Budapesti Közlöny, 1884. május (18. évfolyam, 101-127. szám)

1884-05-01 / 101. szám

Budapest, 1884. 101. szám. Csütörtök, május 1. 0 1TATALO8 I. A 10. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben hézhoz hordva: Egész évre ............................20 írt Félévre.................................10 . Negyedévre..................................8 » Egy teljen lep ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Ért*sitHa-ba iktatandó hivatalos hir­­detések díjjal e 1­8 1 e g o s e­n beküldendök , meg pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100— SOO-szAig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és Így tovibb.— A­zOK melltl minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bakai­­deadó. BUDAPESTI KÖZLÖNY. Bebeskiszt Csépi íróba : IV. kerület, hatvani­­ütem T. Maim L emelet, 8. ajtó. Ki Ajnó-mvATA I.: Verancziek tere, Ath­enaeum-épü­let. 1dagánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 18 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden buk­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelső kéziratot méltóztatott kibocsátani: Kedves Szőgyény-Marich! Midőn önt a belügyministérium vezeté­sével megbízott magyar miniszerelnököm előterjesztése folytán,Fehérmegye és Székes- Fehérvár szabad királyi város főispáni állásától saját kérelmére ezennel kegyelem­ben felmentem, azon odaadó, hű, buzgó és áldozatkész szolgálataiért, melyeket ezen minőségében is tanúsított, különös elisme­résemet nyilvánitom. Kelt Bécsben, 1884. évi április hó 28-án. Ferencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k. A belügyministerium vezetésével megbí­zott magyar ministerelnököm előterjesztése folytán, Szögyény-Maricn, Lászlót, Fehér­megye és Székesfehérvár szabad királyi város főispáni állásától alatt idezárt kéziratommal saját kérelmére felmentvén, gróf Cziráky Bélát Fehérmegye és Székes- Fehérvár szabad királyi város főispánjává ezennel kinevezem. Kelt Bécsben, 1884. évi április hó 28-dikán. Ferencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k. 1884. évi XI. TÖRVÉNYCZIKK a kir. tengerészeti hatóság elhelyezésére Fiuméban emelendő állami épületről és az erre megkivántató költségek fedezéséről. (Szentesítést nyert 1884. évi április hó 19-én. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1884. évi április hó 29-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényc­ikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1­ §• A kir. tengerészeti hatóság állandó elhelyezésére Fiuméban a kincstár tulajdonát képező Sanita rakparton, a­hol jelenleg az I. számú táj van, ál­lami épület emeltetik. 2. §. A pénzügyi minister a földmivelés-, ipar- és ke­reskedelemügyi m. kir. ministerrel egyetértőleg, s ezen állami épület felépítése czéljából 137.500 (egyszázharminczhétezer ötszáz) forint erejéig ter­­j­­edő kölcsön felvételére felhatalmaztatik. 3. §. Ezen kölcsön tőkéje és kamatjai 35 1/2 év alatt, az egész összeg évenkénti 6°/0-ának megfelelő és előre fizetendő féléves részletfizetések által tör­lesztetnek. 4. §. Ezen részletfizetések évenként a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministérium költ­ségvetésében, a tengerészeti czélok rovatában, az eddigi házbérek helyén, mint rendes kiadás felve­endők. 5. §. Jelen törvény végrehajtásával a földmivelés-­ ipar- és kereskedelemügyi miniszer és a pénzügyi minister bízatnak meg. Mi e törvényezikket s mindazt, a­mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall­­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szente­sítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Schö­nbrunnban, ezernyolczszáz­­nyolczvannegyedik évi április hó tizenki­­­­lenczedik napján. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k 1884. évi XI. TÖRVÉNY­CZIKK az uj földadó-katasteri munkálatok eredményei ellen érvényesíthető felszólalások elintézésének módjáról. (Szentesítést nyert 1884. évi április hó 24-én. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1884. évi április hó 29-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1­ §• Az 1876 : VII., 1881: XL. és XLII. törvény­­czikkek rendelkezései alapján végrehajtott álta­lános uj földadó-katasteri munkálatok eredménye ellen az 1875 : VII. t­ cz. 46. §-a értelmében ér­vényesíthető egyéni felszólalások az alább követ­kező §§-okban körülírt módon intézendők el. 2. §. A járási földadó bizottság elnöke, a becslőbiz­­tossal egyetértve meghatározza a sorrendet, mely­ben az 1881: XL. t.-cz. 4. §-a értelmében alakí­tott felszólalási küldöttség működését folytatni fogja és a felszólalási küldöttséget, működésének a 60 nap leteltével azonnali megkezdésére utasítja. A becslőbiztos pedig ezen sorrendet az illető köz­ségek tudomására hozza. A felszólalási küldöttség a fentebbi 60 nap le­telte után működését azonnal megkezdi, azt sza­kadatlanul folytatja mindaddig, míg minden egyes felszólalást a helyszínen ezen §. első bekezdésében megállapított sorrend szerint meg nem vizsgál; megjelenésének napjáról a községek elöljáróságát legalább 8 nappal előre értesíti, s ez a községi katasteri bizottság tagjait, valamint a felszólalásra jogosított feleket a helyi vizsgálatnál való megje­lenésre az 1881: XL. t.-cz. 9. §-ában körülírt módon felhívni köteles. A felszólalási küldöttség, működésének megkez­dése előtt minden községben meggyőződést tarto­zik szerezni a felől, várjon az elöljáróság a helyi vizsgálat kihirdetését, s a távollevő érdekeltek ér­tesítését is a fentebb idézett törvény értelmében teljesítette-e, s mulasztás esetében az elöljáróság feleletre vonása iránt intézkedik. A­kik a felszólalási küldöttség érkezte alkal­mával még felszólalásokat jelentenek be, azoknak szóval vagy írásban tett felszólalásait elfogadja és s a többiekkel együtt megvizsgálja. Az elöljáróság a felszólalási küldöttségnek a felszólalásokkal együtt a telekkönyveket és birtok­iveket is átadja s mind a nála bejelentettekre, mind azokra, melyek a küldöttség előtt bejelen­tetnek, jogosítva van észrevételeit megtehetni. A küldöttség a felszólalási eseteket a helyszí­nen megszemléli és azon esetben, ha az illető bir­tokos a nyert felvilágosítások folytán a felszóla­­lalástól eláll, ezt a jegyzékben jelzi, a többi fel­szólalásokra nézve pedig indokolt javaslatát a jegyzékbe igtatja s azt a telekkönyvvel és birtok­ivekkel, valamint a felszólalók által netán írásban beadott észrevételekkel együtt a járási bizottság elnökéhez juttatja és eljárásáról kimerítő jelen­tést tesz. Ha felszólalás nem történt, a bizottság elnöke erről is értesítendő. Az elnök köteles a járási bizottságot a jelen­tés beérkezte után azonnal összehívni, úgy, hogy az legkésőbb 15 nap múlva összeülhessen. A járási bizottság üléseit egyfolytában annyi napig tartani köteles, míg a felszólalási küldött­ségnek jelentései alapján a beérkezett összes fel­szólalások felett határoz. 3. §• A kerületi bizottság a járási bizottságnak jegy­zőkönyvbe foglalt határozatait hivatalból felül- Lapunk mai számához egy ív »Hivatalos Értesítő* van csatolva.

Next