Budapesti Közlöny, 1884. szeptember (18. évfolyam, 203-226. szám)

1884-09-02 / 203. szám

Budapest, 1884. 203. szám. Kedd, szeptember 2. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...... 20 frt Félévre........................... . 10 » Negyedévre..................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesitett-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegesen beküldendők , még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. SZERKESZTŐSÉGI IRODA I IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: SV magánhirdetések: Egy hatodh­asábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. A császári és Apostoli királyi Felsége, Aradon, f. évi augusztus hó 31-én, a hódoló küldöttségek­hez a következő legk. válaszokat méltóztatott intézni. A róm. kath. egyház küldöttségében. »Szívesen fogadom a hadgyakorlatok közben is, melyek engem ezúttal ide ve­zettek, a szentegyház férfiaiban képviselt béke apostolait, s örömmel használom fel ezen alkalmat is annak ismétlésére, hogy a katholikus clerus kegyelmemre mindenkor számíthat, ha hagyományos szent és békés hivatása szellemében és elzárkózva a poli­tikai hullámzások szenvedélyeitől, hivei közt a vallásos erkölcsiséget, testvéries bé­két és törvény iránti tiszteletet ápolja és őket a nemzetiségi vagy felekezeti súrlódá­soktól távol tartja. Kövessék tehát — mint hinni akarom, hogy túlnyomó többségük eddig is követte — ezen irányt s mint je­lenleg, úgy jövőben is nemcsak köszönet­tel veendem hódolatukat és hűségük bizto­sítását, hanem — mint mondom — irá­nyukban kegyelmem is változatlan fog maradni.« A gör. kath. egyház küldöttségéhez: »Hódolatukat és hűségük biztositását kegyesen fogadom és remény­em, hogy mind önök, mind példájuk által helyes irányban vezetett hiveik is ezen érzelmeket a trón, úgyszintén vallásuk és az ország érdekében mindenkor tetteikben is fogják tanúsítani.« A szerb görög kel. egyház küldöttségéhez: »Ha ragaszkodásuk biztosítását szivesen fogadom, mivel annak őszinteségéről meg vagyok győződve s jól tudom, hogy­ önök hívőik körében a legelismerésre méltóbb módon oda hatnak, hogy azok vallási s nemzetiségi érzelmeik sérelme nélkül az or­szág hű polgárai legyenek. A jövőben is számitok hitsorsosaik részéről ezen hűségre s örömest biztosítom önöket további kegyes jóakaratomról.« A román gör. kath. egyház küldöttségéhez: »Kegyesen fogadom hódolatukat és hű­ségük biztositását, mert nem kétlem, hogy egyházuknak mindinkább való megszilár­dítását csak oly irányban fogják önök ve­zetni, mely a trón és haza javának és hí­veik érdekeinek szolgáland. Legyenek meg­győződve, hogy ebbeli törekvéseikben ke­gyelmemre és oltalmamra mindenkor szá­míthatnak.« A református hitközségek küldöttségéhez: »Mindenkor kedvesen fogadom a hazafias reformátusok hódolatát s legjobb kivána­­taimmal kisérem egyházuk uj szervezeté­nek fejlődését. Legyenek meggyőződve vál­tozatlan kegyelmemrő­l.« Az ágostai evang. hitfelekezet küldöttségéhez : »Köszönettel fogadom az ágostai hitval­lásnak nevében tolmácsolt hódolatot s hű­ség biztositását. Nem kétkedem ez érzel­mek őszinteségében s azért szívesen bizto­sítom Önöket ez alkalommal is egyházuk s lelkészi működésük irányában való jóaka­ratomról s változatlan királyi kegyel­memről.« Békésmegye küldöttségéhez : « Hűségük s ragaszkodásuk biztositását kedvesen és köszönettel fogadom. Ismerem­­ Békésmegyének a közügyek s különösen a népoktatás terén kifejtett buzgalmát s azért minden alkalom kedves előttem elismeré­semet e felett kifejezhetni, biztosítván Önö­ket továbbra is királyi kegyelmemről.« Biharmegye és Nagyvárad város küldöttségéhez: »Fogadják őszinte köszönetemet e hódo­lati élj­es tisztelgés s az imént nyilvánított forró óhajtásokért. Meg vagyok győződve, hogy Biharmegyét azon előkelő hel­yen, melyet derék székvárosával együtt az or­szág törvényhatóságai sorában, hűséges ra­gaszkodása és önzetlen hazaszeretete által jelenleg elfoglal­t jövőre is mindenkor fogom találni, hazafiasan közreműködve az ország jólétének előmozdítására s ezáltal atyai szivem örömére is. Fogadják ismételve köszönetemet itteni megjelenésükért.« Csanádmegye küldöttségéhez: »Mondják küldőiknek királyi üdvözle­tem mellett köszönetemet, hogy ez alkalmat is felhasználták hűségük és hódolatuk nyil­vánítására s köszönöm önöknek is, kik e megbízatásban eljárni siettek. Kegyelmem és jóakaró hajlamom megyéjük irányában, mint eddig, úgy ezentúl is változatlan marad.« Hunyadmegye küldöttségéhez: »Örvendek Magyarország erdélyi részé­nek egyik törvényhatóságát is itt képvi­selve láthatni, minden alkalommal tanúsí­tott hű érzelmei nyilvánítására. Kedvesen ■fogadom ezt, s mondják megbízóiknak, hogy remény­em — mint óhajtom — nem esik távol azon idő, midőn alkalmam leend a szép Erdélyt hosszabb időre meglátogatni s küldőiket szülőföldükön is különös ke­gyelmemről biztosítani.« Krassó-Szörény megye küldöttségéhez : »Meg vagyok győződve imént kifejezett érzelmeik őszinteségéről s azért örömmel fogadom az azokból eredő jó kivánatokat, de örömmel különösen azon biztosítást is, hogy azok a testvéri békében együtt élő nemzetiségek alakáról jönnek. Őrizzék ezen­túl is e testvéries egyetértést, mely által egymást támogatva legbiztosabban elér­hetik megyéjük anyagi és szellemi jólété­nek megszilárdítását s egyszersmind válto­zatlan kegyelmem fentartását, melylyel az újonnan egyesült megye előrehaladó ren­dezését és fejlődését mindenkor különös figyelemmel és rokonszenvvel kisérem.« Tem­esmegye és Temesvár város küldöttségéhez: »Ismeretesek előttem Temesmegye és Temesvár városának hü érzelmei s azért mindenkor örömmel látom e két törvény­­hatóság képviselőit. Fogadják — megbí­zóik részére is köszönetemet, hogy itteni időzésemet alkalmul vették hódolatuk nyil­vánítására s vigyék megyéjük és szép vá­rosuk összes lakosságának királyi üdvözle­temet s különös kegyelmem biztosítását.« Torontálmegye küldöttségéhez: »Örvendve hallottam kiküldetésüket s köszönöm önöknek itteni megjelenésüket és hódolatuk kifejezését. Megyéjük hű ra­gaszkodása és érzelmei által már régóta kiérdemelte különös kegyelmemet és jóakaró hajlamomat s azért ezúttal is szivesen biz­tosítom önöket e kegyelmem változatlan fentartásáról, s kérem vigyék megbízóik­nak királyi üdvözletemet.« Aradmegye küldöttségéhez: »Midőn az itteni katonai gyakorlatok alkalmából néhány napig Aradmegye te­rületén időzöm, különös örömmel találko­zom ezen megye képviselőivel s kegyesen fogadom e törvényhatóság közönsége hűsé­gének és ragaszkodásának kifejezését. Kö­szönő elismerésemet fejezem ki egyszers­mind részemről is a megyei lakosságnak, mely, mint hallom, készséggel viseli a jelen katonai összpontosítások terheit s mely engem is, mint azt már e napokban tapasz­taltam, mindenütt a hű ragaszkodás jelei- Lapunk mai számához háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék