Budapesti Közlöny, 1885. október (19. évfolyam, 223-249. szám)

1885-10-01 / 223. szám

Budapest, 1885. 223. szám. Csütörtök, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre............................20 frt Félévre.................................10 . Negyedévre..............................5 . Egy teljes lap ára 30 kr. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. KIADÓ­HIVATAL. . Ferencz­­ek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. I Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Waschek Ferencz nyu­galmazott pénzügyőri főbiztosnak, sokévi hű és buzgó szolgálata elismeréséül a koronás arany érdemkeresztet adományozom, és e részben Ferencz József rendem kanczellár­­ját egyúttal kellőleg utasitom. Kelt Pozsegán, 1885. évi szeptember hó 12-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, dr. Ruzsicska Kálmán zalamegyei kir. tanfelügyelőt jelen állásában végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Falusi Mátyás hevesmegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot, jelen állásában végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Galle József szatmármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot, jelen állásában végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Varga Alajos mohácsi ügyvédet, a mohácsi isko­lák részére ideiglenes iskolalátogatóvá nevezte ki. A pécsi m. kir. pénzügyigazgatóság, Ritzl Antal napidíjas irodagyakornokot, pénzügyigazgatósági irodasegédtisztté nevezte ki. A soproni m. kir. pénzügyigazgatóság, Alasztits Ádám zala­egerszegi kir. adóhivatali gyakornok­jelöltet díjtalan gyakornokká nevezte ki. Buchstrhum Mór aradi illetőségű budapesti lakos Dávid (Dezső) nevű kiskorú fia vezetéknevé­nek »Boros«-ra kért átváltoztatása, I. évi 51.292. számú belügyministeriumi rendelettel megenged­tetett. Bachrach (Bachrach) József budapesti ille­tőségű ugyanottani lakos vezetéknevének a Bék­«-re kért átváltoztatása, f. évi 51,471. számú belügy­ministeriumi rendelettel megengedtetett. A földmi­velés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 52,284 sz. alatt kelt rendeleté­vel megengedte, hogy Szabolcsmegye területéhez tartozó Nagy-Kalló községben, a f. évi szeptem­ber hó 30-ára esett országos vásár, ez évben kivé­telesen október hó 8-án tartassák meg. A kisfaludi önkéntes tűzoltó egylet alapsza­bályai, a m. kir. belügyministerium által, f. évi 51,319. sz. alatt, a bemutatási záradékkal ellát­tattak. A kuczurai olvasó egylet alapszabályai,am. kir­­belügyministerium által, f. évi 51,403. sz. alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A beszterczebányai ügyvédi kamara részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint Háncsok Árpád zólyomi ügyvéd elhalálozása következtében a ka­mara lajstromából kiterültetett, és irodája részére a halasztatlan teendők teljesítésére Drottner Pál zólyomi ügyvéd neveztetett ki gondnokul. A pozsonyi ügyvédi kamara részéről ezennel közhírré tétetik, hogy elmebeteg Hern Béla volt nagyszombati ügyvéd elhalálozása következtében a kamara lajstromából kiterültetett, s irodája részére gondnokul eddigi gondnoka Borovánszky Ede nagyszombati ügyvéd továbbra is kirendeltetett, nemhivatalos rész. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Sprinczi Mór pozsonyi építőmesternek, ki a récse­i róm. kath. iskola egyik tantermét saját költségén bebutorozta, köszönetét nyilvánította. Az országos kiállítás kitüntetései. (Folytatás.) IX. CSOPORT. Bor és egyéb szeszes italok. 1. Díszoklevél. Gróf Andrássy Gyula, Budapest. Kitűnő tokaj­­hegyaljai boraiért. Báró Apor Károly, M.-Vásárhely. Kitűnő mi­nőségű rajnai rizling- és tramini boraiért. Dom­ány József, Arad. Kitűnő boraiért, kivitel- és versenyképességéért. Dreher Antal, Budapest. Kitűnő minőség-, nagy­­bantermelés- és kivitelképességért. Első magyar részvényserfőződe, Budapest. Ki­tűnő minőség-, nagyban termelés- és kivitelké­pességért. Erdélyi pincze-egylet, Kolozsvár. Kitűnő minő­ség-, és szakszerű kezelésért. Első temesvári szeszfőző és finomító részvény­­társaság, Temesvár. Kitűnő minőség-, kivitel és versenyképességért. Hammersberg Jenő, Ó-Liszka. Kitűnő tokaj­­hegyaljai boraiért. Kommer Ferencz, Budapest. Kitűnően kezelt boraiért. Leidenfrost testvérek, Léva. Új ipar meghono­sítása­, kitűnő minőség-, kivitel- és versenyképes­ségért. Neumann testvérek, Arad. Nagyban termelés-, verseny- és kivitelképességért. Paget János, Gyéres. Kitűnő erdélyi boraiért és az erdélyi bortermelés előmozditása körül szerzett érdemeiért. Dr. Szabó Gyula, Miskolcz. Kitűnő tokaj-hegy­­aljai boraiért. Báró Vay Sándor, Golop. Kitűnő tokaj-hegyal­­jai boraiért és az okszerű hegyaljai bortermelés terjesztése körül szerzett érdemeiért. 2. Kiállítási nagy érem. Ágoston József, Budapest. Jó vörös boráért. Adamovich Sándor, bortermelő, Újvidék. Kitű­nő fehér- és vörös boráért és kitűnő szilvoriu­­máért. Adler Samu, Skacza. Kitűnő termelésért. Adriány Gyula, bortermelő, Tolcsva. Kitűnő fe­hér aszú boráért. Almásy Ádám, Neszmély. Kitűnő fehér pecse­nye-boráért. Alster Mór, Récse. Jeles 1862-iki fehér boráért. Altmann Adolf, szeszfőző, Csácza. (Trencsén­­megye). Kitűnő termelésért. Ambrózy Nándor, S.-A.-Ujhely. Jó 1875. és 1880-iki szomorodni boráért. Gróf Andrássy Dénes uradalma, K.-V.-Váralja. Kitűnő aszú boráért. Andrényi Károly és fia, Arad. Jeles boraiért. Androvits Imre, Veszprém. Kitűnő fehér asztali boráért. Gróf Apponyi Károly hőgyészi uradalma (Tol­namegye). Kitűnő fehér burgundi-, sárfehér- és vörös aszú boraiért. Gróf Apponyi Sándor, Lengyel (Tolnamegye). Kitűnő vörös oporto boráért. Artzt Pál-féle pinczészet, Brassó. Kitűnő fehér rizling-, muskat- és steiniger boráért. Báró Augusz Imre, Szegszárd. Kitűnő 1874. és 1878- iki fehér boraiért. I. Baranyai bor-nagykereskedés és pezsgő-gyár (Littke L.), Pécs. Kitűnő fehér boráért és kitűnő pezsgőjéért. Baranyamegyei gazdasági egyesület gyűjtemé­nyes kiállítása. Résztvevők: Asztalos Nándor, la­katos. Jó boraiért. Baltin János. Jó fehér asztali boráért. Beierlein János, körjegyző. Jeles fehér asztali boráért. Bubregh Antal, ügyvéd. Jeles 1880-iki fehér szkokói boráért. Driesz Lajos. Jó fe­hér asztali boráért. Hauer György, földmives. Jó fehér asztali boráért. Herendy Kálmán, néptanító. Jó fehér- és vörös asztali boraiért. Horváth József, földmives. Jó fehér asztali boráért. — Jantsits Sándor, tisztviselő. Kitűnő fehér muskotály­, és vörös boraiért. Jeszenszky Ferencz, földbirtokos. Jeles fehér asztali boráért. Jeszenszky Zoltán, földbirtokos. Jó fehér olasz rizling boráért. Kar­dos Kálmán, földbirtokos. Kitűnő 1875-iki vörös boráért. Károly Ignácz, plébános. Kitűnői szkokói fehér boráért. Kindl Ferencz, lakatos. Kitűnő 1879- iki fehér szkokói boráért. Klics József, föld­mives. Jó fehér asztali boráért. Krausz Jakab, keres­kedő. Jó sárfehér boraiért. Lendvay József,földmives. Jó kadarka boráért. Lukrits István törv. biró. Jeles 1878-iki fehér szkokói boráért.Marossy Ignácz, kör­jegyző. Jó fehér asztali boráért. Märtz József, földmi­ves. Jó vörös kadarka boráért. Mayer Antal, magánzó. Jófehér kálváriai boráért. Mayer Nándor, magánzó. Jeles 1872-iki fehér szkokói boráért. Nagy Ká­roly, gazdatiszt. Kitűnő fehér bajor- és sárfehér boraiért. Németh József, ügyvéd. Jeles fehér asz­tali boráért. Ors Gáspár, czipész. Jeles 1883-iki Lapunk mai számához háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next