Budapesti Közlöny, 1884. augusztus (18. évfolyam, 178-202. szám)

1884-08-01 / 178. szám

Budapest, 1884. 17­. szám, Péntek, augusztus 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­ITATALOS LAP. Előfizetési Árak , naponkénti postai szétküldéssel, egy helyben házhoz hordva: Egész évi« ...... SO írt Félévre.....................................10 » Negyedévre..................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegesen beküldendők , még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—SOO-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. SZERKESZTŐSÉGI IRODA ( IV. kerület, hatvani-utcza 7. szán) I. emelet, 8. ajtó. Kiadó­hivatal 8 Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden ut­­tatásnál. A bélyegdij­kükön minden beik­­tatás után 30 kr oszt ért HIVATALOS RÉSZ. Ó császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi j julius hó 18-tól Ischlben kelt legfelső elhatározá­sával, Száva Alajos nyugalmazott pénzbecseinek,­­ hű és hasznos szolgálatai elismeréséül, a bányata­nácsosi czimet és jelleget díjmentesen legk. adó-­­­mányozni méltóztatott Ő császári és Apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott. trauti Pauer János alezredesnek a 4. sz. gy.­ez­­redben, a fölül vizsgálat alapján »csapatszolgálatra képtelen, helyi szolgálatra alkalmas« gyanánt, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését elren­delni ; továbbá: Lischtiak Florian alezredesnek az 50. sz. gy.­­ezredben, jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni, és neki ez alkalommal hosszú, békében és háborúban egyaránt köteles­séghű és sikeres szolgálatai elismeréséül, a kát. érdemkeresztet adományozni; azután: Bojer József őrnagynak áthelyezését a 68. sz. gy.­ezredtől — az 50. számúhoz, és Braun József alezredesnek a 10. sz. táb. tüzér­ezredben, a felü­lvizsgálat alapján ez idő szerint szolgálatképtelen gyanánt, hat havi időtartamra a várakozási illetékkel száml. szabadságoltak viszo­nyába helyezését elrendelni; továbbá : Almstein Ágoston fregatt-kapitánynak, a közös hadügyministérium­ tengerészeti osztálya első cso­portja főnökének, ezen állásától felmentését elren­delni és megparancsolni, hogy neki ez ezen alkal­mazásában teljesített sikeres szolgálatai elismeré­séül, a legfelső megelégedés kifejezése tudtára adas­sák, s helyére Deschauer Hugó korvett-kapitányt a közös had­­ügyministérium tengerészeti osztálya 1. csoport­jának főnökévé kinevezni; azután: Putzker Károly mindennemű illeték megvoná­sával száml. szabadságolt őrnagynak a 91. sz. gy.­­ezredben, az általa további három hónapra kérel­mezett szabadságmeghosszabitást minden illeték megvonásával és jelen viszonyában való megha­továbbá adományozni, a czimzetes őrnagyi jelleget dij­mentesen: a következő 1 oszt. századosoknak : Mostler Mórnak a 10. sz. táb. tüzér-ezredben, saját kérelmére történt nyugalmaztatása alkal­mából, és Olariu Sándornak a nyugállományban; azután: Adamovic Károly 1. oszt. sorhajó-hadnagynak, sikeres szolgálatai elismeréséül, a kát. érdemke­resztet adományozni, és báró Geramb Kamilló földbirtokosnak a cs. és kir. hadseregben általa előbb viselt főhadnagyi rang­fokozatot, még pedig »szolgálaton kívüli« viszony­­­ban, legf. kegyelemből újra adományozni ; továbbá : Grohmann Ferencz őrnagy-hadbirónak a deb­­reczeni helyőrs. törvényszéknél, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását el­rendelni ; azután: dr. Karpecki Ede tart. 1. oszt kát. orvosnöven­déket a lembergi 14. sz. helyőrs. kórháznál, a cs. kir. hadsereg tényleges állományába főorvossá, és dr. Kukics Sándor ideigl. korvett-orvost, tényle­ges korvett-orvossá kinevezni; végül: Thiel János kát. élelmezési gondnoknak a czer­­novitzi élelelmezési raktár főnökének, a felül­vizs­gálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatá­sát elrendelni. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, dr. Zs­ögöd Benő, nagyváradi királyi jogakadémiai nyilvános rendkívüli tanárt, ugyanezen tanintézet­hez nyilvános rendes tanárrá, a rendszeresített illetményekkel kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a rimaszombati egyesült protestáns gymnasiumnak állami segélyezése iránt kötött szerződés alapján, a nevezett iskola igazgató választmányának meg­hallgatásával, Marossy Sándor okleveles tanár­jelöltet a klassika philologia, Kerekes Dezső ok­leveles tanárjelöltet pedig a mennyiség- és termé­szettan rendes tanárává a nevezett intézeten egye­lőre ideiglenes minőségben, a három évi próba­idő fentartásával, kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a pozsonyi kir. jogakadémiánál, felsőhegyi dr. Degen Gusztáv nyilv. rendes tanárnak saját kérelmére történt nyugdíjaztatása folytán megürült tanszék­re, dr. Virozsil Tivadar győri kir. jogakadémiai nyilv. rendes tanárt, ebbeli minőségében, saját kérelmére áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, dr. Fialovszky Lajos soproni állami főreáliskolai és dr. Pozder Károly losonczi állami főgymnasiumi rendes tanárokat ugyane minőségben a budapesti V-ik kerületi katholikus kir. főgymnasiumhoz áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Kapui Janka eszterházai állami elemi iskolai tanítónőt, jelen állásában végleg megerősítette. A m. kir. igazságügyminister, Amberboy Lajos erzsébetvárosi kir. ügyészségi írnokot a sárkányi kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister, Ungár Péter hosszufalusi kir. járásbirósági aljegyzőt a brassói kir. törvényszékhez helyezte át. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 32.947. sz. alatt a következő rende­letet intézte valamennyi megye közönségéhez. Az uj ipartörvény (1884. évi XVII. t. sz.) 167. §-a­ értelmében az első fokú iparhatóságot műkö­désében iparhatósági megbízottak támogatják, kiket ezen törvény 172. §-ának rendelete szerint az első fokú iparhatóság területén lakó iparo­sok (kereskedők) évenként választanak. Választhatók csak azon iparosok (kereskedők), kik a választást megelőző évben legalább annyi al. osztályú kereseti adót fizettek, a­mennyi az illető választási területen e czélból, az iparhatóság meghallgatása után általam megállapíttatik, vagy pedig kik az 1881. évi XLIV. t.-cz. alapján adó­­mentességet élveznek. Tekintettel arra, hogy az említett törvény f. évi október hó 1-én életbe lép s ennélfogva az iparhatósági megbízottak megválasztásának f. évi szeptember hó végéig meg kell történni, felhivom a közönséget, utasítsa mielőbb a hatósága alatt álló összes iparhatóságokat, hogy a székhelyükön lakó iparosok (kereskedők) által az 1883. évben fizetett III. osztályú kereseti adó azon minimuma iránt tegyenek javaslatot, a­melyet az iparhatósági megbízottak választhatási képességének megálla­pítására nézve legc­élszerűbbnek tartanak. Ezen javaslattételnél figyelembe veendő, hogy a megállapítandó adóminimum a választhatási jog túlságos megszorítása nélkül ugyan, de lehetőségig biztosításául szolgáljon annak, miszerint a meg­bízottak az iparosoknak (kereskedőknek) értel­mesebb tagjai közül választassanak. Miután továbbá a többször említett törvény 170. §-a azt rendeli, hogy ha a szolgabíró szék­helyén nincsen legalább 50 iparos (kereskedő) az elsőfokú iparhatóság indokolt előterjesztésére, a megbízottak választása az én határozatom alapján elmarad a (megneveztetnek azon szolgabirói szék­helyek, melyekben 50 iparos (kereskedő) nem lakik), szolgabirói székhelye........ pedig 50 iparos (kereskedő) nem lakik, ezen iparhatóság......... az iránti előterjesztésre is utasítandó..., vájjon indokoltnak tekintendő-e vagy nem az említett székhelye..., iparhatósági megbízottak válasz­tása, s előbbi esetben a választhatási census meg­határozására nézve, a felemlített szolgabirói szék­helye. . . illetőleg is javaslat teendő. Figyelembe veendő végre, hogy a törvény 171. §-a ugyanazon esetben, ha a törvényhatóság terv- Lapunk mai számához egy ír »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next