Budapesti Közlöny, 1886. szeptember (20. évfolyam, 199-223. szám)

1886-09-01 / 199. szám

Budapest, 1886. 199. szám. Szerda, szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva 1 Egész évre ...... 20 írt Félévre .■•••■ . 10 » Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap­­ra 30 kr. SZERKESZTŐSÉOH IRODA : IV. Kerület, hatvanv­itéz a 7. szám­ú emelet, 8. ajtó. Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegesen beküldendők , még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100— 200-szóig 2 írt, 200—300-szóig 8 írt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr.. bélyegdij és m esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 18 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­­tatás után 30 kr oszt. ért. ' ■ ■ .......-ÜT—- ------11 HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. honvédségi Ludovica Akadémia sza­badságolt állományú tisztképző tanfolyamában ez évben megtartott zárvizsgák alapján, — a m. kir. honvéd-gyalogság szabadságolt állományában, 1886-ik évi szeptember hó 1-től számítandó rang­­gal hadapródokká kineveztetnek: Hornyánszky Adorján 14. féldandár 1/62. zász­lóaljbeli czimz. szakaszvezető, Petrányi János 9. féldandár 1/39. zászlóaljbeli czimz. szakaszvezető, Alpern Henrik 1. féldandár 1/1. zászlóaljbeli­­ czimz. tizedes, Toll Gyula 19. féldandár 3/69. zászlóalj­beli czimz. tizedes, Riha Árpád 1. féldandár 1/1 .zászlóaljbeli czimz. tize­des, Szablics Zsigmond 1. féldandár 2/63. zászlóalj­beli czimz. tizedes, Horváth Ernő 19. féldandár 2/67. zászlóaljbeli czimz. tizedes, Körmendy Károly 18. féldandár 3/75. zászlóalj­­beli czimz. tizedes, Balázs Imre 1. féldandár 3/2. zászlóaljbeli tizedes, Bodi Károly 10. féldandár 2/49. zászlóaljbeli czimz. tizedes, Szegedi László 2. féldandár 3/50. zászlóaljbeli czimz. tizedes, Strocz Lajos 21. féldandár 1/30. zászlóaljbeli czimz. tizedes, Turinszky Mihály 5. féldandár 3/14. zászlóalj­beli czimz. tizedes, Sztruhala János 10. féldandár 3/40. zászlóalj­­beli czimz. tizedes, Szofka Lajos 13. féldandár 2/57. zászlóaljbeli czimz. tizedes, Balázs István 16. féldandár 3/51. zászlóaljbeli czimz. tizedes, Versényi Károly 3. féldandár 4/45. zászlóaljbeli czimz. tizedes, Markovits Manó 16. féldandár 3/51. zászlóalj­beli czimz. tizedes, Bátky János 2. féldandár 3/50. zászlóaljbeli czimz. tizedes, Gellért József 22. féldandár 3/28. zászlóaljbeli czimz. tizedes, Metz Miklós 27. féldandár 2/79. zászlóaljbeli czimz. tizedes, Czuppan Kálmán 18. féldandár 3/75. zászlóalj­beli czimz. tizedes, Horváth György 27. féldandár 2/79. zászlóalj­beli czimz. tizedes. A m. kir. központi honvéd-lovas-iskola »szabad­ságolt állományú tisztképző tanfolyamában« ez évben megtartott zárvizsgák alapján, am.kir.hon­véd-lovasság szabadságolt állományában, 1886-ik évi szeptember hó 1-től számítandó ranggal h­a­d­­apródokká kineveztetnek. Nagy József 8. számú honv. huszár-ezredbeli czimz. szakaszvezető, Hanták Antal 1. számú honv. huszár-ezredbeli czimz. szakaszvezető, Uray Zoltán 2. számú honv. huszár-ezredbeli czimz. tizedes, Topich József 1. számú honv. huszár-ezredbeli czimz. tizedes, báró Podmaniczky Endre Gyula Ármin 1-fő számú honv. huszár-ezredbeli czimz. őrmester, Válya Gábor 9. számú honv. huszár-ezredbeli tizedes, László Kálmán Tivadar 5. számú honv. huszár­­ezredbeli szakaszvezető, Kerekes András Ákos 5. számú honv. huszár­­ezredbeli czimz. tizedes, Hertelendy Ferencz 5. számú honv. huszár-ez­redbeli őrmester, Kükemezei Mátyás Árpád 5. számú honv. hu­szár-ezredbeli tizedes, báró Perényi Ödön 1. számú honv. huszár-ez­­redbeli tizedes. A m. kir. honvédségi Ludovika Akadémián ez évben megtartott hadapródi vizsgák alapján, 1886. évi szeptember hó 1-től számítandó ranggal, m. kir. csendőr-hadapródokká kineveztetnek: Kanyaró Pál csendőr-őrsvezető, Soós János csendőr-őrmester, Szatmáry József csendőr-őrsvezető, czimzetes őrmester, Zolnay Béla csendőr-őrmester, Loránth Dénes csendőr-őrmester. A budapesti kir. főügyész, Tóth Lajos debre­­czeni kir. ügyészségi írnokot, saját kérelmére a szombathelyi kir. ügyészséghez helyezte át. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister, f. évi 23.241. sz. alatt a következő rendeletet intézte valamennyi hazai vasút igazgatóságához. A magyar vasúti tisztviselők jelvényei és a szol­gák egyenruhájának szabályozására nézve 1868. évi szeptember hó 17-én 8456. sz. alatt kelt itteni rendelettel életbe léptetett utasításhoz kiadott füg­geléket tudomás és annak határozataihoz való szo­ros alkalmazkodás végett azzal közlöm az igazga­tósággal, miszerint e függelékben foglalt határo­zatokat a jövő évi nyári ruha-kiosztás­ illetve be­szerzésnél életbe léptetni kívánom. Kelt Budapesten, 1886. évi augusztus hó 28-án. Br. Kemény, s. k. Függelék a magyar vasúti tisztviselők jelvényei és a szolgák egyenruhájának szabályozására nézve a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister által, 1868. évi szeptember hó 17-én 8456. sz. alatt kiadott utasí­táshoz. 1. Az altiszti rangfokozatba tartozó alkalmazot­tak, vagy a mennyiben valamely vasútnál altiszti rangfokozat nem léteznek, a következő szolgák, úgymint: állomási elöljárók, vizsgáló főkalauzok, főkalauzok, főkocsimesterek, főraktárnokok, pálya-, alagút-, távirda-, szertár-, állomás-, rak-, és kocsi-felvigyázók; továbbá: távirászok, kalauzok, kocsimesterek, raktárnokok és hídmesterek szolgálati egyenruházata olykér módosíttatik, hogy ezek nem a szolgák számára előírt egyenruházatot, hanem a tisztviselők számára kötelező egyenru­házatot tartoznak viselni, azon különbséggel, hogy az egyenruhán aranyzsinórzat helyett ezüstzsinór­­zat alkalmazandó. 2. Az 1. pontban felsorolt altisztek vagy hason­­rangú szolgák közül azok, kik az utazó közönség­gel érintkeznek, úgymint: állomási elöljárók, vizsgáló főkalauzok, főkalauzok, kalauzok és főkocsimesterek a szolgák számára előírt szabású, de sötétkék posz­tóból készült, fekete zsinórzattal és ezüst rang­jelzőkkel diszített atillával is ellátandók. 3. A szolga­személyzet az eddigi több osztályú sapkák helyett egyforma III. osztályú sapkát, az ismertető jellel ellátandó munkásszemélyzet pedig a mostani IV. osztályú sapkát tartozik viselni. Kelt Budapesten, 1886. évi augusztus hó 28-án. Br. Kemény, s. k. Az esztergomi ipartestület kebelében az 1884. XVII. t.-cz. 141. §-a értelmében létesített békél­tető bizottság alapszabályai, a földmivelés-, ipar­és kereskedelemügyi m. kir. ministerium által, f. évi 46,276. sz. alatt, a jóváhagyási záradékkal el­láttattak. Az aradi zsidó koma és Gemiluth-Cbeszed egy­let alapszabályai, a m. kir. belügyministerium ál­tal, f. évi 47,955. szám alatt, a bemutatási záradék­kal elláttattak. A budapesti colportage könyvkereskedők egyle­tének alapszabályai, a m. kir. belügyministerium Lapunk mai számához háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next