Budapesti Közlöny, 1887. március (21. évfolyam, 48-73. szám)

1887-03-01 / 48. szám

Budapest, 18874­. szám. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 frt Félévre •••••••10» Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 kr. HIVATALOS l­AP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó­ hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitő”­be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegesen beküldendők , még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.­ Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábon petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. Kedd, márczius 1 KÖZLÖNY. HIVATALOS RÉSZ. 1887. évi VI. T Ö R V É N­Y C Z I K K a Monacóval 1886. évi február hó 22-én Bécsben, a Közönséges bűntettesek Kölcsönös Kiadatása iránt kötött államszerződés beczikkelyezése tárgyában. (Szentesítést nyert 1887. évi február hó 18-án. — A megerősíteni okmányok kicseréltettek Bécsben, 1887. évi január hó 22-én. — Kihirdettetett az »Országos Tör­vénytár«-ban 1887. évi február hó 26-án.) (Folytatás.)­ Article IV. La demande d’extradition devra toujours étre faite par la voie diplo­matique. Article V. IV. Czikk. A kiadatás iránti megkeresés mindig diplomatiai uton eszközlendő. V. Czikk. L’extradition sera accordée sur la production de l’original ou d’une expedition authentique sóit du jugement ou de l’arrét de condemnation, sóit du mandat d’arrét émané d’une autorité jndiciaire ou de tout autre acte ayant la mérne force que ce mandat. Ces actes devront étre délivrés dans les formes prescrites dans le pays requérant et contiendront la designation de faction punissable et de la peine dönt eile est passible. Les pieces seront autant que possible accompagnées du signalement de l’individu réclamé et s’il y a lieu d’autres données pouvant servir & verifier son identité. Dans le cas ou il y aura doute sur la question de savoir si l’infraction, objet de la poursuite, rentre dans les previsions de la presente Convention, des explications seront demandées et, aprés examen, le Gouvernement ä qui Pextradition est réclamée statuera sur la suite ä donner ä la demande. Article VI. En cas d’urgence, l’arrestation provisoire d’un individupoursuivipour l’un des faits prévus dans Particle II de la presente Convention devra étre effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l’existence d’un mandat d’arrét, a la condition toutefois que cet avis sera réguliérement donné par voie diplomatique au Ministére des affaires étrangéres de Monaco, si l’inculpé s’est réfugié dans la Principauté de Monaco, — et au Ministére Impérial et Royal des affaires étrangéres de la Monarchie austro-bongroise, si l’inculpé s’est réfugié en Autriche ou en Hongrie. Cette arrestation sera facultative si la demande émanant d’un tribunal ou d’une autorité administrative de l’une des Parties contractantes est direc­­tement parvenue a une autorité judiciaire ou administrative de l’autre. II sera statué sur cette demande suivant les lois du pays aux autoritás duquel l’extradition aura été demandée. Article VII. L’étranger arrété provisoirement aux termes de Particle precedent, sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines ä compter du jour de l’arrestation il ne reg.oit communication de l’un des documents mentionnés dans Particle V et transmis par la voie diplomatique. Article VIII. Les objets voles ou saisis en la possession de l’inculpé, les instruments et autres objets, ayant servi á commettre l’acte punissable ainsi que toute autre piéce de conviction, seront, suivant l’appréciation de l’autorité compé­­tente, remis á, la Puissance réclamante en mérne temps que l’individu réclamé. Cette remise aura lieu mérne dans le cas ou l’extradition déjá accordée ne pourrait étre effectuée par suite de la mórt ou de la fuite du coupable. Elle comprendra aussi tous les objets de la mérne nature que le pré- A kiadatás engedélyeztetik, ha előmutattatik eredetben vagy hiteles kiadmányban az elítélést tartalmazó ítélet vagy határozat, vagy valamely bírói hatóság által kiadott elfogatási parancs, vagy végre valamely más ezen parancscsal azonos hatálylyal bíró okirat. Ezen okiratok a megkereső államban megszabott alakban állítandók ki, és az okiratokban a büntetendő cselekmény, valamint az erre megállapít­ható büntetés megjelölendő. Az iratok, a­mennyire lehetséges, a kiadatni kért egyén személyleírá­­sával és ha még más, a személyazonosság megállapítására használható ada­tok vannak, azokkal is felszerelendők. Ha kétséges, hogy az üldözés alapját képező büntetendő cselekmény a jelen szerződés határozatai alá tartozik-e, fel­világosí­tások köretnek és a kiadatás iránt megkeresett kormány ezek megbírálása után, a megkeresés teljesítése iránt határoz. VI. Czikk: Sürgős esetben, a jelen szerződés II. czikkében említett cselekmények miatt üldözött egyén, az elfogatási parancs létezését tudató posta vagy táv­irati utón érkező értesítés alapján letartóztatandó, feltéve, hogy ezen értesí­tés szabályszerűen diplomatiai utón küldetik a monacói külügyministerium­­hoz, ha a vádlott a monacói fejedelemségbe menekült , és az osztrák-ma­gyar monarchia császári és királyi külügyministeriumához, ha a vádlott Ausztriába vagy Magyarországba menekült. Ha a letartóztatás iránti megkeresés közvetlenül jutott az egyik szer­ződő fél bíróságától vagy közigazgatási hatóságától a másik fél bíróságához vagy közigazgatási hatóságához, a letartóztatás elrendelhető. Ezen megkeresés felett azon ország törvényei szerint hozandó határo­zat, a­melynek hatósága a kiadatás iránt megkerestetett. VII. Czikk. Az előbbi czikk értelmében ideiglenesen letartóztatott idegen sza­badon bocsáttatik, ha a letartóztatás napjától számított három hét alatt az V. czikkben említett okiratok egyike sem közöltetik diplomatiai utón. VIII. Czikk. A lopott, vagy a vádlott birtokában talált tárgyak, az eszközök és más tárgyak, melyek a büntetendő cselekmény elkövetésére használtattak, valamint minden más bizonyíték, az illetékes hatóság belátásához képest, a megkereső hatalmasságnak a követelt egyénnel egyidejűleg kiszolgáltatnak. Ezen kiszolgáltatás akkor is történik, ha a már engedélyezett kiadatás a bűnösnek halála vagy szökése folytán nem lenne foganatosítható. Kiszolgáltatnak minden ugyanolyan természetű tárgyak is,,va­lyi­ket Lapunk mai számához egy ír «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next