Budapesti Közlöny, 1886. február (20. évfolyam, 26-48. szám)

1886-02-02 / 26. szám

Budapest, 1886. 26. szám. Kedd, február 2 HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre............................20 írt Félévre ....... 10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. BUDAPESTI KÖZLÖNY. SZERKESZTŐSÉGI IRODA : IV. kerület, hatvani-utcza 2. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó­ hivatal : Ferencziek tere, Ath­enaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegesen beküldendők , még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán, Schabel József tolnai lakosnak, három ember életének saját élete veszélyeztetése mellett történt megmentésé­ért, az ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1886. évi január hó 20-án. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Magyar országos pénzügyministerem elő­terjesztése folytán, Petrogalli József besz­­terczebányai terményáruda-főnöknek, a vaskohászat és bányászat terén tett sokévi kiváló és sikeres szolgálatai elismeréséül, a bányatanácsosi czimet és jelleget díjmen­tesen adományozom. Kelt Bécsben, 1886. évi január hó 18-án. Ferencz József, s. k. Grróf Szapáry Gyula, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére: zombori Bogisich Lajos pest­vidéki törvényszéki elnöknek a budapesti törvényszékhez kért áthelyeztetését jóvá­hagyom, és Kriszt János budapesti törvény­­széki alelnököt a pestvidéki törvényszék­hez elnökké nevezem ki. Kelt Bécsben, 1886. évi január hó 28-án, Ferencz József, s. k. Dr. Pauler Tivadar, s. k. Ö császári és Apostoli királyi Felsége legk. mél­­tóztatott: Wallner Antal ezredesnek, a 13. gy.­dandár­ pa­rancsnokának, eddigi alkalmazásában, mint az utász­­ezred­ parancsnoka — teljesített kiváló szolgálatai elismeréséül, a 3. oszt. vaskorona-rendet díjmen­tesen adományozni; továbbá kinevezni: bihacgradi lovag Nemech­ József ezredest, a 97. sz. gy.­ezred­ parancsnokát, — az 1. hegyi dandár parancsnokává, jelen rangfokozatában való ideigl. meghagyással; báró de Fin Hamilkar ezredest a tiroli vadász­ezredben,­­ a 97. sz. gy .­ezred parancsnokává; azután elrendelni­­. Czeyda Ferencz alezredesnek a vezér­karban, csapatszolgálatra beosztva a 4. sz. dragonyos-ezred­­hez, áthelyezését, saját kérelmére, ezen ezred állo­mányába ; leichtenthurmi Leicht Károly várakozási illet­tékkel számf. szabadságolt alezredesnek a 73. sz. gy.­ezredben, az ujabbi felülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalomba helyezését; továbbá: lovag Manéga József őrnagyot, számf. a vezér­karban, alkalmazásban a konstantinápolyi cs. és kir. nagykövetségnél, — katonai attachévá ezen nagykövetséghez; azután adományozni: a czimzetes őrnagyi jelleget díj­mentesen: a következő 1. oszt. századosoknak: a sprungi és hohenstadti báró Tunkl Vilmosnak a bécsi tüzér-arzenál átvételi bizottságában, saját kérelmére történt nyugalomba helyezése alkal­mából, és Csicsa Sándornak a nyugállományban; továbbá: Ziszler Károly nyug. főhadnagynak a czimzetes századosi jelleget díjmentesen; Zezula Frigyesnek, a Boszna-vasút hivatalnoká­nak, a cs. és kir. hadseregben általa előbb viselt főhadnagyi rangfokozatot, még pedig a vasúti- és távirda-ezred tartalékos állományában, újra ado­mányozni ; dr. Storch János törzsorvosnak, a 11. gy.­had­­osztály­ főorvosának, a fölülvizsgálat alapján »csa­patszolgálatra képtelen, helyi szolgálatra alkal­mas« gyanánt, ez utóbbira való eljegyzés mellett nyugalomba helyezését elrendelni; dr. Braun Mór gyakorló­ orvosnak Bécsben, a cs. és kir. hadseregben általa előbb viselt főorvosi rangfokozatot, még pedig szolgálaton kivüli vi­szonyban — újra adományozni. A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, az építőmesteri képzettség megvizs­gálására szervezett bizottsághoz, Ybl Miklós mű­építészt elnökké, és dr. Lederer Sándor ministeri fogalmazót jegyzővé nevezte ki. A m. kir. belügyminister, a nagy-szebeni orszá­gos tébolydánál megüresedett igazgató-főorvosi állomásra, dr. Konrád Jenő alsó-ausztriai tébolydás másodorvost nevezte ki. A m. kir. pénzügyminiszer, Noék Sámuel katasz­teri segédbiztost, a szatmár-kerületi nyilvántartási felügyelő mellé Il­od osztályú irodatisztté ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Bóbita Endre kismartoni állami polgári iskolai rendes tanítót, jelen állásában végleg megerő­sítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Peisz Jolán nagyszebeni állami elemi leányiskolai rendes tanítónőt, jelen állásában végleg megerő­sítette. A kassai m. kir. pénzügyigazgatóság, Szinetár Endre s.­a.­ujhelyi adóhivatali gyakornokot a varan­­nói adóhivatalhoz VI. oszt. adótisztté nevezte ki; Dlugolinszky Miksa VI. oszt. adótisztet pedig ha­son minőségben az edelényi kir. adóhivatalhoz he­lyezte át. G­e­r­s­c­h József magyar-láposi illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Gere«-re kért át­változtatása, I. évi 4386. számú belügyministeriumi rendelettel megengedtetett. Weinstein Mihály magyar-láposi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Borkövi"-re kért átváltoztatása, f. évi 4387. számú belügy­ministeriumi rendelettel megengedtetett. Weiszner Ferencz oláh-láposbányai illető­ségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Fehér*-re kért átváltoztatása, f. évi 4388. számú belügymi­nisteriumi rendelettel megengedtetett. G­e­r­s­c­h Ábrahám magyar-láposi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Gero«-re kért átváltoztatása, I. évi 4389. számú belügyminis­teriumi rendelettel megengedtetett. Gr­abán András horgos-pataki illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Gergelyi"-re kért átváltoztatása, f. évi 4390. számú belügy­ministeriumi rendelettel megengedtetett. Weinstock Izrael magyar-láposi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének a Szöllösi*-re kért átváltoztatása, f. évi 4391. számú belügy­ministeriumi rendelettel megengedtetett. T­h­e­i­s­z István rojahidai illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Tiszai*-rákért át­változtatása, I. évi 4392. számú belügyministeriumi rendelettel megengedtetett. Márk Mihály magyar-láposi illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Hegyi*-re kért át­változtatása, f. évi 4393. számú belügyministeriumi rendelettel megengedtetett. Mátét a Ferencz rojahidai illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének a Márványi*-ra kért átváltoztatása, f. évi 4394. számú belügyministe­riumi rendelettel megengedtetett. Marczell András brassói illetőségű, az I. számú m. kir. csendőrkerület állományába tar­tozó őrsparancsnok vezetéknevének »Magyari”-ra kért átváltoztatása, I. évi 4398. számú belügy­ministeriumi rendelettel megengedtetett. Lapunk mai számához egy és egynegyed ív »Hivatalos Értesítőn van csatolva.

Next