Budapesti Közlöny, 1884. december (18. évfolyam, 279-301. szám)

1884-12-02 / 279. szám

Budapest, 1884. 379. szám. Kedd, deczember 2. BUDAPESTI 11 »KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti frostai az étkükvénnel, vagy helyben házhoz hordva­­ Egész évre ...... 20 írt Félévre ....... 10 » Negyedévre ....... 5 ̇ Egy teljes lap Ara SO­kr. Hivatalos hirdetések: SzKEKlÍEZtŐSÉGI iroda , IV. kerület, hatvani-utcza T­­isám X. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hiv­atal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegesen beküldendők , még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100—• 200-szóig 2 írt, 200—800-szóig 8 írt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás utáni­tO kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Vallás-és közoktatásügyi magyar minis­terem előterjesztésére, Szikszai János minis­­teri titkárnak az osztálytanácsosi czimet és jelleget díjmentesen adományozom. Kelt Gödöllőn, 1884. évi november hó 29-dikén. Ferencz József, s. k. Trefort Ágoston, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott. Jesser Mór vezér-őrnagynak, az 1. hadtest tü­zér-igazgatójának, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni és neki ez alkalommal, sokévi kötelességbn, békében és há­borúban egyaránt kitüntetett szolgálatai elisme­réséül a 3. oszt. vaskorona-rendet díjmentesen adományozni; továbbá kinevezni: Moraus Antal ezredest, a 4. sz. gy.­ezred pa­rancsnokát, — a 19. hadtest parancsnokává, jelen rangfokozatában való ideigl. meghagyással; Dorner Eajmund ezredest, a 15. sz. táb. va­dász-zászlóalj parancsnokát, — a 4. sz. gy.-ezred parancsnokává, és Wohlstein Gyula őrnagyot, az 59. sz. gy.-ezred­­ben,—a 15. sz. táb. vadász-zászlóalj parancsnokává; azután: Dittrich Gusztáv ezredest, a 13. sz. gy.-ezred­­ben, — a 26. sz. gy.-ezred parancsnokává; továbbá: Gábor Antal ezredesnek, a 6. sz. huszár-ezred parancsnokának, a felülvizsgálat alapján »csapat­szolgálatra képtelen, helyi szolgálatra alkalmas« gyanánt, ez utóbbira való előjegyzéssel nyugalom­ba helyezését elrendelni, és zsóori báró Mecséry Imre ezredest a 13. sz. hu­szár-ezredben, — a 6. sz. huszár-ezred parancsno­kává kinevezni, azután adományozni: a czimzetes őrnagyi jellegetdij­­mentesen: a következő 1. oszt. századosoknak: Trzeschtik Gyulának, a 68. sz. gy.­ezredben, saját kérelmére történt nyugalomba helyezése al­kalmából ; Schwab Károlynak a nyugállományban, és Skrivanek Jánosnak a nyugállományban, a bródi helyőrs. szállitóház parancsnokának, legf. kegyelemből; továbbá: Hannakampf Antal nyug. főhadnagynak a czim­zetes századosi jelleget dij­mentesen, és Lauschmann Alajos nyug. főhadnagynak a czim­zetes századosi jelleget díjmentesen, legfelső ke­gyelemből ; azután: Weyr helyesebben Weyr Ede főhadnagyot a 14. sz. dragonyos-ezredben, 2. oszt. századossá ki­nevezni ; továbbá: dr. Kessig Adolf törzsorvosnak, a 14. gy.-had­­osztály főorvosának, kiváló szolgálatai elismeréséül a Ferencz József-rend lovag­keresztjét adomá­nyozni, és dr. Heinz Ferencz 2. oszt. ezredorvosnak, a 84. m. kir. honvédzászlóalj szabadságolt állományá­ból, a cs.és kir. hadsereg tényleges állományába helyezését elrendelni. Ő császári és Aposto­l királyi Felsége, folyó évi november hó 20-án kelt legfelső kéziratával: báró du Mont de Beaufort- Várhegyi Lajos csendőr-al­ezredesnek , a m. kir. IV. számú csendőr-kerület parancsnokának, a cs. kir. kamarási méltóságot legk. adományozni méltóztatott. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Maros-Vásárhely sz. kir. város köz­­gazdasági előadójává, az elhalt Bernádi Dániel helyett ifj. Gáspár Gyula marosvásárhelyi keres­kedőt nevezte ki. Némethy Károly ügyvédjelölt a m. kir. belügy­­ministériumhoz fogalmazó­ gyakornokká nevez­tetett ki. A m. kir. igazságügyminister, Holczer Bertalan váczi kir. kerületi börtönőrmestert a szegedi kir. kerületi börtönhez őrparancsnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister, Fa István és Plander Sámuel váczi kir. kerületi börtönőrmeste­reket a szegedi kir. kerületi börtönhez helyezte át; továbbá ugyanezen kir. kerületi börtönhöz Tóth József zombori Sándor Ferencz és Börcsök György szegedi törvényszéki fogházőrmestereket börtönőrmesterekké nevezte ki. Az 1882. évi XXXIX. t.-cz. 3-ik §-ának e) alatti határozványa alapján, a közös hadseregből a m. kir. honvédség tettleges állományába, a rájuk háromló törvényes szolgálati kötelezett­ség fentartásával, 1884. évi november hó 30-iká­­val áthelyeztetnek: a következő hadapró­d-tiszthe­lyettesek: Berthóti Berthóthy Árpád, a 60. sz. gy.-ezred­től a torna-abaúji 39-ik, Ballascher Traugott, a 82. sz. gy.-ezredtől az észak-bácskai 4-ik, Schwarz János, all. sz. gy.-ezredtől a szluini 89-ik, Kocsis-Király János, a 82. sz. gy.-ezredtől a nagyszebeni 21-ik, Doucha Cölestin Elek, a 39. sz. gy.-ezredtől a csallóközi 59-ik, Bucz Béla, a 68. sz. gy.-ezredtől a budai 63-ik, Polgár Elek, a 46-ik számú gy.-ezredtől a nyit­­rai 60-ik, Tattay István, a 69. számú gy.-ezredtől a fehér­vári 65-ik, Bánffy Zsigmond, és Palota Jenő, a 101. sz. gy.-ezredtől, előbbi a trencséni 55-ik, utóbbi pedig az árva-liptó-turóczi 54-ik honvéd-zászlóaljhoz; továbbá­­Müller Henrik hadapród-tizedes, czimzetes őr­mester, az 51. sz. gy.-ezredtől a délbácskai 6-ik honvéd-zászlóalj­hoz. A pécsi m. kir. pénzügyigazgatóság, Christoph Gyula I. oszt. pénzügyigazgatósági irodatisztet pénzügyigazgatósági kiadóvá, és Hartl Ede pénz­ügyigazgatósági iroda-segédtisztet II. oszt pénz­ügyigazgatósági irodatisztté nevezte ki. A nagyszebeni m. kir. pénzügyigazgatóság, Rókay Károly felső-törcsvári II. oszt vámszedőt a vulkáni I. oszt. mellékvámhivatalhoz IV. oszt. ellenőrré, és Péter Mihály vámgyakornokot a felső-törcsvári m. kir. II. oszt. mellékvámhivatal­hoz II. oszt. vámszedővé nevezte ki. A temesvári m. kir. pénzügyigazgatóság, Vrgo­­vics Szilárdot végleges, és Krepelka Gézát ideigle­nes VI oszt. adótisztté a facseti illetve aradi kir. adóhivatalhoz nevezte ki. A budapesti kir. főügyész, Balogh Károly buda­pesti kir. főügyészségi segédszolgát főügyészségi szolgává nevezte ki. Gyúró Endre kéri illetőségű budapesti lakos vezetéknevének illésházi á-ra kért átváltoztatása, folyó évi 62.869. számú belügyministeriumi rende­lettel megengedtetett. Lapunk mai számához egy fv »Hivatalos Értesítő« van csatolva. Pályázat. A Besán József-féle alapítványnál az 1884/5. tanév kezdetétől megürült több, magasabb illet­­ményű középiskolai ösztöndíjnak fokozatos elő­léptetés útján történendő betöltése, valamint kilé­pés folytán ezen alapnál esetleg néhány ösztöndíj­­állomás, egyenként évi 100 írttal fog megürülni, melyért az ország bármely középiskolájának bár­mely vallású tanulója folyamodhatik, annak meg­jegyzése mellett, hogy ezen ösztöndíjak élvezési joga csak a középiskolai tanfolyamnak befejeztéig tart. Felhivatnak azok, kik ezen ösztöndíjakért folyamodni kívánnak és tanulmányaikat akár ál-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék