Budapesti Közlöny, 1885. június (19. évfolyam, 124-146. szám)

1885-06-02 / 124. szám

Budapest, 1885. 124. szám. Kedd, junius 2. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...........................20 frt Félévre...............................10 . Negyedévre.............................5 . Egy teljes lap éra 30 kr. BUDAPESTI SZERKESZTŐSÉGI IRODA­­ IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó­ hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdeté­sek: Egy hatodhasábon petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. pénzügyminister, Küchler Vilmos I. oszt. pénzügyi fogalmazót I. oszt. pénzügyi tit­kárrá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister, Okolicsányi Béla pénztárnokot, a szlatinai főbányahivatalhoz fogal­mazóvá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister, dr. Szabó Lajos nagy­ági bányaorvost marosujvári bányaorvossá ne­vezte ki. A m. kir. pénzügyminister, Tosko János kir. bányagyakornokot, az abrudbányai kir. fémbeváltó hivatalhoz hivatal­tisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister, Karácsonyi Gyula pécskai számtartósági írnokot, fehértemplomi kincs­tári uradalmi ispánná nevezte ki. A. m. kir. belügyministeriumhoz, Radinovics Iván egri lakos ügyvédjelölt s cs. és kir. tartalé­kos hadnagy, fogalmazó-gyakornokká nevezte­tett ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Steierlein Gáborné született Lassner Gizella kő­szegi polgári iskolai rendes tanítónőt, jelen állásá­ban végleg megerősítette. Dr. Kirtz Gyula 58-ik zászlóaljbeli szabad­ságolt állományú segédorvosnak a magy. ki­rályi honvédség kötelékéből kérelmezett kilépése, a védkötelezettség teljesítése után, viselt tiszti rend­fokozatának megtartása nélkül, megengedtetett. A pestvidéki kir. törvényszék elnöke, ifj. Valkó Pál nagykőrösi kir. járásbirósági dijtalan joggya­kornokot, a szent­endrei kir. járásbírósághoz se­­gélydíjas joggyakornokká nevezte ki. A fővárosi m. kir. pénzügyigazgatóság, Réthy Sándor számgyakornok-jelöltet díjas számgyakor­nokká nevezte ki. A deési kir. törvényszék elnöke, a bethleni kir. járásbirósághoz rendszeresített segéd-szolgai ál­lásra . Mátis Péter törvényszéki kisegítő napidijas szolgát nevezte ki. Hirdetmény teng­er­ész-jelölteknek a cs. és kir. haditengerészetbe leendő felvétele tárgyában. A cs. és kir. haditengerészetbe több ifjú felvé­tetik tengerészjelöltül. A tengerészjelöltek hivat­­vák tengerészapródokká és a tengerészeti tiszti vizsga kiállása után, a kínálkozó üresedések mérve­ szerint tengerésztisztekké lenni. A tengerész­jelöltül való felvételnél megki-­­vántatik: 1. a betöltött 17-ik, de meg nem haladott 19-ik év; 2. állampolgárság az osztr.-magyar monarchia bármelyik felében; 3. a teljes testi alkalmatosság; 4. a főgymnasiumi vagy főreáliskolai tanulmá­nyok jó eredménynyel történt bevégzése, a­mi érettségi bizonyítvány által igazolandó, vagy az ezzel teljesen egyenértékűnek tekintett valamely tengerészeti iskolai tanfolyam bevégzése; 5. a felvételi vizsga sikeres kiállása. Nagyobb számú folyamodók között első­sorban azok vétetnek figyelembe, a­kik jobb bizonyítvá­nyokkal bírnak. Hasonló képzettség esetén előny­ben részesülnek mégis: 1. oly ifjak, a kik már tengeren, esetleg keres­kedelmi hajókon szolgáltak s ezek közt azok, a kik tengerparti vidékekről származtak; 2. a hadi­tengerész­etnél alkalmazott egyé­nek fiai ; 3. a cs. és kir. hadsereg és mindkét honvédség kötelékébe tartozó egyének fiai és pedig főleg azoké, a kik a sorhadban, az ellenséggel szemben harczi szolgálatot teljesítettek; 4. érdemesült államhivatalnokok fiai. A tengerész-jelöltül való felvétel iránti folya­modványok legkésőbb f. évi augusztus hó végéig a cs. és kir. hadügyministérium tengerészeti szak­osztályához küldendők be, a következő okmányok­kal felszerelve: 1. születési vagy keresztelési anyakönyvi kivo­nattal ; 2. honossági bizonyítványnyal; 3. védhimlőoltási bizonyítványnyal; 4. katonai orvosi bizonyítványnyal a tengerészeti és hadi szolgálatra való testi alkalmatosságról, a melyben a látóképesség különösen megállapítandó és pedig a minden katonai orvos előtt ismeretes ha­­tározmányok szerint. (Tengerészeti szabvány­ ren­­deletek lapja, XII. sz. 1879. év. és a cs. és kir. hadügyministerium 14. osztályának rendelete, 1880. évi február hó 10-én 250. sz. a.) Ezen bizo­nyítvány képesített katonai orvos által állí­tandó ki; 5. a végzett tanulmányokról szóló bizonyítvá­nyokkal és a netalán leírt idegen nyelvek kimuta­tásával ; 6. az atya vagy gyám hitelesen kiállított írás­beli beleegyezésével a hadi­tengerészetbe való be­lépésre nézve; 7. a politikai vagy rendőri hatóság által a fo­lyamodó feddhetlen előéletéről kiállított bizonyít­ványnyal­­­­ 8. azon esetben, ha a folyamodó a sorozásnak­­ magát már önként alávetette volna, az erről szóló­­ kimutatással. Azon pályázók, a­kiktől mellékelt okmányaik után ítélve, a felvételi vizsgálatnak eredményes kiállása várható, a cs. és kir. hadügyministérium tengerészeti osztályánál előjegyzésbe vétetnek, és közülök a szükséges számú egyének a felvételi vizsgálatra meghivatnak. A meghivottak a vizsgálat helyére való utazás, valamint az onnan esetleg viszszautazás költségeit maguk fedezik. A folyamodók kötelesek a kérvény beadásától számítva, a felvételi vizsgára való behivatásukig, minden lakás-változtatást a cs. és kir. hadügymi­­nistérium tengerészeti szakosztályánál bejelenteni. A felvételi vizsgálat kiterjed : I. a számtanra; II. a betűszámtanra; III. a mértanra, sík- és gömb-háromszögtanra; IV. a földrajzra és történelemre ; V. a természetrajzra, természettanra és vegy­tanra ; VI. az ábrázoló mértan és mértani rajzra; VII. a német s egy idegen nyelvre. A felvételi vizsgálat október hó végén Fiumé­ban, a cs. és kir. tengerészeti akadémiánál teendő le német nyelven, egy e czélra kiküldött bizottság előtt, a­mely a tengerészeti akadémia parancsno­kának elnöklete alatt, e tanintézet tanártestületé­ből alakíttatik. Azon pályázók, a­kik a felvételi vizsgálatot ki­elégítő eredménynyel letették, tengerészjelöltekké neveztetnek ki, Fola közp. kikötőbe osztatnak be, és ott a törvényes szolgálat teljesítésére besoroz­tatak. A kinevezés napján a tengerészjelöltek az évi 372 írttal megállapított fizetés, az őket megillető lakpénz, valamint 200 frtnyi ruha- és feszerelési illetmény élvezetébe lépnek, a­melynek első fele a tengerészjelöltté való kinevezés, másik fele a ten­gerész-apróddá történt kinevezés után fizette­tik ki. Egy év leforgása után a tengerészjelöltek a ten­­gerészapródi vizsgát letenni kötelesek, s ennek si­keres kiállása után tengerészapródokká nevez­tetnek ki. Kelt Bécsben, 1885. évi május hóban. A cs. és kir. hadügyministerium tengerészeti osztályától. Pályázat. A liptóujvári m. kir. földmives-iskolánál egy, évi ötszáz forintnyi ösztöndíjjal és nőtlen ember­nek alkalmas szabad lakással javadalmazott — ösztöndíjas segéd állomása betöltendő. Az állomásra oly egyének pályázhatnak, kik magukat a gazdasági tanpályára — különösen Lapunk mai számához egy ír »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next