Budapesti Közlöny, 1884. április (18. évfolyam, 76-100. szám)

1884-04-01 / 76. szám

Budapest, 1884. 76. szám. Kedd, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Elősiületési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre..........................20 írt Félévre...............................10 . Negyedévre..........................5 » Egy teljen lap ára 30 kx. A „Hivatalos Értesitő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal eldlegesen beküldendők , még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—800-szóig 3 frt és így tovább.— Azostellil minden egyszeri beiktatás után 80 kr. télyegdy és az esedékes nyugtabélyeg­b a bekül­dendő. SZERKEEZTÖRÉOI IRODA­­ IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadóh av­atal : Ferencziek tere, Athenaeum-épü­let. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodh­asábos petitsor egyszeri hir­­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr őszi ért. HIVATALOS RÉSZ. "Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­­zerem előterjesztésére, dr. Ek­es Károly gyulafehérvári székesegyházi kanonok, ko­­lozsdobokai esperes, pápai kamarás, kolozs­vári plébános s az erdélyi római katholikus igazgató-tanács előadójának, a B. Sz. Máriáról nevezett madochai czimzetes apát­ságot díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1884. évi márczius hó 22-dikén. Ferencz József, s. k. Trefort Ágoston, s. k.­­ császári és Apostoli királyi Felsége legk. mélt­óztatva: G .h. Vilnos vezérőrnagynál?, beoszt»» » zarai hadparancsnoksághoz, a jól megérdemelt nyuga­lomba helyezését saját kérelmére elrendelni és neki ez alkalommal, közel ötven évi, háborúban és bé­kében egyaránt kitű­nő szolgálatai elismeréséü­l, a Lipót-rend lovagkeresztjét díjmentesen adomá­nyozni ; továbbá elrendelni: Kuttig Albin vezérőrnagynak, a 49. gy.-dandár parancsnokának beosztását a zárai hadparancs­noksághoz ; azután kinevezni: helfensteini Milde Hugó ezredest, a 48. sz. gy.­­ezred parancsnokát, — a 49. gy.-dandár parancs­nokává, jelen rangfokozatában való ideiglenes meg­hagyással, és Lönhard József ezredest a 48. sz. gy.­ezred­­ben, — ezen ezred parancsnokává; Butterweck Gyula ezredest a vezérkarban, a vezérkari igazgatósági iroda főnökévé; azután elrendelni­ a következő vezérkari alezredesek áthelye­zését : csáford-jobbaházi Bolla Kálmánnak, az 5. gy.­­hadosztály vezérkari főnökének,­­ a 33. sz. gy.­­ezredhez ; hornb­ali Horsetzky Károlynak, szolgálati al­kalmazásban a 4. hadtest parancsnokságánál, — a 4. sz. gy.-ezredhez, a vezérkar állományában való meghagyással, a csapat-szolgálattételre be­osztottak viszonyában; továbbá: de Sommann Ferdinánd őrnagynak a vezérkar­nál, a 32. gy.-hadosztály vezérkari főnökének, — véglegesen a gyalogság tényleges szóig. állomá­nyába, a 16. sz. gy.-ezredbe való beosztással; Ullmann Manó alezredesnek, számf. a 10. sz­­gy.-ezredben és szolgálati alkalmazásban a kát. földrajzi intézetnél,­­ a 40. sz. gy.-ezredhez; azután a következő őrnagyoknak áthelye­zését : Feyl Ferdinándnak, a 95. sz. gy.-ezredtől, — a 97. sz. gy.-ezredhez, és Schadek Adolfnak, a 23. sz. gy.-ezredtől, — a 27. számúhoz; továbbá: gróf Kielmansegg Sándor tart. fregatt-kapitány­nak, legfelső kegyelemből és kivételesen a czim­zetes sorhajó-kapitányi jelleget díjmentesen ado­mányozni ; Frank József fregatt-kapitánynak, a jól megér­demelt nyugalomba helyezését saját kérelmére el­rendelni és megparancsolni, hogy ezen alkalom­mal, sokévi, mindig kötelességeit és az ellenség előtt is kitüntetett szolgálatai elismeréséül a leg­felső megelégedés kifejezése tudtára adassék ; Churfürst Vincze őrnagyot az 1. sz. táb. tüzér­­ezredbe­n tüzér-felügyelőségi parancsnokká Mos­tarban, a tüzér-törzshöz való egyidejű áthelyezés­sel kinevezni; Czernoch Ferencz békeállománybeli őrnagynak és térparancsnoknak Eszéken, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni és neki ez alkalommal a czimzetes alezredesi jel­leget díjmentesen, valamint hosszú, mindig köte­lességhű és sikeres szolgálatai elismeréséül a kát. érdemkeresztet adományozni; továbbá: Fischer-Colbrie Lajos 1. oszt. századost a vezér­karnál, ő cs. és kir. fensége Albrecht főherczeg tábornagy, a hadsereg főfelügyelője szárnysegédé­vé, jelen rangfokozatában való ideiglenes megha­gyással, kinevezni, azután adományozni, a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen, a következő 1. oszt. századosoknak, lovag Buss Lénárdnak a vezérkarnál, a felül­­vizsgálat ala­pján »rokkant« gyanánt nyugalmaz­­tatása alkalmából; valamint: Hauschild János, és Hofbauer Ignácz nyugalm. 1. oszt. százado­soknak ; azután: Schmiedell Frigyes hadnagynak a cs. és kir. udvari várőrségben, visszahelyezését a lovasság tényleges állományába elrendelni, és Gjurgjevic Márton járási segédet a banyalukai járási hivatalnál, a legfelső kegyelemből, tart. hadnagygyá a boszniai és herczegovinai 6. sz. gy.­­századnál, kinevezni; végül: Waldvogel Antal 1. oszt. gépész-főmérnöknek a hadi tengerészet kötelékéből kérelmezett kilépését engedélyezni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége,­­ évi márczius hó 22-én kelt legfelső elhatározásával, Ippi Bydeskuthy Sándor őrnagynak s a szepesi 38. honvédzászlóalj parancsnokának, a cs. és kir. kamarási méltóságot legk. adományozni mél­­tóztatott. B. Orczy Béla, s. k. , császári és Apostoli királyi Felsége, folyó évi márczius hó 22-én Bécsben kelt legfelső elhatá­rozásával, a magyar honvéd-gyalogság szabadsá­golt állományában legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott­­ hadnagyokká, a következő szabadságok­ állománya altiszte­ket, úgymint: Erdődy Imrét a 86-ik zászlóaljnál; Olsavszky Lajost a 4-ik zászlóaljnál; Jancskovic Jánost a 82-ik zászlóaljnál; Koller Józsefet az 6-ik zászlóaljnál; Károlyi Jánost a 66-ik zászlóaljnál; Bobics Zsigmondot a 60-ik zászlóaljnál; Richy Gyulát az 53-ik zászlóaljnál; Beck Ottót a 6-ik zászlóaljnál; Málnásy Ferenczet a 29-ik zászlóaljnál; Ángyel Józsefet a 27-ik zászlóaljnál; Jeney Lajost a 35-ik zászlóaljnál; Gellért Endrét a 33-ik zászlóaljnál; Urbányi Jánost a 11-ik zászlóaljnál; Fövenyessy Lajost a 86-ik zászlóaljnál; Liebentritz Józsefet a 86-ik zászlóaljnál; Czakó Barnabást a 17-ik zászlóaljnál; Téglássy Istvánt a 41-ik zászlóaljnál; Okolicsányi Lajost a 53-ik zászlóaljnál; Szalay Lászlót a 39-ik zászlóaljnál; dr. Liptay Gyulát a 48-ik zászlóaljnál; Grosz Lőrinczet a 23-ik zászlóaljnál; György Győzőt a 26-ik zászlóaljnál; Kiszely Istvánt a 11-ik zászlóaljnál; Kim Bélát a 78-ik zászlóaljnál; Isaák Gyulát az 53-ik zászlóaljnál; Kálmán Lajost a 42-ik zászlóaljnál; Zöld Mihályt a 6-ik zászlóaljnál; Gábor Lajost a 6-ik zászlóaljnál; Fehérvári Józsefet a 86-ik zászlóaljnál; Gyárfás Lajost a 26-ik zászlóaljnál; Bock Márton Mórt a 20-ik zászlóaljnál; Kascsák Jánost a 41-ik zászlóaljnál; Gyürky Lajost a 34-ik zászlóaljnál; Vendrei Lászlót az 60-ik zászlóaljnál; Zsarnóczay Lászlót a 14-ik zászlóaljnál; Salkovszky Lászlót a 4-ik zászlóaljnál; Molnár Lászlót a 2-ik zászlóaljnál; Szabó Józsefet a 86-ik zászlóaljnál; Csapó Istvánt a 17-ik zászlóaljnál; Fi­ser Gyulát az 53-ik zászlóaljnál; Malatinszky Józsefet a 4-ik zászlóaljnál; Gecse Benjámint az 53-ik zászlóaljnál. Lapunk mai számához egy és egynegyed ív­e Hivatalos Értesítőé van csatolva.

Next