Budapesti Közlöny, 1885. december (19. évfolyam, 275-298. szám)

1885-12-01 / 275. szám

Budapest, 1885. 275. szám. Kedd, deczember 1 BUDAPESTI H­IVATALOS KÖZLÖNY, LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vág, helyben házhoz hordva: Egész évre ......................20 írt Félévre................................ 10 » Negyedévre...........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodh­asábOs petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 18 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi no­vember hó 23-án kelt legfelső elhatározásával degk. megengedni méltóztatott, hogy magyar­­szögyényi és szolga-egyházai Szögyényi-Marich László első osztályfőnök a közös külügyminisze­­riumban, a japáni Felkelő Nap-rend nagyszalagját elfogadhassa és viselhesse. a császári és Apostoli királyi Felsége, I. évi no­vember hó 24-én kelt legfelső elhatározásával, Edelmann Ede arad­ csanádi 11-ik honvéd-zászló­­aljbeli hadnagyot, a m. kir. honvéd-gyalogság tett­leges állományában, 1885. évi október hó 31-től számítandó ranggal, kegyelemből és kivételesen főhadnagygyá kinevezni méltóztatott. Br. Fejérváry Géza, s. k. A pozsonyi m. kir. pénzügyigazgatóság, Kánya Aladár számgyakornokot, a zsolnai m. kir. adóhi­vatalhoz VI. oszt. ideiglenes minőségű adótisztté nevezte ki. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister, f. évi 3980. évi. sz. alatt, a következő rendeletet bocsátotta ki, — am. kir.­­postatakarékpénztár és közvetítői hivatalai teendőinek és ügykörének sza­bályozása tárgyában. (Folytatás.) IV. FEJEZET. A betét-könyvecskéről. A betét-könyvecske általában. 23. §. Minden egyes betét-könyvecskének külső czim­­lapja a postatakarékpénztár c­égével, összes lapjai pedig már előzetesen géppel átvert ugyanazon egy számmal vannak ellátva. A betét-könyvecske a római számokkal jelzett első oldalain a törvény s jelen rendeletből merített tudni­valókat, ezekhez csatlakozólag a teljesített aláírás után kivágandó belépti nyilatkozatot, to­vábbá az 1 arab számmal jelzett törzslapot, mely a betevő személyére vonatkozó adatokkal és annak aláírásával kitöltendő, és végre a takarék­betétek és visszafizetések bejegyzésére szánt 2—19. arabs számokkal jelzett lapokat tartalmazza. A betét-könyvecske részint csupán magyar, ré­szint pedig magyar és horvát, illetőleg, német, tót, román, szerb, ruthén és olasz nyelven adatik ki. A betét-könyvecske kivétel nélkül csak névre állíttatik ki, és a betevőnek az első betét alkalmá­val kiszolgáltatik. Mindegyik betevő megszerzési joga egy könyvecs­kére van szorítva. 24. §. Ugyanazon egy betevőnek egynél több betét­könyvecskét szerezni, vagy ugyanazon egy betevő nevére egynél több betét­könyvecskét kiállítani tilos. E tilalom áthágása esetében az illető betevő a második és a többi betét-könyvecskékre betett ösz­­szegek után járó kamatok élvezetétől még akkor is elesik, ha az első betét-könyvecskének tőke­követelése az 1000 frtot el sem érné. Ezenkívül a második és a többi könyvecskék hivatalból megsemmisíttetnek, az abban, illetőleg azokban bejegyzett összes takarék-betétek pedig az első könyvecskébe h­atnak át, a­melynek a ki­állítás kelte szerint legkorábban kiadott, egyenlő keltezés esetében pedig a legkisebb takarék-ösz­­szeggel bíró könyvecske tekintetik. Az ekként átírt összegeknek 1000 frt erejéig terjedő része csak az átírás napját követő hó 1-től illetőleg ugyanazon hó 16-tól kezdve kamatozta­tak, az 1000 frtot meghaladó részéből pedig, ha az e czélra elegendő, a betevő számlájára a 3. §-ban említett értékpapírok, a 42. §-ban körülírt eljárás szerint vásároltatnak. A betét­ könyvecske minden évben egyszer a posta­takarékpénztárhoz beküldendő. 25. §. Azon czélból, hogy az év végével lejárt kama­tokat tőkésítés végett a takarék-könyvecskébe be­írni és emezt a közvetítő hivatalok által az év fo­lyama alatt eszközölt bejegyzésekre nézve felül­vizsgálni lehessen, minden egyes betevő köteles betét­könyvecskéjét minden évben egyszer, még­pedig az előző évet követő márczius hó végéig a postatakarékpénztárhoz, bármely közvetítő hivatal útján beküldeni. Az e czélra jelentkezőnek az illető közvetítő­ hi­vatal az általa bevonandó takarékkönyvecskéről a 10. számú átvételi elismervényt átadni, a köny­vecskét magát pedig ajánlott levél gyanánt kezelni tartozik. Ha a betevő tizennégy (14) napon belül köny­vecskéjét vissza nem kapná, azt az említett átvé­teli elismervény alapján bármely közvetítő hivatal útján reclamálhatja, ugyanez szabadságában áll­­ván a 28. és 29. §-okban körülírt esetekben is. Eljárás névváltoztatások esetében. 26. §. Ha valamely betevő bármely oknál fogva ható­sági engedélylyel, más vezetéknevet vett volna fel, köteles az ezen névváltoztatást valamely közvetítő hivatalnál a betét-könyvecske bemutatása mellett bejelenteni. A közvetítő hivatal ily esetben a betevő által, a 2. számú nyomtatványon belépti pót­nyilatkozatot állíttat ki, s azt a postatakarékpénztárhoz 11. sz. nyomtatványon teendő jelentéssel beküldi, az illető betétkönyvecske törzslapján pedig a régi aláírás alá az újat veteti fel, melyet az illető postaalkalmazott aláírásával s a postahivatal helyi és kerti bélyeg­zőjének lenyomatával megerősít. Téves vagy hibás bejegyzések. 27. §. Ha a posta­alkalmazott valamely neki bemuta­tott betét­könyvecskében vakarást vagy javítást venne észre, erről az illető betét­könyvecske s a bejegyzés adatainak pontos felsorolása mellett a 11. sz. nyomtatványon a postatakarékpénztárnak jelentést tenni tartozik; a betétkönyvecskét azon­ban a féltől elvenni nem szabad, az esetleges be­tétet szabályszerűen át kell venni s bevezetni. Ha azonban a betét-könyvecskében a hamisítás világos jeleit lehet látni, akkor az a betevőtől a 10. sz. elismervény kiszolgáltatása mellett azonnal át­veendő s további eljárás végett a postatakarék­pénztárnak beküldendő. Eljárás a betét-könyvecske átruházása esetében. 28. §. Ha valamely betevő könyvecskéjét más sze­mélyre átruházni kivánná, köteles e szándékának bejelentése végett az engedményes kíséretében egy közvetítő hivatalhoz fordulni. A posta­alkalmazott ily essetben a 12. sz. nyom­tatványon jegyzőkönyvet vesz fel, mely alkalom­kor, minthogy minden egyes betevő csak egy be­tét-könyvecskével birhat, az engedményestől meg kell kérdeznie, ha váljon nevére szóló postataka­rékpénztári betét-könyvecskével bir-e , igenlő eset­ben annak felmutatására fel kell szólítani, s az ab­ban foglalt tőke­követeléshez az engedményezett könyvecske szerinti követelést hozzá kell adni, s ha a két követelés összevéve az 1000 frtot meg­haladná, az engedményest ezen körülményre fi­gyelmessé kell tenni, s tőle az 1000 frtot megha­ladó részösszeg iránt való rendelkezést bekívánni. Az engedményes ez esetben kívánhatja, hogy a feleslegért — ha az arra külömben elegendő — számára értékpapírok vásároltassanak, hogy az vagy neki, vagy egy harmadik személynek vissza­fizettessék. Az engedményes által kifejezett ebbeli kíván­ságot a j. könyvbe pontosan fel kell venni,ha pedig az engedményes postatakarékpénztári betét-köny­vecskével nem bír, ezen körülményt is a »már« szó kihúzása által ki kell tüntetni, a posta-alkal­mazott az így kiállított j. könyvet a betevővel, va­lamint az engedményessel aláíratja, s saját névalá­írásával, továbbá hely- és kerti bélyegzőjének le­nyomatával megerősíti. Ennek megtörténte után az átruházandó betét­könyvecskét a betevőtől átveszi, s arról a 10. sz. nyomtatványon átvételi elismervényt állít ki, azt az engedményessel aláiratja, s neki oly figyelmezte­téssel átadja, hogy az esetleg részére kiállítandó új betét-könyvecske átvételénél magát ezen átvé­teli elismervénynyel igazolni tartozik. A betevőtől átvett betét-könyvecske a felvett jegyzőkönyvvel együtt a 11. sz. nyomtatványon Lapunk mai számához egy ír »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next