Budapesti Közlöny, 1886. július (20. évfolyam, 147-173. szám)

1886-07-01 / 147. szám

Budapest, 1886. 147. szám. Csütörtök, Julius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, Vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 írt Félévre ....... 10­0 Negyedévre ...... 5­0 Egy teljes lap ára 30 kr. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani-utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó­hiv­atal : Ferencziek tere, Athenaema-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijjal e­l­ő­­­e­g­e­s­e­n beküldendők , még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztésére, Kónya József ministeri titkári czimmel és jelleggel felruházott igazság­­ügyministeri fogalmazót, ugyanezen minis­­teriumhoz valóságos ministeri titkárrá ne­vezem ki. Kelt Bécsben, 1886. évi junius hó 27-én. Ferencz József, s. k. Fábiny Teofil, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott. Watzger Ferdinand ezredesnek, a 63. sz. gy.­­ezred parancsnokának, a fölülvizsgálat alapján a jól megérdemelt nyugalomba helyezését elrendelni, és neki ez alkalommal, hosszú, háborúban és béké­­ben kiválóan hű és kü­lünösen ezred-parancsnoki minőségében teljesített kitűnő szolgálatai elisme­­réséül, a 3. oszt. vaskorona-rendet díjmentesen ado­mányozni , és helyébe lovag Tersek Antal ezredest az előbb említett gy.-ezredben, — ezen ezred parancsnokává kine­vezni ; Adda Tódor őrnagyot a 68. sz. gy.-ezredben, — a 23. sz. táb. vadász-zászlóalj parancsnokává ki­nevezni ; továbbá adományozni: arvenaui Bobretzky Károly 1. oszt. századosnak a hadmérnök-karban, jelenleg a mostari hadmér­nöki­gazgatóságnál, eddigi alkalmazásában a közös hadügyministerium 8. osztályánál teljesitett kiváló szolgálatai elismeréséül, a kát. érdemkeresztet; turnsteini Obich Ferencz nyug. 1. oszt. százados­nak a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen ; Millinkovics Sándor tart. 1. oszt. sorhajó-had­­nagynak, kikötő- és tengerész-egészségügyi al­ka­­pitánynak Ragusában, a Ferencz József-rend lovag­keresztjét ; lovag Horodynski Zbigniew földbirtokosnak az általa előbb viselt 2. oszt. századosi rangfokozatot legfelső kegyelemből, még pedig »szolgálaton kí­vüli« viszonyban újra adományozni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi junius hó 16-én kelt legfelső elhatározásával, a kolozsvári Ferencz­ József tud. egyetemen meg­ürült román nyelv és irodalmi tanszékre, a rend­szeresített illetményekkel: Moldován Gergely kir. tanácsost, Torda-Aranyosmegye kir. tanfelügyelő­jét, nyilv. rendes tanárrá legk. kinevezni méltóz­tatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Pikter Gyula államtudományi tudornak és kép­viselőházi másod-könyvtárnoknak, a bölcseleti jog­ból a budapesti kir. tudomány-egyetemen magán­tanárrá történt képesítését jóváhagyta s nevezet­tet ezen minőségben megerősítette. A m. kir. igazságügyminister, dr. Bogdán An­dor sepsi-szentgyörgyi kir. járásbirósági joggya­kornokot, a marosvásárhelyi kir. törvényszékhez aljegyzővé nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister, dr. Farkas Gyula kincstári jogügyigazgatósági fogalmazósegédet, az aradi kincstári ügyészséghez II. oszt. alügyészszé nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister, Nemecsek Gyula, Bednay Endre, és Heckenast Kálmán II. oszt. pénz­ügyőri biztosokat I. oszt. pénzügyőri biztosokká nevezte ki. A m. kir. honvédelmi minister, Mátay Domokos igazolványos honvéd-őrmestert IV. oszt. iroda­tisztté, Jedovszky Ignácz ottani dijnokot pedig fizetésnélküli irodatisztté nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Páter Bélát, a kassai gazdasági tan­intézet ideiglenes minőségű segédtanárát ezen állásában végleg megerősítette. A győri kir. törvényszék elnöke, a győri kir. járásbirósághoz Albert Aurél végzett jogászt díjas joggyakornokká nevezte ki. A szegedi kir. törvényszék elnöke, Kutassi Jó­zsef végzett joghallgatót, a vezetése alatti kir. tör­vényszékhez díjtalan joggyakornokká nevezte ki. A fővárosi m. kir. pénzügyigazgatóság, Tóth Béla m. kir. pénzügyministeri dijnokot dijas keze­lési gyakornokká nevezte ki. A nagyszebeni m. kir. pénzügyigazgatóság, Zeiner Adolf iroda-segédtisztet II. oszt. iroda­tisztté, és Farkas József volt fogyasztási adóhiva­tali tisztet iroda-segéd­tisztté nevezte ki. A temesvári m. kir. pénzügyigazgatóság, Kelemen Mihály segédszolgát a temesvári m. kir. fővám­hivatalhoz II. oszt. hivatalszolgává, és Lafleur Ernő temesvári lakost segédszolgává nevezte ki. Czirkelpach László széke­sfej­érvári illető­ségű ugyanottani lakos vezetéknevének *Czakó«-ra kért átváltoztatása, I. évi 35.187. számú belügy­­ministeriumi rendelettel megengedtetett. Sorsolási jegyzék. A magyar jelzálogos úrbéri (maradvány- és irtványföld-) váltsági államkötvényeknek 1886. évi junius hó 25-én Budapesten tartott tizenötö­dik kisorsolása alkalmával a következő kötvény­számok húzattak ki: 500 frtos: 143 sz. 1000 frtos: 114 583 706 834 sz. Névre szóló kötvények: 64. sz. 11530 frt, 175 sz. 31050 frt (kisorsoltatott 15550 frttal). Jegyzéke a kisorsolt s már visszafizetésre al­kalmatossá vált, de mindeddig fel nem vett tő­kéknek : 50 frtos: 38 41 sz. 100 frtos: 175 176 182 188 195 392 405 541 562 666 1093 1105 1136 sz. 500 frtos: 45 sz. 1000 frtos: 37 39 52 315 702 sz. Névre szóló: 62 sz. 270 frttal, 90 sz. 3550 fo­rinttal. Kelt Budapesten, 1886. évi junius hó 30-án. A m. kir. lottóigazgatóságtól. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, egyetértőleg a m. kir. pénzügymi­­nisterrel, Spiroch József aradi lakosnak közszövé­­szeti gyára részére, az 1881: XLIV. t.-czikkben biztosított állami kedvezményeket megadta. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 35,531. szám alatt kelt rende­letével megengedte, hogy Tolna megye területé­hez tartozó Tolna községben, a f. évi junius hó 15-ére esett de elmaradt országos vásár helyett, f. évi julius hó 5-én pótvásár tartassák. A tápió­szelei önkéntes tűzoltó-egylet alapsza­bályai, a m. kir. belügyministerium által, f. évi 35,379. szám alatt, a bemutatási záradékkal el­láttattak. A Nagyszalontán alakult korcsolyázó egylet alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, f. évi 35,865. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. Szepesmegye Kamjonka községében f. évi július hó 1-én új postahivatal lép életbe, mely össze­köttetését a gnezdai postahivatallal naponkinti gyalogküldöncz-postajárat által fogja nyerni. Kézbesítési körét Kamjonka község képezi. Ezen új postahivatal mindennemű levél- és kocsipostai küldemények fölvétele, továbbítása és kézbesítésével bízatott meg. Tolnamegye Gyula-Jováncza községében, f. évi julius hó 1-én kir. postahivatal lép életbe, mely mindennemű levél- és kocsipostai küldemények, vala­mint 300 írtig terjedő utalványok, utánvételek és Lapunk mai számához egy ír »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék