Budapesti Közlöny, 1886. június (20. évfolyam, 125-146. szám)

1886-06-01 / 125. szám

Budapest, 1886, 125. szám. Kedd, junius 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA I IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vag, helyben házhoz hordva. Egész évre 20 frt Félévre.................................10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“ -be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegesen beküldendők , még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300­ szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő* Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi május hó 14-én kelt legfelső elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy Langer Bódog államvasúti főfelügyelő, Virányi István és Stockinger János felügyelők, és Bénés Arthur predeáli állomásfőnök a román királyi korona­rend lovagkeresztjét; Buday Miksa budapesti il­­letőségű nizzai lakos a portugáli katonai Krisztus­rend lovagkeresztjét, a perzsa nap- és oroszlán­rend III-ik, és a tunisi Nicham Iftikhar-rend IV-ik osztályú jelvényét; végül dr. Radulescu Szilárd lugosi születésű bukaresti lakos a szerb királyi IV. oszt. Szt.-Száva-rendet elfogadhassák és visel­hessék. A magyar királyi igazságügyminister, jegyzőkké: a nagyváradi kir. törvényszék­hez: Olasz József berettyó-ujfalusi kir. járásbiró­­sági aljegyzőt; a sátoralja­ ujhelyi kir. törvényszék­hez : Rikly Endre budapesti kir. ítélőtáblás jog­gyakornokot; a kalocsai kir. törvényszékhez: dr. Varga József pécsi kir. pénzügyi fogalmazót nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister, Mattyasovszky Elek rózsahegyi kir. törvényszéki joggyakornokot, a trsztenai kir. járásbírósághoz aljegyzővé ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister, Kováts Elemér megyei közigazgatási bijnokot, a balázsfalvi kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister, Fényes Ákos m. csékei kir. járásbirósági aljegyzőt a nagyváradi kir. törvényszékhez helyezte át. A m. kir. igazságügyminister, Lösz Ferencz pestvidéki kir. törvényszéki segédtelekkönyvveze­tőt a budapesti kir. törvényszékhez helyezte át. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Tirscher Géza m. kir. bányabiztost főbányabiztossá nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, az országos m. kir. kultúrmérnöki hivatal vezetőjének előterjesztésére, Zlinszky Elek okleveles mérnököt segéd-kulturmérnökké vég­leges minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister, Elek Árpád fogal­mazó-gyakornokot, II. oszt. pénzügyi fogalmazóvá nevezte ki. A m. kir. belügyminister, a pozsonyi országos kórháznál megüresedett másodorvosi állomásra, Hoffmann Emilt, az összes gyógytudományok tu­dorát nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Petrogalli Géza és Papp Péter számgyakornoko­kat III. oszt. számtisztekké nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Ribiczey Aladár kőszegi polgári iskolai rendes ta­nítót, jelen állásában végleg megerősítette. A maros-vásárhelyi kir. főügyész, Jakab Gyula maros-vásárhelyi kir. ügyészségi írnokot, a veze­tése alatt levő kir. főügyészséghez írnokká ne­vezte ki. A nagykanizsai kir. törvényszék elnöke, Csathó Lajos ügyvédjelöltet, a keszthelyi kir. járásbíróság­hoz díjas joggyakornokká nevezte ki. A kolozsvári m. kir. pénzügyigazgatóság, Szen­tes József, Benke Elek és Szemerjai Lajos adóhi­vatali gyakornok-jelölteket díjtalan adóhivatali gyakornokokká nevezte ki. Schlesinger József győri illetőségű temes­vári lakos vezetéknevének » Mocsári«-ra kért át­változtatása, I. évi 29.369. számú belügyministe­­riumi rendelettel megengedtetett. K­o­h­n Jakab csurgói illetőségű szárszói lakos vezetéknevének » Kárpáti«-ra kért átváltoztatása, f. évi 29,457. számú belügyministeriumi rendelet­tel megengedtetett. Kiskorú R­o­t­h Ernő, R­o­t­h Zsófia, R­o­t­h Aranka és R­o­t­h Margit csapi illetőségű ugyanot­tani lakos­ok vezetéknevének » Vörös«-re kért át­változtatása, f. évi 29,562. számú belügyministe­riumi rendelettel megengedtetett. Kohn Mihály zsámbokréthi illetőségű bécsi lakos vezetéknevének »Korányi«-ra kért átváltoz­tatása, I. évi 29.767. számú belügyministeriumi rendelettel megengedtetett. S­u­b­e­r­t József szentjakabi illetőségű budapesti lakos vezetéknevének »Sugár«-ra kért átváltozta­tása, f. évi 29.863. számú belügyministeriumi ren­delettel megengedtetett. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 29,712. szám alatt kelt rende­letével megengedte, hogy Pest-Pilis-Solt-Kiskun­­megye területéhez tartozó Tápió-Bicske község­ben, a f. évi május hó 3-ára esett de elmaradt országos vásár helyett, f. évi junius hó 7-én pót­vásár tartassák. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 29.971. sz. alatt kelt rendele­tével megengedte, hogy Baranya megye területéhez tartozó Kővágó-Szöllös községben, a f. évi június hó 8-ára eső országos vásár, ez évben kivételesen ugyanazon hó 15-én tartassák meg. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 30,264. szám alatt kelt ren­deletével megengedte, hogy Somogymegye terüle­téhez tartozó Berzencze községben, a f. évi junius hó 13-ára eső országos vásár ez évben kivételesen ugyanazon hó 10-én tartassák meg. A jászberényi ipartestület kebelében az 1884: XVII.­t.-cz. 141. §-a értelmében létesített békél­tető bizottság alapszabályait, a földmivelés-, ipar­és kereskedelemügyi m. kir. ministerium, f. évi 27,839. sz. alatt, a jóváhagyási záradékkal ellátta. A bártfai és tátrafüredi fürdőhelyeken a posta­­fahivatalok a f. évi fürdői évadra junius hó 1-én ismét megnyittatnak s postai összeköttetésüket a következő menetrendek szerint fogják nyerni, és pedig: 1. B­á­r­t­f­a-f­ü­r­d­ő. A bártfai fürdőből indul 12 óra 15 percz d. u. Bártfára érkezik 12 óra 45 perczkor d. u. Bártfáról indul 6 óra 30 perczkor d. e. A bártfai fürdőbe érkezik 7 órakor d. e. 2. Tátra-Füred. A­ Június hó 1-jétől szeptember hó 15-éig. Tátrafüredről indul 2 óra 30 perez d. u. Poprádra érkezik 4 óra 40 perez d. u. Poprádról indul 5 óra 45 perez d. e. Tátrafüredre érkezik 7 óra 55 perez d. e. B) Julius hó 1-jétől augusztus hó végéig­. Tátrafüredről indul 6 óra 30 perez d. u. Poprádra érkezik 8 óra 40 perez d. u. Poprádról indul 11 óra 30 perez d. e. Tátrafüredre érkezik 1 óra 40 perez d. u. Ezen postahivatalok az összes postaküldemények fölvétele­ és kézbesítésével, — a tátrafüredi posta­­hivatal azon kívül a főidény tartama alatt azaz julius hó 1-étől augusztus hó 31-éig nagy posta­­utalványok felvétele és kifizetésével fog foglal­kozni, működésük azonban a fürdői évad meg­szűntével szintén beszüntettetik. Borsodmegyei Arló községben f. évi június hó 1-én kir. postahivatal lép életbe. Ezen postahivatal, mely postaösszeköttetését a Borsod-Nádasd-Ózd közt közlekedő kocsiküldöncz­­postajárat után fogja nyerni, fel lesz hatalmazva mindennemű levél- és kocsipostai küldemények. Lapunk mai számához egy ív­e Hivatalos Értesítős van csatolva.

Next