Budapesti Közlöny, 1884. november (18. évfolyam, 254-278. szám)

1884-11-01 / 254. szám

Budapest, 1884. 254. szám. Szombat, november 1.7 BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS L­A­P. Szerkeszt­őségi iroda , IV. kerület, hatvani­ utcza, 1. és Am I. emelet, 8. ajtó. KIADÓ-mvATAl.: Ferencziek tere, Autenaeum-épület. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben A rHivatalos Értesítőn-be iktatandó hivatalos hír­hájhoz hordva: detések díjjal előlegeden beküldendők , még Egész évre . Félévre ....... 20 írt 10­0 pedig lOP-szóig egyszeri hirdetésért 1 frv, 100- 100-870ig 2 írt, 200—300-szóig 1 írt és Így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. Negyedévre . . . . . Egy teljes lap ára SO kr 5 -bélyegdíj és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­­tatásnál A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kv oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. A belügyministerium vezetésével megbí­zott magyar ministerelnököm előterjeszté­sére, Balogh Imrét Jász-Nagykun-Szolnok­­megye főispánjává nevezem ki. Kelt Budapesten, 1884. évi október hó 28-dikán. Ferencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k.­­ császári és Apostoli királyi Felsége, 1884-ik évi november hó 1-vel legkegyelmesebben kinevez­ni méltóztatott­ altábornagyokká: gomn­jei Musulin Emil tábornokot és a magyar királyi Vll­ik horvát-szlavon honvéd-kerület pa­rancsnokát, és nyáregyházi báró Nyáry Adolf tábornokot, ő cs. és kir. fensége József főherczeg főudvarmesterét, — ezen alkalmazásukban való meghagyásuk mel­lett; tábornokokká: pákosi Paxy Károly ezredest s a 82-ik honvéd­­gyalog-dandár ideiglenes parancsnokát, egyúttal ezen dandár valóságos parancsnokává, és Lukinácz Ede ezredest s a 83-ik honvéd-gyalog­­dandár ideiglenes parancsnokát, egyúttal ezen dan­dár valóságos parancsnokává; ezredessé, a helyi alkalmazásbeliek állomá­nyában: vecseglői Stoffer József alezredest, s budapesti honvéd-térparancsnokot, ezen szolgálati alkalma­zásában való megmaradás mellett; továbbá: jelenlegi rendfokozatában való meghagyás mellett az ezredesek számára rendszere­sített illetékeket engedélyezni. Vojnárovics Sándor alezredesnek s a 4-ik honvéd­­huszár-ezred parancsnokának; továbbá kinevezni: alezredesekké: a tettleges állományban: a gyalogságnál: a következő őrnagyokat: lovag Oelberg Károlyt, a zólyom-barcsi 53-ik­­ morvai lovag Zlamal Gusztávot, a mosonyi 73-ik zászlóalj parancsnokát; továbbá: a honvédelmi ministérium Il-ik ügyosztályába beosztott Bakonyi Károlyt, és a honvéd-főparancsnokság Il-ik segédtisztjét Clai­ Gyulát, valamennyit jelen alkalmazásukban való meghagyás mellett; a lovasságnál: gróf Schlippenbach István őrnagyot s az 5-ik honvéd-huszár-ezred Il-ik osztályának parancsno­kát, egyúttal ezen ezred parancsnokává, és Palkovics József őrnagyot s a 6-ik honvéd-hu­szár-ezred ideiglenes parancsnokát, egyúttal ezen ezred parancsnokává, a helyi alkalmazásbeliek állományában. Hadfi János őrnagyot s a honvéd-főparancsnok­ság irodavezetőjét, jelen szolgálati alkalmazásában való megmaradás mellett; őrnagyokká: a tettleges állományban: a gyalogságnál; a következő I-ső osztályú századosokat: Stanek Jánost, egyúttal az árva-liptó-turóczi 1­54-ik zászlóalj parancsnokává; továbbá: Csallóközi Henriket, a gömöri 51-ik zászlóalj parancsnokát, Szalyovics Józsefet, a honvédségi Ludovika Akadémiában alkalmazott tanárt; Tóth Józsefet, a hunyadi 19-ik a voldorfi Benedek Istvánt, a háromszéki 24-ik zászlóalj parancsnokát; valamennyit jelen alkalma­zásukban való meghagyás mellett; továbbá: báró Mangersen Ágostont, egyúttal a sárosi 37 -ik zászlóalj parancsnokává; Klobucar Győző századost a Vil-ik­i és to­­porczi és görgői Görgey Vincze századost s a II-ik honvéd-kerületi parancsnokság segédtisztjét, mind­kettőt jelen alkalmazásukban való meghagyás mellett; a lovasságnál: Igorszky Zsigmond századost s a 10-ik honvéd­­huszár-ezred II-ik osztályának parancsnokát, ezen alkalmazásban való meghagyás mellett; végre: jelenlegi rendfokozatában való meghagyás és az őrnagyok számára rendszeresített illetékek élvezete mellett: Ottó József századost, a csongrád-békési 8-ik zászlóalj parancsnokává. A császári és Apostoli királyi Felsége legkegyel­mesebben kinevezni méltóztatott továbbá: a tettleges állományban: a gyalogságnál: I- sö osztályú századosokká: a következő Il-od osztályú századosokat: Forgách-Camerlei Ferenczet, Borota Prokopot, Varicak Mihályt, Magyarek Károlyt, lovag Bogdanovic Hannibált, Stipelló Józsefet és Dorner Lajost; II- od osztályú századosokká­ a következő főhadnagyokat: Lesic Andrást, Mészárla Aurélt, Bodola Zsigmondot, aranyos­ medgyesi Aranyossy Jánost, Gyulaffy Józsefet, Thúry Sándort, Kynsburg Alfrédet, Sármir Jánost, Szebeni Zsombort, Csipkés Gyulát, Lázár Lajost, Gutkovszky Józsefet, Kupferschmid Somát, Glatz Nándort, Farkas Sándort; főhadnagyokká: a következő hadnagyokat: Rabatic Mihályt, Lichtenstein Samut, Trautweill Sándort, Plébeisz Gusztávot, Bereczky Károlyt, Achim Lajost, Bartha Lajost, Kiss Ferenczet, Weisz Pált, Pencz Andort, Dóczy Antalt, Szabó Endrét, Jakab Antalt, Vitter Kálmánt, Pál Jánost, Pócs Frigyest, Sorgac Károlyt, Pál Joachimot, Temesváry Lászlót, Nemessányi Ágostofit,­­ Annau Ádámot, Bagotai Ferenczet, Simnovánszky Károlyt, Jankovics Bélát, Zelenka Sándort, Rábely Ferenczet, Szekeres Jánost, Matiasevic Pált; hadnagyokká, a következő hadapród-tiszthelyetteseket: Korányi Imrét, Horváth Lászlót, Krassovic Józsefet, Pintár Boldizsárt, Török Gyulát, Keresztes Mihályt, Matolcsy Jánost, Kepes Jakabot, Bányászy Józsefet, Schullert Jánost, Tolvay Albertet, Szavics Kornélt, Lajos Ferenczet, Schröder Győzőt, Rothberger Benőt, Solymossy Endrét, Pohhár Jánost, Denicz Tamást, Tóth Győzőt, Braun Antalt, Szakáll Eleket, Kindl Adolfot, Böllman Antalt, Juhász Sándort, Séra Lajost, Madjeric Antalt, Müller Lászlót, Stéger Gyulát, Gáspár Ferenczet, Pécsi Gábort. Lapunk mai számához negyedív melléklet, s egy ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék