Budapesti Közlöny, 1884. október (18. évfolyam, 227-253. szám)

1884-10-01 / 227. szám

Budapest, 1884. 227. szám. Szerda, október 1. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak. Hivatalos hirdetések: naponkénti postai szétküldéssel,110 helyben A „Thivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir-Lázhoz hordva­ detések díjjal előlegesen beküldetnek , még Egész évre................... Félévre ...... . 10 . BUDAPESTI KÖZLÖNY. SZEKKKSZVŐSÉGI UtODA­­ IV. kerület, hatra ai­ utcza 7. zsina­L emelet, 8. ajtó. Ki Ane­mvATAL: Ferencziek tere, Ath­enaeum-épület, pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100— 200-szóig 2 írt, 200—­300-szóig b­írt és Így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. Negyedévre ..... . 5­­, bélyegdij­ra *.* esedékes nyugtabélyeg i* bekül-Egy teljes lap éra 30 kr. dendr. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hír­­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál A bélyegdíj külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar miniszerem előterjesztésére, Sipeki Balás Árpád, a keszthelyi gazdasági tan­intézet igazgatóját, a magyaróvári gazdasági akadémia igazgatójává a rendszeresitett il­letményekkel a VI. rangosztályban kineve­zem­ neki a gazdasági tanügy terén eddig szerzett kiváló érdemei elismeréséül, a kirá­lyi tanácsosi czimet díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Gödöllőn, 1884. évi szeptember hó 23-ikán. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Pál s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytár. Bal­ahjár Sixtus szt.­­ferencz rendi áldozár és szinye-lipóczi he­lyettes lelkésznek, sok évi fiü, odaadó és sikeres szolgálatai elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1884. évi szeptember 7-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott, báró Bozberg Károly czimzetes lovassági tábor­noknak, főhadnagynak . Felsége első disz­testőrsé­­gében, nyugalmaztatását saját kérelmére elrendelni és megparancsolni, hogy ez alkalommal, hosszú, az ellenség előtt kitüntetett szolgálatai elismeré­séül a legfelső megelégedés kifejezése tudtára adassék; továbbá: lovag Massig Károly altábornagynak, várpa­rancsnoknak Komáromban, a jól megérdemelt nyu­galomba helyezését, saját kérelmére elrendelni és megparancsolni, hogy neki ez alkalommal, bosszú, kötelességhű és az ellenség előtt kitüntetett szol­­gálatai elismeréséül a legfelső megelégedés kifeje­zése tudtára adassék, azután elrendelni: Pecher Károly, ezredesnek, a 4. sz. táb. tüzér-ez­red parancsnokának, saját kérelmére a felülvizsgá­­lat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását; báró Blangy Henrik 1. oszt századosnak a V. sz. gy.­ezredben, beosztását ő cs. és kir. f n­ége Károly Lajos főherczeg udvartartásába nevelői minőségben; lovag Petrovich Sádor ezredes-had­bírónak, a kát főtörvényszék előadójának, a fölülvizsgáld­ alapját »rokkant« gyanánt nyugalma hatását; továbbá: dr. Fraenkel Sándor tart. főorvost a 14. sz. gy.­­ezredben, és dr. Kopár Bogdán tart. segédorvost a nagysze­beni 22. sz. helyőrs. kórháznál, — főorvosokká a cs. és kir. hadsereg tényleges állományában kine­vezni ; végül kinevezni: — 1884. évi október hó 1-ével — tart. főorvosokká; a következő tart. segédorvos-helyetteseket: dr. Trost Jakabot, a brünn. 5. sz. helyőrs. kór­háznál ; dr. Ferrari Jenőt, az innsbrucki 10. sz. helyőrs. kórháztól,­­ a tiroli vadász­ezredhez; dr. Treiss Samut, a bécsi 1. sz. helyőrs. kór­háznál ; dr. Pollak Jakabot, a brünni 5 sz. helyőrs. kór­háznál ; dr. Zencovich Pált, a trieszti 9. sz. helyőrs. kór­háznál ; dr. Kli­tsch Jánost, a budapesti 16. sz. helyőrs. kórháznál; a következő tart 1. oszt kát. orvosnöven­dékeket: dr. Kvasnicka Inczét, a brünni 5. sz. helyőrs. kórháztól,­­ az 1. sz. táb. tüzér-ezredhez ; dr. Halleki Henriket, a lembergi 14. sz. helyőrs. kórháznál; dr. Kovács-Sebestyén Endrét, a budapesti 16. sz. helyőrs. kórháznál; dr. Bácskai Vilmost, a budapesti 16. sz. helyőrs. kórháztól, — a 13. sz. dragonyos ezredhez; dr. Midovicz Kázmért, a krakói 15. sz. helyőrs. kórháztól, — a 8. sz. dzsidás-ezredhez; dr. Fratnic­h Ernőt, a gráczi 7. sz. helyőrs. kór­háztól, — a trieszti 9. számúhoz , tart segédorvosokká, a következő tart. 1. oszt. kat. orvos-növendé­keket : dr. Brach Samut, és dr. Erlicz Jánost, — mindkettőt a komáromi 18. sz. helyőrs. kórháznál, és dr. Rosenberg Hermannt, a kassai 20. sz. hely­­őrs. kórháznál, és dr. Hőgyes Ferencz tart. 2. oszt. czimzetes 1. oszt. kát. orvos­növendéket, a budapesti 16. sz. helyőrs. kórháztól,­­ a 12. sz. gy.­ezredhez ; segédorvosokká: a f. évi október hő­­­ével tényleges állo­mányba belépő szatuds. 2. oszt kát or­vosnövendékeket : dr. Blaha Gábort, és komjátszeghi dr. Szentkirályi Gézát, mindkettőt a bécsi 1. sz. helyőrs. kórháznál; dr. Frank Ödönt és dr. Kiss Sándort, mindkettőt a budapesti 16. sz. helyőrs. kórháznál; dr. Zehery Istvánt, a budapesti 17. sz. helyőrs kórháznál; dr. Csák Istvánt, és dr. Héjja Kálmánt, mindkettőt a nagyszebeni 22. sz. he­lyers. kórháznál, beosztva a kolozsvári csapat kórházhoz. A magyar királyi igazságügyminiszer, dr. Toperczer Sándor nagyváradi kir. törvény­­széki joggyakornokot a Nagyvárad városi kir. já­rásbírósághoz, Ábrahám Márton nagysinki kir. járásbirósági írnokot ugyanazon királyi járásbírósághoz aljegy­zőkké, továbbá: Lipcsey Sándor szatmári kir. ügyészségi dijno­­kot a mármarosszigeti kir. törvényszékhez, és Bárány Béla felső­missói kir. járásbirósági dij­­nokot a rabói kir. járásbírósághoz írnokokká ne­vezte ki. NEMHIVATALOS RÉSZ. A császári és Apostoli királyi Felsége, Kis-Za­­lacski községnek, a r­­éti junius hó 10-én jégeső által károsodott lakosai fölsegélyezésére, négy­száz forintnyi összeget méltóztatott magánpénz­tárából legk. adományozni. Lapunk mai számához háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva. Pályázat. A néhai gróf Csáky Antal Vincéné szül. gróf Csáky Petronella által alapított finevelési alapít­ványnál egy megüresedett segélydijas ál­omásra pályázat hirdettetik. Ezen alapítványi helyre jelenleg jogositják a néhai gróf Serényi Józsefné szül. gróf Csáky Má­ria fiából gróf Serényi Jánostól származó gróf Se­­rényi Alajos, László, Gábor, János, Alfonz, to­vábbá Walburga férj. báró Hingenau Ottóné, Má­ria férj. gróf Wallwitz Györgyné és Erzsébet férj. báró Fischer Sándorné, végül pedig a nevezett gróf Serényi Józsefné leányától gróf Serényi Krisz­tina férj. gróf Schrattenbach Antalnétól származó gróf Schrattenbach Izabella férj. gróf Kálnoky Gusztávné fiutódai. A nevezettek fiutódai közül a jelzett alapítványi helyre az bir elsőbbséggel, ki a közös törzshöz le­származási sorrendben közelebb áll; az egyenlő leszármazási távolságban állók közül az, ki leg­több kiskorú testvérrel bir; teljesen azonos csa­ládi viszonyok kö­ztt pedig, a ki szegényebb. Az alapítványi helylyel 500 frtnyi évi segélydíj jár , ugyanaz hat évre s illetőleg a mennyiben az arra kinevezett folyamodó 18. élet­évét már elérte volna, a 24. életév betöltéséig adom­ányoztatik. A folyamodók leszármazásukat, életkorukat, családi és vagyoni viszonyaikat kimutatni köte­lesek. A folyamodványok a kinevezési jogot gyakorló vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumnál, f. évi november hó 15-éig nyújtandók be. Kelt Budapesten, 1884. évi szeptember hó 26-án­ A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministeriumtól.

Next