Budapesti Közlöny, 1886. augusztus (20. évfolyam, 174-198. szám)

1886-08-01 / 174. szám

Budapest, 1886. 178. szám. Vasárnap, augusztus 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY H­IVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...... 20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. SZERESZTŐSÉGI IRODA : IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám , I. emelet, 8. ajtó. Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegesen beküldendők , még­pedig 100­ szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért.­ ­ : "" HIVATALOS RÉSZ. 1886. évi XXIX. TÖRVÉNYCZIKK a telekkönyvi betétek szerkesztéséről. (Szentesítést nyert 1886. évi julius hó 14-én. — Kihir­dett­etett az »Országos Törvénytár «-ban 1886. évi julius hó 22-én.) (Folytatás.) 515. §. A betétek kiegészítő részét képezi a részlet­­lajstrom, melyet szintén a bizottság készit el. E lajstrom három rovatból áll: 1. Az elsőbe írandók a helyrajzi számok folyó sorrendben: 2. a másodikba azon betét száma, a melynek A­­lapján a részlet foglaltatik; és 3. a harmadikba, illetve annak alrovataiba azon betét száma, a­melybe a részlet vagy annak bi­zonyos hányada valamely jogügylet következtében átvitetik. Valamely vasút vagy csatorna tulajdonát képező, a központi telekkönyvben már felvett részleteknek helyrajzi számai a kataszteri munkálatokból nem veendők fel a részletlajstrom 1. és 2. rovataiba, de a helyrajzi számok és pedig, ha egymásutáni sorrendben következnek, csakis az első és utolsó kitételével,­­ valamint a tulajdonos vasút vagy csatorna megnevezésével a 3-ik rovatba azzal a számmal írandók be, a­melynél a megszakítás kez­dődik. A köz- vagy nyilvános javakra vonatkozó ka­taszteri helyrajzi számok megfelelő megjelöléssel a fentiek szerint a részletlajstromnak szintén 3-ik rovatába írandók be. 57. §. A betétek szerkesztésére kirendelt bizottság in­tézkedései és a betétek tartalma ellen az 58. §. ér­telmében beadható törlési kereseten, ellentmondá­son és felszólaláson kívül csupán az 58. §-ban meg­állapított hirdetményi határidő kitűzéséig beadandó előterjesztésnek van helye. A telekkönyvi hatóság az előterjesztést azonnal megvizsgálja és a szük­ségesnek vélt intézkedéseket megteszi. A telek­könyvi hatóságnak az előterjesztés tárgyában ho­lott határozata vagy intézkedése ellen jogorvos­latnak helye nincsen. 58. §. Mihelyt egy község összes betétet elkészíttettek, a bizottság eljárásáról a telekkönyvi hatóságnak je­lentést tesz, mely a betétek elkészültét hirdetmé­­nyileg közzéteszi. Ezen hirdetményben, mely ugyanazon telek­könyvi hatósághoz tartozó több községre nézve együttesen is kibocsátható, felszólítandók: 1. mindazok, a­kik a jelen törvény 15., 17. és 22. §-ai alapján eszközölt bejegyzések érvénytelen­ségét kimutathatják, hogy e végből törlési kerese­tüket hat hónap alatt a telekkönyvi hatóságnál nyújtsák be , mert e határidő eltelte után indítandó törlési keresetek annak a harmadik személynek, a­ki időközben nyilván könyvi jogot szerzett, joghát­rányára nem szolgálhat; 2. mindazok, a­kik a tényleges birtokos tulaj­donjogának a jelen törvény 16. és 18. §-ai alapján való bejegyzése ellenében ellentmondással élni kí­vánnak, hogy írásbeli ellentmondásaikat hat hónap alatt a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert e határidő eltelte után ellentmondásuk többé figye­lembe vétetni nem fog; 3. mindazok, a­kik a fentebbi 1. és 2. pont ese­tein kívül a betétek tartalma által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban megsértve vélik, hogy a felszólalásaikat tartalmazó kérvényt a telekkönyvi hatósághoz legkésőbb hat hónap alatt nyújtsák be, mert e határidő eltelte után a betétek tartalma csak a törvény rendes útján és csak az időközben nyilván könyvi jogokat szerzett harmadik személyek sérelme nélkül támadható meg. Végre figyelmeztetendők a felek, hogy a beté­tek szerkesztésére kirendelt bizottságnál benyúj­tott eredeti okirataikat — a­mennyiben azokhoz egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy olyanokat pótlólag benyújtanak, a telekkönyvi hatóságnál visszavehetik. A határidőnek utolsó napja a hirdetményben naptárilag megjelölendő. A hirdetmény a hivatalos közlönyben és abban a vidéki hírlapban, a­melyet az illető bíróság egyéb hirdetményeire igénybe vesz, háromszor közzé­teendő, és a közzétételre megteendők még azok az intézkedések is, melyeket a jelen törvény 31. és 39. §-ai tartalmaznak. 59. §. Az 58. §. rendelkezésein felül a hirdetmény egy példányban ajánlott levélben megküldendő az osztrák-magyar banknak, a magyar földhitelinté­zetnek, a kisbirtokosok országos földhitelintézeté­nek, a magyar jelzálogbanknak s a kormány által rendeleti úton meghatározandó azon többi ma­gyarországi vagy ausztriai pénzintézeteknek, a­me­lyek Magyarország területén jelzálog-üzlettel na­gyobb kiterjedéssel foglalkoznak, továbbá a kirá­lyi jogügyek igazgatóságának, a közalapítványi ügyigazgatóságnak, az illető törvényhatóság terü­letén levő pénzintézeteknek, azok a püspökségek­nek, káptalanoknak és más egyházi főhatóságok­nak, a­melyeknek hatásköre az illető községre ki­terjed, és végre mindazoknak, a­kik az illető köz­ségre nézve kibocsátandó hirdetményről való érte­sítést a hirdetmény közzétételének elrendeléséig a telekkönyvi hatósághoz benyújtandó írásbeli bead­ványban kérik. Az olyan kérvény, a­melyben több községre vo­natkozó hirdetménynek közlése iránti kérelem fog­laltatik, figyelembe nem vétetik. A jelen szakaszban megrendelt értesítés el nem küldésének vagy kézhez nem jutásának jogi követ­kezménye nincsen. 60. §: Az elkésetten benyújtott törlési keresetek, el­lentmondások és felszólalási kérvények hivatalból vi­s­szautasítan­dók. Az ilyen visszautasítandó végzés ellen 15 nap alatt benyújtandó felfolyamodásnak van helye. E kérdésben a kir. tábla végérvényesen határoz. 61. §. A hirdetményben meghatározott idő alatt be­nyújtott keresetek, ellentmondások és felszólamlási kérvények, valamint a bizottság által a telekkönyvi hatósághoz az 53. §. értelmében bemutatott ellent­mondások, egy e czélra nyitandó és a vonatkozó betét számával ellátandó felszólamlási lapra, a telekkönyvi hatósághoz való beérkezés napján feljegyzendők. Azok a törlési keresetek, ellentmondások és fel­szólalási kérvények, a­melyek a hirdetményi ha­táridő eltelte előtt hiányosan adatnak be, hiány­pótlás végett jó napi zárhatáridő kitűzése mellett visszaadatnak. 62. §. Az 58. §. 1. pontja alá eső törlési keresetek a feljegyzés eszközlése után (61. §.) az illető betét hiteles másolatával a telekkönyvi hatóság által a birtokbirósághoz teendők át, és az 1868: LIV., illetőleg 1881: LIX. t.-cz. intézkedései szerint tárgyalandók és intézendők el. 63. §. Az 58. §. 2-ik pontjában megszabott hirdetményi határidő alatt maga a telekkönyvi tulajdonos ál­tal beadott ellentmondás esetében a telekkönyvi hatóság a tényleges birtokos tulajdonjogának a je­len törvény 16. és 18. §-ai alapján eszközölt be­jegyzését végzés által kitöröltetni rendeli, s erről úgy az ellentmondót, mint a tényleges birtokost, utóbbit azzal értesíti, hogy igényeit a törvény rendes útján érvényesítheti. A 64. §. Ha a 16. és 18. §-ok eseteiben a telekkönyvi tulajdonos jogutóda él az 58. §. 2-ik pontjában meghatározott hirdetményi határidő alatt ellent­mondással, valamint a hirdetményi határidő kez­dete előtt beadott és az 53. §. értelmében a telek­könyvi hatósághoz áttett ilyen ellentmondások eseteiben is, a telekkönyvi hatóság szükség eseté­ben az érdekelteknek jegyzőkönyvi tárgyalás út­ján való meghallgatása, s netalán előrebocsátandó bizonyítási eljárás folytán csupán abban a kérdés­ben dönt, várjon az ellentmondó azt, hogy a telek­könyvi tulajdonos jogutóda, kellőleg kimutatta-e ? Ha e jogosultság ki van mutatva, a tényleges bir­tokos tulajdonjogának törlése s az azt megelőző telekkönyvi állapot helyreállítása végzés által el­rendelendő és a felek a 63. §. szerint értesítendők. Lapunk mai számához háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next