Budapesti Közlöny, 1885. augusztus (19. évfolyam, 174-197. szám)

1885-08-01 / 174. szám

Budapest, 1885. 174. szám. Szombat, augusztus 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...... 20 írt Félévre ....... 10 ̇ Negyedévre........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegesen beküldendők , még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdíj és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. ^-------------------------— ___ Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ: A császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi Julius Iló 23-án kelt legfelső elhatározásával, csépini Adamovich Brankot, gróf Kielmansegg Edét, lovag Pienczykow-Pienczykowski Militon Valért, magyar-gyerő-monostori báró Kemény Ákost és tecsői Móricz Aladárt, cs. kir. theresianumi nö­vendékeket, cs. kir. apródokká legk. kinevezni mél­­tóztatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Zsengey Anna prestai állami elemi iskolai rendes tanítónőt, jelen állásában véglegesen megerő­sítette. Kiskorú Reich igazabban Heradek József jászberényi illetőségű ugyanottani lakos vezeték­nevének »Eadó«-ra kért átváltoztatása, folyó évi 39.922. számú belügyministeriumi rendelettel meg­engedtetett. Schnei­der János csepeli illetőségű ugyan­ottani lakos saját, úgy János, Béla és Dezső kisk. gyermekei vezetéknevének »Szabó«-ra kért átvál­toztatása, I. évi 40,116. számú belügyministeriumi rendelettel megengedtetett. Kisk. Smekóczki Károly komáromi illetőségű debreczeni lakos vezetéknevének »Komáromi«-ra kért átváltoztatása, f. évi 40.153. számú belügymi­nisteriumi rendelettel megengedtetett. A m. kir. ministerelnök, Buchwald Sándor bu­dapesti vasbutor-gyárosnak, a magyar korona or­szágai egyesitett czimerének használhatását, az 1883. XVIII. t.-cz. alapján megengedte. A Nyitra város területén az 1884. évi XVII. t.-cz. 122. §. értelmében létesített ipartestület alap­szabályai, a földmiv.-, ipar- és keresked.-ügyi m. k. ministerium által, f. évi 39,891. sz. alatt, a jóvá­hagyási záradékkal elláttattak. Azon szülők vagy gyámok, a­kik fiaikat vagy gyámoltjaikat a császári és királyi keleti akadé­miába felvétetni óhajtják, ez iránti szabályszerü­­leg bélyegzett, a cs. és kir. közös külügyministe­­riumhoz Bécsben czimzett folyamodványaikat id­én augusztus hó 31-éig az akadémia igazgatósá­gához nyújtsák be. A felvétel előfeltételei a következők: osztrák vagy magyar állampolgárság, valamely osztrák vagy magyar gymnasiumban nyert érettségi bizo­nyítvány , a német és franczia nyelv teljes isme­rete, valamint az osztrák-magyar monarchiában élő nyelvek közül legalább egynek folyékonyan beszélése. A folyamodványhoz csatolandók: 1. keresztlevél vagy születési bizonyítvány; 2. egészségi bizonyítvány; 3. himlőoltási bizonyítvány; 4. a jó sikerrel bevégzett gymnasiumi tanulmá­nyokról szóló összes bizonyítványok, ide értve az érettségi bizonyítványt is; 5. az osztrák-magyar monarchiában élő nyelvek közül egynek és a franczia nyelvnek megtanulá­sáról szóló bizonyítványok; 6. a szülő vagy gyám nyilatkozata, hogy a meg­határozott fizetéseket teljesíthetni fogja. A megszabott felvételi vizsgára, mely a cs. és kir. keleti akadémia épületében október hó elején egy később meghatározandó napon fog megtar­tatni, csak azon pályázók fognak bocsáttatni, kik a fent említett bizonyítványokat kellően becsa­tolták. A felvételi vizsga tárgyai a követ­kezők: I. Szóbeli vizsgálat: Általános történelem a westphaliai békétől az 1856. évi párisi congressusig, különös tekintettel az osztrák-magyar monarchia történelmére. II. írásbeli vizsgálat : a) német dolgozat egy adott tárgy felett; b) fordítás francziából németre; c) fordítás németből francziára. A pályázó felvétele fölötti határozat, a cs. és kir. közös külügyministerium, illetőleg ezen mi­nisterium részéről a cs. és kir. keleti akadémiához kiküldöttül kinevezett tisztviselő által hozatik. Egy növendék évi ellátási díja 1300 frt és oszt­hatatlan átalányt képez, mely félévi részletekben, ugyanis október hó 1-én és márczius hó 1-én a cs. kir. Theresianum pénztáránál előre fizetendő. Ezenkívül az akadémiába való belépés alkalmá­val egyszer mindenkorra 120­0. ért. forintnyi be­rendezési járulék fizetendő, továbbá kö­teles a nö­vendék a meghatározott fehérneműt, lábbelit és ruházati czikkeket magával hozni. A fent említett díjban a növendék teljes felsze­relési és ellátási költségei, valamint minden úgy­nevezett mellékes kiadás­ben foglaltatik. A legfelső meghatalmazás alapján állami dota­­tiókká átalakított akadémiai alapítványi helyek kiosztása, melyek serkentő jutalmak gyanánt az intézet legkitűnőbb növendékeinek, még pedig a vagyontalan jelölteknek a vagyonosok feletti el­sőbbségével adományoztatak, — minden iskola­év bezártával, esetleg az első félév végével történik. Az akadémia azon növendékei, kik ilyen alapít­ványi helyet élveznek, az üresedésbe jövő rendszere­sített consuli növendéki állomások betöltésénél el­sőbbséggel bírnak, ellenben azok, a­kik öt évi aka­démiai tanfolyam alatt alapítványi helyet el nem nyerhettek, csakis az előbbiek elhelyezése után és a mutatkozó szükséglethez képest fognak a consuli növendéki állomások betöltésénél alkalmazásba vétetni. Kelt Bécsben, 1885. évi április hó 1-én. A cs. és kir. keleti akadémia igazgatósága. NEMHIV­AT­ALOS RÉSZ. Saxlehner András budapesti lakos és keserű-viz­­forrás-tulajdonos, a honvédségi kórházak részére 5000 palac­k Hunyady János keserű-vizet aján­lott fel. A m. kir. honvédelmi minister nevezett forrástulajdonosnak, ezen hazafias adományáért őszinte köszönetét és elismerését nyilvánította. Pályázati hirdetmény a császári és királyi keleti akadémiába az 1885 186. iskolai évben felveendő növendékek számára. Az 1885 186. iskolai év kezdetével a császári és királyi keleti akadémiába 8—10 fizető növendék vétetik fel. A Tetősek állása és a mezőgazdasági állapot 1885. évi julius hó 21-től julius h­d 27-ig. (A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministe­­rium állandó gazdasági tudósítóitól beérkezett jelentések alapján.) I. Felvidék. Abauj-Tornamegye csereháti, gönczi, kassai és füzéri közép járásaiban a száraz, kedvező idő foly­tán az aratás gyorsan halad, a behordás már meg­kezdetett, helyenkint a cséplés is folyamatban van . búza középen aluli, a szem apadt; a korai rozsok ritkák, szorult szeműek, a zab gyengén fizet; az árpa szeme sárga, legelők a gyakori esők folytán megjavultak; a gyümölcsösökben a nagy széllel jött zivatarok sok kárt tettek; a kapásnövények szépen fejlődnek, jó termés várható ; a hasznos há­ziállatok közül a sertések helyenkint hullanak. Árva megye námesztói és trsztenai járásaiban az őszi vetések érésükhöz közelednek, a tavasziak megjavultak, de kissé ritkák, középtermés vár­ható ; szénakészítés most folyik ; rétek a gyakori esőzések folytán szép zöldek, úgyszinte a legelők is; kapásnövények közül a burgonya kitűnő ter­mést igér, a lapályos részeken azonban rothadni kezd; káposztaültetvények szépen fejlődnek; a hasznos háziállatok egészségesek. Bars megye verebélyi, lévai, oszlányi, alsógarami és aranyos-maróti járásaiban az ősziek aratása he­lyenkint már befejezettnek tekinthető; a termés átalában közép; az árpa megsárgult és aszott szemű; a kaszásnövények a gyakori esők folytán megjavultak, sarja is szépen mutatkozik; a kapás­ültetvények gyorsan fejlődnek, jó termés várható, ugyszinte a szőlő és gyümölcsből is; a hasznos háziállatok közül a birkák itt-ott bélhurutban hul­lanak. Bereg megye felső tiszaháti, munkácsi, vereczkei és felvidéki járásaiban az aratás még folyamatban van, az ősziekből gyenge középtermés várható, a Lapunk mai számához egy ír »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next