Budapesti Közlöny, 1885. január (19. évfolyam, 1-25. szám)

1885-01-01 / 1. szám

Budapest, 1885. 1. szám. Csütörtök, január 1. Előfizetési Árak : naponkénti [í+obi&í tsótküVSéttel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre............................SO írt Félévre............................ 10 » Negyedévre 5 a Egy teljes lap Ara 80 te. A „Hivatalos jSrteidtö“-be iktatandó hivatalos hir­detések dijjal elölepesen bekülldetnek , meg pedig 10i‘-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—­ 200-szóig 2 frt, 200—80­0-szóig 8 frt ér igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr. bélyegdij ér a*­ esedékes nyugtabélyeg a bekül­dendő. SzERKESZTÖSÍ­SI IRODA , IV. kerület, hatvani-utczs, r. nsám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: IV­agánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 18 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­­tatásnál A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Kardhordó Ambrus tiszteletbeli kormánytanácsosnak, arany­­misés áldozátnak, és bölcsészettudornak, a tanügy terén szerzett üdéméi elismeréséül, Ferencz József-rendem lovagkeresztjét ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1884. évi deczember hó 24-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Gózony Gyula pro­­montori róm. kath. lelkésznek, a tanügy te­rén szerzett érdemei elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1884. évi deczember hó 20-án. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Lorencz Adols zalath­­nai róm. kath., Lunitzer Mihály leibitzi köz­ségi iskolai, Kurucz Dávid garam-vezekényi református, és Kisgyörgy József dombói uni­tárius iskolatanitóknak, a népnevelés terén kifejtett sok évi működésük alatt szerzett érdemeik elismeréséül, a koronás ezüst ér­demkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1884. évi deczember hó 26-dikán. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Wachsmann Mihály­nak, Zsidve község jegyzőjének, hosszas szolgálata közben szerzett érdemei elisme­réséül, a koronás ezüst érdemkeresztet ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1884. évi deczember hó 24-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar miniszerem előterjesztésére, Sóltz Gyula e­zlőtanácsosnak és selmeczbányai erdészeti akadémiai rendes tanárnak, az er­dészeti szakoktatás és irodalom fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül, a főer­­dőtanácsosi czimet díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1884. évi deczember hó 20-án. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Pál, s. k. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztésére, járásbiróvá: a bonyhádi já­rásbírósághoz : Mihálkovics Árpád pécsi járásbirósági albirót; albirákká: a dár­dai járásbírósághoz: Decseva Béla pécsi törvényszéki jegyzőt; a marmarosszigeti járásbírósághoz: Veréczy Gyula ottani tör­vényszéki jegyzőt ; végre alügyészekké: a kolozsvári ügyészséghez: dr. Sándor Béla marosvásárhelyi itélő­táblai fogalmazót, és a debreczeni ügyészséghez: dr. Gajzágó Béla karczagi járásbirósági albirót neve­zem ki. Kelt Bécsben, 1884. évi deczember hó 28-dikán. Ferencz József, s. k. Dr. Pauler Tivadar, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott: Mayer Sándor vezérőrnagynak, az 1. hegyi dan­dár parancsnokának, a jól megérdemelt nyuga­lomba helyezését saját kérelmére elrendelni, és Merta Manó ezredest a vezérkarban, az 50. sz. gy.-ezred parancsnokát, — az 1. hegyi dandár pa­rancsnokává kinevezni, jelen rangfokozatában való ideiglenes meghagyással; továbbá: Gábor Henrik ezredest a 62. sz. gy.-ezredben, — az 50. sz. gy .-ezred parancsnokává kinevezni; azután: gróf Lamezan-Salins Hugó várakozási illeték­kel szánni, szabadságolt alezredesnek a 14. sz. hu­szár­ezredben, az ujóbbi fölül­vizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását elrendelni, és neki ez alkalommal a czimzetes ezredesi jelleget díjmentesen adományozni, továbbá elrendelni. Petrovic Károly őrnagynak a 23. sz. gy .-ezred­ben, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását; kulmsiegi Pohánka Vincze őrnagynak a 93. sz. gy.-ezredben, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását, és Melzer József czimzetes őrnagynak, visszahe­lyezését a 25. sz. cseh Landwehr gy.-zászlóalj nem tényleges állományából, —■ a cs. és kir. hadsereg nyugállományába; azután a következő 1. oszt. századosoknak : Dörfler Antalnak, a 13. sz. gy.-ezredben ; Tesarz Ferencznek, a 77. sz. gy.-ezredben, és Gebauer Frigyesnek, a műszaki tüzérségnél, a theresienstadti tüzér­szertár parancsnokának, — előjegyzésüket őrnagyi helyi alkalmazásra , továbbá adományozni: Ulm János 1. oszt. századosnak a békeállo­mányban, térparancsnoknak Königgrätzben, hosz­­szu, mindig kötelességhű és sikeres szolgálatai elismeréséül, a Ferencz József-rend lovagke­resztjét ; azután: a czimzetes őrnagyi rangfokozatot díjmen­tesen, a következő 1. oszt. századosoknak: Kohman Adolfnak a 9. sz. gy.­ezredben, a fö­lülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugal­­maztatási alkalmából; Lupac Manónak a 12. sz. vártüzér-zászlóaljban, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyu­­galmaztatása alkalmából, és Müller Sándornak a nyugállományban, legfelső kegyelemből; továbbá: Ivkovic György hadnagynak a 39. sz. gy.­ez­redben, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gya­nánt nyugalmaztatása alkalmából, a czimzetes fő­hadnagyi jelleget díjmentesen; azután kinevezni: — 1885. évi január hó 1-ével — tart. hadnagyokká, a bosznia-herczegovinai csapatoknál, a következő altiszteket: Odic Ivót, az 1. sz. gy.­századtól, — a 9. szá­múhoz ; Popovic Miklóst, az 5. sz. gy.-századtól, — a 11. számúhoz; Bilié Pétert, az 5. sz. gy.-századtól, — a 12. számúhoz; Bilbija Milánt, a 2. sz. gy.-századtól, — a 10. számúhoz; Curcic Fehimet, az 1. sz. gy.-századtól, — a 8. számúhoz; továbbá elrendelni: Isakovics Alajos őrnagy-hadbirónak áthelyez­­tetését a kassai hely­őrs. törvényszéktől, a brünni helyőrs. törvényszékhez; Gruber Ferencz nyug. őrnagy-hadbirónak be­osztását, a hadbíróság tényleges állományába, — a péterváradi helyőrs. törvényszékhez való ren­deléssel ; azután: kölcsönös áthelyezésüket elrendelni a követ­kező törzsorvosoknak: dr. Janezk­ Valentinnak, helyőrségi főorvosnak Klagenfurtban, és ! Lapunk mai számához egy ír »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next