Budapesti Közlöny, 1886. január (20. évfolyam, 1-25. szám)

1886-01-01 / 1. szám

Budapest, 1886. 1. szám Péntek, január 1 HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak , naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...... 20 frt Félévre.................................10 ̇ Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám 1. emelet, 8. ajtó. Kiadó­hivatal : Ferenczi­ek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegesen beküldendők , még­pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Fischer Ignácz buda­pesti porezellánfestő és majolikagyárosnak, a műipar terén kifejtett közhasznú tevé­kenysége elismeréséül, Ferencz­ József-ren­­dem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Gödöllőn, 1885. évi deczember hó 27-dikén. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Hr. Ivekovic Ferenczet, a zágrábi nemesi konviktus igazgatóját, czimzetes kanonokot és egyetemi tanárt, valamint Vrevc Gyula alesperest és oklói plébánost, a zágrábi székesegy­házi káptalanhoz mester-kano­nokokká nevezem ki. Kelt Gödöllőn, 1885. évi deczember hó 25-dikén. Ferencz József, s. k. Bedekovich Kálmán, s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly, s. k. Magyar országos pénzügyministerem előterjesztése folytán, Zimányi Károly pénzügyi tanácsosnak, saját kérelmére lett nyugalmaztatása alkalmából, a királyi taná­csosi czimet díjmentesen adományozom. Kelt Gödöllőn, 1885. évi deczember hó 20-án. Ferencz József, s. k. Gróf Szapáry Gyula, s. k. Magyar országos pénzügyminiszerem elő­terjesztése folytán, Vincze László pénzügyi tanácsosnak és adófelügyelői helyettesnek, saját kérelmére tett nyugalmaztatása alkal­mából, sok évi hű és sikeres szolgálata el­ismeréséül, a királyi tanácsosi czímet díj­mentesen adományozom. Kelt Gödöllőn, 1885. évi deczember hó 24-én. Ferencz József, s. k. Gróf Szapáry Gyula, s. k. Magyar országos pénzügyministerem elő­terjesztésére, dr. Denk Osvát pénzügyi tanácsost s nagyszebeni pénzügyigazgatói helyettest, a királyi tanácsosi czim dij men­tes adományozása mellett, temesvári pénz­ügyigazgatóvá kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1885. évi deczember hó 19-dikén. Ferencz József, s. k. Gróf Szapáry Gyida, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legk. kinevezni méltóztatott, szemecki lovag Daublebsky Mór altábornagyot, a hadi-iskola parancsnokát, — vezérkari főnöki helyettessé; Merta Manó vezér-őrnagyot, az 1. hegyi dandár parancsnokát, — a hadi-iskola parancsnokává; továbbá: preanfoldi Stonng Károly várakozási illetékkel számí. szabadságolt ezredesnek a békeállomány­­ban, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni, és neki ez alkalommal a czimzetes vezérőrnagyi jelleget díjmentesen ado­mányozni ; Prokopp Vilmos alezredesnek a 9. sz. gy.­ezred­­ben, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját kertére elrendelni, és ez alkalommal sok évi, háborúban és békében egyaránt hű szolgálatai el­ismeréséül, a czimzetes ezredesi jelleget díjmen­tesen adományozni. Roschanz István 1. oszt. századosnak a 33. sz. gy.­ezredben, a fölül­vizsgálat alapján »csapatszol­gálatra képtelen, helyi szolgálatra alkalmas« gyanánt, az őrnagyi helyi alkalmazásra való elő­jegyzés fentartásával nyugalomba helyezése al­kalmából a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen adományozni; azután az alább nevezett 1. oszt. százado­soknak őrnagyi helyi alkalma­zásra való előjegyzését elrendelni és pedig: Kráner Józsefnek, a 62. sz. gy.-ezredben; Ziegel Józsefnek, a 40. sz. gy.-ezredben; szemegyi báró Günther Henriknek a 43. sz. gy.­­ezredben, és Reschel Antalnak a komáromi tüzér-szertárnál; továbbá adományozni: a tiroli árvíz alkalmával kiváló odaadás és kitartással teljesített jeles szolgálataik el­ismeréséül : akat. érdemkeresztet: mühleni és sicbelburgi lovag Móri Alajos 1. oszt. századosnak; a következő hadnagyoknak: Stenczel Károlynak és Soratroy Albinnak, — a tiroli vadász­ezredben; a koronás e­züst érdemkeres­ztet: a következő al­vadászoknak: Mallaun Gebhardnak, és­­ Zimmermann Györgynek; azután Strimmer Károly alvadásznak; az ezüst érdemkeresztet: Jaitner Konrád szakaszvezetőnek; a következő al­vadászoknak: Würtemberger Mihálynak, és Pangrazzi Péternek; azután Krismer Alajos vadásznak,­­ a tiroli vadász­­ezredben; azután elrendelni, hogy ugyanez alkalomból Romagnolo Félix főhad­nagynak ugyanezen ezredben, a legfelső megdi­csérő elismerés kimondassák; Seidl János kat. nyugdíjasnak az általa a nyug­állományban előbb viselt főhadnagyi rangfokoza­tot legfelső kegyelemből újra adományozni; Christen Ernőnek a polgári uszodák és fürdő­intézetek igazgatójának Prágában, a cs. és kir. hadseregben általa előbb viselt hadnagyi rangfo­kozatot még pedig »szolgálaton kívüli« viszonyban legfelső kegyelemből újra adományozni; Lengnik Arthur 1. oszt. tengerész-hadapródot, — sorhajó-hadnagygyá kinevezni; továbbá kinevezni: alezredes-hadbirákká: Tersek Ferenczet, az 1. hadtest igazságügyi elő­adóját, és Neupauer Roman jogtudort, a 15. hadtest igaz­ságügyi előadóját, — a kat. főtörvényszék elő­adójává ; a következő őrnagy-hadbirákat: czerncziczi Swieteczky Frigyest, a temesvári helyőrs. törvényszéktől, — az 1. hadtest igazság­ügyi előadójává; Schulbaum Lajost a legfelső kát. törvényszék­től, — a 15. hadtest igazságügyi előadójává; továbbá áthelyezésüket elrendelni: Sigora József jogtudor, őrnagy-hadbirónak a nagy-szebeni helyőrs. törvényszéktől, — a legfelső kat. törvényszékhez, a tanács-jegyzőkönyv vezeté­sével megbízva; dr. Mank Miklós 2. oszt. főtörzsorvosnak, a jo­­sefstadti 12. sz. helyőrs. kórház igazgatójának, — hason minőségben a budapesti 17. sz. helyőrs. kór­házhoz, és dr. Polack Hugó törzs-orvosnak, a 10. gy .-had­osztály főorvosának, — a 12. sz. helyőrs. kórház­hoz főnöki minőségben. A császári és Apostoli királyi Felsége legk. ki­nevezni méltóztatott. — 1886. évi január hó 1-ével — hadnagyokká a tartalékban, a gyalogságnál, a következő tart. altiszteket: Fali Gusztávot, a 24. sz. gy.­ezredtől, — a 10. számúhoz. Lapunk mai számához egy iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék