Budapesti Közlöny, 1886. április (20. évfolyam, 74-98. szám)

1886-04-01 / 74. szám

Egész évre................................20 írt Félévre ....... 10­0 Negyedévre..................................5­0 Egy teljes lap ára 30 hr. A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések dijjal előlegesen beküldendők , még pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Budapest, 1886, 74. szám. Csütörtök, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS L­A IT. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó­hivatal : Perencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábo­s petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1886. évi VI. TÖRVÉNYCZIKK az 1­8­8­6. évi állami költségvetésről. (Szentesitést nyert 1886. évi márczius hó 16-án. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár«-ban 1886. évi márczius hó 21-én.) (Folytatás.) B) Átmeneti kiadások és berul­á-­­zások. I. Átmeneti kiadások. I. Fejezet. O cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium. A hivatalos helyiségekhez illő bu­torzat helyreállítása, úgy ennek, valamint egyéb házi szükségletek­­nek jó karban fentartására II. Fejezet. Belügyministerium: 1. ez. Igazoló bizottmány költsége 2. ez. A budapest-várbeli országház épületeinek helyreállítására III. rész­let 3. ez. Az összes m. kir. csendőrparancs­nokság állományának szaporítására szükséges költségek 4. sz. A törvénygyűjtemény 1865/8. és 1876. évi, továbbá a rendeletek tára 1868. évi és 1876. évi ujraelőállitá­sáért felmerülendő költségekre 5. sz. A szaporított 75 I. oszt. és 75. II. oszt. gyalogos rendőr, 2 gyalogos őrmester és 4 ellenőr, valamint 20 lovas­ rendőr első fölszerelésére és a rendőri őrszemélyzet részére szük­­séglendő 200 drb vízhatlan gallér beszerezhetésére 6. ez. A pozsonyi országos kórház meg­nagyobbítására: a) a szomszédos Prokop-féle ház megvételére b) 50 fekhely berendezésére Összesen (6. czim) Együtt (II. fejezet 1—6. czim) III. Fejezet. Pénzügyministerium : 1. ez. A rendelkezés alá jutott állami tisztviselők illetményeire 2. ez. Az állami javaknál a bérhátralé­kok leszámolásának keresztülveze­­tésére, a telepitvényes ügyek lebo-2000 nyol­tására, és az állami javak el­adásának előkészítésére szükséges tervek és helyszíni szemlék költsé­­geire 3. ez. A selmeczbányai belső berendezésére Fritz-féle ház 4. ez. Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztosítékok viszafizetésére 5. ez. Szeged város kárvallott lakosai­nak az 1880. évi XX. t.-cz. 27. §-a alapján adott 500000 frt rovására adott kisebb kölcsönök után a 29. § illetőleg az 1882. évi VII. t.-cz. 4. §-a értelmében az állami kincstár által fizetendő annuitási részletek 6. sz. Szeged város lakóinak az 1880 évi XX. t.-cz. alapján adott kaum­­ozó kölcsönökre egyszerre történt visszafizetések után az állami kincs­tár által fedezendő évi járulék 7. ez. Az 1883. évi XLI. t.-cz. alapján felvett 6764800 frtnyi jelzálog-köl­­csön kamat és tőke törlesztésére 8. ez. Az aldunai telepitési kormánybiz­tosság kiadásainak és a bevándorolt bukovinai székelyek szükségleteinek fedezésére 9. ez. Az állami javak eladásának elő­mozdítása czéljából fövett 41/2°/0-os záloglevél-kölcsönök tőke- és ka­mattörlesztésére . 1884. évi kölcsön 1885. évi kölcsön 7000 7500 17000 29640 4566 450000 30000 10. ez. A Rába és mellékfolyóinak sza­bályozására fölvett kölcsön kamat és tőke törlesztésének az állami kincstár által fedezendő része, az 1885. évi XV. t.-cz. 7. §. értelmében 11. sz. Egy Wertheim-féle pénzszek­rény beszerzésére a zágrábi állami pénztár és egy lyukasztógép beszer­zésére a budapesti állami pénztár részére 12. ez. A fővárosban alkalmazott és szolgálattételre beosztott alsóbb rendű állami hivatalnokok, altisztek és szolgák segélyezésére Együtt (III. fejezet 1—12. czim) 376100 250000 1381066 Rovatonként Czimenként Fejezetenként f­orint 18000 4000 4588 6000 71730 4800 6863 22000 5000 115981 Összesen (9. czím) Rovatonként Czimenként Fejezetenként f­o­r­i­n­t 57750 145530 203280 980 Lapunk mai számához egy ív »Hivatalos Értesítős van csatolva.

Next