Budapesti Közlöny, 1885. február (19. évfolyam, 26-48. szám)

1885-02-01 / 26. szám

Budapest, 1885. 26. szám. Vasárnap, február . BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS I A P. SZERKESZTŐSÉGI IRODA S IV. kerület, hatvani­ utcza T. Asám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hiva­tal : Ferencziek tera, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai nélkü­lvénadl, Tip helyben házhoz hordva ! Egész évre . . . . v . 20 frt Félévre..................................10­0 Negyedévre . . . . . . 5­0 Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegesen beküldendők , még pedig IOO-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 8 frt és Így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás utáni SO kr. bélyegdij és a* esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. IV magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 18 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden tatásnál A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Frankl Istvánnak, az újvidéki állami főgymnasium igazgatójá­nak, a tanügy és a közügyek terén kifej­tett hasznos működése elismeréséül, Fe­­rencz József-rendem lovagkeresztjét ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1885. évi január hó 26-án. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. O császári és Apostoli királyi Felsége, Hsü- King-Cheng-et, O Felsége a khinai császár ujonnan kinevezett rendkívüli követét és meghatalmazott ministerét. f. évi január hó 29-én külön kihallga­táson fogadni és megbízó­levelét átvenni méltóz­­tatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi január hó 18-án kelt legfelső elhatározásával legk, megengedni méltóztatott, hogy: dr. Lenhossék József egyetemi tanár, a spanyol királyi Kath. Izabella-rend csillagos középkereszt­jét, a szász királyi Albrecht-rend II. oszt. közép­keresztjét, a török császári Medzsidje-rend III. oszt. jelvényét, továbbá az olasz királyi korona­rend tiszti, és a badeni nagyherczegi zähringi oroszlán-rend I. oszt. lovag-keresztjét; sziklósi Szabó Lajos cs. kir. asztalnok, a Szent- Sírról nevezett rend középkeresztjét ; miskei Baranyi Ágost szilágymegyei főispán, a pápai Szt.-Gergely-rend középkeresztjét; gróf Károlyi István a román királyi korona­rend nagy tiszti keresztjét; Fleischmann Jakab belovári könyvkereskedő és nyomdatulajdonos, a spanyol kir. kath. Izabella­­rend lovagkeresztjét; Bánki Jakab sziszeki kereskedő a szerb kir. udvari szállítói czimet, végül Hieronymi Károly országgyűlési képviselő és az osztrák-magyar államvasut-társaság igazgató­bizottságának elnöke, a porosz kir. II. oszt. korona­rendet és a román kir. korona­rend középkereszt­jét, elfogadhassák és viselhessék. Vrabel József, zágrábi 80-ik számú honvéd­­zászlóaljbeli szabadságolt állományú hadnagynak, a m. kir. honvédség kötelékéből kérelmezett kilé­pése, a védkötelezettség teljesítése után, viselt tiszti rendfokozatának megtartása nélkül, megen­gedtetett. C­zakó Barnabás krassó-temesi 17. számú hon­­véd-zászlóaljbeli szabadságolt állományú hadnagyi viselt tiszti rendfokozatáról önként leköszönvén, leköszönése elfogadtatott. A s.-a.-ujhelyi kir. törvényszék elnöke, Rácz Kálmán tokaji kir. járásbirósági segélydijas jog­gyakornokot a s.-a.-ujhelyi kir. törvényszékhez helyezte át. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 5335. sz. alatt, a következő rende­letet intézte valamennyi törvényhatósághoz. A f. 1885. évben Budapesten tartandó orszá­gos kiállítás alkalmával nemzetközi állatkiállitás is fog rendeztetni, mely körülmény megköveteli, hogy állategészségügyi rendészetünk megfelelő működése a rendelkezésre álló eszközökkel ország­szert­e biztosíttassák. Ezen c­élból tehát, továbbá azon tekintetnél fogva is, hogy helyszíni bírálat útján meggyőző­dés szereztessék arról, hogy az állategészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek miként hajtat­nak végre, egy bizottságot találtam kirendelen­­dőnek, mely bizottság Lipthay István miniszeri tanácsos, Jamnitzky Jenő ministeri titkár, és Klima Miklós állami állatorvosból álland, s mely műkö­dését a törvényhatóságoknál legközelebb már megkezdendő Azon körrendeletben, mely a keleti marhavész elleni intézkedésekről szóló 1874: XX. t.-cz. vég­rehajtása tárgyában 1064. sz. a. kiadott utasítás alkalmával, még 1875. évi április hó 17-én 8529. sz. alatt a törvényhatóságokhoz intéztetett, tüze­tesen reá lett mutatva azon fontos hazai közgaz­dasági czélokra, melyek parancsolólag követelik, hogy állatállományunknak, nemzetgazdaságunk ezen nagy kincsének megóvását czélzó törvényeink, az ország jól felfogott érdekében lelkiismeretes pontossággal hajtassanak végre. Ismeretes előttem, hogy a hivatkozott törvény sok és oly nehéz feladatot ruházott a közigazga­tási hatóságokra, melynek sikeres megoldása hoss­­szabb időt igényelt. Most azonban, midőn a törvény meghozatala és életbeléptetése óta már körülbelül tíz év folyt le, s e szerint a törvény tanulmányozására és végre­hajtására elegendő idő engedtetett,­­ tartozom az országnak, mely évenként tetemes áldozatot hoz az állategészségügy érdekében, és tartozom a külföldnek is, melynek több államával állategész­ségügyi conventiót kötöttünk, hogy állategészség­ügyi intézményünk állapotáról teljes és világos képet szerezve, a találandó hiányok orvoslása iránt gyorsan és erélyesen intézkedjem. Engem biztat a remény, hogy az elül érintett 1875. évi körrendeletnek a törvényhatóságok ha­zafias érzületére vonatkozó szavai nyom nélkül nem maradhattak, és hogy e szerint a most kikül­dött bizottság a végrehajtás tekintetében minde­nütt azon rendet és pontosságot találandja, melyet az állategészségügyi törvény és rendeleteknek a közgazdaságra kiható nagy fontossága elenged­­hetlenül megkövetel. Azon nem várt esetben azonban, ha oly irányú szomorú tapasztalatok léteznének, hogy a netán találandó hiányokat a hatóság erélytelensége, kö­zönye vagy pedig mulasztása okozta, a törvény végrehajtása körüli felelősségem teljes tudatában azon eszközöktől sem fognék visszariadni, melye­ket e tekintetben a fennálló törvények a megtor­lásra nyújtanak. Továbbá arról is értesítem a törvényhatóságot, hogy a határszéli marhatörzskönyvi intézmény és a határszéli belépő állomások, nemkülönben az ország Királyhágón túli némely törvényhatósá­gainak határán állategészségügyi szempontokból fölépített katonai őrházaknak megvizsgálására Schvinn László m. kir. nyugalmazott honvédőr­nagyot miniszeri biztosi minőségben a bizottság­nak rendelkezésére bocsátottam, mely bizottság egyébiránt megérkezése ideje és munka­pro­­grammja iránt a törvényhatóságot közvetlenül fogja értesíteni. Ezek után azon várakozásomnak adok kifeje­zést, hogy a kiküldött bizottságot nehéz feladatá­nak teljesítésében nemcsak minden kitelhető mó­don támogatni fogja, de ezenfelül az erélyt szigor­ral párosítva, az ország nemzetgazdasági érdekei­nek teljes érvényre jutását a maga részéről bizto­­sítandja, annyival inkább, mert a jelen gazdasági viszonyok között oly nagy jelentőséget nyert állat­tenyésztésnek alapját kizárólag az állategészség­ügynek kifogástalan kezelése veti meg, s e végből mindazokkal éreztetni fogja a törvény súlyát, kik az állategészségügy körüli intézkedések üdvös ha­­tározmányai előtt még most is, a törvénynek tiz évi fennállása után, meghajolni vonakodnak. Kelt Budapesten, 1885. évi január hó 28-án. Gróf Széchényi, s. k. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 4425. sz. alatt kelt rendeleté­vel megengedte, hogy Somogymegye területé­hez tartozó Tab községben, a f. évi április hó 11-ére eső országos vásár ez évben kivételesen ugyanazon hó 13-án tartassák meg.­­ A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m­. kir. minister, f. évi 4907. sz. alatt kelt rendeleté­vel megengedte, hogy Pozsony sz. kir. városban a f. évi február hó 2-ra eső hizómarha-vásár ez év­ben kivételesen ugyanazon hó 3-án tartassák meg. A gyulafehérvári ügyvédi kamara részéről ezen­nel közhírré tétetik, hogy dr. Klein Ármin szász­városi, és Vitán László dévai ügyvédek a kamara lajstromába bejegyeztettek.­ ­ Lapunk mai számához egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next