Budapesti Közlöny, 1885. március (19. évfolyam, 49-73. szám)

1885-03-01 / 49. szám

Budapest, 1885. 40. szám. Vasárnap, márczius 1. HIVATALOS Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...... 20 frt Félévre . ...........................10 » Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegesen beküldendők , még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1885. évi H. TÖRVÉNYCZIKK az 1885. évi állami költségvetésről. (Szentesítést nyert 1885. évi február hó 24-én. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár«-ban 1885. évi február hó 27-én.) (Folytatás.) Lapunk mai számához egy ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva. Rovatonként Czimenként Fejezetenként Rovatonként CzimenkéntFejezetenként f­o­r­i­nt f­o­r­i­nt XVI. Fejezet. b) Zágrábban: Személyi járandóságok 14665 Pénzügyministerium: Dologi kiadások 3090 1. sz. Központi igazgatás: Összesen (9. czim) 82088 Személyi járandóságok 551071 10. ez. Kincstári ügyészségek : Dologi kiadások 179400 Személyi járandóságok 62301 Összesen (1. czim) Dologi kiadások 16421 730471 Összesen (10. czim) 78722 2. ez. Pénzügyi közigazgatási bíróság: Személyi járandóságok 68775 11. ez. Pénzügyi törvényszékek Hor-Dologi kiadások 5128 vát-Szlavonországban: 6095 Összesen (2. czim) 12. ez. Állandó kataster 392000 73903 13. ez. a) Bányászati és erdészeti aka­démia Selmeczbányán 100100 3. ez. Pénzügy igazgatóságok és szám­b) Bányász-iskola Selmeczbányán 9303 vevő osztályok: c) Bányász-iskola Felsőbányán 9860 Személyi járandóságok 708962 d) Bányász-iskola Nagyágon 455 Dologi kiadások 131800 Összesen (13. czim) 119718 Összesen (3. czim) 840762 14. sz. a) Egyenes adók kezelési kive­ 4. sz. Illetékkiszabási hivatalok és ille­tési és beszedési költségei 829400 fékkezelési számtisztek: b) A hadmentességi díjról szóló Személyi járandóságok 424612 1880. évi XX­VII. t.-cz. 6. §-a Dologi kiadások 48921 értelmében a külön alap javára 828535 fordítandó Összesen (4. czim) 473533 Összesen (14. czim) 1657935 5. sz. Adófelügyelők és azok segéd­személyzete : 15. ez. Fogyasztási adók beszedési Személyi járandóságok 573032 költségei 288958 Dologi kiadások 210050 16. sz. A fogyasztási adó-visszatérité­sek felosztásából az 1878. évi XIX. Összesen (5. czim) 783082 1.­cz. 2. §.-a értelmében a szesz­adó czimén 364768 6. ez. Állami pénztárak : 17. ez. Határvám kezelési költségei 317100 a) Központi állami pénztár 61755 18. ez. Bélyeg kezelési költségei 181000 b) Állami pénztár Budapesten 33566 19. ez. Jogilletékek és dijak kezelési 34000 Állami pénztár Zágrábban 16204 költségei 20. ez. Fémjelzés üzemi és kezelési 9851 Összesen (6. czim) 111525 költségei 21. ez. Dohányjövedék: 7. ez. Adóhivatalok: Dohányjövedéki központi igazga-79964 21618736 Személyi járandóságok) Dologi kiadások ) 1132602 Jóság Vétel, gyártás, eladás 8. ez. Pénzügyi, illetőleg vám- és adó­őrség Összesen (21. czím) 21698700 Személyi járandóságok) Dologi kiadások ) 2115000 22. ez. Lottójövedék 1614000 9. ez. Jogügyi igazgatóságok : 23. ez. Lójövedék 2660419 a) Budapesten: 24. ez. Perköltségek 52600 Személyi járandóságok 61080 25. ez. Állami jószágigazgatóságok és 144044 Dologi kiadások 3253­ számvevőségek

Next