is bekül­dendő. 51. szám. Szombat, márczius . BUDAPESTI KÖZLÖNY. Szerkesztőségi iroda : II. kerület, hatvani­ utcza 7. szájc I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hí­v az a : Ferenci r­aktere. Athenaeum-épület. HIVATALOS RÉSZ. 1884. évi I. TÖRVÉNY­CZIKK az 1884. évi állami költségvetésről. (Szentesítést nyert 1884. évi február hó 27-én. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1884. évi február hó 29-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA stb. és MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társországai htt főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1. §• Az 1884. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai. Kétszázkilenczvennyolcz millió egyszázötvenhétezer háromszáz kilenczvenkét o. é. forintban; átmeneti kiadásai: Két millió egyszázötvenhétezer ötszáz kilenczven o. é. forintban; beruházási kiadásai: Huszonhárom millió kilenc­tszázhuszonhatezer hatszázhét o. é. forintban; rendkívüli közösügyi kiadásai: Négy millió nyolczszáztizenhatezer kétszázötven o. é. forintban állapíttatnak és ajánltatnak meg. 2. §. Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg: Rovatonként CzimenkéntFejezetenként Rovatonként CzimenkéntFejezetenként f o r i­nt f o r i­nt A) Rendes kiadások. VI. Fejezet. L Fejezet. Nyugdijak. A királyi udvartartás költségei 4650000 1. sz. Országgyűlés 3608 2. sz. Állami számvevőszék 10591 II. Fejezet. 3.ez.Ministterelnökség, fiumei kormány­zóság és törvénykezési provisorium 7020 3025 453700 ő császári és Apostoli királyi Felsége 4. ez. ő császári és Apostoli kir. Fel­kabineti irodája és e kabineti iroda sége személye körüli ministerium 6548 nyugdijas 72271 5. ez. Horvát-szlavon-dalmát minis­terium 4­. ez. Az országgyűlési gyorsiroda sze-10. ez. Vallás- és közoktatásügyi mi­mélyzetének illetményei 32938i­nisterium 147600 4. ez. A magyar delegatió kiadásai 6000 11. ez. Igazságügyi ministerium 694726 6. ez. Az állami közös függő adósságot 12. ez. Honvédelmi­­ 274940 ellenőrző bizottság kiadásai 7000 Együtt (VI. fejezet 1—12. czim) 4436556 Összesen (III. fejezet 1—5. czim) 1212346 VII. Fejezet. IV. Fejezet. Állami adósságok: Az 1884. évre megállapított közös­ 1. sz. Az 1867. évi XV. törv.­czikk­ügyi kiadásokból a magyar korona év­ben elvállalt államadóssági járulék­­­szágait illető összeg 28232486 Évi járulék folyó pénzértékben 17389700 Évi járulék ezüstben 11776000 V. Fejezet: Évi törlesztési járulék folyó pénzér­tékben 1000000 Az 1849. évtől az 1867. évig tett­ Évi törlesztési hányad ezüstben 150000 leg fennállott központi kormány köze­geinek nyugdijai átalányképen 98840 Összesen (1. czim) 30315700 7. ez. Pénzügyministerium 2050000 III. Fejezet. 6. ez. Belügyministerium Országgyűlés. 8. ez. Közmunka- és közlekedési mi­nisterium 366855 1. ez. A főrendiház kiadásai 52394 9. ez. Földmivelés-, ipar- és kereske-2. ez. A képviselőház kiadásai Hivatalos hirdetések Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 80 kr oszt. ért. 1114014 delmi ministerium 417943 Q 1­/ . A* ftT'ty’ t

Next