Budapesti Közlöny, 1885. július (19. évfolyam, 147-173. szám)

1885-07-01 / 147. szám

Budapest, 1885. 117. szám. Szerda, Julius 1. BUDAPESTI H­ÍVA KÖZLÖNY. LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám Előfizetési Á­lak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitön­be iktatandó hivatalos hir-I. emelet, 8. ajtó, házhoz hordva: Egész évre........................ 20frt detések díjjal előlegesen beküldendők , még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— Kiadó­hivatal : Félévre............................. 10— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. Ferencziek tere, Ath­enaeum-épület. Negyedévre........................5­0 bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül-Eng­­eljee lap ára 30 kr dende. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1885. évi XXVi. TÖRVÉNYCZIKK a vizjogról. (Szentesítést nyert 1885. évi junius hó 14-én. ) Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1885. évi junius hó 23-án.) (Folytatás.) 89. §. A választmány, szemben a társulattal, köteles azon korlátozásokhoz alkalmazkodni, melyekhez képviseleti joga, az alapszabályok vagy közgyűlés határozatok által kötve van. 90. §. A közgyűlés évenként legalább egyszer összehí­vandó. A közgyűlés tárgyai minden meghívásban kiteendők. Érvényes határozat csakis a meghívó­ban kijelölt tárgyak felett hozható. Kivételnek e tekintetben az oly indítványra nézve van helye, mely újabb közgyűlés összehívása végett létezik. 91. §. A társulat szavazattal bíró tagjainak egy har­madrésze a közgyűlés egybehívását, az ok és czél kijelölése mellett. írásban bármikor követelheti. Ha e kívánságnak az összehívásra jogosított kö­zeg az írásbeli kérelem átvétele napjától számí­tandó nyolc­ nap alatt meg nem felel, az érdekel­tek kérelmére a közgyűlés összehívását a köz­munka- és közlekedésügyi miniszer, illetőleg a társulat mellé rendelt miniszeri megbízott (117. §.) eszközli. 92. §. Azon tárgyak, melyek felett minden esetben a közgyűlés határoz, a következők: 1. az alapszabályok megállapítása és módosí­tása; 2. a foganatba veendő munkálatok terve­zete; 3. a társulati tisztviselők, szolga­személyzet és gátőrök létszámának, díjazásának, úgyszintén a választmány és tisztviselők hatáskörének és egy­máshoz való viszonyának megállapítása; 4. az elnök és választmány megválasztása, elő­mozdítása és felmentése; 5. a számadások megvizsgálása; 6. a költségvetés megállapítása; 7. a kölcsönök felvétele; 8. a tartaléktőke és a pénzek mikénti elhelye­zése; 9. a társulat feloszlása. A kölcsönök felvételéhez az összes érdekeltek átalános többsége szükséges, ha azonban az első közgyűlés nem lenne határozatképes, az e végből ismét egybehívott közgyűlésen a jelenlevők hatá­roznak. A társulat feloszlásához ellenben minden­kor az összes érdekeltek kétharmad többsége szük­séges. 93. §. Az alapszabályok módosítására, a társulat fel­oszlására és a költségvetésre vonatkozó közgyűlési határozatok a közmunka- és közlekedésügyi mi­niszer jóváhagyása után, a kölcsönök kötésére vo­natkozó közgyűlési határozatok pedig a közmunka- és közlekedésügyi miniszernek a pénzügyminis­­zerrel egyetértő jóváhagyása után emelkedik jog­erőre. A következő évi költségelőirányzat és a társu­lati kiadások fedez­ési módja iránti közgyűlési ha­tározat a megelőző év október 15-ig a társulat mellé rendelt megbízott (117. §.) útján jóváhagyás végett a közmunka- és közlekedésügyi miniszer­­hez felterjesztendő. Ezen határidőnek kellőleg nem igazolt elmu­lasztása vagy a jelen §-ban említett közgyűlési határozatoknak miniszeri jóváhagyás nélküli vég­rehajtása esetére a közmunka- és közlekedés­­ügyi miniszer által az illető társulat tartalék­­alapjának javára eső 500 forintig megbírságol­ható. A felterjesztett költségelőirányzat iránt a mi­niszer, a társulat mellé rendelt megbízotthoz tör­tént benyújtástól számítva, 60 nap alatt határoz. Ha a miniszer ezen idő alatt nem nyilatkoznék, a költségelőirányzat helybenhagyottnak tekin­tendő. 94. §. A választmány a társulat ügyeit vezeti és annak az összes társulati tisztviselők alá vannak ren­delve. • Megválasztja a társulat összes tisztviselőit, el­lenőrzi azok működését, főleg pedig a társulati pénztár kellő kezelését, kötelessége átvizsgálni a társulat könyveit, iratait s pénztárát s teljesíti áta­­lában mindazt, a­mit a jelen törvény, a kormány rendeletei és az alapszabályok, valamint a közgyű­lés egyes határozatai reá ruháznak. A választmány kötelességének pontos teljesíté­séért annak tagjai felelősek. 95. §: A társulati tisztviselők választása ellen a társu­lati érdekeltek a választások megejtésétől számí­tott 15 nap alatt a közmunka- és közlekedésügyi miniszerhez folyamodhatnak, ki törvényes és ala­pos okoknál fogva a választásokat akár egyenként, akár összeségükben megsemmisítheti, mely eset­ben a megsemmisítés által megüresedett állomások haladék nélkül betöltendők. 96. §. A társulatok tisztviselői személyzete az igazga­tóból, főmérnökből (mérnökből), a szükséges számú szakaszmérnökökből, pénztárnokból, ellenőrből s a szükséges segédszemélyzetből áll. Az igazgató és a főmérnök (mérnök) rendsze­rint fegyelmi határozat vagy bűnvádi ítélet alap­ján bocsáthatók el; a társulati elnöknek azonban, ha ebben a választmánynak az összes tagok 2/3 része hozzájárulásával alkotott határozatával tá­­mogattatik, jogában áll a szolgálati viszonyt egy évi felmondás útján bármikor megszüntetni. A kisebb társulatoknak a közmunka- és közle­kedésügyi miniszer megengedheti, hogy a­mennyi­ben anyagi helyzetüknél fogva mindezen tisztvi­selőket nem alkalmazhatnák, feladataik megoldá­sának koc­káztatása nélkül a körülményekhez képest kevesebb tisztviselőt is alkalmazhas­sanak. 97. §: Az igazgató a társulati igazgatást vezeti s uta­sításait a választmánytól, illetőleg annak együtt nem léte esetén az elnöktől veszi. A műszaki teendőket a főmérnök (mérnök) végzi. Főmérnöknek (mérnöknek) csak az választható, ki mérnöki oklevéllel bír és vízszabályozási, vagy ár­­mentesítési építkezéseknél töltött két évi gyakor­latot, a szakaszmérnöknek azonban földmérői oklevéllel ellátott egyén is megválasztható, ha két évi gyakorlatot igazol. (Folytatjuk.) Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Szmrecsányi Darius- zsak,Árvamegye főispánjának, ötven évre terjedő buzgó és hű szolgálatai közben szerzett érdemei elismeréséül, Szent-István­­rendem kiskeresztjét díjmentesen adomá­­nyozom. Kelt Bécsben, 1885. évi április hó 29-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Schmausz Endrének, Bács-Bodrogmegye alispánjának, a köz­ügyek és közszolgálat terén szerzett szá­mos és kiváló érdemei elismeréséül, III-ad osztályú vaskoronarendemet dijmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1885. évi junius hó 4-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Bőhm Lajos magyar államvasuti aradi állomás­főnöknek, buzgó és sikeres szolgálatai elismeréséül, a koro­nás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1885. évi junius hó 18-án. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Lapunk mai számához háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next