Budapesti Közlöny, 1886. október (20. évfolyam, 224-250. szám)

1886-10-01 / 224. szám

Budapest, 1886. 221. szám. Péntek, október 1 HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai vétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre............................20 frt Félévre................................10 » Negyedévre..............................6 » Egy teljes lap­­ra 30 kr. SZERKESZTŐSÉGI IRODA­­ IV. kerület, hatvani­ utéza 7. szám­ú emelet, 8. ajtó. Kiadó­hivatal : ferenczlektere, Athenaema-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegesen beküldendők , még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—SOO-izóig 3 frt és így tovább.­— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és m esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 18 kr minden b­eik­­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. A császári és Apostoli királyi Felsége legk. el­rendelni méltóztatott: báró Joelson Alfréd altábornagynak, a saját ké­relmére történt felülvizsgálat alapján »ez idő sze­rint szolgálatképtelen« gyanánt a várakozási ille­tékkel száml. szabadságoltak viszonyába helyezé­sét, egy év tartamára; wallernriedi Veith Vilmos ezredesnek, a 29. sz. tab. vadász-zászlóalj parancsnokának, a felülvizs­gálat alapján »rokkant« gyanánt a jól megér­demelt nyugalomba helyezését; lovag Ploennies Ferencz ezredesnek a 23. sz. gy.­ezredben, a fölülvizsgálat alapján »ez idő sze­rint szolgálatképtelen« gyanánt, a várakozási ille­tékkel száml. szabadságoltak viszonyába helyezé­sét, egy év tartamára; Traub Antal őrnagynak a 44. sz. gy.­ezredben, a felülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyu­galomba helyezését; továbbá: Murray Patrik János nyug. őrnagynak a czim­­zetes al­ezredesi jelleget díjmentesen adományozni; azután elrendelni: a következő 1. oszt. századosoknak előjegy­zését őrnagyi helyi alkalmazásra: Reithoffer Károlynak, a 31. sz. gy.-ezredben; Willum Alfrédnak, a 98. sz. gy.-ezredben; Sperl Ferencznek, a 63. sz. gy.-ezredben; Sommer Ferencznek, a 12. sz. vártüzér-zászló­­aljban; továbbá adományozni: a czimzete­s őrnagyi jelleget díj­mentesen , a következő 1. oszt. századosoknak: Kulczycki Szaniszlónak, a 77. sz. gy.­ezredben, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyu­galomba helyezése alkalmából; Raab Károlynak, a 2. sz. hadtest-tüzér-ezredben, nyugalomba helyezése alkalmából; valamint: Faber Tódor hadnagynak a 81. sz. gy.­ezredben, a felülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt a »szol­gálaton kívüli« viszonyba helyezése alkalmából, a címzetes főhadnagyi rangfokozatot díjmentesen; azután: Endlischek Rajmond főhadnagy-hadbírónak, a 7. hadtest igazságügyi előadójának, a felülvizs­gálat alapján »ez idő szerint szolgálatképtelen« gyanánt a várakozási illetékkel számló szabadsá­goltak viszonyába helyezését egy év tartamára elrendelni; Kralowetz János őrnagy-hadbírót a prágai hely­őrs. törvényszéknél, — a 7. hadtest igazságügyi előadójává kinevezni; és Palm Miksa őrnagy-hadbirónak a przmysli helyőrs. törvényszéknél, — áthelyezését a prágai helyőrs. törvényszékhez elrendelni; dr. Michaelis Albert 1. oszt. fő­törzs-orvosnak, a 14. hadtest egészségügyi főnökének, nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni, és neki ez alkalommal a czimzetes vezér-törzsorvosi jelleget díjmentesen, s háborúban és békében hű és kitűnő szolgálatai elismeréséül a 3. oszt. vasko­rona rendet dijmentesen adományozni, továbbá kinevezni. — 1886. évi október hó 1-ével — 2. oszt. ezred-orvossá a tarta­lékban: dr. Kühne Károly (azelőtt Kohn Alfréd) tart. fő-orvost a badeni 3. sz. helyőrs. kórháznál; fő-orvosokká a tartalékban: Istók Barnabás tart. segéd-orvost, az összes gyógytudományok tudorát, a kassai 20. sz. helyőrs. kórháznál, valamint a következő tart­­. oszt. kat.­orvos-növendé­­keket, az összes gyógytudományok tu­dorait : Bleyer Sándort, a nagyszebeni 22. sz. helyőrs. kórháztól, a lembergi 14. számúhoz; Hellwig Alfrédet, a gráczi 7. sz. helyőrs. kór­háztól,­­ a nagyszebeni 22. számúhoz; segéd-orvosokká a tartalékban: a következő tart. 1. oszt. kat. orvos-növendéke­ket, az összes gyógytudományok tudorait: Bruck Pált ,a budapesti 15. sz. helyőrs. kór­háznál ; Szegő Kálmánt, a kassai 20. sz. helyőrs.-kór­­háznál; Mánál Károlyt, a prágai 11. sz. helyőrs.-kórház­­tól,­­ a brünni 5. számúhoz; s­e­g­é­d-o­rvosokká; a következő, az 1886. évi október hó 1-ével egy éves önkéntesi szolgálatukat meg­kezdő, szabadságolt állományú 2. oszt. kat. orvos-növendékeket, az összes gyógy­tudományok tudorait: Merk Lajost, Schaffer Rudolfot, és Treulich Izidort, a bécsi 1. sz. helyőrs. kór­háznál ; Korvin Vilmost, a bécsi 2. sz. helyőrs. kór­háznál ; Mazel Edét, az olmützi 6. sz. helyőrs. kór­háznál ; Widetcich Jenőt, a trieszti 9. sz. helyőrs. kór­háznál ; Friedberg Józsefet, és Sroczynski Ferenczet, a krakói 15. sz. helyőrs. kórháznál; Novák Elemért, a budapesti 17. sz. helyőrs. kór­háznál ; továbbá kinevezni: főorvosokká á cs. és kir. hadsereg tény­leges állományában: dr. Sadler Károly tart. főorvost, a 6. sz. táb. vadász-zászlóaljnál; a következő egy éves önkéntes segéd-orvoso­kat, az összes gyógytudományok tudorait: Aschkenasy Izidort, a bécsi 2. sz. helyőrs. kór­háznál, és Mandl Jakabot, a budapesti 17. sz. helyőrs. kórháznál; valamint: Weisz Sámuel tart. 1. oszt. kat. orvos-növendé­ket,­­ ideigl. korvett-orvossá; végül: Flór János 1. oszt. százados­ számvevőnek a prágai 11. sz. helyőrs. kórháznál, nyugalomba he­lyezése alkalmából, sokévi és kiváló szolgálatai elismeréséül a Ferencz József-rend lovag­kereszt­jét adományozni, és Poeschko Ferencz 1. oszt. fő­hadbiztosnak, az 5. hadtest hadbiztossága főnökének, a felülvizsgá­lat alapján »rokkant« gyanánt nyugalomba helye­zését elrendelni és megengedni, hogy neki ez alka­lommal, mindig hűt és kiváló szolgálatai elismeré­séül a legfelső megelégedés kifejezése tudtára adassék. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Matyi János nagyszőllősi állami elemi iskolai ren­des tanítót, jelen állásában végleg megerősítette. A szegedi m. kir. pénzügyigazgatóság, Valentin Simon bajai adóhivatali gyakornok-jelöltet, a bajai kir. adóhivatalhoz díjtalan adóhivatali gyakor­nokká nevezte ki. A nyitrai ipartestület kebelében az 1884: XVII. törv.­cz. 141. §-a értelmében létesített békéltető bizottság alapszabályai, a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium által, f. évi 53,273. sz. alatt, a jóváhagyási záradékkal elláttattak. A bulkeszi I. temetkezési egylet alapszabá­lyai, a m. kir. belügyministerium által, f. évi 50,651. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellát­tattak. A gönyüi tevékeny egyesület alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, f. évi 53,481. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A nagy-tapolcsányi jótékonysági nő­egyesület alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, I. évi 53.706. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. Lapunk mai számához háromnegyed iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék